Leveringen - 293241-2019

25/06/2019    S120    Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Roemenië-Satu Mare: Afvalverbrandingsinstallaties

2019/S 120-293241

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Satu Mare
Nationaal identificatienummer: 4481136
Postadres: Str. Lăcrimioarei nr. 37
Plaats: Satu Mare
NUTS-code: RO115
Postcode: 440067
Land: Roemenië
Contactpersoon: Ardelean Felix, Gorgan Patriciu, Vida Tudorița
E-mail: gorgan.patriciu@gmail.com, vida.otilia-sm@ansvsa.ro
Telefoon: +40 261715956
Fax: +40 261715950

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.ansvsa.ro

Adres van het kopersprofiel: www.e-licitatie.ro

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: www.e-licitatie.ro
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Achiziția de incinerator mobil

Referentienummer: 4
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
42320000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Incinerator mobil montat pe semiremorca, 1 bucata:

— Sa fie usor de utilizat,

— Sa aiba capacitatea de a functiona non-stop – in sarje multiple/continue pe perioada unei zile si sa incinereze o cantitate mare de SNCU,

— Sa asigure un mod facil de încarcare/autoîncarcare,

— Sa poata fi curatat si dezinfectat cu usurinta si sa fie rezistent la substante dezinfectate,

— Sa corespunda cerintelor de mediu prevazute de legislatia in vigoare,

— Sa fie transportat in mod facil,

— Sa fie de ultima generatie, respectiv sa fie proiectate pentru o perioada mare de utilizare,

— Sa fie prevazute cu o deschidere mare, astfel incat animalele sa poata fi incarcate intregi, nu transate,

— Sa asigure o incarcare continua, fara a fi necesara incinerarea intregii sarje pana la o noua incarcare,

— Sa functioneze cu un consum redus de combustibil lichid,

— Sa asigure inregistrarea grafica a temperaturii si pe suport de hartie,

— Cantitatea de cenusa rezultata sa fie de pana [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 1 889 915.96 RON
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO115
Voornaamste plaats van uitvoering:

La sediul D.S.V.S.A. Satu Mare sau intr-o alta locatie transmisa de beneficiar, in maxim 90 de zile de la semnarea contractului.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Incinerator mobil montat pe semiremorca, 1 bucata, in vederea incinerarii deseurilor de origine animala.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Componenta tehnica. / Weging: 15
Kwaliteitscriterium - Naam: Componenta tehnica. / Weging: 12
Kwaliteitscriterium - Naam: Componenta tehnica. / Weging: 12
Kwaliteitscriterium - Naam: Componenta tehnica. / Weging: 11
Prijs - Weging: 50
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 3
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Candidatul/ofertantul, tertul sustinator, subcontractantii vor dovedi neincadrarea in prevederile art. 164 din Legea nr. 98/2016, art. 165 din Legea nr. 98/2016, art. 167 din Legea nr. 98/2016, modalitatea de indeplinire fiind prezentarea DUAE, conform art. 193 alin. (1) din Legea nr. 98/2016.

Odata cu DUAE se va depune „Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 60 din Legea nr. 98/2016". Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de ofertantii clasati pe primul loc in clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Documente justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE sunt:

1) Certificat constatator privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidate de stat (buget local, buget de stat etc.), la momentul prezentarii;

2) Cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau al celor care au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;

3) Dupa caz, documente care sa se demonstreze faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea nr. 98/2016.

Persoanele ce detin functii de decizie in organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt: — Doctor Dumuta Nicolae,

— Gorgan Patriciu,

— Vida Tudorita,

— Ioan Violeta,

— Pintea Dumitru,

— Ardelean Felix,

— Kato Iuliu,

— Gardan Alin,

— Nasui Ciprian,

— Szigethy Istvan.

Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii, precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Modalitate de îndeplinire: completare DUAE in conformitate cu Notificarea ANAP nr. 237/2016, urmând ca documentul justificativ, respectiv certificat O.N.R.C. sau pentru ofertantii straini, document echivalent emise în tara de rezidenta, sa fie prezentat la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat, Lista principalelor livrari de produsee fectuate in ultimii 3 ani – livrarile de produse se confirma prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar se va completa si formularul DUAE. In cazul depunerii unei oferte individuale/comune sustinuta tehnico-profesionala de catre tert/terti sustinatori, cerinta poate fi îndeplinita (atât de ofertant/asociat, cât si de tert) prin prezentarea unui angajament ferm prin care se confirma faptul ca acesta va pune la dispozitia ofertantului/asocierii resursele invocate. Se solicita tuturor ofertantilor ca, odata cu depunerea DUAE, sa prezinte acordul de asociere. Documentele justificative care probeaza cele asumate in angajamente/acorduri vor fi prezentate doar de ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar, la solicitarea autoritatii contractante. Completarea formularului DUAE. Ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor va fi obligat sa prezinte documentele suport care demonstreaza indeplinirea cerintei. Pentru tertul sustinator: se solicita tuturor ofertantilor ca, odata cu depunerea DUAE, sa prezinte angajamentul tertului sustinator (impreuna cu documente anexe la angajament, transmise acestora de catre tert/tertii sustinatori, din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia/acestora). Documentele justificative care probeaza cele asumate in angajamente/acorduri vor fi solicitate doar ofertantului clasat pe primul loc in clasamentul intermediar, la solicitarea autoritatii contractante. (b)Pentru asociati: se solicita tuturor ofertantilor ca, odata cu depunerea DUAE, sa prezinte acordul de asociere. Documentele justificative care probeaza cele asumate in acord vor fi solicitate doar ofertantului clasat pe primul loc in clasamentul intermediar, la solicitarea autoritatii contractante.

Eventuele minimumeisen:

Ofertantii vor face dovada ca au efectuat livrarii de produse similare celor ce fac obiectul contractului care urmeaza a fi atribuit in ultimii trei ani de la data limita de depunere a ofertelor – având minim o livrare de produs similar cu cel ofertat. Se va completa DUAE cu informatiile aferente situatiei lor. In DUAE ofertantii vor completa: numarul si data contractului, valoarea, beneficiarul public sau privat, data si numarul documentului de receptie a produsului. Ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, la solicitarea autoritatii contractante va prezenta: contracte, certificate constatatoare, alte documente relevante in sustinerea experientei similare cu care sa faca dovada indeplinirii cerintei de calificare. Documentele prezentate vor fi semnate cu semnatura electronica extinsa, valabila. Capacitatea tehnica si/sau profesionala a operatorului economic poate fi sustinuta in conformitate cu art. 182 din Legea nr. 98/2016. Modalitate de indeplinire: DUAE completat de ofertant în care va include și informațiile cu privire la existența unei susțineri de terță parte, precum și celelalte aspecte solicitate prin formatul standard al DUAE. Terțul/terții susținători vor completa DUAE cu informații privind nivelul lor de experiență, prin raportare la contractele executate în trecut, corespunzător susținerii acordate. Odată cu depunerea DUAE, se prezintă angajamentul terțului, susținător împreună cu documentele anexe la angajament, transmise acestora de către terț/terții susținători, din care rezultă modul efectiv în care se va materializa susținerea acestuia/acestora. Totodată, prin angajamentul ferm, terțul/terții se va/vor angaja că va/vor răspunde în mod solidar cu ofertantul pentru executarea contractului de achiziție publică. Răspunderea solidară a terțului/terților susținător/susținători se va angaja sub condiția neîndeplinirii de către acesta/aceștia a obligațiilor de susținere asumate prin angajament. Subcontractanţii pe a căror capacităţi ofertantul/candidatul se bazează pentru demonstrarea îndeplinirii anumitor criterii de calificare şi selecţie sunt consideraţi şi terţi susţinători, caz în care acordul de subcontractare reprezintă, în acelaşi timp şi angajamentul ferm.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 22/07/2019
Plaatselijke tijd: 15:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Roemeens
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 22/01/2027
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 22/07/2019
Plaatselijke tijd: 15:00
Plaats:

In SEAP.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

In cazul in care ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita clarificari prin intermediul SICAP, in vederea incarcarii electronice de catre operatorii economici de documente care contin noi preturi. Modul in care se poate accesa DUAE in vederea completarii de catre operatorii economici interesati, se face prin aceesarea acestuia direct din SICAP.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor
Postadres: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Plaats: București
Postcode: 030084
Land: Roemenië
E-mail: office@cnsc.ro
Telefoon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Internetadres: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Eventualele contestații se pot depune la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor și vor fi soluționate potrivit Legii nr. 101/2016.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Satu Mare – Compartimentul Juridic
Postadres: Str. Lăcrimioarei nr. 37
Plaats: Satu Mare
Postcode: 440067
Land: Roemenië
E-mail: office-satu-mare@ansvsa.ro
Telefoon: +40 261715956
Fax: +40 261715950

Internetadres: www.ansvsa.ro

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
20/06/2019