Werken - 293006-2019

25/06/2019    S120    - - Werken - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Frankrijk-Chambéry: Voorzieningen tegen lawines

2019/S 120-293006

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Werken

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Département de la Savoie
22730001900014
Château des Ducs de Savoie, CS 31802
Chambéry
73018
Frankrijk
Telefoon: +33 479967373
E-mail: correspondre@aws-france.com
NUTS-code: FRK27

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.savoie.fr

Adres van het kopersprofiel: http://www.savoie.fr/marches-publics

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Rd 902 — communes de Bessans et Bonneval-sur-Arc — entretien et réparation des déclencheurs d'Avalan

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34928330
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Rd 902 — communes de Bessans et Bonneval-sur-Arc — entretien et réparation des déclencheurs d'avalanches installés en rives droite et gauche de l'arc forme de marché: à bons de commande sans minimum ni maximum. Attribution d'un marché unique. Accord-cadre conclu pour une période initiale de 1 an, à compter du 1.5.2019 jusqu'au 30.4.2020. Montant estimatif des prestations pour la durée de l'accord-cadre: 360 000,00 EUR.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 284 086.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45259000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRK27
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Rd 902 — communes de Bessans et Bonneval-sur-Arc — entretien et réparation des déclencheurs d'avalanches installés en rives droite et gauche de l'arc forme de marché: à bons de commande sans minimum ni maximum. Attribution d'un marché unique. Accord-cadre conclu pour une période initiale de 1 an, à compter du 1.5.2019 jusqu'au 30.4.2020. Montant estimatif des prestations pour la durée de l'accord-cadre: 360 000,00 EUR.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 009-015582
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
12/06/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
SAS overcoming
Parchet
Les Chapelles
73700
Frankrijk
NUTS-code: FRK27
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 284 086.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Le marché a été attribué pour un montant indicatif de 284 086 EUR HT.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Tribunal administratif de Grenoble
2 place de Verdun
Grenoble
38022
Frankrijk
Telefoon: +33 476429000
E-mail: greffe.ta-grenoble@juradm.fr
Fax: +33 476422269

Internetadres: https://www.telerecours.fr

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Tribunal administratif de Grenoble
2 place de Verdun
Grenoble
38022
Frankrijk
Telefoon: +33 476429000
E-mail: greffe.ta-grenoble@juradm.fr
Fax: +33 476422269

Internetadres: https://www.telerecours.fr

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
21/06/2019