Leveringen - 293283-2019

25/06/2019    S120    Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Spanje-Sevilla: Elektrische huishoudelijke apparaten

2019/S 120-293283

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Ayuntamiento de Sevilla, Área de Bienestar Social y Empleo, Servicio de Administración de los Servicios Sociales
Nationaal identificatienummer: P4109100J
Postadres: C/ Fray Isidoro de Sevilla, s/n
Plaats: Sevilla
NUTS-code: ES618
Postcode: 41009
Land: Spanje
E-mail: ammartin@sevilla.org
Telefoon: +34 955472152

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op een ander adres:
Officiële benaming: Área de Bienestar Social, Empleo y Planes de Transformación Social, Delegación de Bienestar Social, Dirección General de Acción Social, Servicio de Administración de Servicios Sociales
Nationaal identificatienummer: P4109100J
Postadres: C/ Fray Isidoro de Sevilla, s/n
Plaats: Sevilla
NUTS-code: ES618
Postcode: 41009
Land: Spanje
E-mail: ammartin@sevilla.org
Telefoon: +34 955472152

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het volgende adres:
Officiële benaming: Registro General del Ayuntamiento de Sevilla
Nationaal identificatienummer: P4109100J
Postadres: Plaza de San Sebastián, 1
Plaats: Sevilla
Postcode: 41004
Land: Spanje
Telefoon: +34 955470250 / 955470347
E-mail: registrocontratacion@sevilla.org
Fax: +34 955470359
NUTS-code: ES618

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma

I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Servicios sociales

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Suministro de electrodomésticos para personas y familias en situación de emergencia social

Referentienummer: Expediente Factum nº 2019/000104
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
39710000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Con el presente contrato se pretende conceder ayudas económicas en especie a familias y personas que deban ser atendidas con inmediatez, por encontrarse en situaciones de crisis social, catástrofe, accidente. etc.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 396 694.20 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Suministro de electrodomésticos para personas y familias en situaciones de emergencia social de las zonas Este, Sur, Polígono Sur, Nervión y San Pablo-Santa Justa de la ciudad de Sevilla.

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
39710000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES618
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

La concesión de ayudas económicas en especie a familias y personas que deban ser atendidas con inmediatez por encontrarse en situaciones de crisis social, catástrofe, accidente, etc.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Cabe la posibilidad de 2 prórrogas con una duración máxima de 1 año cada una de ellas.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Suministro de electrodomésticos para personas y familias en situación de emergencia social de las zonas de El Vacie, Macarena, Casco Antiguo, Triana y Los Remedios de la ciudad de Sevilla

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
39710000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES618
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Se conceden ayudas económicas en especie a familias y personas que deben ser atendidas con inmediatez por encontrarse en situaciones de crisis social, catástrofe, accidente, etc.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Cabe la posibilidad de 2 prórrogas con una duración máxima de 1 año cada una de ellas.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 26/07/2019
Plaatselijke tijd: 23:59
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Spaans
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 13/08/2019
Plaatselijke tijd: 09:30
Plaats:

Sala Fieles Ejecutores del Ayuntamiento de Sevilla.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

La apertura del sobre número 2 se llevará a cabo por la Mesa de Contratación en un acto de carácter público en el lugar y día que se haya señalado previamente en la Plataforma de Contratación del Estado. La fecha anterior es meramente estimativa.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: ja
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Ayuntamiento de Sevilla
Plaats: Sevilla
Land: Spanje
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
21/06/2019