Leveringen - 293244-2019

25/06/2019    S120    Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Frankrijk-Le Lamentin-Martinique: Bedrijfswagens

2019/S 120-293244

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Ville du Lamentin
Plaats: Le Lamentin-Martinique
NUTS-code: FRY2
Postcode: 97232
Land: Frankrijk
E-mail: grenard@mairie-lelamentin.fr
Telefoon: +596 0596300752
Fax: +596 0596518175

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.mairie-lelamentin.fr

Adres van het kopersprofiel: http://www.e-marchespublics.com

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://www.e-marchespublics.com
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op een ander adres:
Officiële benaming: Ville du Lamentin-Martinique
Postadres: Direction des finances & de la commande publique service marchés publics, avenue Nelson Mandela Petit Manoir
Plaats: Le Lamentin-Martinique
NUTS-code: FRY2
Postcode: 97232
Land: Frankrijk
Contactpersoon: Mme Gisèle Renard
E-mail: grenard@mairie-lelamentin.fr
Telefoon: +596 0596300752
Fax: +596 0596518175

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.mairie-lelamentin.fr

Adres van het kopersprofiel: http://www.e-marchespublics.com

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: http://www.e-marchespublics.com
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het volgende adres:
Officiële benaming: Ville du Lamentin-Martinique
Plaats: Le Lamentin-Martinique
Land: Frankrijk
E-mail: support@dematis.com
NUTS-code: FRY2

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.mairie-lelamentin.fr

Adres van het kopersprofiel: http://www.e-marchespublics.com

I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Achat de véhicules

Referentienummer: 19S0027
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34144700
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Achat de véhicules (08 lots).

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 462 672.81 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Camionnette avec benne ampliroll

Perceel nr.: 01
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34144700
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRY2
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Camionnette avec benne ampliroll.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Qualité technique de l'offre seront pris en compte: — caractéristiques techniques: 10 points — Résultats des tests décrits à l'article 5 du CCTP: 7 points — respect des normes crash test: 3 points / Weging: 35
Kwaliteitscriterium - Naam: Performance en matière de protection de l'environnement seront pris en compte: — taux d'émission de CO2: 10 points — consommation de carburant en urbain, extra urbain et mixte: 10 points / Weging: 20
Kostencriterium - Naam: Coût global du marché: seront pris en compte: — coût de l'achat: 15 points — garantie totale: 5 points / Weging: 45
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 60
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Fourgons double cabine

Perceel nr.: 02
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34144700
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRY2
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Fourgons double cabine.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Qualité technique de l'offre seront pris en compte: — caractéristiques techniques: 10 points — Résultats des tests décrits à l'article 5 du CCTP: 7 points — respect des normes crash test: 3 points / Weging: 35
Kostencriterium - Naam: Coût global du marché: seront pris en compte: — coût de l'achat: 15 points — garantie totale: 5 points / Weging: 45
Kostencriterium - Naam: Performance en matière de protection de l'environnement seront pris en compte: — taux d'émission de CO2: 10 points — consommation de carburant en urbain, extra urbain et mixte: 10 points / Weging: 20
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 60
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Fourgonnette avec cabine approfondie

Perceel nr.: 03
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34136100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRY2
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Fourgonnette avec cabine approfondie

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Qualité technique de l'offre seront pris en compte: — caractéristiques techniques: 10 points — Résultats des tests décrits à l'article 5 du CCTP: 7 points — respect des normes crash test: 3 points / Weging: 35
Kwaliteitscriterium - Naam: Performance en matière de protection de l'Environnement: Seront pris en compte: - Taux d'émission de CO2 : 10 points - Consommation de carburant en urbain, extra urbain et mixte 10 points / Weging: 20
Kostencriterium - Naam: Coût global du marché: seront pris en compte: — coût de l'achat: 15 points — garantie totale: 5 points / Weging: 45
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 60
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Véhicule de type berline

Perceel nr.: 04
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34111200
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRY2
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Véhicule de type berline.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Qualité technique de l'offre seront pris en compte: — caractéristiques techniques: 10 points — Résultats des tests décrits à l'article 5 du CCTP: 7 points — respect des normes crash test: 3 points / Weging: 35
Kwaliteitscriterium - Naam: Performance en matière de protection de l'environnement seront pris en compte: — taux d'émission de CO2: 10 points — consommation de carburant en urbain, extra urbain et mixte: 10 points / Weging: 20
Kostencriterium - Naam: Coût global du marché: seront pris en compte: — coût de l'achat: 15 points — garantie totale: 5 points / Weging: 45
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 60
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Camionnette équipée d'un système de lavage haute pression

Perceel nr.: 05
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34144700
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRY2
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Camionnette équipée d'un système de lavage haute pression.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Qualité technique de l'offre seront pris en compte: — caractéristiques techniques: 10 points — Résultats des tests décrits à l'article 5 du CCTP: 7 points — respect des normes crash test: 3 points / Weging: 35
Kwaliteitscriterium - Naam: Performance en matière de protection de l'environnement seront pris en compte: — taux d'émission de CO2: 10 points — consommation de carburant en urbain, extra urbain et mixte: 10 points / Weging: 20
Kostencriterium - Naam: Coût global du marché: seront pris en compte: — coût de l'achat: 15 points — garantie totale: 5 points / Weging: 45
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 60
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Mini bus de 9 places

Perceel nr.: 06
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34115200
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRY2
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Mini bus de 9 places.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Qualité technique de l'offre seront pris en compte: — caractéristiques techniques: 10 points — Résultats des tests décrits à l'article 5 du CCTP: 7 points — respect des normes crash test: 3 points / Weging: 35
Kwaliteitscriterium - Naam: Performance en matière de protection de l'environnement seront pris en compte: — taux d'émission de CO2: 10 points — consommation de carburant en urbain, extra urbain et mixte: 10 points / Weging: 20
Kostencriterium - Naam: Coût global du marché: seront pris en compte: — coût de l'achat: 15 points — garantie totale: 5 points / Weging: 45
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 60
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Véhicule de type tout terrain équipement police

Perceel nr.: 07
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34113200
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRY2
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Véhicule de type tout terrain équipement police.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Qualité technique de l'offre seront pris en compte: — caractéristiques techniques: 10 points — Résultats des tests décrits à l'article 5 du CCTP: 7 points — respect des normes crash test: 3 points / Weging: 35
Kwaliteitscriterium - Naam: Performance en matière de protection de l'environnement seront pris en compte: — taux d'émission de CO2: 10 points — consommation de carburant en urbain, extra urbain et mixte: 10 points / Weging: 20
Kostencriterium - Naam: Coût global du marché: seront pris en compte: — coût de l'achat: 15 points — garantie totale: 5 points / Weging: 45
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 60
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Fourgonnettes avec cabine simple

Perceel nr.: 08
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34136100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRY2
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Fourgonnettes avec cabine simple.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Qualité technique de l'offre seront pris en compte: — caractéristiques techniques: 10 points — Résultats des tests décrits à l'article 5 du CCTP: 7 points — respect des normes crash test: 3 points / Weging: 35
Kwaliteitscriterium - Naam: Performance en matière de protection de l'environnement seront pris en compte: — taux d'émission de CO2: 10 points — consommation de carburant en urbain, extra urbain et mixte: 10 points / Weging: 20
Kostencriterium - Naam: Coût global du marché: seront pris en compte: — coût de l'achat: 15 points — garantie totale: 5 points / Weging: 45
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 60
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

— lettre de candidature DC1,

— déclaration du candidat DC2,

— copie du jugement prononcé si le candidat est en redressement judiciaire,

— extrait Kbis ou DUME (Document unique des marchés européens (Adresse: https://dume.chorus-pro.gouv.fr).

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

— déclaration du chiffre d'affaires des 3 dernières années, attestations d'assurance en cours de validité, déclaration appropriée de banque si la société est nouvellement créée.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

— références professionnelles, moyens humains et matériels, certificats de bonne exécution.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 30/07/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Frans
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 06/09/2019
Plaatselijke tijd: 11:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

Modalité de financement: le règlement des dépenses se fera par virement bancaire (mandat administratif). Il sera financé par le budget communal.

Forme juridique de l'attributaire: aucune forme de groupement n'est imposée par le pouvoir adjudicateur.

En cas d'attribution du marché à un groupement conjoint, le mandataire du groupement sera solidaire, pour l'exécution du marché, de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles en application de l'article R. 2142-24 du code de la commande publique.

Modalités de retrait des documents: par voie électronique.

Modalités de remise des offres: par voie électronique uniquement.

Justificatifs de la candidature:

— DC1 — lettre de candidature — habilitation du mandataire par ses cotraitants, disponible en ligne à l'adresse http://www.minefi.gouv.fr; thèmes: marchés publics,

— DC2 — déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement, disponible en ligne à l'adresse http://www.minefi.gouv.fr; thème: marchés publics,

— déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des 3 derniers exercices disponibles,

— présentation d'une liste des principales fournitures ou des principaux services effectués au cours des 3 dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé,

— certificats de bonne exécution,

— moyens humains et matériels,

— assurance pour risques professionnels.

Justificatifs offre:

— acte d'engagement,

— devis quantitatif estimatif,

— cahier des clauses administratives particulières,

— cahier des clauses techniques particulières,

— fiches techniques,

— brochures,

— photos.

Sûreté: en cas d'avance, garantie à 1re demande exigée — retenue de garantie de 5 % — garantie minimale de 4 ans (lots 1,2, 5 et 6) — garantie minimale de 5 ans (lots 3, 4, 7 et 8). En cas de difficulté ou pour toute information relative au téléchargement, les candidats devront impérativement s'adresser à la société Dématis à l'adresse suivante: http://www.e-marchespublics.com — téléphone +33 172365548.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Tribunal administratif de Martinique
Postadres: 12 rue du Citronnier, CQ 17 103
Plaats: Schoelcher Cedex
Postcode: 97271
Land: Frankrijk
E-mail: greffe.ta-fort-de-france@juradm.fr
Telefoon: +596 0596716667
Fax: +596 0596631008
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Tribunal administratif de Martinique
Postadres: 12 rue du Citronnier, CQ 17 103
Plaats: Schoelcher Cedex
Postcode: 97271
Land: Frankrijk
E-mail: greffe.ta-fort-de-france@juradm.fr
Telefoon: +596 0596716667
Fax: +596 0596631008
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
20/06/2019