Leveringen - 293237-2019

25/06/2019    S120    Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Frankrijk-La Roche-sur-Yon: Laboratoriumreagentia

2019/S 120-293237

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Département de Vendée
Nationaal identificatienummer: 22850001300765
Postadres: Laboratoire de l'environnement et de l'alimentation de la Vendée, rond-point Georges Duval, CS 80802
Plaats: La Roche-sur-Yon
NUTS-code: FRG05
Postcode: 85021
Land: Frankrijk
E-mail: marchespublics@vendee.fr
Telefoon: +33 228858384

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://vendee.fr

Adres van het kopersprofiel: http://marchespublics.vendee.fr

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://marchespublics.vendee.fr
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op een ander adres:
Officiële benaming: Département de la Vendée: laboratoire de l'environnement et de l'alimentation — Valérie Chupeau
Postadres: rond-point Georges Duval
Plaats: La Roche-sur-Yon Cedex
NUTS-code: FRG05
Postcode: 85021
Land: Frankrijk
E-mail: correspondre@aws-france.com
Telefoon: +33 251245194

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://marchespublics.vendee.fr

Adres van het kopersprofiel: http://marchespublics.vendee.fr

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: http://marchespublics.vendee.fr
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Fourniture de réactifs et consommables pour la réalisation d'analyses en biologie moléculaire au laboratoire de l'environnement et de l'alimentation de la Vendée — (7 lots)

Referentienummer: 19s0082bg
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33696500
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Les prestations font l'objet de 7 lots traités par contrats séparés. Il s'agit d'accords-cadres mono-attributaires à bons de commandes, sans montant minimum annuel, ni montant maximum annuel, mais avec des quantités prévisionnelles annuelles indiquées dans le Bordereau des prix unitaires (BPU) valant Détail quantitatif estimatif (DQE).

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 128 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Kits d'amplification des pathogènes (BVD — FCO — SBV) par RT-PCR, et les réactifs d'extraction associés sur automate d'extraction d'acide nucléique King Fisher de marque Thermo Fisher Scientific

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33696500
33141000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRG05
Voornaamste plaats van uitvoering:

Laboratoire de l'environnement et de l'alimentation de la Vendée — rond-point Georges Duval 85000 — la Roche-sur-Yon Cedex.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Kits d'amplification des pathogènes (BVD — FCO — SBV) par RT-PCR, et les réactifs d'extraction associés sur automate d'extraction d'acide nucléique King Fisher de marque Thermo Fisher Scientific.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique de l'offre / Weging: 60
Prijs - Weging: 40
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Le contrat pourra être renouvelé, à sa date anniversaire, 3 fois pour des périodes équivalentes par reconduction tacite, ce sans pouvoir dépasser une durée totale de 4 ans.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Kits d'amplification des pathogènes (Coxiella burnetii — chlamydophila abortus — leptospira interrogans — neospora caninum — toxoplasma gondii — anaplasma phagocytophilum) par PCR

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33696500
33141000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRG05
Voornaamste plaats van uitvoering:

Laboratoire de l'environnement et de l'alimentation de la Vendée — rond-point Georges Duval 85000 — la Roche-sur-Yon Cedex.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Kits d'amplification des pathogènes (Coxiella burnetii — chlamydophila abortus — leptospira interrogans — neospora caninum — toxoplasma gondii — anaplasma phagocytophilum) par PCR.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique de l'offre / Weging: 60
Prijs - Weging: 40
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Le contrat pourra être renouvelé, à sa date anniversaire, 3 fois pour des périodes équivalentes par reconduction tacite, ce sans pouvoir dépasser une durée totale de 4 ans.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Kits d'amplification de mycobacterium paratuberculosis par PCR, et, les consommables associés pour l'extraction

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33696500
33141000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRG05
Voornaamste plaats van uitvoering:

Laboratoire de l'environnement et de l'alimentation de la Vendée — rond-point Georges Duval 85000 — la Roche-sur-Yon Cedex.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Kits d'amplification de mycobacterium paratuberculosis par PCR, et, les consommables associés pour l'extraction.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique de l'offre / Weging: 60
Prijs - Weging: 40
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Le contrat pourra être renouvelé, à sa date anniversaire, 3 fois pour des périodes équivalentes par reconduction tacite, ce sans pouvoir dépasser une durée totale de 4 ans.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Kits d'amplification des norovirus type I et type II — hépatite A — mengovirus, par RT_PCR, et les réactifs et consommables d'extraction associés sur automate minimag nuclisens de marque Biomerieux

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33696500
33141000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRG05
Voornaamste plaats van uitvoering:

Laboratoire de l'environnement et de l'alimentation de la Vendée — rond-point Georges Duval 85000 — la Roche-sur- Yon Cedex.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Kits d'amplification des norovirus type I et type II — hépatite A — mengovirus, par RT_PCR, et les réactifs et consommables d'extraction associés sur automate minimag nuclisens de marque Biomerieux.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique de l'offre / Weging: 60
Prijs - Weging: 40
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Le contrat pourra être renouvelé, à sa date anniversaire, 3 fois pour des périodes équivalentes par reconduction tacite, ce sans pouvoir dépasser une durée totale de 4 ans.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Consommables pour amplification sur thermocycleur Chromo 4 et CFX de marque Biorad

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33696500
33141000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRG05
Voornaamste plaats van uitvoering:

Laboratoire de l'environnement et de l'alimentation de la Vendée — rond-point Georges Duval 85000 — La Roche-sur-Yon Cedex.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Consommables pour amplification sur thermocycleur Chromo 4 et CFX de marque Biorad.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique de l'offre / Weging: 60
Prijs - Weging: 40
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Le contrat pourra être renouvelé, à sa date anniversaire, 3 fois pour des périodes équivalentes par reconduction tacite, ce sans pouvoir dépasser une durée totale de 4 ans.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Consommables pour amplification sur thermocycleur Rotor Gene Q de marque Qiagen

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33696500
33141000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRG05
Voornaamste plaats van uitvoering:

Laboratoire de l'environnement et de l'alimentation de la Vendée — rond-point Georges Duval 85000 — La Roche-sur-Yon Cedex.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Consommables pour amplification sur thermocycleur Rotor Gene Q de marque Qiagen.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique de l'offre / Weging: 60
Prijs - Weging: 40
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Le contrat pourra être renouvelé, à sa date anniversaire, 3 fois pour des périodes équivalentes par reconduction tacite, ce sans pouvoir dépasser une durée totale de 4 ans.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Consommables pour automate d'extraction d'acide nucléique King Fisher de marque Thermo Fisher Scientific

Perceel nr.: 7
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33696500
33141000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRG05
Voornaamste plaats van uitvoering:

Laboratoire de l'environnement et de l'alimentation de la Vendée — rond-point Georges Duval 85000 — La Roche-sur-Yon Cedex.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Consommables pour automate d'extraction d'acide nucléique King Fisher de marque Thermo Fisher Scientific.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique de l'offre / Weging: 60
Prijs - Weging: 40
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Le contrat pourra être renouvelé, à sa date anniversaire, 3 fois pour des périodes équivalentes par reconduction tacite, ce sans pouvoir dépasser une durée totale de 4 ans.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

— une adresse électronique valide afin que le département puisse informer les candidats du rejet de leur offre ou candidature ou du fait que leur offre a été retenue.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

— pour les entreprises de création récente, le chiffre d'affaires peut être remplacé par la production de tout document permettant de justifier la capacité financière du candidat (chiffre d'affaires partiel, montant de références en cours, déclaration appropriée de banques notamment),

— déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des 3 derniers exercices disponibles.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

— déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature,

— déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des 3 dernières années,

— présentation d'une liste des principales fournitures ou des principaux services effectués au cours des 3 dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé.

Eventuele minimumeisen:

Niveau minimal d'expérience au moins 2 références pertinentes et suffisantes, ou niveau minimal de capacité technique pour chaque lot, au moins 1 responsable technique et 1 responsable des ventes compétent dans le domaine objet du lot. Chaque agent pouvant disposer de plusieurs des fonctions indiquées ci-dessus.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 02/08/2019
Plaatselijke tijd: 17:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Frans
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 4 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 05/08/2019
Plaatselijke tijd: 09:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: ja
Tijdstip waarop naar verwachting nieuwe aankondigingen worden bekendgemaakt:

1er semestre 2023.

VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée. Cette consultation bénéficie du service DUME. Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, allez sur http://marchespublics.vendee.fr

L'acheteur se réserve le droit d'apporter des modifications de détail au dossier de consultation. Celles-ci doivent être communiquées au plus tard 6 jours avant la date limite fixée pour la remise des offres. Les candidats devront alors répondre sur la base du dossier modifié. Si, pendant l'étude du dossier par les candidats, la date limite fixée pour la remise des offres est reportée, la disposition précédente est applicable en fonction de cette nouvelle date. Les candidats pourront consulter ou télécharger le dossier de consultation des entreprises en se connectant sur le profil d'acheteur du département. La remise des offres par voie papier ou sur support physique électronique n'est pas autorisée.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Tribunal administratif de Nantes
Postadres: 6 allée de l'Île-Gloriette
Plaats: Nantes
Postcode: 44041
Land: Frankrijk
E-mail: greffe.ta-nantes@juradm.fr
Telefoon: +33 240994600
Fax: +33 240994658

Internetadres: https://www.telerecours.fr/

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Médiation des entreprises: Direccte pays de la Loire
Postadres: tour Bretagne, place Bretagne
Plaats: Nantes
Postcode: 44047
Land: Frankrijk
E-mail: yann.quere@direccte.gouv.fr
Telefoon: +33 253467965

Internetadres: http://www.mediateur-des-entreprises.fr

VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
20/06/2019