Leveringen - 293208-2019

25/06/2019    S120    - - Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Nederland-Rotterdam: Straatveegmachines

2019/S 120-293208

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Gemeente Rotterdam
24483298 0003
Wilhelminakade 179
Rotterdam
3002 AN
Nederland
Contactpersoon: R.B. van Vliet
Telefoon: +31 2676071
E-mail: rb.vanvliet@rotterdam.nl
NUTS-code: NL

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.rotterdam.nl

Adres van het kopersprofiel: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=121663

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=121663
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

1-L-09542-19 Levering Veegmachines

Referentienummer: 1-L-09542-19
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34921100
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

De opdracht betreft het fabriceren en leveren van kleine, grote en emissieloze veegmachines. De scope van de aanbesteding is gericht op levering van alle type veegmachines conform de eisen zoals gesteld in de aanbestedingsdocumenten.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 8 000 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Veegmachines klein

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34144430
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL
Voornaamste plaats van uitvoering:

NL335 - Groot Rijnmond (Rotterdam)

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Let op: Dit betreft Perceel 1: Het fabriceren en leveren van kleine veegmachines.

De opdracht betreft het fabriceren en leveren van kleine, grote en emissieloze veegmachines. De scope van de aanbesteding is gericht op levering van alle type veegmachines conform de eisen zoals gesteld in de aanbestedingsdocumenten.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

De Aanbestedende Dienst heeft het recht om de Raamovereenkomst maximaal twee (2) maal met een (1) jaar te

Verlengen.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Veegmachine groot

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34144430
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL
Voornaamste plaats van uitvoering:

NL335 - Groot Rijnmond (Rotterdam)

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Let op: Dit betreft Perceel 2: Het fabriceren en leveren van grote veegmachines.

De opdracht betreft het fabriceren en leveren van kleine, grote en emissieloze veegmachines. De scope van de aanbesteding is gericht op levering van alle type veegmachines conform de eisen zoals gesteld in de aanbestedingsdocumenten.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

De Aanbestedende Dienst heeft het recht om de Raamovereenkomst maximaal twee (2) maal met een (1) jaar te

Verlengen.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Emmissieloze veegmachine

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34144430
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL
Voornaamste plaats van uitvoering:

NL335 - Groot Rijnmond (Rotterdam)

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Let op: Dit betreft Perceel 3: Het fabriceren en leveren van emissieloze veegmachines.

De opdracht betreft het fabriceren en leveren van kleine, grote en emissieloze veegmachines. De scope van de aanbesteding is gericht op levering van alle type veegmachines conform de eisen zoals gesteld in de aanbestedingsdocumenten.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Innovatieplan / Weging: 100
Prijs - Weging: 0
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

De Aanbestedende Dienst heeft het recht om de Raamovereenkomst maximaal twee (2) maal met een (1) jaar te

Verlengen.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Voor de geschiktheid verwijst de Aanbestedende Dienst naar het Beschrijvend Document.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Voor de voorwaarden verwijst de Aanbestedende Dienst naar het Beschrijvend Document.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 23/08/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 23/08/2019
Plaatselijke tijd: 12:01
Plaats:

Rotterdam

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
VI.3)Nadere inlichtingen:

Inschrijver kan vragen stellen over deze aanbestedingsprocedure. De inschrijver dient in beginsel al zijn vragen vóór het sluiten van de indieningstermijn van de inlichtingenronde te stellen. De vragen dienen te worden aangeleverd via het daartoe op het Aanbestedingsplatform beschikbaar gestelde format. Het vragenformulier dient te worden ingediend via het Aanbestedingsplatform. De vragen en antwoorden worden geanonimiseerd verstrekt via het Aanbestedingsplatform in een nota van inlichtingen.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Rechtbank Rotterdam
Postbus 50950
Rotterdam
3007 BL
Nederland
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Rechtbank Rotterdam
Postbus 50950
Rotterdam
3007 BL
Nederland
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Voor de beroepsprocedure verwijst de Aanbestedende Dienst naar het Beschrijvend Document.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Afdeling Inkoop en Aanbestedingszaken van gemeente Rotterdam
Postbus 1130
Rotterdam
3000 BC
Nederland
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
20/06/2019