Werken - 293109-2019

25/06/2019    S120    Werken - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Verenigd Koninkrijk-Gloucester: Reparatie- en onderhoudsdiensten

2019/S 120-293109

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Werken

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 113-276389)

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gloucestershire County Council
Postadres: Shire Hall
Plaats: Gloucester
NUTS-code: UKK
Postcode: GL1 2TG
Land: Verenigd Koninkrijk
Contactpersoon: Mrs Foong Ken Pagan
E-mail: foongken.pagan@gloucestershire.gov.uk
Telefoon: +44 1452425586

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.gloucestershire.gov.uk

Adres van het kopersprofiel: www.gloucestershire.gov.uk

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Gloucestershire County Council's Minor Framework for Projects up to 15 000 GBP

Referentienummer: DN379505
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
50000000
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

The Minor Works Framework consists of 23 lots, each lot relating to a technical area of expertise (Lot 10 is split into 2 separate Lots: A and B).

The Minor Works Framework may be made available to other public bodies to use. These bodies include, but are not limited to: Gloucester City Council, all District Councils within Gloucestershire, Schools and Academy schools within Gloucestershire. The framework may also be used by District Authorities, Schools and Academies within South Gloucestershire, Wiltshire, Oxfordshire, Warwickshire and Herefordshire.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
20/06/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 113-276389

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: II.1.4)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Short Description
In plaats van:

Gloucestershire County Council (GCC) is procuring a Minor Works Framework 0 GBP to 15 000 GBP effective from 30.4.2019 to 29.3.2023.

Te lezen:

Gloucestershire County Council (GCC) is procuring a Minor Works Framework 0 GBP to 15 000 GBP effective from 30.4.2019 to 29.4.2023.

VII.2)Overige nadere inlichtingen:

The Minor Works Framework for Projects up to 15 000.00 GBP commences from 30.4.2019 to 29.4.2023.