Leveringen - 293170-2019

25/06/2019    S120    Leveringen - Vooraankondiging zonder oproep tot mededinging - Niet van toepassing 

Roemenië-Suceava: Diagnosesystemen

2019/S 120-293170

Vooraankondiging

Deze aankondiging dient enkel als vooraankondiging

Leveringen

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Spitalul Județean de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou” Suceava
Nationaal identificatienummer: 4243983
Postadres: Bulevardul 1 Decembrie 1918 nr. 21
Plaats: Suceava
NUTS-code: RO215
Postcode: 720237
Land: Roemenië
Contactpersoon: Daniela Crap
E-mail: licitatii@spjsv.ro
Telefoon: +40 230222098/262
Fax: +40 230520412

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.e-licitatie.ro

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Unitate sanitară
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Contract de achiziție publică de furnizare aparatură medicală de înaltă performanță

Referentienummer: 4243983
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33124110
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Contract de achizitie publica avand ca obiect de furnizare aparatura medicala de inalta performanta:

1) Spect. – CT = 1 bucata si

2) Pet – CT = 1 buc.

Contract de furnizare valabil pana la 31.12.2019.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 8 990 000.00 RON
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO215
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spitalul Judetean de Urgenta „Sfântul Ioan cel Nou” Suceava, Bulevardul 1 Decembrie 1918 nr. 21, municipiul Suceava, cod postal 720237.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Contract de achizitie publica avand ca obiect de furnizare aparatura medicala de inalta performanta.

Cantitati/Valoare estimata fara TVA:

1. Spect – CT = 1 bucata (2 436 000,00 RON fara TVA);

2. Pet – CT = 1 bucata (6 554 000,00 RON fara TVA).

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.3)Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht:
05/07/2019

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Criterii de atribuire: raport calitate-pret. Licitatie deschisa online. Criterii de calificare si selectie: ofertantul nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea 98/2016, iar ca modalitate de indeplinire a acesteia nu vor fi solicitate declaratii/formulare, declaratia privind neincadrarea in prevederile art. 60 din Legea 98/2016 odata cu DUAE, conform art. 193 alin. (1) din Legea 98/2016. Se solicita descrieri sau fotografii. Se solicita garantia de participare: 10 000 RON. Garantia de buna executie, în cuantum de 5 % din preţul contractului subsecvent.

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
21/06/2019