Leveringen - 293252-2019

25/06/2019    S120    - - Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Polen-Warschau: Cargovoertuigen

2019/S 120-293252

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Straż Miejska m. st. Warszawy
5262150068
Młynarska 43/45
Warszawa
01-170
Polen
Contactpersoon: Emil Wiszniewski, Wydział Zamówień Publicznych Straży Miejskiej m.st. Warszawy, ul. Sołtyka 8/10, budynek A, wejście C, 01-163 Warszawa
Telefoon: +48 228511612
E-mail: emil.wiszniewski@strazmiejska.waw.pl
Fax: +48 226656044
NUTS-code: PL911

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.strazmiejska.waw.pl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://strazmiejska-waw.ezamawiajacy.pl
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://strazmiejska-waw.ezamawiajacy.pl
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Openbare orde en veiligheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dostawa 7 pojazdów typu furgon

Referentienummer: SM-WZP-2131-10/19
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34144750
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 7 fabrycznie nowych pojazdów (samochodów) ciężarowych typu furgon o masie całkowitej do 3,5 tony, oznakowanych jako radiowóz, konstrukcyjnie wyposażonych w przedział kierowcy i pasażera oraz oddzielony przegrodą przedział bagażowy przystosowany do przewozu blokad.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 442 413.28 PLN
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34114000
34136000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL911
Voornaamste plaats van uitvoering:

Warszawa, ul. Sołtyka 8/10, POLSKA

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 7 fabrycznie nowych pojazdów (samochodów) ciężarowych typu furgon o masie całkowitej do 3,5 tony, oznakowanych jako radiowóz, konstrukcyjnie wyposażonych w przedział kierowcy i pasażera oraz oddzielony przegrodą przedział bagażowy przystosowany do przewozu blokad. Wszystkie dostarczone pojazdy winny:

— być wyprodukowane w 2018 lub 2019 roku, wolne od wad konstrukcyjnych, materiałowych i wykonawczych;

— posiadać nadwozie koloru srebrnego oraz oznakowanie zgodne ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia;

— spełniać wymagania określone w Ustawie z dnia 20.6.1997 r. "Prawo o ruchu drogowym" (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 poz. 1990);

— spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. z 15.12.2016 r poz.2022 z późniejszymi zmianami) ze szczególnym uwzględnieniem § 32b;

— spełniać wymagania określone w Dyrektywie Komisji 2004/104/WE z dnia 14.10.2004 r. dostosowującą do postępu technicznego Dyrektywy Rady 72/245/EWG odnoszącą się do zakłóceń radioelektrycznych (zgodności elektromagnetycznej) pojazdów oraz zmieniającą dyrektywę 70/156/EWG w sprawie zbliżenia ustawodawstwa Państw Członkowskich.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Okres gwarancji na pojazdy / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Emisja dwutlenku węgla (CO2) w warunkach miejskich podana w g/km / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Łączna emisja węglowodorów i tlenków azotu (THC + NOx) podana w mg/km / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Zużycie paliwa w warunkach miejskich podane w l/100 km / Weging: 10
Prijs - Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 442 413.28 PLN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 3
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Określone we wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 5 do SIWZ

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 29/07/2019
Plaatselijke tijd: 09:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Pools
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 26/09/2019
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 29/07/2019
Plaatselijke tijd: 09:30
Plaats:

Otwarcie ofert nastąpi na Platformie zakupowej Zamawiającego znajdującej się pod adresem http://strazmiejska-waw.ezamawiajacy.pl

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

Przystąpienie do udziału w niniejszym postępowaniu wymaga posiadania konta na Platformie znajdującej się pod adresem: http://strazmiejska-waw.ezamawiajacy.pl

Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami będzie odbywać się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18.7.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2017 r. poz. 1219 ze zm.) za pośrednictwem Platformy. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują tylko i wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy. Informacje dotyczące obsługi Platformy zawiera Rozdział XII SIWZ Oferty, oświadczenia o których mowa w art. 25a ustawy Pzp sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Dopuszcza się możliwość wprowadzenia zmian określonych w Rozdziale XXIII SIWZ oraz we wzorze umowy w §11 za zgodą Zamawiającego. Zmiany przewidziane w umowie mogą być inicjowane przez Zamawiającego lub przez Wykonawcę. Zmiany umowy mogą dotyczyć w szczególności:

1) zmiany jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla objętego proponowaną zmianą elementu przedmiotu zamówienia;

2) zmiany producenta urządzeń lub wyposażenia;

3) zmiany terminu wykonania umowy.

Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy Pzp.

Wykonawca nie podlega wykluczeniu jeżeli wykaże brak podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust.1 pkt 12-23 w związku z art. 24 ust. 7 ustawy Pzp.

Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy Pzp.

Wykonawca nie podlega wykluczeniu jeżeli wykaże brak podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1 w związku z art. 24 ust. 7 ustawy Pzp.

Szczegółowe warunki udziału w postępowaniu określone są w Rozdziale VII SIWZ, natomiast podstawy wykluczenia w Rozdziale VIII SIWZ. Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w Rozdziale IX SIWZ. Wymagania dotyczące wadium określone są w Rozdziale XIV SIWZ. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.

W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia, zwanego dalej JEDZ, wypełnionego w zakresie pozwalającym na weryfikację wykonawcy pod względem spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w niniejszej SIWZ.

Do oferty, oprócz dokumentów wymienionych w Rozdziale IX, za pośrednictwem Platformy w postaci plików należy załączyć:

1. Ofertę techniczną, zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ.

2. Formularz cenowy, zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ.

3. Dokumenty potwierdzające zadeklarowane przez Wykonawcę parametry w zakresie kryteriów oceny ofert:

a) Wyciąg ze świadectwa homologacji dla homologacji całopojazdowej krajowej bądź świadectwo zgodności WE dla homologacji całopojazdowej wspólnotowej lub inny dokument określający zużycie paliwa w warunkach miejskich, ilość emisji dwutlenku węgla w warunkach miejskich oraz tlenków azotu, cząstek stałych i węglowodorów – danych niezbędnych do oceny ofert.

4. Oświadczenie odnośnie podwykonawstwa – załącznik nr 8 do SIWZ.

5. Dokument potwierdzający, że oferta została podpisana przez osobę(-y) właściwie umocowaną(-e), jeżeli nie wynika to z innych dokumentów załączonych do oferty (np.: pełnomocnictwo, umowa spółki cywilnej),

6. W sytuacji złożenia oferty wspólnej do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo zgodnie z wymogami opisanymi w Rozdziale IX pkt 5 SIWZ.

7. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniężna do oferty należy dołączyć oryginał dokumentu potwierdzającego potwierdzającego wniesienie wadium.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internetadres: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internetadres: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej. Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587701
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700

Internetadres: https://www.uzp.gov.pl/

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
21/06/2019