Leveringen - 293247-2019

25/06/2019    S120    - - Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Roemenië-Boekarest: Verbruiksartikelen voor nierdialyse

2019/S 120-293247

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Institutul de Boli Cardiovasculare „Prof. Dr. C.C. Iliescu"
4203628
Str. Fundeni nr. 258
Bucureşti
022328
Roemenië
Contactpersoon: Gheorghe Dumitrescu
Telefoon: +40 213026724
E-mail: aprov.cciliescu@yahoo.com
Fax: +40 213175221
NUTS-code: RO321

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.cardioiliescu.ro

Adres van het kopersprofiel: www.e-licitatie.ro

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: www.e-licitatie.ro
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Achiziție consumabile pentru circulație extracorporeală

Referentienummer: 4203628/12068/10.05.2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33181520
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Nr. lot, denumire dispozitive, cod CPV, cantitate minima, cantitate maxima, pret in RON fara TVA, valoare in RON fara TVA cantitate minima acord-cadru, valoare in RON fara TVA cantitate maxima acord-cadru, cantitate cel mai mare contract subsecvent, valoare contract subsecvent GP 1 %.

1) Set plasmafereza, 33181520-3, 10, 1 000, 1 300, 13 000, 1 300 000, 250, 325 000, 3 250;

2) Set terapii continue de supleere renala pentru hemofiltrare/hemodiafiltrare, 33181520-3, 10, 1 500, 1 175, 11 750, 1 762 500, 375, 440 625, 4 406,25;

3) Punga effluent, 33181520-3, 6, 3 000, 30, 180, 90 000, 750, 22 500, 225;

4) Solutie hemofiltrare/hemodiafiltrare cu 2 mmol k, 33181520-3, 10, 6 000, 126, 1 260, 756 000, 1 500, 189 000, 1 890;

5) Solutie predilutie pentru anticoagulare cu citrat, 33181520-3, 10, 6 000, 126, 1 260, 756 000, 1 500, 189 000, 1 890;

6) Solutie dializant pentru terapia cu citrate pe baza de bicarbonat, 33181520-3, 6, 6 000, 126, 756, 756 000, 1 500, 189 000, 1 890;

7) Set pentru starile septice tip cartus adsorbant CYTOSORB, 33181200-4, 10, 200, 6 660, 66 600, 1 332 [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor meerdere percelen, maximumaantal: 11
Maximumaantal percelen dat aan één inschrijver mag worden gegund: 11
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Soluție prediluție pentru anticoagulare cu citrat

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33181520
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321
Voornaamste plaats van uitvoering:

La sediul institutului.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Cant. min. 10 buc., max. 6 000 buc.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Valoarea G.P. reprezinta 1 % din valoarea fara TVA a celui mai mare contract subsecvent – 1 890 RON.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Soluție hemofiltrare/hemodiafiltrare cu 2 mmol k

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33181520
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321
Voornaamste plaats van uitvoering:

La sediul institutului.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Cant. min. 10 buc., max. 6 000 buc.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Valoarea G.P. reprezinta 1 % din valoarea fara TVA a celui mai mare contract subsecvent – 1 890 RON.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Soluție dializant pentru terapia cu citrate pe bază de bicarbonat

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33181520
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321
Voornaamste plaats van uitvoering:

La sediul institutului.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Cant. min. 6 buc., max. 6 000 buc.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Valoarea G.P. reprezinta 1 % din valoarea fara TVA a celui mai mare contract subsecvent – 1 890 RON.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Set terapii continue de supleere renală pentru hemofiltrare/hemodiafiltrare

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33181520
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321
Voornaamste plaats van uitvoering:

La sediul institutului.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Cant. min. 10 buc., max. 1 500 buc.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Valoarea garantiei de participare reprezinta 1 % din valoarea fara TVA a celui mai mare contract subsecvent – 4 406,25 RON.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Set plasmafereză

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33181520
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321
Voornaamste plaats van uitvoering:

La sediul institutului.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Cant. min. 10, max. 1 000 buc.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Valoarea garantiei de participare reprezinta 1 % din valoarea celui mai mare contract subsecvent: 3 250 RON.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Cateter dializă cu mandren 11 fr.

Perceel nr.: 8
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33141200
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321
Voornaamste plaats van uitvoering:

La sediul institutului.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Cant. min. 10 buc., max. 2 000 buc.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Valoarea G.P reprezinta 1 % din valoarea fara TVA a celui mai mare contract subsecvent – 1 250 RON.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pungă effluent

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33181520
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321
Voornaamste plaats van uitvoering:

La sediul institutului.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Cant. min. 6 buc., max. 3 000 buc.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Valoarea G.P. reprezinta 1 % din valoare fara TVA a celui mai mare contract subsecvent – 225 RON.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Set pentru stările septice tip cartuș adsorbant CYTOSORB

Perceel nr.: 7
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33181520
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321
Voornaamste plaats van uitvoering:

La sediul institutului.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Cant. min. 10 buc., max. 200 buc.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Valoarea G.P. reprezinta 1 % din valoarea fara TVA a celui mai mare contract subsecvent – 3 330 RON.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Kit cateter dializă

Perceel nr.: 10
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33141200
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321
Voornaamste plaats van uitvoering:

La sediul institutului.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Cant. min. 10 buc., max. 2 000 buc.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Valoarea garantiei de participare reprezinta 1 % din valoarea fara TVA a celui mai mare contract subsecvent – 1 250 RON.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Cateter dializă cu mandren 13 fr.

Perceel nr.: 9
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33141200
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321
Voornaamste plaats van uitvoering:

La sediul institutului.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Cant. min. 10 buc., max. 2 000 buc.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Valoarea garantiei de participare reprezinta 1 % din valoarea fara TVA a celui mai mare contract subsecvent – 1 250 RON.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Kit epurare CO2

Perceel nr.: 11
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33181520
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321
Voornaamste plaats van uitvoering:

La sediul institutului.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Cant. min. 10, max. 100.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Valoarea garantiei de participare reprezinta 1 % din valoarea fara TVA a celui mai mare contract subsecvent – 1 250 RON.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 164, 165 si 167 din Legea 98/2016 – certificat de atestare fiscala privind plata taxelor si impozitelor la bugetul general consolidat, prin prezentarea certificatului de atestare fiscala se va prezenta situatia obligatiilor exigibile la momentul prezentarii certificatului, care sa ateste lipsa datoriilor restante la momentul prezentarii. Autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

— Certificat de atestare fiscala privind impozitele si taxele locale si alte venituri ale bugetului local, (se va prezenta situatia) se va prezenta situatia obligatiilor exigibile la momentul prezentarii certificatului care sa ateste lipsa datoriilor restante la momentul prezentarii.

Autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Ref. Certificatele fiscale – mentionam ca in situatia operatorilor persoane juridice/fizice straine, ce doresc a participa la procedura, precizam ca acestia vor prezenta orice documente edificatoare, eliberate de autoritati competente din tara în care acestia sunt rezidenti, care sa ateste lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor si asigurarilor sociale la momentul prezentarii acestora (art. 165 din Legea 98/2016) valori, cantităţi sau altele asemenea. Documentele se vor prezenta insotite de traducerea autorizata a acestora in limba romana.

Aceste documente trebuie sa ateste lipsa datoriilor restante la momentul prezentarii acestora.

Cazier judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constirutiv. Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire, cu informatiile aferente situatiei lor. Regularitate art. 164 din Legea 98/2016; art. 167 din Legea 98/2016; art. 165 din Legea 98/2016. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 60 din Legea 98/2016. Modalitatea de indeplinire şi aplicabilitatea în cadrul procedurii: conform art. 60 din Legea 98/2016.

Completarea Formular din Sectiunea Formulare. Mentionam persoanele cu functii de decizie din cadrul institutului:

— manager – dr. Ceausu Gheorghe,

— director medical – conf. dr. Daniela Filipescu,

— director financiar-contabil – ec. Elena Tapu Mocanu,

— sef Serv. Achizitii Contractare – ing. Gh. Dumitrescu,

— cons. juridic av. Ficeac Cristina,

— dr. Miclea Ioan,

— dr. Marinica Ioana,

— as. Volentiru Iuliana

Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului, informatiile cuprinse in certificatul constatator sa fie reale/actuale la momentul prezentarii acestora si din care sa reiasa ca obiectul contractului are corespondent in codul CAEN.

Mentiune: institutia noastra ca si autoritate contractanta isi rezerva dreptul ca inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul aplicarii procedurii de atribuire, sa solicite ofertantului clasat pe primul loc, pentru conformitate, certificatul constatator emis de ONRC in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”. Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii, precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Modalitatea de indeplinire şi [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Loturile: 1, 10, 11, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pentru contractele de achizitie de bunuri: esantioane, descrieri sau fotografii, cu certificate de autenticitate, vor fi depuse esantioane, descrieri sau fotografii ale produselor care urmeaza a fi livrate, a caror autenticitate trebuie certificata la solicitarea autoritatii contractante conf. art. 179 lit. l) din Legea 98/2016.

Eventuele minimumeisen:

Se va completa DUAE – documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 29/07/2019
Plaatselijke tijd: 15:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Roemeens
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 29/10/2019
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 29/07/2019
Plaatselijke tijd: 15:00
Plaats:

In SEAP.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

Modul de departajare al ofertelor clasate pe primul loc: in cazul in care in urma stabilirii clasamentului final conform criteriului de atribuire, comisia de evaluare constata ca sunt 2 sau mai multe oferte cu acelasi pret, autoritatea contractanta va solicita operatorilor economici in cauza, printr-o clarificare transmisa prin SEAP (in vederea incarcarii electronice de catre operatorii economici de documente care contin preturi noi, o noua propunere financiara) pe baza careia vor fi departajati. Reofertarea se face doar pentru loturile la care va exista aceasta situatie. Ultimul contract subsecvent poate fi prelungit cu maxim 10 luni.

Durata acordului-cadru: durata în ani: □□ sau în luni: 24.

Modalitate accesare DUAE: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Bucureşti
030084
Roemenië
Telefoon: +40 213104641
E-mail: office@cnsc.ro
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Internetadres: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

10 zile, începând cu ziua următoare luării la cunoştinţă despre actul autorităţii contractante considerat nelegal.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
20/06/2019