Leveringen - 293245-2019

25/06/2019    S120    Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Roemenië-Miercurea Ciuc: Medische apparatuur

2019/S 120-293245

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Spitalul Județean de Urgență Miercurea Ciuc
Nationaal identificatienummer: 4245305
Postadres: Str. Dr. Dénes László nr. 2
Plaats: Miercurea Ciuc
NUTS-code: RO124
Postcode: 530180
Land: Roemenië
Contactpersoon: Zsombor Norbert Stekbauer
E-mail: achizitiipubl@spitalmciuc.ro
Telefoon: +40 266324193
Fax: +40 266372137

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.spitalmciuc.ro

Adres van het kopersprofiel: www.e-licitatie.ro

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: www.e-licitatie.ro
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Achiziție – angiograf; aparat CT

Referentienummer: I-06/4245305/2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33100000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Achizitionarea prin investitie cu contract de furnizare angiograf; aparat CT.

Spitalul Județean de Urgență Miercurea Ciuc intenționează să achiziționeze echipamente medicale, în conformitate cu prevederile caietului de sarcini.

1) Autoritatea contractantă va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificare/informații suplimentare în a 10-a zi înainte de termenul limită stabilit pentru depunerea ofertelor cf. OUG 107/2017;

2) Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor/candidaturilor este 15 zile.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 3 701 680.67 RON
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor meerdere percelen, maximumaantal: 2
Maximumaantal percelen dat aan één inschrijver mag worden gegund: 2
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Angiograf

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33100000
33124100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO124
Voornaamste plaats van uitvoering:

Conform comanda emisa pe sectia S.J.U. Miercurea Ciuc pe adresa stabilita in contractul de furnizare, pers. de contact: Csukas Adrienne, nr. tel.: +40 749635356.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Achiziționare angiograf – 1 buc. – in conformitate cu prevederile Caietului de sarcini.

Valoarea estimativa este 2 500 000,00 fara TVA la care se va solicita 1 % GP – 25 000,00 RON.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Termen de garantie: termenul minim de garantie = 24 de luni; termenul maxim de garantie = 48 de luni; nota 1) Ofertele care vor prezenta garantii mai mari de 48 de luni vor primi [...] detalii pe www.e-licitatie.ro / Weging: 20
Prijs - Weging: 80
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 2 500 000.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 6
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Valoarea estimativa este 2 500 000,00 fara TVA la care se va solicita 1 % GP – 25 000,00 RON.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Aparat CT

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33100000
33110000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO124
Voornaamste plaats van uitvoering:

Conform comanda emisa pe sectia S.J.U. Miercurea Ciuc pe adresa stabilita in contractul de furnizare, pers. de contact: Csukas Adrienne, nr. tel.: +40 749635356.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Achiziționare Aparat CT – 1 buc. – in conformitate cu prevederile Caietului de sarcini.

Valoarea estimativa este 1 201 680,67 fara TVA la care se va solicita 1 % GP – 12 016,80 RON.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Termen de garantie: termenul minim de garantie = 24 de luni; termenul maxim de garantie = 48 de luni; nota 1) Ofertele care vor prezenta garantii mai mari de 48 de luni vor primi [...] detalii pe www.e-licitatie.ro / Weging: 20
Prijs - Weging: 80
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 1 201 680.67 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 6
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Valoarea estimativa este 1 201 680,67 fara TVA la care se va solicita 1 % GP – 12 016,80 RON.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Cerinta 1: ofertantii/asociatii/tertii sustinatori/subcontractantii nu trebuie să se regăsească în situatiile prevăzute la art. 59-60 (Formularul 4), 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei:

(a) Ofertantii vor completa cu informatiile aferente situatiei lor DUAE care va fi configurat direct în SEAP de către autoritatea contractantă la definirea documentației de atribuire. Răspunsurile la DUAE ale operatorilor economici care participă la procedură vor fi completate după autentificare în SEAP în mod direct, după care vor exporta documentul creat și vor depune in SEAP – scanat in format .pdf cu semnatura electronică extinsă conform HG 395/2016.

Se vor depune, odată cu DUAE, angajamentul ferm al terțului susținător, dacă este cazul, din care rezultă modul efectiv in care se va materializa susținerea acestuia, acordul de subcontractare și/sau acordul de asociere, după caz. Nedepunerea acestora odată cu DUAE constituie temei pentru solicitarea de clarificări pentru eventualele inadvertente de formă ale informațiilor cuprinse în secțiunile DUAE, atât ale ofertantului/candidatului, cât și ale subcontractantului/terțului susținător, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfășurarea corespunzătoare a procedurii de atribuire,

(b) Documentele justificative care vor proba îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE vor fi prezentate, la solicitarea autoritătii contractante, doar de către ofertantul (lider, asociat, tert sustinator, subcontractant) clasat pe primul loc.

Aceste documente sunt:

— Certificat de atestare fiscală (eventual si pentru punctele de lucru/sediile secundare aflate in judetul/orasul in care isi afla sediul entitatea contractanta) privind lipsa datoriilor restante referitoare plătii impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii – semnat, stampilat, scanat in format .pdf cu semnatura electronica,

— Certificat fiscal privind lipsa datoriilor restante referitoare platii impozitelor, taxelor locale si altor venituri ale bugetului local eliberat de Primarie (Consiliul Local) la momentul prezentarii – semnat, stampilat, scanat in format .pdf cu semnatura electronica,

— Cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau al celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv – semnat, stampilat, scanat in format .pdf cu semnatura electronica.

Se vor depune, odată cu DUAE, angajamentul ferm al terțului sustinător, dacă este cazul, din care rezultă modul efectiv in care se va materializa susținerea acestuia, acordul de subcontractare și/sau acordul de asociere (formular 5), după caz. Nedepunerea acestora odata cu DUAE constituie temei pentru solicitarea de clarificari pentru eventualele inadvertente de formă ale informațiilor cuprinse în secțiunile DUAE, atât ale ofertantului/candidatului, cât și ale subcontractantului/terțului sustinător, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfășurarea corespunzătoare a procedurii de atribuire.

Cerinta 2: ofertantii/asociatii/tertii sustinatori/subcontractantii nu trebuie să se regăsească în situatiile prevazute la art. 60 din Legea 98/2016 (Formularul 4). Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante:

— Konrád Judith – manager,

— Melles Orsolya – director medical,

— László Botond – director financiar-contabil,

— Gálfi Terézia – control financiar preventiv,

— Ambrus Előd – șef Serv. Contabilitate,

— Opra Ana – contabil,

— Gál Melinda – contabil,

— Stekbauer Zsombor Norbert – sef. Serv. Achiz. Publ., Aprovizionare,

— Császár Erika – economist Achiziţii publice,

— Lakatos Márta – informatician Achizitii publice,

— Katona János – referent de spec. Achiz. Publice, Aprovizionare [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 29/07/2019
Plaatselijke tijd: 15:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Roemeens
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 29/12/2019
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 29/07/2019
Plaatselijke tijd: 15:00
Plaats:

In SEAP.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

Autoritatea contractanta intentioneaza sa incheie contract de furnizare cu un singur operator economic.

Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate in SEAP, operatorii economici trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic (acest program fiind disponibil gratuit pe site-urile furnizorilor de semnatura electronica).

DUAE va fi configurat direct în SEAP la definirea documentației de atribuire de către autoritatea contractantă. Răspunsurile la DUAE ale operatorilor economici care participă la procedură vor fi completate în SEAP în mod direct, după autentificare, după care vor exporta documentul creat și vor depune in SEAP – scanat in format .pdf cu semnatura electronică extinsă, conform HG 395/2016.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postadres: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Plaats: București
Postcode: 030084
Land: Roemenië
E-mail: office@cnsc.ro
Telefoon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Internetadres: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Precizari privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare. Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art. 6 si la art. 8 alin. (1) din Legea 101/2016 cu actualizarile ulterioare.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Compartimentul Juridic al Spitalului Județean de Urgență Miercurea Ciuc
Postadres: Str. Miko
Plaats: Miercurea Ciuc
Postcode: 530180
Land: Roemenië
E-mail: achizitiipubl@spitalmciuc.ro
Telefoon: +40 372661265

Internetadres: www.spitalmciuc.ro

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
20/06/2019