Leveringen - 293204-2019

25/06/2019    S120    - - Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Spanje-Santiago de Compostela: Röntgenapparatuur

2019/S 120-293204

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Servicio Gallego de Salud — Estructura Organizativa de Gestión Integrada de Santiago de Compostela
Q1500259-E
C/ Choupana, s/n
Santiago de Compostela
15706
Spanje
Contactpersoon: Contratación Administrativa — Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela
Telefoon: +34 981950260
E-mail: contratacionadministrativa.ctra.santiago@sergas.es
Fax: +34 981950985
NUTS-code: ES111

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.sergas.gal

Adres van het kopersprofiel: www.sergas.gal

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: www.sergas.gal
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het volgende adres:
Registro General de la Estructura Organizativa de Gestión Integrada de Santiago de Compostela
C/ Choupana, s/n, Hospital Clínico Universitario
Santiago de Compostela
15706
Spanje
Telefoon: +34 981950260
E-mail: contratacionadministrativa.ctra.santiago@sergas.es
Fax: +34 981950985
NUTS-code: ES111

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.sergas.gal

Adres van het kopersprofiel: www.sergas.gal

I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Arrendamiento y mantenimiento de un arco quirúrgico para el Servicio de Cirugía Vascular de la Estructura Organizativa de Gestión Integrada de Santiago de Compostela

Referentienummer: AB-EIS1-19-053
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33111000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Arrendamiento y mantenimiento de un arco quirúrgico para el Servicio de Cirugía Vascular de la Estructura Organizativa de Gestión Integrada de Santiago de Compostela.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 246 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES111
Voornaamste plaats van uitvoering:

Estructura Organizativa de Gestión Integrada de Santiago de Compostela.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Arrendamiento y mantenimiento de un arco quirúrgico para el Servicio de Cirugía Vascular de la Estructura Organizativa de Gestión Integrada de Santiago de Compostela.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Sistema de imagen y visualización / Weging: 18
Kwaliteitscriterium - Naam: Arco en C / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Tubo de Rx y colimador / Weging: 9
Kwaliteitscriterium - Naam: Generador de rayos X / Weging: 8
Kostencriterium - Naam: Precio / Weging: 55
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 246 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 60
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Medios de acreditación: la solvencia se acreditará por el siguiente medio: declaración sobre el volumen global anual de negocios en el ámbito de actividades correspondiente al objeto del contrato, referido como máximo a los 3 últimos ejercicios disponibles en función de la fecha de creación o de inicio de las actividades del empresario, en la medida en que se disponga de las referencias de dicho volumen de negocios.

Criterio de aceptación: se requiere que la entidad licitadora acredite, en el año de mayor ejecución de los últimos 3, un volumen global de negocios de, al menos, una vez y media el valor anual medio del contrato, IVA excluido. Igualmente deberá alcanzar este importe aunque el periodo de actividad de la empresa sera inferior a un año.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Medios de acreditación: la solvencia se acreditará por el siguiente medio: una relación de los principales suministros realizados en los últimos 3 años de igual o similar naturaleza a los que constituyen el objeto del contrato, que incluya importe, fechas y el destinatario, público o privado, de los mismos. Si la empresa es de nueva creación, la relación de los citados suministros será la del periodo correspondiente a la actividad de la empresa.

Criterio de aceptación: se requiere que el importe anual acumulado de dichos suministros supere, durante el año de mayor ejecución del período citado, el 70 % de la anualidad media del contrato (IVA incluido).

Los suministros se acreditarán mediante certificados expedidos o visados por el órgano competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector público o, cuando el destinatario sea un sujeto privado, mediante un certificado expedido por éste o, a falta de este certificado, mediante una declaración del empresario; en su caso, estos certificados serán comunicados directamente al órgano de contratación por la autoridad competente.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 24/07/2019
Plaatselijke tijd: 14:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Spaans, Gallicisch
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 08/08/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
Plaats:

Sala de juntas del Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela.

El día y hora previsto para la apertura, es aproximado, la fecha y la hora exacta, se publicará en el Perfil de Contratante, con 48 horas de antelación.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing
Elektronische facturering wordt aanvaard
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Tribunal Administrativo de Contratación Pública de Galicia
Rúa Raxeira, 52, 2º andar
Santiago de Compostela
15781
Spanje
Telefoon: +34 881995481
E-mail: tacgal@xunta.gal
Fax: +34 881995485
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Estructura Organizativa de Gestión Integrada de Santiago de Compostela
C/ Choupana, s/n
Santiago de Compostela
15706
Spanje
Telefoon: +34 981950803
E-mail: susana.carro.varela@sergas.es
Fax: +34 981950985
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
20/06/2019