Leveringen - 293177-2019

25/06/2019    S120    Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Bulgarije-Varna: Meubelen (m.i.v. kantoormeubelen), inrichtingsartikelen, huishoudelijke apparaten (uitgez. verlichting) en schoonmaakproducten

2019/S 120-293177

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: VVMU „N. Y. Vaptsarov“
Nationaal identificatienummer: 129004492
Postadres: ul. „Vasil Drumev“ No. 73
Plaats: Varna
NUTS-code: BG331
Postcode: 9002
Land: Bulgarije
Contactpersoon: Boris Borisov
E-mail: naval_acad_legal@abv.bg
Telefoon: +359 552239
Fax: +359 303163

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://pp.naval-acad.bg/

Adres van het kopersprofiel: http://pp.naval-acad.bg/?page_id=3921

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://pp.naval-acad.bg/?page_id=3921
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Доставка и монтаж на мебелно обзавеждане за нуждите на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ по следните обособени позиции

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
39000000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Извършване на доставка и монтаж на мебелно обзавеждане за нуждите на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ по обособени позиции, както следва:

— позиция І „Мебели“,

— позиция ІІ „Столове“.

Съгласно утвърдена техническа спецификация с рег. № 2151/11.6.2019 г.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 392 000.00 BGN
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Доставка и монтаж на мебелно обзавеждане за нуждите на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ по обособени позиции, както следва: позиция 1 „Мебели“

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
39000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG331
Voornaamste plaats van uitvoering:

ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“, гр. Варна

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Доставка и монтаж на мебелно обзавеждане за нуждите на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ по обособени позиции, както следва: позиция 1 „Мебели“

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 354 000.00 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 6
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Доставка и монтаж на мебелно обзавеждане за нуждите на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ по обособени позиции, както следва: позиция 2 „Столове“

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
39000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG331
Voornaamste plaats van uitvoering:

ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“, гр. Варна

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Доставка и монтаж на мебелно обзавеждане за нуждите на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ по обособени позиции, както следва: позиция 2 „Столове“

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 38 000.00 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 6
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Възложителят не поставя изисквания.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Възложителят не поставя изисквания.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 29/07/2019
Plaatselijke tijd: 17:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Bulgaars
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 30/07/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
Plaats:

Административната сграда на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ — гр. Варна, ул. „Васил Друмев“ № 73

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Съгласно чл. 54 ал. 1 от ППЗОП получените заявления за участие се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват кандидатите или участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

Гаранцията за изпълнение е в размер на 2 % от прогнозната обща стойност на договора без включен ДДС за всяка позиция поотделно.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Комисия за защита на конкуренцията
Postadres: бул. „Витоша“ № 18
Plaats: София
Postcode: 1000
Land: Bulgarije
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Telefoon: +359 29884070
Fax: +359 29807315

Internetadres: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

В 10-дневен срок съгласно чл. 197 от ЗОП

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
20/06/2019