Leveringen - 293175-2019

25/06/2019    S120    Leveringen - Vooraankondiging zonder oproep tot mededinging - Niet van toepassing 

Nederland-'s-Gravenhage: Software en informatiesystemen

2019/S 120-293175

Vooraankondiging

Deze aankondiging dient enkel als vooraankondiging

Leveringen

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Den Haag
Nationaal identificatienummer: 221909103
Postadres: Spui 70
Plaats: Den Haag
NUTS-code: NL
Postcode: 2511 BT
Land: Nederland
Contactpersoon: Roelof Davids
E-mail: inkooptenderdesk@denhaag.nl
Telefoon: +31 703532413

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.denhaag.nl

Adres van het kopersprofiel: https://www.denhaag.nl/nl/in-de-stad/ondernemen/zaken-doen-met-de-gemeente.htm

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op een ander adres:
Officiële benaming: TenderNed
Plaats: Den Haag
NUTS-code: NL
Land: Nederland
E-mail: aanbesteden@denhaag.nl

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.tenderned.nl

I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Marktconsultatie - Platform Peuteropvang (verwachte einddatum: 1.7.2019).

Referentienummer: 19.317-OCW
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
48000000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Momenteel heeft de dienst Onderwijs, Cultuur en Welzijn (OCW) binnen de Gemeente Den Haag 2 applicaties in gebruik ten behoeve van de ondersteuning van de voorschoolse educatie. Deze applicaties zijn verouderd en dienen op termijn vervangen te worden. Met deze marktconsultatie wil de gemeente zich een goed beeld vormen van de markt om een eventuele aanbesteding goed uit te kunnen schrijven. Het doel van de marktconsultatie is dan ook om in kaart te brengen hoe de markt voor geschikte applicaties er op dit moment voorstaat, met de volgende subdoelen:

— Hoeveel potentiële leveranciers zijn er,

— Wat is de volwassenheid van de oplossingen, in ieder geval op het vlak van het realiseren van koppelingen,

— Zijn de oplossingen standaard of maatwerk,

— Is het mogelijk onze doelen te bereiken met 1 applicatie of zullen dat er meerdere worden,

— In hoeverre is de markt bezig met SaaS.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Volgt

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.3)Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht:
10/09/2019

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
24/06/2019