Leveringen - 293200-2019

25/06/2019    S120    Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Frankrijk-Parijs: Fietsen

2019/S 120-293200

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Ville de Paris
Postadres: Ville de Paris, DFA — sous-direction des achats — CSP Espace public — domaine matériel roulant, 7 avenue de la Porte d'Ivry
Plaats: Paris
NUTS-code: FR101
Postcode: 75013
Land: Frankrijk
E-mail: Dfa-bm3@paris.fr

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.paris.fr

Adres van het kopersprofiel: https://marches.maximilien.fr/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://marches.maximilien.fr/
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://marches.maximilien.fr/
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Fourniture de vélos, triporteurs et biporteurs avec ou sans assistance électrique avec pièces détachées et accessoires

Referentienummer: 1900081_2019V12082810
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34430000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Fourniture de vélos, triporteurs et biporteurs avec ou sans assistance électrique avec pièces détachées et accessoires.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor opdrachten te gunnen waarbij de volgende percelen of groepen van percelen worden gecombineerd:

Néant.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Fourniture de vélo à assistance électrique avec pièces détachées et accessoires

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34432000
34432000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR101
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Fourniture de vélo à assistance électrique avec pièces détachées et accessoires.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

La durée du marché est de 24 mois à compter de sa notification et est reconductible tacitement une fois dans les mêmes termes.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Le marché est à prix unitaires sur bordereau et sur catalogue.

Les montants suivants, sur la durée initiale de 24 mois sont de 50 000 EUR HT au minimum et de 460 000 EUR HT au maximum.

Le montant du marché résulte de l'application des quantités réellement exécutées aux prix unitaires du bordereau des prix unitaires et des catalogues auxquels s'appliquent les taux de rabais consentis.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Fourniture de vélos de ville, de Vélos tout chemin (VTC) et de Vélos tout terrain (VTT) avec ou sans assistance électrique avec leurs accessoires et pièces détachées

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34431000
34432000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR101
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Fourniture de vélos de ville, de Vélos tout chemin (VTC) et de Vélos tout terrain (VTT) avec ou sans assistance électrique avec leurs accessoires et pièces détachées.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

La durée du marché est de 24 mois à compter de sa notification et est reconductible tacitement une fois dans les mêmes termes.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Le marché est à prix unitaires sur bordereau et sur catalogue.

Les montants suivants, sur la durée initiale de 24 mois sont de 20 000 EUR HT au minimum et de 400 000 EUR HT au maximum.

Le montant du marché résulte de l'application des quantités réellement exécutées aux prix unitaires du bordereau des prix unitaires et des catalogues auxquels s'appliquent les taux de rabais consentis.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Fourniture de triporteurs à assistance électrique avec pièces détachées et accessoires

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34432000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR101
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Fourniture de triporteurs à assistance électrique avec pièces détachées et accessoires.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

La durée du marché est de 24 mois à compter de sa notification et est reconductible tacitement une fois dans les mêmes termes.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Le marché est à prix unitaires sur bordereau et sur catalogue.

Les montants suivants, sur la durée initiale de 24 mois sont de 10 000 EUR HT au minimum et de 200 000 EUR HT au maximum.

Le montant du marché résulte de l'application des quantités réellement exécutées aux prix unitaires du bordereau des prix unitaires et des catalogues auxquels s'appliquent les taux de rabais consentis.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Fourniture de biporteurs à assistance électrique avec pièces détachées et accessoires

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34432000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR101
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Fourniture de biporteurs à assistance électrique avec pièces détachées et accessoires.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

La durée du marché est de 24 mois à compter de sa notification et est reconductible tacitement une fois dans les mêmes termes.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Le marché est à prix unitaires sur bordereau et sur catalogue.

Les montants suivants, sur la durée initiale de 24 mois sont de 4 000 EUR HT au minimum et de 60 000 EUR HT au maximum.

Le montant du marché résulte de l'application des quantités réellement exécutées aux prix unitaires du bordereau des prix unitaires et des catalogues auxquels s'appliquent les taux de rabais consentis.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Fourniture de pièces détachées et accessoires arcade cycles

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34432000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR101
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Fourniture de pièces détachées et accessoires arcade cycles.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

La durée du marché est de 24 mois à compter de sa notification et est reconductible tacitement une fois dans les mêmes termes.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Le marché est à prix unitaires sur bordereau et sur catalogue.

Les montants suivants, sur la durée initiale de 24 mois sont de 5 000 EUR HT au minimum et de 120 000 EUR HT au maximum.

Le montant du marché résulte de l'application des quantités réellement exécutées aux prix unitaires du bordereau des prix unitaires et des catalogues auxquels s'appliquent les taux de rabais consentis.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

À l'appui de leur candidature, les candidats doivent obligatoirement produire les éléments suivants: lettre de candidature et désignation du mandataire par ses cotraitants ou formulaire DC1 (téléchargeable à partir du lien http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-marches-publics) ou équivalent (ex: DUME), dûment complété; déclaration du candidat ou formulaire DC2 (téléchargeable à partir du lien http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-marches-publics) ou équivalent, dûment complété.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

— déclaration concernant le chiffre d'affaires global et celui du domaine d'activité faisant l'objet du marché, portant sur les 3 derniers exercices disponibles en fonction de la date de création de l'entreprise ou du début d'activité de l'opérateur économique, dans la mesure où les informations sur ces chiffres d'affaires sont disponibles.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

— déclaration concernant les effectifs moyens annuels et l'importance du personnel d'encadrement pendant les 3 dernières années. Pour les candidats dans l'impossibilité, en raison de leur création récente, de produire la liste des pièces susmentionnées, il est demandé tout autre moyen de preuve, notamment l'indication des titres d'études et professionnels de l'opérateur économique et/ou des cadres de l'entreprise.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Le présent accord-cadre prévoit des conditions d'exécution des prestations comportant des éléments à caractère environnemental, détaillés à l'article 1.5.2 du CCAP.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 23/07/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Frans
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 7 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 25/07/2019
Plaatselijke tijd: 09:30

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Tribunal administratif de Paris
Postadres: 7 rue de Jouy
Plaats: Paris Cedex 4
Postcode: 75181
Land: Frankrijk
E-mail: Greffe.ta-paris@juradm.fr
Telefoon: +33 144594400
Fax: +33 144594646
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Avant la conclusion du contrat, la présente consultation peut faire l'objet d'un référé précontractuel dans les conditions des articles L. 551-1 et suivants du code de justice administrative.

Le tribunal administratif peut en outre être saisi d'un recours en contestation de la validité du contrat dans un délai de 2 mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité appropriées, dans des conditions définies par le Conseil d'État dans sa décision département de Tarn-et-Garonne du 4.4.2014 (nº 358994).

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Tribunal administratif de Paris
Postadres: 7 rue de Jouy
Plaats: Paris Cedex 4
Postcode: 75181
Land: Frankrijk
E-mail: Greffe.ta-paris@juradm.fr
Telefoon: +33 144594400
Fax: +33 144594646
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
20/06/2019