Leveringen - 293281-2019

25/06/2019    S120    Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Griekenland-Mytilini: Elektronische uitrusting

2019/S 120-293281

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Eidikos Logariasmos Kondylion Ereynas Panepistimioy Aigaioy
Postadres: Lofos Panepistimioy
Plaats: Mytilini
NUTS-code: EL411
Postcode: 811 00
Land: Griekenland
Contactpersoon: Eleni Kotsaloy
E-mail: elen@aegean.gr
Telefoon: +30 2251036736
Fax: +30 2251036709

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.ru.aegean.gr

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://www.promitheus.gov.gr
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en bestandsformaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://www.promitheus.gov.gr
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Επαναληπτική διακήρυξη σύμβασης προμήθειας εξοπλισμού κέντρου ολοκληρωμένης ψηφιακής διαχείρισης πολιτισμικής κληρονομιάς.

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
31710000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Ο Ε.Λ.Κ.Ε. Πανεπιστημίου Αιγαίου προκηρύσσει διεθνή, ηλεκτρονικό διαγωνισμό, προμήθειας εξοπλισμού, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει τιμής. Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από εθνικούς πόρους, μέσω του Π.Δ.Ε.· υποέργο 1: «Προμήθεια και εξοπλισμός, για το κέντρο ολοκληρωμένης ψηφιακής διαχείρισης πολιτισμικής κληρονομιάς», της Πράξης: «Κέντρο ολοκληρωμένης ψηφιακής διαχείρισης πολιτισμικής κληρονομιάς», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Βορείου Αιγαίου 2014 - 2020», στον Άξονα Προτεραιότητας 1: «Άμεση ανάσχεση τής συρρίκνωσης τής παραγωγικής / επιχειρηματικής δραστηριότητας, ενδυνάμωση τής ελκυστικότητας, της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των νησιών της Περιφέρειας, ιδιαίτερα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και αύξηση τής περιφερειακής προστιθέμενης αξίας, με αιχμή την καινοτομία».

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 90 403.19 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Ηλεκτρονικός εξοπλισμός.

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
31710000
32250000
18521000
30213000
30232000
31000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: EL411
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1.1 Tablet τύπου 1 32250000-0 τμχ 2

1.2 Tablet τύπου 2 32250000-0 τμχ 3

1.3 Έξυπνο Android τηλέφωνο 32250000-0 τμχ 3

1.4 Έξυπνο iOS τηλέφωνο 32250000-0 τμχ 3

1.5 Μάσκα εικονικής πραγματικότητας 31710000-6 τμχ 10

1.6 Έξυπνο ρολόι - smartwatch 18521000-7 τμχ 6

1.7 Φορητός υπολογιστής τύπου 1 30213000-5 τμχ 1

1.8 Φορητός υπολογιστής τύπου 2 30213000-5 τμχ 2

1.9 Φορητός υπολογιστής τύπου 3 30213000-5 τμχ 1

1.10 Φορητός υπολογιστής τύπου 4 30213000-5 τμχ 2

1.11 Φορητός υπολογιστής τύπου 5 30213000-5 τμχ 2

1.12 Φορητός υπολογιστής τύπου 6 30213000-5 τμχ 1

1.13 Τετρακόπτερο - drone 30232000-4 τμχ 1

1.14 Σετ έξυπνου φωτισμού 31000000-6 σετ 1

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 27 782.23 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

1) η αναθέτουσα αρχή διατηρεί μονομερώς, το δικαίωμα παράτασης του χρονοδιαγράμματος·

2) το χρονοδιάγραμμα της σύμβασης δύναται να παραταθεί, μετά από αίτημα του αναδόχου και σύμφωνη γνώμη της αναθέτουσας αρχής, χωρίς αύξηση του τιμήματος·

3) ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί να μετατίθεται, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/2016.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), με βάση την απόφαση ένταξης με αριθ. πρωτ. 1399/28.06.2018 (ΑΔΑ: 75887ΛΩ-Τ90) της ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και έχει λάβει κωδικό MIS 5021534. Η παρούσα σύμβαση συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Μικροϋπολογιστές και αισθητήρες.

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30215000
30232000
30216100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: EL411
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

2.1 Μικροεπεξεργαστές και αισθητήρες 30215000-9 σετ 50

2.2 Κιτ αισθητήρες 30215000-9 σετ 20

2.3 Φορετοί αισθητήρες 30215000-9 τμχ 100

2.4 Συσκευή διαχείρισης έξυπνου περιβάλλοντος 30232000-4 τμχ 3

2.5 NFC stickers 30215000-9 τμχ 500

2.6 NFC αναγνώστης 30216100-7 τμχ 10

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 9 637.09 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

1) η αναθέτουσα αρχή διατηρεί μονομερώς, το δικαίωμα παράτασης του χρονοδιαγράμματος·

2) το χρονοδιάγραμμα της σύμβασης δύναται να παραταθεί, μετά από αίτημα του αναδόχου και σύμφωνη γνώμη της αναθέτουσας αρχής, χωρίς αύξηση του τιμήματος·

3) ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί να μετατίθεται, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/2016.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), με βάση την απόφαση ένταξης με αριθ. πρωτ. 1399/28.06.2018 (ΑΔΑ: 75887ΛΩ-Τ90) της ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και έχει λάβει κωδικό MIS 5021534. Η παρούσα σύμβαση συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Βιομετρικός εξοπλισμός.

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
31710000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: EL411
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

3.1 Βιομετρικός αισθητήρας χειρός 31710000-6 τμχ 1

3.2 Βιομετρικός αισθητήρας κεφαλής 31710000-6 τμχ 1

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 1 129.03 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

1) η αναθέτουσα αρχή διατηρεί μονομερώς, το δικαίωμα παράτασης του χρονοδιαγράμματος·

2) το χρονοδιάγραμμα της σύμβασης δύναται να παραταθεί, μετά από αίτημα του αναδόχου και σύμφωνη γνώμη της αναθέτουσας αρχής, χωρίς αύξηση του τιμήματος·

3) ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί να μετατίθεται, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/2016.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), με βάση την απόφαση ένταξης με αριθ. πρωτ. 1399/28.06.2018 (ΑΔΑ: 75887ΛΩ-Τ90) της ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και έχει λάβει κωδικό MIS 5021534. Η παρούσα σύμβαση συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Σύστημα έξυπνου πατώματος.

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
48900000
30211300
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: EL411
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

4.1 Λογισμικό για έξυπνο πάτωμα 48900000-7 Άδεια Χρήσης 1

4.2 Έξυπνο πάτωμα 30211300-4 κατασκευή 1

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 11 048.39 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

1) η αναθέτουσα αρχή διατηρεί μονομερώς, το δικαίωμα παράτασης του χρονοδιαγράμματος·

2) το χρονοδιάγραμμα της σύμβασης δύναται να παραταθεί, μετά από αίτημα του αναδόχου και σύμφωνη γνώμη της αναθέτουσας αρχής, χωρίς αύξηση του τιμήματος·

3) ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί να μετατίθεται, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/2016.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), με βάση την απόφαση ένταξης με αριθ. πρωτ. 1399/28.06.2018 (ΑΔΑ: 75887ΛΩ-Τ90) της ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και έχει λάβει κωδικό MIS 5021534. Η παρούσα σύμβαση συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Κιόσκι.

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
44115710
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: EL411
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

5.1 Κιόσκι 44115710-9 κατασκευή 1

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 40 322.58 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

1) η αναθέτουσα αρχή διατηρεί μονομερώς, το δικαίωμα παράτασης του χρονοδιαγράμματος·

2) το χρονοδιάγραμμα της σύμβασης δύναται να παραταθεί, μετά από αίτημα του αναδόχου και σύμφωνη γνώμη της αναθέτουσας αρχής, χωρίς αύξηση του τιμήματος·

3) ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί να μετατίθεται, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/2016.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), με βάση την απόφαση ένταξης με αριθ. πρωτ. 1399/28.06.2018 (ΑΔΑ: 75887ΛΩ-Τ90) της ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και έχει λάβει κωδικό MIS 5021534. Η παρούσα σύμβαση συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Αισθητήρες.

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
31710000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: EL411
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

6.1 Αισθητήρας κίνησης (leap motion) 31710000-6 τμχ 5.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 483.87 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

1) η αναθέτουσα αρχή διατηρεί μονομερώς, το δικαίωμα παράτασης του χρονοδιαγράμματος·

2) το χρονοδιάγραμμα της σύμβασης δύναται να παραταθεί, μετά από αίτημα του αναδόχου και σύμφωνη γνώμη της αναθέτουσας αρχής, χωρίς αύξηση του τιμήματος·

3) ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί να μετατίθεται, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/2016.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), με βάση την απόφαση ένταξης με αριθ. πρωτ. 1399/28.06.2018 (ΑΔΑ: 75887ΛΩ-Τ90) της ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και έχει λάβει κωδικό MIS 5021534. Η παρούσα σύμβαση συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.

II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 26/07/2019
Plaatselijke tijd: 15:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Grieks
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 10 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 02/08/2019
Plaatselijke tijd: 09:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.)
Postadres: Λεωφόρος Θηβών 196 - 198, Άγ. Ιωάννης Ρέντης, κτίριο Κεράνης
Plaats: Αθήνα
Postcode: 182 33
Land: Griekenland
E-mail: aepp@aepp-procurement.gr
Telefoon: +30 2132141216
Fax: +30 2132141229

Internetadres: http://www.aepp-procurement.gr/

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.)
Postadres: Λεωφόρος Θηβών 196 - 198, Άγ. Ιωάννης Ρέντης, κτίριο Κεράνης
Plaats: Αθήνα
Postcode: 182 33
Land: Griekenland
E-mail: aepp@aepp-procurement.gr
Telefoon: +30 2132141216
Fax: +30 2132141229

Internetadres: http://www.aepp-procurement.gr/

VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.)
Postadres: Λεωφόρος Θηβών 196 - 198, Άγ. Ιωάννης Ρέντης, κτίριο Κεράνης
Plaats: Αθήνα
Postcode: 182 33
Land: Griekenland
E-mail: aepp@aepp-procurement.gr
Telefoon: +30 2132141216
Fax: +30 2132141229

Internetadres: http://www.aepp-procurement.gr/

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
21/06/2019