Leveringen - 293203-2019

25/06/2019    S120    Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Denemarken-Kopenhagen: Farmaceutische producten

2019/S 120-293203

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Amgros I/S
Nationaal identificatienummer: 14479880
Postadres: Dampfærgevej 22
Plaats: København Ø
NUTS-code: DK0
Postcode: 2100
Land: Denemarken
Contactpersoon: Flemming Sonne
E-mail: udbud@amgros.dk
Telefoon: +45 88713000
Fax: +45 88713008

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.amgros.dk

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://levportal.amgros.dk
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://levportal.amgros.dk
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Amgros 2020-1.609.a.

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33600000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Amgros er et interessentskab med de 5 regioner som interessenter. Med henblik på at forsyne interessenternes sygehusapoteker med lægemidler samt enkelte interessenters videresalg til Færøerne og Grønland, ønsker Amgros I/S at indgå rammeaftaler for de i afsnit II.2.4 angivne lægemidler. Rammeaftalerne er ikke-eksklusive. Amgros I/S videresælger lægemidlerne til sygehusapotekerne til Amgros I/S' indkøbspris med et tillæg. Rammeaftaler indgås uden købepligt, og sygehusapotekerne i regionerne er ikke forpligtet til at anvende Amgros' rammeaftaler.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 153 000 000.00 DKK
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Udbudsnr.: 1

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33600000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DK0
Voornaamste plaats van uitvoering:

Leveringssted er den af Amgros på bestillingen angivne adresse (sygehusapotek eller tilknyttede lokationer).

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Udbudsnummeret omfatter følgende lægemidler:

Udbudsnr: 1,

ATC Kode: L04AX03,

Generisk navn: Methotrexat,

Dispenseringsform: Injektionsvæske, pen,

Styrke: 7,5 mg,

Enhedsværdi: 2,5 mg,

Mængde i enheder: 37 347.

Udbudsnr: 1,

ATC Kode: L04AX03,

Generisk navn: Methotrexat,

Dispenseringsform: Injektionsvæske, pen,

Styrke: 10 - 12,5 mg,

Enhedsværdi: 2,5 mg,

Mængde i enheder: 213 087.

Udbudsnr: 1,

ATC Kode: L04AX03,

Generisk navn: Methotrexat,

Dispenseringsform: Injektionsvæske, pen,

Styrke: 15 - 17,5 mg,

Enhedsværdi: 2,5 mg,

Mængde i enheder: 447 246.

Udbudsnr: 1,

ATC Kode: L04AX03,

Generisk navn: Methotrexat,

Dispenseringsform: Injektionsvæske, pen,

Styrke: 20 - 22,5 mg,

Enhedsværdi: 2,5 mg,

Mængde i enheder: 512 314.

Udbudsnr: 1,

ATC Kode: L04AX03,

Generisk navn: Methotrexat,

Dispenseringsform: Injektionsvæske, pen,

Styrke: 25 - 30 mg,

Enhedsværdi: 2,5 mg,

Mængde i enheder: 882 234.

De ovenfor anførte lægemidler udbydes uafhængigt af lægemidlerne under de øvrige udbudsnumre.

Hvert udbudsnummer anses for en selvstændig delaftale. En leverandør vil således kunne vælge at give tilbud på ét, flere eller alle udbudsnumre, og tildeling sker separat for hvert enkelt udbudsnummer. Der henvises til udbudsbetingelserne, herunder om afgivelse af tilbud under de enkelte udbudsnumre.

Under betegnelsen "mængde i enheder" er angivet et skønnet forbrug af lægemidlerne under udbudsnummeret.

Det bemærkes, at dette skøn er baseret på et historisk forbrug, og at leverandørerne må påregne, at det faktiske indkøb under en rammeaftale kan afvige væsentligt derfra. Der henvises til udbudsbetingelsernes pkt. 3.6 og rammeaftalens pkt. 2.

Lægemidlerne skal have markedsføringstilladelse gældende for Danmark senest den 2.9.2019 kl. 12:00. Endvidere skal leverandøren på tidspunktet for tilbudsfristens udløb og i løbet af rammeaftalens varighed have tilladelse til fremstilling, indførsel eller engrosforhandling af lægemidler inden for EU/EØS.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 103 000 000.00 DKK
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/04/2020
Einde: 31/03/2021
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Amgros I/S kan forlænge rammeaftalen op til 1 gang for hvert lægemiddel på uændrede vilkår med op til 1 år, såfremt Amgros meddeler dette til leverandøren senest 1.10.2020.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Rammeaftalens pkt. 1 indeholder option på levering i en præ-aftaleperiode (dvs. før indkøbsperioden) og option på levering i en post-aftaleperiode (dvs. efter indkøbsperioden). De 2 optioner kan anvendes på de i rammeaftalen og udbudsbetingelserne beskrevne vilkår.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Udbudsnr.: 2

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33600000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DK0
Voornaamste plaats van uitvoering:

Leveringssted er den af Amgros på bestillingen angivne adresse (sygehusapotek eller tilknyttede lokationer).

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Udbudsnummeret omfatter følgende lægemidler:

Udbudsnr: 2,

ATC Kode: L04AX03,

Generisk navn: Methotrexat,

Dispenseringsform: Injektionsvæske, sprøjte,

Styrke: 7,5 mg,

Enhedsværdi: 2,5 mg,

Mængde i enheder: 20 697.

Udbudsnr: 2,

ATC Kode: L04AX03,

Generisk navn: Methotrexat,

Dispenseringsform: Injektionsvæske, sprøjte,

Styrke: 10 - 12,5 mg,

Enhedsværdi: 2,5 mg,

Mængde i enheder: 98 862.

Udbudsnr: 2,

ATC Kode: L04AX03,

Generisk navn: Methotrexat,

Dispenseringsform: Injektionsvæske, sprøjte,

Styrke: 15 - 17,5 mg,

Enhedsværdi: 2,5 mg,

Mængde i enheder: 215 789.

Udbudsnr: 2,

ATC Kode: L04AX03,

Generisk navn: Methotrexat,

Dispenseringsform: Injektionsvæske, sprøjte,

Styrke: 20 - 22,5 mg,

Enhedsværdi: 2,5 mg,

Mængde i enheder: 271 272.

Udbudsnr: 2,

ATC Kode: L04AX03,

Generisk navn: Methotrexat,

Dispenseringsform: Injektionsvæske, sprøjte,

Styrke: 25 - 30 mg,

Enhedsværdi: 2,5 mg,

Mængde i enheder: 382 134.

De ovenfor anførte lægemidler udbydes uafhængigt af lægemidlerne under de øvrige udbudsnumre.

Hvert udbudsnummer anses for en selvstændig delaftale. En leverandør vil således kunne vælge at give tilbud på ét, flere eller alle udbudsnumre, og tildeling sker separat for hvert enkelt udbudsnummer. Der henvises til udbudsbetingelserne, herunder om afgivelse af tilbud under de enkelte udbudsnumre.

Under betegnelsen "mængde i enheder" er angivet et skønnet forbrug af lægemidlerne under udbudsnummeret.

Det bemærkes, at dette skøn er baseret på et historisk forbrug, og at leverandørerne må påregne, at det faktiske indkøb under en rammeaftale kan afvige væsentligt derfra. Der henvises til udbudsbetingelsernes pkt. 3.6 og rammeaftalens pkt. 2.

Lægemidlerne skal have markedsføringstilladelse gældende for Danmark senest den 2.9.2019 kl. 12:00. Endvidere skal leverandøren på tidspunktet for tilbudsfristens udløb og i løbet af rammeaftalens varighed have tilladelse til fremstilling, indførsel eller engrosforhandling af lægemidler inden for EU/EØS.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 49 100 000.00 DKK
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/04/2020
Einde: 31/03/2021
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Amgros I/S kan forlænge rammeaftalen op til 1 gang for hvert lægemiddel på uændrede vilkår med op til 1 år, såfremt Amgros meddeler dette til leverandøren senest 1.10.2020.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Rammeaftalens pkt. 1 indeholder option på levering i en præ-aftaleperiode (dvs. før indkøbsperioden) og option på levering i en post-aftaleperiode (dvs. efter indkøbsperioden). De 2 optioner kan anvendes på de i rammeaftalen og udbudsbetingelserne beskrevne vilkår.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Leverandører, der ønsker at afgive tilbud, skal anvende standardformular for det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD) til at afgive erklæring vedrørende de obligatoriske udelukkelsesgrunde i § § 135-136 i udbudsloven (lov nr. 1564 af 15.12.2015 med ændringer). Nærmere oplysninger om udfyldelse og anvendelse af ESPD i udbudsprocessen findes i den af Amgros udarbejdede vejledning herom og i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens "Vejledning til det fælles europæiske udbudsdokument". Den/de vindende leverandør(er), som Amgros har til hensigt at tildele rammeaftalen, skal yderligere inden tildelingen have gjort dokumentation tilgængelig for Amgros for så vidt angår de obligatoriske udelukkelsesgrunde, jf. § § 152 - 153 i udbudsloven. Amgros kan ikke udelukke en leverandør, der er omfattet af en eller flere af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § § 135-136, såfremt leverandøren kan fremlægge tilstrækkelig dokumentation for, at leverandøren desuagtet er pålidelig, jf. § 138 i udbudsloven. Amgros tager forbehold for at gennemføre en sådan "self-cleaning" proces, såfremt det måtte være relevant.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Ingen oplysninger kræves.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Ingen oplysninger kræves.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Der henvises til bestemmelserne i udkast til rammeaftalen samt pkt. II.2.4.

Der kræves ingen særlig retlig form. Såfremt en ordre tildeles en sammenslutning af leverandører, skal deltagerne påtage sig solidarisk hæftelse og udpege en fælles befuldmægtiget.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 16/08/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Deens, Noors, Zweeds
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 31/01/2020
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 16/08/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
Plaats:

Amgros I/S, Dampfærgevej 27-29, 2100 København Ø

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Der er ikke adgang til at overvære åbning af bud. Tilbud registreres ved deres modtagelse, og rettidigt modtagne tilbud åbnes samlet efter tilbudsfristens udløb. Tilbudsgivere vil samtidig med meddelelse om tildeling (orienteringsskrivelse), jf. udbudslovens § 171, modtage en samlet oversigt over de virksomheder, der har afgivet konditionsmæssige tilbud. Oversigten kan ikke rekvireres tidligere.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing
Elektronische facturering wordt aanvaard
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:

I relation til pkt. II.2.3 bemærkes, at en oversigt over leveringssteder er tilgængelig på Amgros' Leverandør- og Udbudsportal https://levportal.amgros.dk Oversigten opdateres løbende, såfremt der måtte ske ændringer.

I relation til pkt. II.2.4 bemærkes, at Amgros har overvejet, om udbudsgruppen kan underopdeles yderligere. Amgros har skønnet, at det ikke er tilfældet på baggrund af overvejelser om stordriftsfordele, der ikke vil være realiserbare ved en yderligere opdeling samt omkostninger og patientsikkerhedsmæssige hensyn relateret til den efterfølgende kontrakt- og lægemiddelhåndtering.

I relation til pkt. II.1.5 og pkt. II.2.6 bemærkes, at den anslåede værdi i pkt. II.1.5 er den samlede anslåede værdi for alle udbudsnumre (delaftaler) i rammeaftalens varighed inkl. mulighed for forlængelse, jf. pkt. II.2.7. I pkt. II.2.6 er den anslåede værdi for hvert udbudsnummer inkl. mulighed for forlængelse angivet, jf. pkt. II.2.7.

Det bemærkes endvidere, at den anslåede værdi er baseret på et historisk forbrug, og at det faktiske indkøb derfor kan afvige væsentligt derfra, jf. pkt. II.2.4, udbudsbetingelsernes pkt. 3.6 og rammeaftalens pkt. 2.

Spørgsmål til udbudsmaterialet skal stilles i udbudssystemet, jf. udbudsbetingelsernes bestemmelser herom.

Adgang til at afgive tilbud forudsætter, at virksomheden er oprettet som bruger af Amgros' udbudssystem. Der kan være nogle ekspeditionsdage forbundet med brugeroprettelse, og det påhviler derfor eventuelle tilbudsgivere at sørge herfor i god tid. Der henvises til oplysninger i tilknytning til udbudssystemet, herunder brugervejledningen.

I relation til pkt. IV.2.4 bemærkes, at enkelte dele af tilbuddet tillige kan være på engelsk. Der henvises til udbudsbetingelsernes pkt. 4.1.

I relation til pkt. VI.2 bemærkes, at elektronisk fakturering kræves.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Klagenævnet for Udbud
Postadres: Nævnenes Hus, Toldboden 2
Plaats: Viborg
Postcode: 8800
Land: Denemarken
E-mail: klfu@erst.dk
Telefoon: +45 35291095

Internetadres: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud (lov nr. 593 af 2.6.2016 med eventuelle senere ændringer) gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over udbuddet skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 7, stk. 2, nr. 3.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 6, stk. 4.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadres: Carl Jacobsens vej 35
Plaats: Valby
Postcode: 2500
Land: Denemarken
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefoon: +45 41715000

Internetadres: http://www.kfst.dk

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
21/06/2019