Werken - 293125-2019

25/06/2019    S120    - - Werken - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Frankrijk-Parijs: Liften

2019/S 120-293125

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Werken

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 086-204936)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Centre hospitalier Sainte-Anne
direction de l'ingénierie des travaux de la maintenance et du patrimoine — 1 rue Cabanis
Paris Cedex 14
75674
Frankrijk
Telefoon: +33 145656412
E-mail: marchespublics-ditmp@ghu-paris.fr
NUTS-code: FR10

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.ght-paris.fr

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Travaux de maintenance pour le GHU

Referentienummer: PTR 19-030-01
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
42416100
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Travaux de maintenance pour le GHU.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
20/06/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 086-204936

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
In plaats van:
Datum: 01/07/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
Te lezen:
Datum: 15/07/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: