Leveringen - 293265-2019

25/06/2019    S120    Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Zweden-Åstorp: Voeding, dranken, tabak en aanverwante producten

2019/S 120-293265

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Åstorps Kommun
Nationaal identificatienummer: 2120000936
Postadres: Storgatan 7
Plaats: Åstorp
NUTS-code: SE
Postcode: 265 80
Land: Zweden
Contactpersoon: Kurt Grönsund
E-mail: kurt.gronsund@astorp.se

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://permalink.mercell.com/108796165.aspx

Adres van het kopersprofiel: http://www.astorp.se/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://permalink.mercell.com/108796165.aspx
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://permalink.mercell.com/108796165.aspx
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Livsmedel Åstorps kommun 2019

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
15000000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Nuvarandeavtal upphör under 2019 och denna anbudsförfrågan avser ett ramavtal under fyra år på de livsmedelsprodukter som Åstorps kommun behöver för sin kostverksamhet.

Denna anbudsförfrågan skall även omfatta andra regelbundna leveranser av livsmedelskomponenter samt pedagogiska livsmedel.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
03142300
03200000
15100000
15200000
15500000
15800000
15890000
15896000
15897200
39220000
42200000
44618100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SE224
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Leverantörerna skall leverera majoriteten av kommunens samlade behov avseende olika livsmedel samt andra produkter som kan betraktas som vara sammanhörande med livsmedel (ex konsumtionsvaror med angivet näringsvärde Produkter som behövs vid konsumtion av tillagad mat och livsmedel, samt viss tillagningsutrustning av enklare slag.)

Åstorps kommun önskar att matinköpen ska bli mer hållbara, ekonomiskt, socialt och mot ekologiskt. Åstorps kommun är en stor inköpare av livsmedel och strävar mot medvetna inköp som är bra för miljön, klimatet, arbetsmiljön och hälsan.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

100 % för närliggande produkter

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met meerdere ondernemingen
Beoogd maximumaantal deelnemers aan de raamovereenkomst: 50
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 20/08/2019
Plaatselijke tijd: 23:59
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Zweeds
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 29/10/2019
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 20/08/2019
Plaatselijke tijd: 23:59

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Förvaltningsrätten i Malmö
Plaats: Malmö
Land: Zweden
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
20/06/2019