Leveringen - 293248-2019

25/06/2019    S120    Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Roemenië-Boekarest: Bedrijfswagens

2019/S 120-293248

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Biroul Român de Metrologie Legală
Nationaal identificatienummer: RO 4283376
Postadres: Şoseaua Vitan-Bârzești nr. 11
Plaats: Bucureşti
NUTS-code: RO321
Postcode: 042122
Land: Roemenië
Contactpersoon: Raluca Maria Vasilescu
E-mail: achizitii@brml.ro
Telefoon: +40 213320954
Fax: +40 213320615

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.brml.ro

Adres van het kopersprofiel: www.e-licitatie.ro

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: www.e-licitatie.ro
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionaal of plaatselijk agentschap/bureau
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Contracte pentru furnizarea de autoutilitare

Referentienummer: 4283376_2019_PAAPD1085149
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34144700
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

În conformitate cu prevederile art. 18 și art. 20 lit. b) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice (clasice) – of. nr. 390/2016, autoritatea contractantă intenționează să achiziționeze, pentru sediul central şi unităţile din structura şi subordinea sa fără personalitate juridică, autoutilitare. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 20. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatii suplimentare in a 12-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 2 224 369.70 RON
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor meerdere percelen, maximumaantal: 2
Maximumaantal percelen dat aan één inschrijver mag worden gegund: 2
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lot II – Autoutilitară

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34144700
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321
Voornaamste plaats van uitvoering:

Biroul Român de Metrologie Legală, Şoseaua Vitan-Bârzești nr. 11, sector 4, București, cod poştal: 042122.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Autoutilitară.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Termen de livrare / Weging: 10
Prijs - Weging: 90
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 1 573 109.20 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 200
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lot I – Autoutilitară furgon

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34114000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321
Voornaamste plaats van uitvoering:

Biroul Român de Metrologie Legală, Şoseaua Vitan-Bârzești nr. 11, sector 4, București, cod poştal: 042122.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Autoutilitară furgon.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Termen de livrare / Weging: 10
Prijs - Weging: 90
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 651 260.50 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 200
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Ofertantii, tertii sustinători si subcontractantii nu trebuie să se regăseasca in situatiile prevazute la art. 59, 60, 62, 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016.

Documente justificative astfel:

1) certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii;

2) cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau al celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;

3) dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. privind achizitiile publice, art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016;

4) alte documente edificatoare, dupa caz.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Declaratia privind neincadrarea in situatiile potential generatoare de conflict de interese va fi prezentată atat de ofertanți, cat si de terți susținători și subcontractanți.

Modalitatea de indeplinirea a cerintelor mai sus mentionate: ofertantul/ofertantul în comun cu alti operatori economici, inclusiv în forme de asociere temporara/subcontractantul/tertul sustinator (dupa caz) participant la procedura de atribuire va completa DUAE in mod corespunzator, conform art. 193 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice (clasice) – M. Of. nr. 390/2016 cu informatiile aferente situatiei lor. Atentionare: la momentul completarii informatiilor din DUAE, operatorii economici nu au dreptul sa intervina asupra formatului documentului sau asupra cerintelor bifate de autoritatea contractanta.

Ofertantul/ofertantul în comun cu alti operatori economici, inclusiv în forme de asociere temporara/subcontractantul/tertul sustinator (dupa caz) odata cu depunerea DUAE vor prezenta angajamentul tertului sustinator, acordul de asociere si acordul de subcontractare, dupa caz.

Documentele justificative care probeaza cele asumente in angajamente/acorduri vor fi prezentate doar de catre ofertantul declarat castigator la solicitarea autoritatii contractante.

La solicitarea autoritatii contractante, ofertantul/ofertantul în comun cu alti operatori economici, inclusiv în forme de asociere temporara/subcontractantul/tertul sustinator (dupa caz) va depune documentele justificative ca dovada a indeplinirii informatiilor asumate prin completarea DUAE, conform art. 196 alin. (1), alin. (2) si alin. (3) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice (clasice) – M. Of. nr. 390/2016, respectiv:

1) Autoritatea contractanta poate solicita ofertantilor sa depuna toate sau o parte dintre documentele justificative ca dovada a informatiilor cuprinse în DUAE, în orice moment pe durata desfasurarii proceduri de atribuire, daca acest lucru este necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii;

2) Autoritatea contractanta poate invita ofertantii sa completeze sau sa clarifice documentele prevazute la alin. (1).

Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire, sunt:

— Filip Stancu – director general BRML,

— Moia Angelica – director general adjunct BRML,

— Dinu Dumitru – director general adjunct BRML,

— Buzoianu Mirella Maria – director INM,

— Scurtu Florin – director DTRA,

— Sandu Ion – șef Laborator Mase și Presiuni INM,

— Dragomir Corneliu – șef SISP,

— Mastacan Ovidiu – inspector de specialitate,

— Răduță Aurelian – inspector de specialitate,

— Ghiță Naomi – director economic BRML,

— Drăghici Delia – director economic adjunct BRML,

— Vasilescu Raluca Maria – șef Serviciul Achizitii [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Loturile: 1, 2. Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat. O listă a principalelor livrări de vehicule utilitare și vehicule cu utilizare specială efectuate în cursul unei perioade care acoperă cel mult ultimii 3 ani, luând în calcul data limită pentru depunerea ofertelor, stabilită inițial prin anunțul de participare, chiar dacă, ulterior inițierii procedurii, autoritatea contractantă va decala această dată, conținând sub formă tabelară principalele valori, date, perioade de livrare, beneficiari, indiferent dacă aceștia din urmă sunt autorități contractante sau clienți privați. Dacă situațiile, documentele sunt întocmite în altă monedă, pentru conversie, echivalența RON/valută se va efectua pentru valoarea medie anuală a cursului valutar de referință publicat de BNR pentru anii 2016, 2017, 2018 și pentru eventuala experiență din perioada 1.1.2019 și până la data limită de depunere a ofertei/ofertelor pentru valoarea medie lunară a cursului valutar de referință publicat de BNR pentru luna mai 2019. Pentru a fi considerat calificat, ofertantul trebuie să facă dovada furnizării de vehicule cu utilizare specială și vehicule utilitare în bune condiții, în cel mult ultimii 3 ani (lista principalelor produse furnizate), a căror valoare cumulată a fost de cel puțin 650 000,00 RON fără TVA pentru Lotul I și 1 500 000,00 RON fără TVA pentru Lotul II, la nivelul unuia sau mai multor contracte.

Eventuele minimumeisen:

Furnizările de vehicule utilitare și vehicule cu utilizare specială se confirmă prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de către clientul beneficiar. Certificările/documentele trebuie să fie datate, semnate în clar și fără prescurtări și trebuie să conțină informații privind beneficiarii indiferent dacă aceștia sunt autorități publice sau clienți privați, obiectul contractului, perioada, durata și valoarea produselor furnizate. Modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale se poate demonstra și pe baza informațiilor cuprinse în documentele constatatoare eliberate de autoritatea contractantă la finalizarea contractelor de produse furnizate în ultimii 3 ani sau prin alte documente edificatoare cum ar fi: copii după:

(a) procese-verbale de recepție parțială/finală de la beneficiar,

(b) părțile relevante ale contractului respectiv: părțile, obiectul contractului, durată, valoare, semnături și recomandări din partea beneficiarului/clientului din care să reiasă că au fost furnizate, până la data limită stabilită pentru depunerea ofertelor, produse similare.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 23/07/2019
Plaatselijke tijd: 15:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Roemeens
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 23/11/2019
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 23/07/2019
Plaatselijke tijd: 15:00
Plaats:

In SEAP.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

Se poate accesa DUAE in vederea completarii prin urmatorul link:

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postadres: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Plaats: Bucureşti
Postcode: 030084
Land: Roemenië
E-mail: office@cnsc.ro
Telefoon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Internetadres: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

10 zile, începând cu ziua următoare luării la cunoștință despre actul autorității contractante considerat nelegal, în cazul în care valoarea estimată a procedurii de achiziție publică/sectoriala sau de concesiune este egală sau mai mare decât pragurile valorice în raport cu care este obligatorie transmiterea spre publicare către Jurnalul Oficial al Uniunii Europene a anunțurilor de participare – conform art. 8 din Legea 101/2016.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
20/06/2019