Leveringen - 293222-2019

25/06/2019    S120    Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Nederland-Amsterdam: Speciale voertuigen

2019/S 120-293222

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Amsterdam, Facilitair Bureau
Nationaal identificatienummer: 07678703 0000
Postadres: Amstel 1
Plaats: Amsterdam
NUTS-code: NL
Postcode: 1011 PN
Land: Nederland
Contactpersoon: Jan-Pieter Breugem
E-mail: j.breugem@amsterdam.nl
Telefoon: +31 627068752

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.amsterdam.nl

Adres van het kopersprofiel: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=121847

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=121847
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Sleepvoertuigen gemeente Amsterdam

Referentienummer: 121847
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34114000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Opdrachtgever is Gemeente Amsterdam. http://www.amsterdam.nl

De gemeente Amsterdam is de enige gemeente in Nederland met een eigen wegsleepdienst. De gemeente bezit op dit moment 5 sleepvoertuigen.Deze sleepvoertuigen worden gebruikt om onjuist geplaatste voertuigen of voertuigen waar geen parkeergeld voor is betaald weg te slepen naar het voertuigdepot. Met deze Europees openbare aanbesteding wenst Gemeente Amsterdam te komen tot een Raamovereenkomst met één (1) Opdrachtnemer, voor een initiële periode van drie (3) jaar met de optie op verlenging met één(1) maal een periode van één (1) jaar, voor de levering van 3 sleepvoertuigen. De overeenkomst voor Reparatie, Onderhoud en Banden loopt 6 jaar na levering voertuig.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 600 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34144220
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL
Voornaamste plaats van uitvoering:

Gemeente Amsterdam

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Levering van 3 Sleepvoertuigen (type Lepel voertuigen)

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 500 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 09/09/2019
Einde: 08/09/2022
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

1 maal 1 jaar

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Levering en onderhoud sleepvoertuigen

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 12/08/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 12/08/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
Plaats:

Amsterdam

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing
Elektronische facturering wordt aanvaard
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Amsterdam
Plaats: Amsterdam
Land: Nederland
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
21/06/2019