Leveringen - 293180-2019

25/06/2019    S120    Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Frankrijk-Marseille: Diverse textielartikelen

2019/S 120-293180

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Centre hospitalier régional de Marseille
Nationaal identificatienummer: 26130008100484
Postadres: Direction des achats, 80 rue Brochier
Plaats: Marseille Cedex 05
NUTS-code: FRL04
Postcode: 13354
Land: Frankrijk
E-mail: da-marches@ap-hm.fr

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.ap-hm.fr

Adres van het kopersprofiel: http://www.marches-publics.gouv.fr

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.marches-publics.gouv.fr/index.php?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=435990&orgAcronyme=x7c
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Santé
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Fourniture d'articles textiles divers et de tenues textiles EPI (Équipements de protection Individuelle) pour les services de l'AP-HM

Referentienummer: DAH190132
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
39560000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Fourniture d'articles textiles divers et de tenues textiles EPI (Équipements de protection individuelle) pour les services de l'AP-HM.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor opdrachten te gunnen waarbij de volgende percelen of groepen van percelen worden gecombineerd:

Néant.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Tenue service technique anti-feu

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
39560000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRL04
Voornaamste plaats van uitvoering:

Magasin AP-HM plate-forme logistique 167 chemin Saint-Louis au Rove 13016 Marseille.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Tenue service technique anti-feu.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique (voir détail article 7.2 du règlement de la consultation) / Weging: 45
Kwaliteitscriterium - Naam: Délai de livraison (voir détail article 7.2 du règlement de la consultation) / Weging: 3
Kwaliteitscriterium - Naam: Développement durable (voir détail article 7.2 du règlement de la consultation) / Weging: 2
Kostencriterium - Naam: Coût des fournitures (voir détail article 7.2 du règlement de la consultation) / Weging: 50
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Le marché est conclu pour 1 an à compter de sa date de notification. Il est renouvelable ensuite, 3 fois pour une période de 1 an, et ce, par reconduction tacite.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Parka magasin froid

Perceel nr.: 11
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
39560000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRL04
Voornaamste plaats van uitvoering:

Magasin AP-HM plate-forme logistique, 167 chemin Saint-Louis au Rove 13016 Marseille.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Parka magasin froid.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique (voir détail article 7.2 du règlement de la consultation) / Weging: 45
Kwaliteitscriterium - Naam: Délai de livraison (voir détail article 7.2 du règlement de la consultation) / Weging: 3
Kwaliteitscriterium - Naam: Développement durable (voir détail article 7.2 du règlement de la consultation) / Weging: 2
Kostencriterium - Naam: Coût des fournitures (voir détail article 7 du règlement de la consultation) / Weging: 50
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Le marché est conclu pour 1 an à compter de sa date de notification. Il est renouvelable ensuite, 3 fois pour une période de 1 an, et ce, par reconduction tacite.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pantalon magasin froid

Perceel nr.: 12
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
39560000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRL04
Voornaamste plaats van uitvoering:

Magasin AP-HM plate-forme logistique, 167 chemin Saint-Louis au Rove 13016 Marseille.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Pantalon magasin froid.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique (voir détail article 7.2 du règlement de la consultation) / Weging: 45
Kwaliteitscriterium - Naam: Délai de livraison (voir détail article 7.2 du règlement de la consultation) / Weging: 3
Kwaliteitscriterium - Naam: Développement durable (voir détail article 7.2 du règlement de la consultation) / Weging: 2
Kostencriterium - Naam: Coût des fournitures (voir détail article 7.2 du règlement de la consultation) / Weging: 50
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Le marché est conclu pour 1 an à compter de sa date de notification. Il est renouvelable ensuite, 3 fois pour une période de 1 an, et ce, par reconduction tacite.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Draps enfants/berceaux

Perceel nr.: 13
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
39560000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRL04
Voornaamste plaats van uitvoering:

Magasin AP-HM plate-forme logistique, 167 chemin Saint-Louis au Rove 13016 Marseille.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Draps enfants/berceaux.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique (voir détail article 7.2 du règlement de la consultation) / Weging: 45
Kwaliteitscriterium - Naam: Délai de livraison (voir détail article 7.2 du règlement de la consultation) / Weging: 3
Kwaliteitscriterium - Naam: Développement durable (voir détail article 7.2 du règlement de la consultation) / Weging: 2
Kostencriterium - Naam: Coût des fournitures (voir détail article 7.2 du règlement de la consultation) / Weging: 50
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Le marché est conclu pour 1 an à compter de sa date de notification. Il est renouvelable ensuite, 3 fois pour une période de 1 an, et ce, par reconduction tacite.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

K-Bis.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

— déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les prestations objet du contrat, réalisées au cours des 3 derniers exercices disponibles.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

— liste des principales références des 3 dernières années en concordance avec l'objet du marché, en précisant l'objet précis des prestations réalisées, l'estimation financière de ces dernières, dans la limite des accords de confidentialité éventuels, la date de réalisation, l'identité du destinataire public ou privé et ses coordonnées,

— déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose dans le cadre de son activité,

— déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des 3 dernières années.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 25/07/2019
Plaatselijke tijd: 16:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Frans
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 26/07/2019
Plaatselijke tijd: 10:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

Les documents de la consultation sont disponibles gratuitement par les candidats: par téléchargement à l'adresse Internet de la plateforme de dématérialisation des marchés publics: https://www.marches-publics.gouv.fr — le numéro du dossier à rechercher pour le téléchargement est: Dah190132. Les offres devront parvenir par voie électronique uniquement par le biais de la plate-forme de dématérialisation http://www.marches-publics.gouv.fr au plus tard à la date limite de réception des offres selon les modalités décrites à l'article 6 du règlement de la consultation. Contenu des offres décrit à l'article 4 du règlement de la consultation. Les pièces à produire par l'attributaire du marché sont détaillées à l'article 7.4 du règlement de la consultation. Renseignements complémentaires: tous renseignements administratifs et techniques complémentaires pourront être obtenus auprès de la direction des achats, au plus tard 10 jours avant la date limite fixée pour la réception des offres:

— via la plate-forme: www.marches-publics.gouv.fr Une réponse sera alors adressée à toutes les entreprises ayant retiré le dossier. Des échantillons sont à fournir avant la date limite de réception des offres et la liste de ces derniers (désignation, quantité) figure en annexe 3 du règlement de consultation (voir détail article 5.3 du règlement de consultation). Adresse postale pour la copie de sauvegarde: AP-HM DAASL,

— secteur marchés 80 rue Brochier, 13354 Marseille Cedex 05. Le mode de financement est celui du budget d'exploitation/investissement. Le mode de règlement choisi par la personne publique est le mandat administratif suivi du virement bancaire. Le Comptable assignataire chargé du paiement est: M. le receveur des finances de l'assistance publique-hôpitaux de Marseille, immeuble le Grand Prado, 6 allée Turcat Méry, bât A — 5e étage 13008 Marseille. En application des articles L. 2192-10 et R. 2192-11 1o du code de la commande publique, le délai de paiement est de 50 jours. Le défaut de paiement dans le délai prévu ci-dessus donne droit au versement d'intérêts moratoires. Le taux de ces intérêts moratoires correspond au taux directeur de la Banque centrale européenne (BCE) en vigueur au 1er jour du semestre au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de 8 points de pourcentage.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Tribunal administratif de Marseille
Postadres: 22-24 rue Breteuil
Plaats: Marseille
Postcode: 13281
Land: Frankrijk
Telefoon: +33 491134833
Fax: +33 491811387
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Greffe du tribunal administratif de Marseille
Postadres: 22-24 rue Breteuil
Plaats: Marseille
Postcode: 13281
Land: Frankrijk
E-mail: greffe.ta-marseille@juradm.fr
Telefoon: +33 491134833
Fax: +33 491811387
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
21/06/2019