Leveringen - 293243-2019

25/06/2019    S120    Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Verenigd Koninkrijk-Sunderland: Meubelen (m.i.v. kantoormeubelen), inrichtingsartikelen, huishoudelijke apparaten (uitgez. verlichting) en schoonmaakproducten

2019/S 120-293243

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Northern Housing Consortium Ltd
Postadres: Loftus House, Colima avenue, Sunderland Enterprise Park
Plaats: Sunderland
NUTS-code: UK
Postcode: SR5 3XB
Land: Verenigd Koninkrijk
Contactpersoon: Louise Chase
E-mail: tenders@consortiumprocurement.org.uk
Telefoon: +44 1915661000

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.northern-consortium.org.uk

Adres van het kopersprofiel: www.consortiumprocurement.org.uk

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale
I.3)Communicatie
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: central purchasing body
I.5)Hoofdactiviteit
Huisvesting en gemeenschappelijke voorzieningen

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Furniture 19-23

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
39000000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

This Framework Agreement is for the provision of furniture services and supportive goods, works and services; to be carried out within home/living, employment or community environments.

The Framework Agreement may cover, but is not limited to, the following:

— manufacture and supply of products,

— delivery of products,

— installation, repair or replacement of products offered via the catalogues (purchase or lease),

— product recycling, disposal and re-distribution (where appropriate).

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 150 000 000.00 GBP
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor opdrachten te gunnen waarbij de volgende percelen of groepen van percelen worden gecombineerd:

Members may call-off for one or a combination of lots.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lot 1: Purchase and Installation of Office, Home and Specialist Furniture

Perceel nr.: Lot 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
39000000
39100000
39130000
39134000
39140000
39141000
39142000
39143000
39143100
39143120
39143200
39143300
39144000
39150000
39151000
39156000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UK
Voornaamste plaats van uitvoering:

UNITED KINGDOM.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

The consortium seek tender responses from bidders who are able to supply any product(s) that can achieve the core objective as described in the tender documents, this can include:

Office: These are products that are designed for use in an office setting. Likely to include, but are not limited to:

— desks e.g. with or without a swivel arm attachment,

— chairs,

— filing cabinets,

— room/desk partitions,

— cupboards.

Home: these are products that are designed for use in residential properties. Likely to include, but are not limited to:

— kitchen electrical appliances e.g. kettle, toaster, microwave, etc.,

— white goods e.g. washer, dryer, fridge/freezer, dishwasher, etc.,

— household electrical appliances e.g. irons, ironing boards, fans/heater, lamps, etc.,

— cookers/ovens,

— bedroom furniture e.g. wardrobe, side tables, bookshelves, chest of draws, bedframes, etc.

Specialist/communal areas: these are products that are designed for use in specialist residential/properties e.g. care homes or community-based support services. Likely to include, but are not limited to:

— wipeable chairs

— riser chairs

— non-slip mats/rugs

— wheeled trolleys/tables

— medical cabinets, etc.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 75 000 000.00 GBP
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
Inschrijvingen moeten worden ingediend in de vorm van een elektronische catalogus of moeten een elektronische catalogus bevatten
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

To respond to this opportunity please click here: https://www.delta-esourcing.com/respond/96X4W77Y5Q

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lot 2: Lease and Installation of Office, Home and Specialist Furniture

Perceel nr.: Lot 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
39000000
39100000
39130000
39134000
39140000
39141000
39142000
39143000
39143100
39143120
39143200
39143300
39144000
39150000
39151000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UK
Voornaamste plaats van uitvoering:

UNITED KINGDOM.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

The consortium seek tender responses from bidders who are able to supply any product(s) that can achieve the core objective as described in the tender documents (and provide a lease option to members) of the following outputs:

Office: these are products that are designed for use in an office setting. Likely to include, but are not limited to:

— desks e.g. with or without a swivel arm attachment,

— chairs,

— filing cabinets,

— room/desk partitions,

— cupboards.

Home: these are products that are designed for use in residential properties. Likely to include, but are not limited to:

— kitchen electrical appliances e.g. kettle, toaster, microwave, etc.,

— white goods e.g. washer, dryer, fridge/freezer, dishwasher, etc.,

— household electrical appliances e.g. irons, ironing boards, fans/heater, lamps, etc.,

— cookers/ovens,

— bedroom furniture e.g. wardrobe, side tables, bookshelves, chest of draws, bedframes, etc.

Specialist/communal areas: these are products that are designed for use in specialist residential/properties e.g. care homes or community-based support services. Likely to include, but are not limited to:

— wipeable chairs,

— riser chairs,

— non-slip mats/rugs,

— wheeled trolleys/tables,

— medical cabinets, etc.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 75 000 000.00 GBP
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
Inschrijvingen moeten worden ingediend in de vorm van een elektronische catalogus of moeten een elektronische catalogus bevatten
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met meerdere ondernemingen
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 31/07/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Engels
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 4 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 31/07/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
Plaats:

Sunderland

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Consortium procurement team.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing
Elektronische facturering wordt aanvaard
VI.3)Nadere inlichtingen:

The Contracting Authority considers that this contract may be suitable for economic operators that are Small or Medium Enterprises (SMEs). However, any selection of tenderers will be based solely on the criteria set out for the procurement.The Contracting Authority considers that this contract may be suitable for economic operators that are Small or Medium enterprises (SMEs). However, any selection of tenderers will be based solely on the criteria set out for the procurement.

The framework will be available for all current and future consortium members, further information on who can access the framework is available at this link https://consortiumprocurement.org.uk/framework-agreements/who-can-access/

Member organisations may choose to award call-off contracts under 1 or a combination of lot(s) to meet their requirements.

For more information about this opportunity, please visit the Delta eSourcing portal at:

https://www.delta-esourcing.com/tenders/UK-UK-Sunderland:-Furniture-%28incl.-office-furniture%29%2C-furnishings%2C-domestic-appliances-%28excl.-lighting%29-and-cleaning-products./96X4W77Y5Q

To respond to this opportunity, please click here:

https://www.delta-esourcing.com/respond/96X4W77Y5Q

GO Reference: GO-2019620-PRO-15014141

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: See VI.4.3
Plaats: Sunderland
Postcode: SR5 3XB
Land: Verenigd Koninkrijk
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: See VI.4.3
Plaats: Sunderland
Postcode: SR4 6DJ
Land: Verenigd Koninkrijk
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

The consortium (Contracting Authority) will incorporate a minimum 10 calendar days standstill period following confirmation on the award of the framework to bidders. The Public Contracts Regulations 2015 (the Regulations) provide for aggrieved parties who have been harmed or are at risk of harm by a breach of the rules to take action in the High Court (England, Wales and Northern Ireland). As stated within the Regulations, any such action must be started within 30 days beginning with the date when the aggrieved party first knew or ought to have known that grounds for starting the proceedings had arisen.

The court may extend the time limit for starting proceedings where the court considers that there is a good reason for doing so but not so as to permit proceedings to be started more than 3 months after that date.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: See VI.4.3
Postadres: 4 Gladstone Road
Plaats: Sunderland
Land: Verenigd Koninkrijk
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
20/06/2019