Leveringen - 293183-2019

25/06/2019    S120    - - Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Polen-Katowice: Instrumentarium voor sterilisatie, desinfectie en reiniging

2019/S 120-293183

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
ul. Francuska 20/24
Katowice
40-027
Polen
Contactpersoon: Magdalena Stefanowicz
E-mail: duo@spskm.katowice.pl
NUTS-code: PL

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.spskm.katowice.pl

Adres van het kopersprofiel: https://www.platformazakupowa.pl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://platformazakupowa.pl/pn/spskm.katowice
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://platformazakupowa.pl/pn/spskm.katowice
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: szpital kliniczny
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dostawa sprzętu dla Centralnej Sterylizatorni

Referentienummer: ZP-19-069UN
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33191000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

1) Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa sprzętu do Centralnej Sterylizatorni.

2) Przedmiot zamówienia został podzielony na sześć (6) części – Pakiety, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na dowolną ilość części – Pakietów tj:

a. Pakiet nr 1 – Materiały eksploatacyjne - kontrola i monitorowanie procesu sterylizacji;

b. Pakiet nr 2 – Narzędzia kontroli i materiały eksploatacyjne procesu mycia-dezynfekcji;

c. Pakiet nr 3 – Materiały eksploatacyjne do pojemników sterylizacyjnych i pakietów;

d. Pakiet nr 4 – Bariera sterylna jednorazowa;

e. Pakiet nr 5 – Opakowania ochronne na sterylne pakiety wyrobów medycznych;

f. Pakiet nr 6 – Akcesoria do sterylizacji.

Szczegółowe parametry w zakresie przedmiotu zamówienia (ilości, parametry) określone są w Załącznikach nr 1 ÷ 6 do SIWZ.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pakiet nr 1 – Materiały eksploatacyjne - kontrola i monitorowanie procesu sterylizacji

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33191000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL22A
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1) Zamawiający wymaga aby termin ważności przedmiotu zamówienia nie był krótszy niż 12 miesięcy licząc od dnia dostawy.

2) Oferowany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy i nieużywany.

3) Realizacja przedmiotu zamówienia będzie następowała częściowo na podstawie pisemnych zamówień Zamawiającego w ilościach wskazanych w zamówieniu i w terminach określonych w projekcie umowy.

4) Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia przedmiotu zamówienia własnym transportem, na własny koszt i na własne ryzyko do Magazynu Szpitalnego.

5) Zapłata za dostarczony przedmiot zamówienia nastąpi w terminie 60 dni licząc od dnia dostarczenia faktury.

6) Zamawiający zastrzega, że dostawy wraz z wniesieniem do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, mogą odbywać się w godzinach pracy Zamawiającego tj. od godz. 8:00 do godz. 13:00 w dni robocze. tj. od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

7) Wszelkie koszty związane z dostawami ponosi Wykonawca.

8) Wykonawca zobowiązuje się realizować zamówienia objęte niniejszą umową w cenach i na warunkach określonych w niniejszej umowie.

9) Wykonawca zapewnia terminowość dostaw, a ewentualne przeszkody zaistniałe po stronie Wykonawcy lub producenta nie mogą wpłynąć na terminowość dostaw.

10) Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że przedmiot umowy jest wolny od wad.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Jakość / Weging: 40,00
Prijs - Weging: 60,00
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie: 4 000,00 PLN. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pakiet nr 2 – Narzędzia kontroli i materiały eksploatacyjne procesu mycia-dezynfekcji

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33191000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL22A
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1) Zamawiający wymaga aby termin ważności przedmiotu zamówienia nie był krótszy niż 12 miesięcy licząc od dnia dostawy.

2) Oferowany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy i nieużywany.

3) Realizacja przedmiotu zamówienia będzie następowała częściowo na podstawie pisemnych zamówień Zamawiającego w ilościach wskazanych w zamówieniu i w terminach określonych w projekcie umowy.

4) Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia przedmiotu zamówienia własnym transportem, na własny koszt i na własne ryzyko do Magazynu Szpitalnego.

5) Zapłata za dostarczony przedmiot zamówienia nastąpi w terminie 60 dni licząc od dnia dostarczenia faktury.

6) Zamawiający zastrzega, że dostawy wraz z wniesieniem do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, mogą odbywać się w godzinach pracy Zamawiającego tj. od godz. 8:00 do godz. 13:00 w dni robocze. tj. od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

7) Wszelkie koszty związane z dostawami ponosi Wykonawca.

8) Wykonawca zobowiązuje się realizować zamówienia objęte niniejszą umową w cenach i na warunkach określonych w niniejszej umowie.

9) Wykonawca zapewnia terminowość dostaw, a ewentualne przeszkody zaistniałe po stronie Wykonawcy lub producenta nie mogą wpłynąć na terminowość dostaw.

10) Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że przedmiot umowy jest wolny od wad.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Jakość / Weging: 40,00
Prijs - Weging: 60,00
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie: 300,00 PLN. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pakiet nr 3 – Materiały eksploatacyjne do pojemników sterylizacyjnych i pakietów

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33191000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL22A
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1) Zamawiający wymaga aby termin ważności przedmiotu zamówienia nie był krótszy niż 12 miesięcy licząc od dnia dostawy.

2) Oferowany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy i nieużywany.

3) Realizacja przedmiotu zamówienia będzie następowała częściowo na podstawie pisemnych zamówień Zamawiającego w ilościach wskazanych w zamówieniu i w terminach określonych w projekcie umowy.

4) Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia przedmiotu zamówienia własnym transportem, na własny koszt i na własne ryzyko do Magazynu Szpitalnego.

5) Zapłata za dostarczony przedmiot zamówienia nastąpi w terminie 60 dni licząc od dnia dostarczenia faktury.

6) Zamawiający zastrzega, że dostawy wraz z wniesieniem do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, mogą odbywać się w godzinach pracy Zamawiającego tj. od godz. 8:00 do godz. 13:00 w dni robocze. tj. od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

7) Wszelkie koszty związane z dostawami ponosi Wykonawca.

8) Wykonawca zobowiązuje się realizować zamówienia objęte niniejszą umową w cenach i na warunkach określonych w niniejszej umowie.

9) Wykonawca zapewnia terminowość dostaw, a ewentualne przeszkody zaistniałe po stronie Wykonawcy lub producenta nie mogą wpłynąć na terminowość dostaw.

10) Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że przedmiot umowy jest wolny od wad.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Jakość / Weging: 40,00
Prijs - Weging: 60,00
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie: 500,00 PLN. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pakiet nr 4 – Bariera sterylna jednorazowa

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33191000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL22A
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1) Zamawiający wymaga aby termin ważności przedmiotu zamówienia nie był krótszy niż 12 miesięcy licząc od dnia dostawy.

2) Oferowany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy i nieużywany.

3) Realizacja przedmiotu zamówienia będzie następowała częściowo na podstawie pisemnych zamówień Zamawiającego w ilościach wskazanych w zamówieniu i w terminach określonych w projekcie umowy.

4) Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia przedmiotu zamówienia własnym transportem, na własny koszt i na własne ryzyko do Magazynu Szpitalnego.

5) Zapłata za dostarczony przedmiot zamówienia nastąpi w terminie 60 dni licząc od dnia dostarczenia faktury.

6) Zamawiający zastrzega, że dostawy wraz z wniesieniem do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, mogą odbywać się w godzinach pracy Zamawiającego tj. od godz. 8:00 do godz. 13:00 w dni robocze. tj. od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

7) Wszelkie koszty związane z dostawami ponosi Wykonawca.

8) Wykonawca zobowiązuje się realizować zamówienia objęte niniejszą umową w cenach i na warunkach określonych w niniejszej umowie.

9) Wykonawca zapewnia terminowość dostaw, a ewentualne przeszkody zaistniałe po stronie Wykonawcy lub producenta nie mogą wpłynąć na terminowość dostaw.

10) Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że przedmiot umowy jest wolny od wad.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Jakość / Weging: 40,00
Prijs - Weging: 60,00
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie: 1 000,00 PLN. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pakiet nr 5 – Opakowania ochronne na sterylne pakiety wyrobów medycznych

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33191000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL22A
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1) Zamawiający wymaga aby termin ważności przedmiotu zamówienia nie był krótszy niż 12 miesięcy licząc od dnia dostawy.

2) Oferowany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy i nieużywany.

3) Realizacja przedmiotu zamówienia będzie następowała częściowo na podstawie pisemnych zamówień Zamawiającego w ilościach wskazanych w zamówieniu i w terminach określonych w projekcie umowy.

4) Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia przedmiotu zamówienia własnym transportem, na własny koszt i na własne ryzyko do Magazynu Szpitalnego.

5) Zapłata za dostarczony przedmiot zamówienia nastąpi w terminie 60 dni licząc od dnia dostarczenia faktury.

6) Zamawiający zastrzega, że dostawy wraz z wniesieniem do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, mogą odbywać się w godzinach pracy Zamawiającego tj. od godz. 8:00 do godz. 13:00 w dni robocze. tj. od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

7) Wszelkie koszty związane z dostawami ponosi Wykonawca.

8) Wykonawca zobowiązuje się realizować zamówienia objęte niniejszą umową w cenach i na warunkach określonych w niniejszej umowie.

9) Wykonawca zapewnia terminowość dostaw, a ewentualne przeszkody zaistniałe po stronie Wykonawcy lub producenta nie mogą wpłynąć na terminowość dostaw.

10) Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że przedmiot umowy jest wolny od wad.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Jakość / Weging: 40,00
Prijs - Weging: 60,00
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie: 150,00 PLN. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pakiet nr 6 – Akcesoria do sterylizacji

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33191000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL22A
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1) Zamawiający wymaga aby termin ważności przedmiotu zamówienia nie był krótszy niż 12 miesięcy licząc od dnia dostawy.

2) Oferowany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy i nieużywany.

3) Realizacja przedmiotu zamówienia będzie następowała częściowo na podstawie pisemnych zamówień Zamawiającego w ilościach wskazanych w zamówieniu i w terminach określonych w projekcie umowy.

4) Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia przedmiotu zamówienia własnym transportem, na własny koszt i na własne ryzyko do Magazynu Szpitalnego.

5) Zapłata za dostarczony przedmiot zamówienia nastąpi w terminie 60 dni licząc od dnia dostarczenia faktury.

6) Zamawiający zastrzega, że dostawy wraz z wniesieniem do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, mogą odbywać się w godzinach pracy Zamawiającego tj. od godz. 8:00 do godz. 13:00 w dni robocze. tj. od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

7) Wszelkie koszty związane z dostawami ponosi Wykonawca.

8) Wykonawca zobowiązuje się realizować zamówienia objęte niniejszą umową w cenach i na warunkach określonych w niniejszej umowie.

9) Wykonawca zapewnia terminowość dostaw, a ewentualne przeszkody zaistniałe po stronie Wykonawcy lub producenta nie mogą wpłynąć na terminowość dostaw.

10) Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że przedmiot umowy jest wolny od wad.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Jakość / Weging: 40,00
Prijs - Weging: 60,00
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie: 100,00 PLN. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Realizacja przedmiotu zamówienia następować będzie w okresie: 24 miesięcy od daty zawarcia umowy. Projekt umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowi Załącznik nr 9 do SIWZ.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 31/07/2019
Plaatselijke tijd: 07:30
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Pools
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 2 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 31/07/2019
Plaatselijke tijd: 07:35
Plaats:

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, 40-027 Katowice ul. Francuska 20/24, POLSKA, Budynek Dyrekcji po. nr. 2 Dział Zamówień Publicznych i Umów

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

Zgodnie z art. 24aa ust. 1 Pzp zamawiający w postępowaniu najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 1) W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia zamawiający żąda od Wykonawcy:

1.1. Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia - załącznik nr 10 do SIWZ – należy dołączyć do oferty;

1.1.1. oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności - na druku JEDZ;

1.1.2. oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne – na druku JEDZ.

1.2. Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Zgodnie z art. 24 ust. 11 Pzp wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na platformie informacji dotyczących kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie i ceny, przesyła zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp stanowi załącznik nr 8 do SIWZ.W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może przesłać wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. 2) W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia, na wezwanie Zamawiającego należy złożyć:

2.1 informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

3) W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego na wezwanie należy złożyć określono w rozdziale VII pkt. 3) SIWZ.

3A) W celu dokonania oceny parametrów w kryterium jakość i przyznania punktów, Zamawiający żąda dostarczenia:

3A.1) bezpłatne próbki oferowanego przedmiotu zamówienia. Próbki należy dostarczyć do terminu składania ofert na adres wskazany w SIWZ (zgodnie z art. 10c ust. 1 pkt. 4) ustawy Pzp). Na opakowaniu należy podać dokładną nazwę i adres Wykonawcy oraz nazwę przetargu z zaznaczeniem „próbki”. Wewnątrz opakowania należy umieścić dokładny spis załączonych próbek. Wszystkie dostarczone próbki są bezpłatne i nie podlegają zwrotowi: Pakiet nr 1 poz. nr 4 – po 3 szt.; Pakiet nr 2 poz. nr 3 – po 2 szt.; Pakiet nr 3 poz. nr 2 – po 2 szt.; Pakiet nr 4 poz. nr 4 po 3 szt.; Pakiet nr 5 poz. nr 1a-1g – po 2 szt.; Pakiet nr 6 poz. nr 5 - po 2 szt. W przypadku nie dostarczenia próbki, dostarczenia błędnej próbki lub próbki niezgodnej z SIWZ wykonawca otrzyma 0 pkt. w kryterium jakość. Próbki składane w kryterium jakość nie podlegają uzupełnieniu.

4) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów -składa dokumenty, o których mowa w rozdziale VII pkt. 4) SIWZ.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internetadres: http://uzp.gov.pl

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

1) Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami Pzp czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie Pzp.

2) Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

3) Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

4) Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

5) Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie Pzp albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

6) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na https://platformazakupowa.pl/pn/spskm.katowice

7) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 5 i 6. SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

8) Jeżeli zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

8.1 - 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

8.2 - 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

9) W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.

10) Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.

11) Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.

12) Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy.

13) Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.

14) W sprawach nie uregulowanych w pkt 9 w zakresie wniesienia odwołania i skargi mają zastosowanie przepisy art. 179

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Urząd Zamówień Publicznych, Departament Odwołań
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 22458701
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Fax: +48 22458700

Internetadres: http://uzp.gov.pl

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
21/06/2019