Leveringen - 293280-2019

25/06/2019    S120    Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Polen-Łódź: Farmaceutische producten

2019/S 120-293280

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Miejskie Centrum Medyczne im. dr Karola Jonschera w Łodzi
Postadres: ul. Milionowa 14
Plaats: Łódź
NUTS-code: PL711
Postcode: 93-113
Land: Polen
E-mail: przetargi@jonscher.pl
Telefoon: +48 426721904
Fax: +48 426761785

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.bip.jonscher.pl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://bip.jonscher.pl/
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: http://miniportal.uzp.gov.pl/
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Sukcesywne dostarczanie leków różnych, leków antyretrowirusowych, soczewek oraz preparatów do zabiegów okulistycznych

Referentienummer: 24/2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33600000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne dostarczanie:

Zakres I – leków różnych,

Zakres II – leków antyretrowirusowych,

Zakres III – soczewek oraz preparatów do zabiegów okulistycznych.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 8 do SIWZ.

2. Dostawa przedmiotu zamówienia na Blok Operacyjny Okulistyczny / do Apteki Miejskiego Centrum Medycznego im. dr Karola Jonschera w Łodzi (ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź, POLSKA) realizowana będzie na koszt i ryzyko Wykonawcy.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Zakres I - Leki różne

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33600000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL711
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1 Gentamycinum inj i.m., i.v. 40 mg/1 ml

2 Acidum acetylosalicylicum tabl dojelitowe 75 mg

3 Dobutamini hydrochloridum proszek do sporz r-ru do inf 250 mg

4 Immunoglobulina ludzka anty-rh0 (d) r-r do wstrzyk 300 mcg/2 ml

5 Immunoglobulina ludzka anty-rh0 (d) r-r do wstrzyk 50 mcg

6 Immunoglobulina ludzka anty-rh0 (d) r-r do wstrzyk 150 mcg

7 Ketoprofenum tabl./tabl powl 100 mg

8 Kwas octowy płyn 3 % 100 ml

9 Mitomycyna proszek do sporz r-ru do wstrzyk 10 mg

10 Propranololum tabl 10 mg

11 Tramadoli hydrochloridum + Paracetamolum tabl powl 37,5 mg + 325 mg

12 Triamcynolonu acetonid w r-rze soli o ph 7,2, jałowy urządz med. do chir witreoretinalnej

13 Urea pura substancja 100 g

14 Formalina zbuforowana 10 % poj. 55 ml (w tym 18 ml formaliny)

15 Płyn do pielęgnacji miękkich soczewek (typu Opti Free lub równoważny) 355 ml

16 Osłonka na głowicę USG typu BE9C bez zbiorniczka i dodatków

17 Proszek pochodzenia roślinnego do użycia do użycia jako wchłanialny środek hemostatyczny, pomagający w tamowaniu krwawień podczas zabiegów chirurgicznych. Preparat uzyskany z oczyszczonej skrobi roślinnej, nie zawiera składników pochodzenia zwierzęcego ani ludzkiego. Składa się z cząsteczek higroskopijnych, gwałtownie wchłaniających płyn z krwi i inicjujących proces odwadniania. Po użyciu tworzy się przejrzysta powłoka żelowa, działająca jak bariera powstrzymująca dalsze krwawienie.

18 Sterylna, absorbująca, nie rozpuszczalna w wodzie gąbka żelatynowa o dział. hemostat. 5 cm x 8 cm x 1mm

19 Środek dezynfekcyjny (typu Softa Swab lub równoważny) sasz.

20 Zestawy do kolografii z barytem 397 g zes.d/kolo

21 Argentum nitricum subst. 10 g

22 Formalina płyn 35-38 % 1 l

23 Kalium iodatum subst 100 g

24 Kwas octowy płyn 80 % 250 ml

25 Natrium chloratum subst. 100 g

26 Paraffinum liq.płyn 800 g

27 Spirytus skażony hibitanem (preparat przeznaczony do użytku zewnętrznego, do dezynfekcji skóry i pola operacyjnego przed zabiegiem. Stosowany również do mycia rąk przed zabiegami chirurgicznymi i do przechowywania wyjałowionych narzędzi chirurgicznych) 0,5 % 1000 ml

28 Szczepionka przeciwko błonicy, tężcowi, krztuścowi adsorbowana przeznaczona dla dzieci od 2 miesiąca życia

29 Szczepionka przeciw odrze, śwince i różyczce, żywa

30 Szczepionka przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego (typy 6, 11, 16 18), rekombinowana, adsorbowana

31 Szczepionka przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typ A szczep HM175 inaktywowana zawierająca nie mniej niż 1440 j Elisa

32 Szczepionka przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typ A szczep HM175 inaktywowana zawierająca nie mniej niż 720 j Elisa

33 Dexamethasoni acetas + Thymolum roztwór do odkażania kanałów korzeniowych o działaniu antyseptycznym i zmniejszającym stan zapalny

34 Pasta do dewitalizacji miazgi - paraformaldehyd i chlorowodorek lidokainy

35 Gąbka, liofilizowana żelatyna o działaniu hemostatycznych i leczniczym

36 Środek antyseptyczny do odkażania zainfekowanych kanałów korzeniowych - 1 g wyrobu zawierający 270 mg fenolu.

37 Żel do stosowania w jamie ustnej przyśpieszający proces gojenia się ran, oczyszczający jamę ustną oraz stosowany w leczeniu wrzodów a także urazów śluzówki. Skład 10 % CO(NH2)2.H2O2 (nadtlenek karbamidu)

38 Pasta do wypełnienia kanałów w zębach mlecznych, charakteryzująca się działaniem antyseptycznym i znieczulającym

39 Roztwór do infuzji (typu Solutio Ringeri lub równoważny) 500 ml

40 Roztwór do infuzji (typu Solutio Ringeri lub równoważny) 100 ml

41 Ceftazidimum inj i.m., i.v 2 g

42 Paracetamolum inj 10 mg/ml, r-r do infuzji 50 ml

43 Mivacurium chloride r-r do wstrzyk 10 mg/5 ml

44 Mivacurium chloride r-r do wstrzyk 20 mg/10 ml

45 Nalbufina r-r do wstrzyk 10 mg/ml 2 ml

46 Cefotaksym proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań i infuzji 1 g

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 8 do SIWZ.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych w tym Zakresie z możliwością składania ofert na poszczególne pozycje.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Termin dostawy / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: Termin płatności / Weging: 20
Prijs - Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 19
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Zakres II - Leki antyretrowirusowe

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33600000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL711
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1 Lopinawir + Ritonawir tabl powl 200 mg+50 mg

2 Lamiwudyna + Zydowudyna tabl powl 150 mg + 300 mg

3 Emtrycytabina + Tenofowir tabl powl 200 mg + 245 mg

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 8 do SIWZ.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych w tym Zakresie z możliwością składania ofert na poszczególne pozycje.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Termin płatności / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 19
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Zakres III - Soczewki oraz preparaty do zabiegów okulistycznych

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33141000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL711
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1 Implant p/jaskrowy (typu XEN gel lub równoważny), stent żelowy implant jednarazowy, rurka o długości 6 mm, średnica zewnętrzna 150 μm i wewnętrzna 45 μm

2 Soczewki kontaktowe 0D nagałkowe miękkie używane w celach terapeutycznych średnica dowolna, uwodnienie do 38-55

3 Jednoczęściowa soczewka zwijalna z asferyczną optyką, akrylową o właściwościach hydrofobowych i stopniu uwodnienia poniżej 0,5 % oraz filtrami UV i światła niebieskiego z jednorazowym kardridgem do implantacji średnica części optycznej 6 mm, długość całkowita 12mm, angulacji części haptycznej 0 stopni współczynnik refrakcji 1.55 lub więcej, wymagany zakres dostępnych mocy +6 do +30D

4 Soczewka tylnokomorowa mocowana do twardówki harpunem T bez przyszywania, zwijalna, sterylna, akrylowa, pochłaniająca promieniowanie UV, wsp. uwodnienia 25 %, zakres mocy -5,0 do +30 D, od -5,0 do 15 D co 1,0 D, od 15 do 30 co 0,5, średnica części optycznej 6,5 mm (+/-0,25 mm), długość całkowita 13,2 mm (+/- 0,25 mm), wsp.refrakcji 1,461 (+/- 2 %), angulacja 10st, stała A: 118,5; dwie części haptyczne zakończone harpunem T do mocowania w twardówce; wszczepiana za pomocą injektora jednorazowego 2.2 mm lub 2,7 mm; injector w zestawie do soczewki

5 Soczewka wewnątrzgałkowa, trzyczęściowa, implantowana systemem implantacyjnym jednorazowym zwijalna, hydrofilna, uwodnienie 25 %-26 %, średnica optyczna 6,0 mm, średnica całkowita 13,0 mm, angulacja 5 stopni, zakres mocy od +4,0 do +30D co 0,5D, hapteny monofilamentowe zbudowane z PVDF. W zestawie jednorazowy zestaw do implantacji.

6 Soczewka anirydalna z optyką. Stała A: 118.5. Głębokość komory AC: 4.9 mm. Optyka: 4,0 mm. Długość całkowita 13,75 mm. Średnica przesłony 9,0 mm. Cięcie rogówkowe 9,2 mmm. Zakres mocy 1,0-30,0 D co 0,5D (kolor niebieski, brązowy, zielony, czarny - do wyboru przez zamawiającego)

7 Roztwór błękitu trypanu o stężeniu 0,15 %, brillant blue G o stężeniu 0,025 %, polietylenoglikołu o stężeniu 4 % rozcieńczonych w fizjologicznym roztworze chlorku sodowego, do barwienia i wizualizacji błon epiretinalnych i błony granicznej wenetrznej. op. ampulko-strzykawka 0,5 ml

8 Roztwór błękitu trypanu o stężeniu substancji czynnej 006 %, do barwienia torebki przedniej soczewki, op. strzykawka 0,5 ml.

9 Jałowy wodny roztwór hidroksypropylometylocelulozy o stężeniu 2,5 % do diagnostyki okulistycznej powodujący przylepianie soczewki do rogówki, jałowy, op. l5 ml

10 Zastawka Ahmed - implant (drenaż) do operacji jaskry (przewlekłych) wykonana z elastycznego silikonu. Silikonowy zawór z membraną z elastomeru. Szerokość: 13 mm. Długość: 16 mm. Długość rurki: 25 mm. Powierzchnia zaworu: 184 mm kwadratowem. Wewnętrzna średnica rurki: 0.305 mm. Zewnętrzna średnica rurki: 0.635 mm

11 Pierścień dotorebkowy napinający wykonany z PMMA, z zewnętrzną blokadą tłoka, do wszczepu w przypadku podwichniętej zmętniałej soczewki umożliwiający wszczepienie soczewki sztucznej, umieszczony na injectorze jednorazowego uyżtku, wielkość 10, 11, 12mm

12 Oftalmiczny sterylny preparat wiskochirurgiczny, kohezyjny o stężeniu 10 mg/ml (1,0 %) Hialuronianu sodu o masie cząsteczkowej 3,2 mln Da i lepkości 150 Pas uzyskiwany poprzez fermentację mikrobiologiczną. Objętość: 0,85 ml. Pakowany w ampułkostrzykawkę z kaniulą jednorazowego użytku 27G w sterylnym blistrze.

13 Płaska sonda do siatkówki 2x4 mm do aparatu CRYO-S Classic wraz z przewodem łączącym sondę z aparatem.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 8 do SIWZ.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych w tym zakresie z możliwością składania ofert na poszczególne pozycje.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Termin dostawy / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: Termin płatności / Weging: 20
Prijs - Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 6
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Zezwolenie / koncesja na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej (dotyczy hurtowni) lub na wytwarzanie środka farmaceutycznego lub materiału medycznego (dotyczy producenta) oraz na obrót lekami stanowiącymi przedmiot zamówienia – dot. produktów leczniczych (Zakres I i II).

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Zamawiający odstępuje od opisu warunku określonego w tym punkcie.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Zamawiający odstępuje od opisu warunku określonego w tym punkcie.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Warunki i sposób realizacji przedmiotu zamówienia określone zostały we wzorach umowy, stanowiących załączniki nr 6a (dot. Zakresu I, III) i 6b (dot. Zakresu II) do SIWZ. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Dopuszczalne zmiany zostały opisane w § 10 (dot. Zakresu I, III) i § 9 (dot. Zakresu II) wzoru umowy.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 29/07/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Pools
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 2 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 29/07/2019
Plaatselijke tijd: 10:30
Plaats:

Miejskie Centrum Medyczne im. dr. Karola Jonschera w Łodzi przy ul. Milionowej 14, 93-113 Łódź, pawilon C, sala konferencyjna, POLSKA

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w maksymalnej wysokości: 8 950,00 PLN. Szczegółowe informacje dotyczące podziału wadium zawiera SIWZ. Wadium wniesione w pieniądzu musi znajdować się na koncie Zamawiającego najpóźniej do upływu terminu składania ofert.

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach:

1. Ofertę stanowią:

1) Formularz ofertowy (wg zał. nr 1 do SIWZ);

2) Formularz asortymentowo-cenowy (wg zał. nr 8 do SIWZ);

2. Zamawiający do oferty wymaga złożenia przez Wykonawców następujących dokumentów:

2.1 W celu wstępnego potwierdzenia spełniania braku podstaw do wykluczenia: Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) – sporządzony na podstawie załącznika nr 9 do SIWZ w formie określonej w rozdz. IV pkt 2 i 3 SIWZ;

2.2 Inne dokumenty, które Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty: oryginał pełnomocnictwa w postaci elektronicznej podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem, jeżeli osobą podpisującą ofertę nie będzie osoba upoważniona na podstawie dokumentu określającego status prawny Wykonawcy;

3. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona na podstawie kryteriów oceny ofert, na wezwanie Zamawiającego, zobowiązany będzie do przedłożenia dokumentów:

3.1 W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp:

1) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp;

2) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

3) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4) odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji (o ile nie można go uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych);

5) oświadczenie Wykonawcy (wg zał. nr 2 do SIWZ);

6) oświadczenie Wykonawcy (wg zał. nr 3 do SIWZ);

3.2 W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu: w zakresie posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej:

Zezwolenie / koncesja na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej (dotyczy hurtowni) lub na wytwarzanie środka farmaceutycznego lub materiału medycznego (dotyczy producenta) oraz na obrót lekami stanowiącymi przedmiot zamówienia – dot. produktów leczniczych (Zakres I i II).

3.3 W zakresie wykazania, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego:

1) Oświadczenie Wykonawcy (wg zał. nr 4 do SIWZ);

2) Oświadczenie Wykonawcy (wg zał. nr 5 do SIWZ);

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: j.w.
Plaats: Warszawa
Land: Polen
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: j.w.
Plaats: Warszawa
Land: Polen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
21/06/2019