Leveringen - 293230-2019

25/06/2019    S120    - - Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Verenigd Koninkrijk-Londen: Medische verbruiksartikelen

2019/S 120-293230

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
NHS Supply Chain Operated by DHL Supply Chain Ltd acting as agent of Supply Chain Coordination Ltd (SCCL)
Skipton House, 80 London Road
London
SE1 6LH
Verenigd Koninkrijk
Contactpersoon: Lindsey Ward
E-mail: lindsey.ward@supplychain.nhs.uk
NUTS-code: UKI4

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.gov.uk/government/organisations/department-of-health

Adres van het kopersprofiel: https://www.gov.uk/government/organisations/department-of-health/about/procurement

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://procurement.supplychain.nhs.uk/ISS/
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op een ander adres:
DHL Supply Chain Ltd
Foxbridge Way
Normanton
WF6 1TL
Verenigd Koninkrijk
Contactpersoon: Lindsey Ward
E-mail: lindsey.ward@supplychain.nhs.uk
NUTS-code: UKE4

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.gov.uk/government/organisations/department-of-health

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: http://procurement.supplychain.nhs.uk/ISS/
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en bestandsformaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://procurement.supplychain.nhs.uk/ISS/
I.4)Soort aanbestedende dienst
Nationaal of federaal agentschap/bureau
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Framework Agreement for Medical Consumables Products for the Pandemic Influenza Preparedness Programme (‘PIPP’)

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33140000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

SCCL wishes to procure for the benefit of Public Health England and the UK Devolved Administrations (Scotland Wales and Northern Ireland) Medical Consumables Products to be distributed in the event of a Pandemic Influenza outbreak or any other health related emergency across the UK. These products form part of a suite of products for the treatment of patients within healthcare settings in the event of such a pandemic or health related emergency influenza pandemic. The approximate volumes required in the Movianto UK (or other nominated) depots during a Pandemic (defined below) outbreak are as follows:

Lot 1: IV Administration Set – overall volume required – 4 080 000 units;

Lot 2: IV Ported Cannula– overall volume required – 691 762 units;

Lot 3: Hypodermic Syringe — overall volume required – 4 080 000 units;

Lot 4: IV Cannula Fixation Device/Dressings – overall volume required – 4 080 000 units.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 7 100 000.00 GBP
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

IV Administration Set

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33141624
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UK
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

This is an estimate only as precise quantities of likely purchases are unknown. It is anticipated that quantities will be in the region of 4 080 000 eaches and that expenditure will be in the region of 3 060 000 GBP to 3 380 000 GBP.

For this Lot. However this is approximate only and the values may vary depending on the requirements of those bodies purchasing under the Framework Agreement.

NHS Supply Chain anticipates appointing the top scoring 5 applicants who have met the minimum requirements which are set out in the invitation to tender to each lot.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Quality / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: Delivery / Weging: 30
Prijs - Weging: 50
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 3 380 000.00 GBP
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

It is anticipated that quantities will be in the region of 4 080 000 eaches, however this is approximate only and the volumes may vary.

NHS Supply Chain anticipates appointing the top scoring 5 applicants who have met the minimum requirements which are set out in the invitation to tender to each lot.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

IV Ported Cannula

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33141220
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UK
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

This is an estimate only as precise quantities of likely purchases are unknown. It is anticipated that quantities will be in the region of 691 762 eaches and that expenditure will be in the region of 2 284 800 GBP to 2 560 000 GBP for this lot. However this is approximate only and the values may vary depending on the requirements of those bodies purchasing under the Framework Agreement.

NHS Supply Chain anticipates appointing the top scoring 5 Applicants who have met the minimum requirements which are set out in the invitation to tender to each lot.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Quality / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: Delivery / Weging: 30
Prijs - Weging: 50
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 2 560 000.00 GBP
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

It is anticipated that quantities will be in the region of 691 762 eaches, however this is approximate only and the volumes may vary.

NHS Supply Chain anticipates appointing the top scoring 5 applicants who have met the minimum requirements which are set out in the invitation to tender to each lot.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Hypodermic Syringe

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33141310
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UK
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

This is an estimate only as precise quantities of likely purchases are unknown. It is anticipated that quantities will be in the region of 4 080 000 eaches and that expenditure will be in the region of 367 200 GBP to 430 000 GBP for this lot. However this is approximate only and the values may vary depending on the requirements of those bodies purchasing under the Framework Agreement.

NHS Supply Chain anticipates appointing the top scoring 5 applicants who have met the minimum requirements which are set out in the invitation to tender to each lot.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Quality / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: Delivery / Weging: 30
Prijs - Weging: 50
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 430 000.00 GBP
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

It is anticipated that quantities will be in the region of 4 080 000 eaches, however this is approximate only and the volumes may vary.

NHS Supply Chain anticipates appointing the top scoring 5 applicants who have met the minimum requirements which are set out in the invitation to tender to each lot.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

IV Cannula Fixation Device/Dressings

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33141111
33141110
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UK
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

This is an estimate only as precise quantities of likely purchases are unknown. It is anticipated that quantities will be in the region of 4 080 000 eaches and that expenditure will be in the region of 652 800 GBP to 730 000 GBP for this lot. However this is approximate only and the values may vary depending on the requirements of those bodies purchasing under the Framework Agreement.

NHS Supply Chain anticipates appointing the top scoring 5 applicants who have met the minimum requirements which are set out in the invitation to tender to each lot.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Quality / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: Delivery / Weging: 30
Prijs - Weging: 50
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 730 000.00 GBP
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

It is anticipated that quantities will be in the region of 4 080 000 eaches, however this is approximate only and the volumes may vary.

NHS Supply Chain anticipates appointing the top scoring 5 applicants who have met the minimum requirements which are set out in the invitation to tender to each lot.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

List and brief description of conditions:

Applicants should refer to each II.1.5 of this Contract Notice for further details in respect of appointment to the individual lots across the Framework Agreement.

Applicants may bid for one, more than one or all of the lots and applicants should refer to the invitation to tender for more information in respect of this.

The term of contracts formed under the Framework Agreement may continue beyond the end of the term of the Framework Agreement itself.

Successful applicants will be required to supply the goods on a ‘Just in Time’ basis, in the event of an influenza pandemic or any other health related emergency across the UK (‘Pandemic’) .This Framework Agreement is for a period of 48 months.

NHS Supply Chain intends to enter into arrangements under which it will be entitled to purchase supplies and/or services which it will make available for purchase by:

1) Any NHS Trust;

2) Any other NHS entity;

3) Any Government department, agency or other statutory body (for the avoidance of doubt including local authorities); and/or

4) Any private sector entity active in the UK healthcare sector.

Only NHS Supply Chain can order from the Framework Agreement and enter into contracts under it.

Electronic ordering will be used and electronic invoicing will be accepted and electronic payment will be used.

For the avoidance of doubt, and not withstanding the estimate indicated at II.1.5, NHS Supply Chain does not guarantee any level of purchase through the framework and advises applicants that the framework shall be established on a non-exclusive basis. Tenders and all supporting documentation for the contract must be priced in sterling and written in English. Any agreement entered into will be considered a contract made in England.

According to English law and will be subject to the exclusive jurisdiction of the English Courts.

NHS Supply Chain is not liable for any costs (including any third party costs fees or expenses incurred by those expressing an interest, participating or tendering for this contract opportunity. NHS Supply Chain reserves the right to terminate the procurement process (or part of it), to change the basis of and the procedures for the procurement process at any time, or to procure the subject matter of the contract by alternative means if it appears that it can be more advantageously procured by alternative means. The most economically advantageous or any tender will not automatically be accepted. All communications must be made through NHS Supply Chain's eTendering portal at http://procurement.supplychain.nhs.uk/ISS/ using the Message Centre facility linked to this particular contract notice.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Eventuele minimumeisen:

Parent company or other guarantees may be required in certain circumstances.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
Er wordt gebruikgemaakt van een elektronische veiling
Nadere inlichtingen over de elektronische veiling:

An electronic auction will be used

Additional information about electronic auction:

Although an electronic auction will not be used to award all or part of the requirements of the Framework Agreement the use of eAuctions may be an option as part of any contracts awarded under the Framework Agreement.

IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2017/S 159-365995
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 22/07/2019
Plaatselijke tijd: 15:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Engels
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 13 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 23/07/2019
Plaatselijke tijd: 09:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing
Elektronische facturering wordt aanvaard
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:

Submission of expression of interest and procurement specific information:

This procurement exercise will be conducted on the NHS Supply Chain eTendering portal at http://procurement.supplychain.nhs.uk/ISS/

Candidates wishing to be considered for this contract must register their expression of interest and provide additional procurement-specific information (if required) through the NHS Supply Chain eTendering portal as follows:

Registration.

1) Use URL http://procurement.supplychain.nhs.uk/ISS/ to access the NHS Supply Chain Procurement portal;

2) If not yet registered:

— click on the ‘Not Registered Yet’ link to access the registration page,

— complete the registration pages as guided by the mini guide found on the landing page.

Portal access.

If registration has been completed:

— login with URL http://procurement.supplychain.nhs.uk/ISS/

— click on the ‘Supplier Dashboard’ icon to open the list of new procurement events.

Expression of interest.

— view contract notice content by clicking on the ‘View Notice’ button for the procurement event. This opens a PDF document,

— express an interest by clicking on the ‘EXPRESS INTEREST’ button,

— to start the response process after the expression of interest has been done, select the ‘My Active Opportunities’ option and click on the ‘Apply’ button.

— select the procurement event from the list by clicking on the description,

— in the detail view click on the orange coloured ‘Framework Agreement’ button to start responding to the tender.

Header level requirements:

— applicants are required to read all framework header documents which can be accessed using the ‘NHSSC Header Documents’ button, which is located in the ‘Select Framework’ tab,

— applicants are required to upload the documents requested using the ‘Supplier Header Documents’ button, which is located in the ‘Select Framework’ tab.

Lot level requirements:

— A preview of the lot line details can be viewed using the ‘Lot Header’ tab, by selecting the Lot and using the ‘Lot Line Information’ button. In order to respond to a lot, Applicants must select the relevant lot And then use the ‘Express Intent’ button. This expression of intent does not place any obligation on the applicant to respond, the action unlocks the ability to respond,

— complete price offers per line for the lot by completing the required fields for the lines the Applicant wants to include in the bid using the ‘Lot Line Detail’ tab. There are a number of mandatory fields to complete on a product line basis; these are highlighted in yellow in the ‘Lot Line Detail’ tab,

— applicants are required to answer all mandatory lot specific questions found in the ‘Lot Questionnaire’ tab,

— applicants are then required to click on the ‘Terms and Conditions’ button in the ‘Submit Individual Lot Response(S)’ tab to view and accept the ISS Terms and Conditions,

— accept the ISS ‘Terms and Conditions’ button to access this function,

— submit Lot response, by clicking on the ‘Submit Response to Selected Lot’ button in the ‘Submit individual Lot Response(S)’ tab to submit response for the lot. Each lot must be submitted independently,

— applicants are able to view their submission using the ‘Supplier Submission Report’ button, found in the ‘Submit Individual Lot Response(S)’ tab.

Please refer to Section III.1.1 for additional information.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
NHS Supply Chain
Normanton
Verenigd Koninkrijk
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
NHS Supply Chain
Normanton
Verenigd Koninkrijk
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Appeals to be logged in accordance with the Public Contracts Regulations 2015 (as amended).

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
20/06/2019