Leveringen - 293286-2019

25/06/2019    S120    Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Polen-Gdynia: Farmaceutische producten

2019/S 120-293286

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej
Postadres: ul. Powstania Styczniowego 9b
Plaats: Gdynia
NUTS-code: PL633
Postcode: 81-519
Land: Polen
Contactpersoon: Alicja Wiczlińska
E-mail: dzp@ucmmit.gdynia.pl
Telefoon: +49 6229466
Fax: +49 6229466

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.ucmmit.gdynia.pl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://platformazakupowa.pl/pn/ucmmit_gdynia
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Sukcesywne dostawy produktów farmaceutycznych, w tym objętych programem lekowym, leczenia wirusowego zapalenia wątroby typu B i C

Referentienummer: 11/UCMMiT/PN/AW/2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33600000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy przez 12 miesięcy produktów farmaceutycznych, w tym objętych programem lekowym, leczenia wirusowego zapalenia wątroby typu B i C opisane w 105 częściach zwanych pakietami.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

1

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33600000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL634
Voornaamste plaats van uitvoering:

Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej, 81-519 Gdynia, ul. Powstania Styczniowego 9b, POLSKA - Apteka Szpitalna

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Sukcesywne dostawy produktów leczniczych jak niżej:

1 Szczepionka czterowalentna przeciwko grypie dla dorosłych aktualna w sezonie 2019/2020 ampułkostrzykawka 100,00

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Kryteria oceny ofert:

Cena - 90 %

Termin dostawy - 10 %

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

2

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33600000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL634
Voornaamste plaats van uitvoering:

Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej, 81-519Gdynia, ul. Powstania Styczniowego 9b - Apteka Szpitalna

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Sukcesywne dostawy produktów leczniczych jak niżej:

1 Szczepionka przeciwko żółtej gorączce dla dorosłych - ampułkostrzykawka ampułkostrzykawka 1 000,00

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Kryteria oceny ofert:

CENA - 90 %

Termin dostawy - 10 %

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

3

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33600000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL634
Voornaamste plaats van uitvoering:

Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej, 81-519Gdynia, ul. Powstania Styczniowego 9b - Apteka Szpitalna

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Sukcesywne dostawy produktów leczniczych jak niżej:

1 Szczepionka przeciwko durowi brzusznemu ampułkostrzykawka 1 600,00

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Kryteria oceny ofert:

CENA - 90 %

Termin dostawy - 10 %

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

4

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33600000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL634
Voornaamste plaats van uitvoering:

Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej, 81-519Gdynia, ul. Powstania Styczniowego 9b - Apteka Szpitalna

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Sukcesywne dostawy produktów leczniczych jak niżej:

1 Szczepionka tężcowa adsorbowana TT 0,5 ml amp 20,00

2 Szczepionka tężcowo błonicza adsorbowana Td 0,5 ml amp. amp 300,00

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Kryteria oceny ofert:

CENA - 90 %

Termin dostawy - 10 %

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

5

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33600000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL634
Voornaamste plaats van uitvoering:

Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej, 81-519Gdynia, ul. Powstania Styczniowego 9b - Apteka Szpitalna

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Sukcesywne dostawy produktów leczniczych jak niżej:

1 Szczepionka przeciwko odrze, śwince, różyczce - liofilizat fiolka dla dorosłych fiolka 400,00

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Kryteria oceny ofert:

CENA - 90 %

Termin dostawy - 10 %

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

6

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33600000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL634
Voornaamste plaats van uitvoering:

Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej, 81-519Gdynia, ul. Powstania Styczniowego 9b - Apteka Szpitalna

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Sukcesywne dostawy produktów leczniczych jak niżej:

1 Szczepionka przeciwko poliomyelitis inaktywowana (0,5 ml) dla dorosłych ampułkostrzykawka 80,00

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Kryteria oceny ofert:

CENA - 90 %

Termin dostawy - 10 %

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

7

Perceel nr.: 7
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33600000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL634
Voornaamste plaats van uitvoering:

Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej, 81-519Gdynia, ul. Powstania Styczniowego 9b - Apteka Szpitalna

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Sukcesywne dostawy produktów leczniczych jak niżej:

1 Szczepionka przeciwko WZW typu B dla dorosłych fiolka 800,00

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Kryteria oceny ofert:

CENA - 90 %

Termin dostawy - 10 %

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

8

Perceel nr.: 8
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33600000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL634
Voornaamste plaats van uitvoering:

Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej, 81-519Gdynia, ul. Powstania Styczniowego 9b - Apteka Szpitalna

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Sukcesywne dostawy produktów leczniczych jak niżej:

1 Szczepionka skojarzona przeciwko WZW typu Ai B dla dorosłych ampulkostrzykawka 600,00

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Kryteria oceny ofert:

CENA - 90 %

Termin dostawy - 10 %

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

9

Perceel nr.: 9
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33600000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL634
Voornaamste plaats van uitvoering:

Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej, 81-519Gdynia, ul. Powstania Styczniowego 9b - Apteka Szpitalna

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Sukcesywne dostawy produktów leczniczych jak niżej:

1 Szczepionka skojarzona przeciwko: błonica, tężec, krztusiec, polio 1 dawka (0,5 ml) zawiera nie mniej niż 2 j.m. toksoidu błoniczego, nie mniej niż 20 j.m. toksoidu tężcowego, antygeny Bordetella pertussis (8 μg toksoidu krztuścowego, 8 μg hemaglutyniny włókienkowej, 2,5 μg pertaktyny) oraz inaktywowany poliowirus (40 j. antygenu D wirusa polio typ 1 - szczep Mahoney namnażany w hodowli komórek Vero, 8 j. antygenu D wirusa polio typ 2 - szczep MEF-1 namnażany w hodowli komórek Vero, 32 j. antygenu D wirusa polio typ 3 - szczep Saukett namnażany w hodowli komórek Vero). Dla dorosłych ampułkostrzykawka 400,00

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Kryteria oceny ofert:

CENA - 90 %

Termin dostawy - 10 %

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

10

Perceel nr.: 10
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33600000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL634
Voornaamste plaats van uitvoering:

Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej, 81-519Gdynia, ul. Powstania Styczniowego 9b - Apteka Szpitalna

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Sukcesywne dostawy produktów leczniczych jak niżej:

1 Szczepionka przeciw ospie wietrznej dla dorosłych ampułkostrzykawka 20,00

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Kryteria oceny ofert:

CENA - 90 %

Termin dostawy - 10 %

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

11

Perceel nr.: 11
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33600000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL634
Voornaamste plaats van uitvoering:

Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej, 81-519Gdynia, ul. Powstania Styczniowego 9b - Apteka Szpitalna

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Sukcesywne dostawy produktów leczniczych jak niżej:

1 Szczepionka przeciw wsciekliżnie 2,5 j.m. inaktywowanego wirusa wścieklizny 0,5ml ampułkostrzykawka 500,00

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Kryteria oceny ofert:

CENA - 90 %

Termin dostawy - 10 %

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

12

Perceel nr.: 12
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33600000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL634
Voornaamste plaats van uitvoering:

Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej, 81-519Gdynia, ul. Powstania Styczniowego 9b - Apteka Szpitalna

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Sukcesywne dostawy produktów leczniczych jak niżej:

1 Szczepionka przeciwko błonicy, tężcowi i poliomyelitis (inaktywowana adsorbowana o zmniejszonej zawartości antygenów) 0,5ml ampułkostrzykawka 600,00

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Kryteria oceny ofert:

CENA - 90 %

Termin dostawy - 10 %

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

13

Perceel nr.: 13
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33600000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL634
Voornaamste plaats van uitvoering:

Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej, 81-519Gdynia, ul. Powstania Styczniowego 9b - Apteka Szpitalna

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Sukcesywne dostawy produktów leczniczych jak niżej:

1 Antytoksyna jadu żmij x 1 szt opakowanie 2,00

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Kryteria oceny ofert:

CENA - 90 %

Termin dostawy - 10 %

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

14

Perceel nr.: 14
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33600000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL634
Voornaamste plaats van uitvoering:

Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej, 81-519Gdynia, ul. Powstania Styczniowego 9b - Apteka Szpitalna

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Sukcesywne dostawy produktów leczniczych jak niżej:

1 Szczepionka przeciw japońskiemu zapaleniu mózgu amp-strzyk 200,00

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Kryteria oceny ofert:

CENA - 90 %

Termin dostawy - 10 %

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

15

Perceel nr.: 15
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33600000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL634
Voornaamste plaats van uitvoering:

Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej, 81-519Gdynia, ul. Powstania Styczniowego 9b - Apteka Szpitalna

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Sukcesywne dostawy produktów leczniczych jak niżej:

Szczepionka przeciwko WZW typu A dla dorosłych amp-strzyk 2 000,00

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Kryteria oceny ofert:

CENA - 90 %

Termin dostawy - 10 %

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

16

Perceel nr.: 16
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33600000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL634
Voornaamste plaats van uitvoering:

Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej, 81-519Gdynia, ul. Powstania Styczniowego 9b - Apteka Szpitalna

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Sukcesywne dostawy produktów leczniczych jak niżej:

1 Szczepionka skoniugowana p/meningokokom ACW135,Y 0,5ml. Możliwość podania w tym samym czasie szczepionki przeciw przeciw WZW a,B,szczepionki przeciw odrze, śwince,różyczce,grypie ampułkostrzykawka 200,00

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Kryteria oceny ofert:

CENA - 90 %

Termin dostawy - 10 %

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

17

Perceel nr.: 17
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33600000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL634
Voornaamste plaats van uitvoering:

Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej, 81-519Gdynia, ul. Powstania Styczniowego 9b - Apteka Szpitalna

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Sukcesywne dostawy produktów leczniczych jak niżej:

1 Szczepionka przeciw błonicy, tężcowi i krzyuscowi (bezkomórkowa), adsorbowana o zmniejszonej zawartości antygenów błonicy i krztuśca 0,5ml -zaiesina do wstrzykiwań amp-strzyk 250,00

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Kryteria oceny ofert:

CENA - 90 %

Termin dostawy - 10 %

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

18

Perceel nr.: 18
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33600000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL634
Voornaamste plaats van uitvoering:

Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej, 81-519Gdynia, ul. Powstania Styczniowego 9b - Apteka Szpitalna

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Sukcesywne dostawy produktów leczniczych jak niżej:

1 Szczepionka przeciwko cholerze x 2 sasz opk 300,00

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Kryteria oceny ofert:

CENA - 90 %

Termin dostawy - 10 %

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

19

Perceel nr.: 19
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33600000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL634
Voornaamste plaats van uitvoering:

Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej, 81-519Gdynia, ul. Powstania Styczniowego 9b - Apteka Szpitalna

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Sukcesywne dostawy produktów leczniczych jak niżej:

1 Szczepionka przeciwko odkleszczowemu zapaleniu opon mózgowo-rdzeniowych i mózgu - 0,5 ml ampułkostrzykawka dla dorosłych ampułkostrzykawka 100,00

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Kryteria oceny ofert:

CENA - 90 %

Termin dostawy - 10 %

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

20

Perceel nr.: 20
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33600000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL634
Voornaamste plaats van uitvoering:

Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej, 81-519Gdynia, ul. Powstania Styczniowego 9b - Apteka Szpitalna

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Sukcesywne dostawy produktów leczniczych jak niżej:

1 "Szczepionka przeciw pneumokokom poli

Sacharydowa, skoniugowana 13-walentna, adsorbowana)" fiolka 100,00

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Kryteria oceny ofert:

CENA - 90 %

Termin dostawy - 10 %

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

21

Perceel nr.: 21
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33600000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL634
Voornaamste plaats van uitvoering:

Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej, 81-519Gdynia, ul. Powstania Styczniowego 9b - Apteka Szpitalna

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Sukcesywne dostawy produktów leczniczych jak niżej:

1 Immunoglobulina ludzka roztwór dożylny 5 % 2,5g/50ml (wzbogacona we frakcję IgM min6% flakon 30,00

2 Immunoglobulina ludzka roztwór dożylny 5 % 5,0g/100ml (wzbogacona we frakcję IgM min 6 % flakon 60,00

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Kryteria oceny ofert:

CENA - 90 %

Termin dostawy - 10 %

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

22

Perceel nr.: 22
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33600000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL634
Voornaamste plaats van uitvoering:

Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej, 81-519Gdynia, ul. Powstania Styczniowego 9b - Apteka Szpitalna

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Sukcesywne dostawy produktów leczniczych jak niżej:

1 Immunoglobulina ludzka z frakcją IgG roztwór dożylny 5 % obj 50ml flakon 10,00

2 Immunoglobulina ludzka z frakcją IgG roztwór dożylny 5 % obj /100ml, flakon 30,00

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Kryteria oceny ofert:

CENA - 90 %

Termin dostawy - 10 %

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

23

Perceel nr.: 23
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33600000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL634
Voornaamste plaats van uitvoering:

Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej, 81-519Gdynia, ul. Powstania Styczniowego 9b - Apteka Szpitalna

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Sukcesywne dostawy produktów leczniczych jak niżej:

1 Albumina ludzka 20 % 50 ml flakon 150,00

2 Albumina ludzka 20 % 100ml flakon 400,00

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Kryteria oceny ofert:

CENA - 90 %

Termin dostawy - 10 %

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

24

Perceel nr.: 24
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33600000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL634
Voornaamste plaats van uitvoering:

Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej, 81-519Gdynia, ul. Powstania Styczniowego 9b - Apteka Szpitalna

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Sukcesywne dostawy produktów leczniczych jak niżej:

1 Enoxaparinum natrcium 0,02g / 0,2 ml ampułkostrzykawka 600,00

2 Enoxaparinum natrcium 0,06g / 0,6 ml ampułkostrzykawka 2 000,00

3 Enoxaparinum natrcium 0,1g / 1 ml ampułkostrzykawka 270,00

4 Enoxaparinum natricum 0,04g / 0,4 ml ampułkostrzykawka 5 000,00

5 Enoxaparinum natricum 0,08g / 0,8 ml ampułkostrzykawka 900,00

6 Enoxaparinum natricum 0,12g / 0,8 ml ampułkostrzykawka 100,00

7 Enoxaparinum natricum 0,15g / 1,0 ml ampułkostrzykawka 40,00

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Kryteria oceny ofert:

CENA - 90 %

Termin dostawy - 10 %

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

25

Perceel nr.: 25
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33600000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL634
Voornaamste plaats van uitvoering:

Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej, 81-519Gdynia, ul. Powstania Styczniowego 9b - Apteka Szpitalna

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Sukcesywne dostawy produktów leczniczych jak niżej:

1 Fondaparyna 0,0025g/0,5 ml ampułkostrzykawka 20,00

2 Fondaparyna 0,0075g/0,6 ml ampułkostrzykawka 10,00

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Kryteria oceny ofert:

CENA - 90 %

Termin dostawy - 10 %

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

26

Perceel nr.: 26
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33600000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL634
Voornaamste plaats van uitvoering:

Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej, 81-519Gdynia, ul. Powstania Styczniowego 9b - Apteka Szpitalna

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Sukcesywne dostawy produktów leczniczych jak niżej:

1 Alteplase 50 mg/50 ml x1 fiolka + rozpuszcz opakowanie 4,00

2 Terlipressinum 0,85mg amp a 8,5ml ampułka 100,00

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Kryteria oceny ofert:

CENA - 90 %

Termin dostawy - 10 %

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

27

Perceel nr.: 27
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33600000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL634
Voornaamste plaats van uitvoering:

Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej, 81-519Gdynia, ul. Powstania Styczniowego 9b - Apteka Szpitalna

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Sukcesywne dostawy produktów leczniczych jak niżej:

1 Koncentrat zespołu protrombiny fiolki z ropuszczalnikiem 500 j.m.(czynniki II,VII,IX,X inhibitory białko C i S, bez zawartości ATIII z możliwością stosowania u pacjentów z ryzykiem zakrzepicy,choroby wieńcowej przebytym w ostatnim czasie zawale mięśnia sercowego zestaw 2,00

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Kryteria oceny ofert:

CENA - 90 %

Termin dostawy - 10 %

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

28

Perceel nr.: 28
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33600000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL634
Voornaamste plaats van uitvoering:

Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej, 81-519Gdynia, ul. Powstania Styczniowego 9b - Apteka Szpitalna

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Sukcesywne dostawy produktów leczniczych jak niżej:

1 Anthithrombin III liof. Immuno + rozp. 1000 j flakon 130,00

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Kryteria oceny ofert:

CENA - 90 %

Termin dostawy - 10 %

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

29

Perceel nr.: 29
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33600000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL634
Voornaamste plaats van uitvoering:

Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej, 81-519Gdynia, ul. Powstania Styczniowego 9b - Apteka Szpitalna

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Sukcesywne dostawy produktów leczniczych jak niżej:

1 Heparinum 25 000 j.m/ 5 ml fiolka 50,00

2 Phytomenadionum 10 mg tabletki 150,00

3 Phytomenadionum rozt.. do wstrzykiwań 10 mg /lml a 1 ml ampułka 200,00

4 Ferrous sulphate 80mg Folic acid 0,35 mg tbl/kaps 300,00

5 Ferrous sulphate 80mg tbl/kaps 150,00

6 Etamsylatum 250 mg/2ml a 2 ml. ampułka 600,00

7 Kwas traneksamowy 0,1 g /ml a 5 ml ampułka 130,00

8 Acenocoumarolum 4 mg tbl/kaps 240,00

9 Warfarinum 3 mg tbl/kaps 500,00

10 Warfarinum 5 mg tbl/kaps 500,00

11 Etamsylatum 250 mg tbl/kaps 1 650,00

12 Acidum folicum 15mg tbl/kaps 900,00

13 Acidum folicum 5 mg tbl/kaps 900,00

14 Gluconian żelaza 200 mg tbl/kaps 500,00

15 Mezylan deferoksaminy 500mg ampułka 700,00

16 Diosmin 500 mg tbl/kaps 600,00

17 Maść doodbytnicza skład (Esculoside, lidocaine h/cl) 30 g tuba tuba 15,00

18 Czopki o składzie (Escherichia coli,+ Hydrocortison) czopek 50,00

19 Czopki (o składzie Bismuth subgallate, Boric acid, Peruvian balsam, Resorcinol, Zinc oxide) czopek 150,00

20 Ferri isomaltose 100mg/ml amp a 5ml ampułka 350,00

21 Ferri isomaltose 100mg/ml amp a 1ml ampułka 250,00

22 Ferrosum sulfuricum sicccatum 320 mg + Acidum ascorbinicum 60 mg. tbl/kaps 1 500,00

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Kryteria oceny ofert:

CENA - 90 %

Termin dostawy - 10 %

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

30

Perceel nr.: 30
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33600000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL634
Voornaamste plaats van uitvoering:

Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej, 81-519Gdynia, ul. Powstania Styczniowego 9b - Apteka Szpitalna

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Sukcesywne dostawy produktów leczniczych jak niżej:

1 Insulin aspart 100 jm/ml 3ml - NovoRapid Penfil wkład 200,00

2 Insulin lispro 100jm/ml,3ml - Humalog wkład 10,00

3 Insulin injection neutral Insulin human 100jm/ml x 10ml Gensulin R x 1 fiolka fiolka 5,00

4 Insulin injection neutral Insulin human 300jm/3ml - Gensulin R wkład 80,00

5 Insulin injection neutral, Insulin human 100jm/ml, 3ml- Actrapid HM wkład 30,00

6 Insulin injection neutral, Insulin human 100jm/ml 3ml- Humulin R wkład 10,00

7 Insulin human isophane 100jm/ml,3 ml - Gensulin N wkład 10,00

8 Insulin human isophane 100jm/ml,3ml) - Humulin N wkład 10,00

9 Insulin human isophane 100jm/ml, 3ml - Insulatard HM wkład 100,00

10 Insulin Aspart/aspart protamine suspension 100jm/ml, 3ml - NovoMix 30 wkład 40,00

11 Insulin aspart/aspart protamine suspension 100jm/ml, 3ml - NovoMix 50 wkład 20,00

12 Insulin lispro/lispo protamine suspensione 100jm/ml, 3ml- HumalogMix 25 wkład 20,00

13 Insulin lispro/lispo protamine suspensione 100jm/ml, 3ml- HumalogMix 50 wkład 20,00

14 Insulin biphasic injection (ins.human neutral+isophane suspension)100jm/ml 3ml (30/70) - GensulinM30 wkład 30,00

15 Insulin biphasic injection (ins.human neutral/isophane susp) 100jm/ml,3ml (50/50) - GensulinM50 x 5 wkładów wkład 20,00

16 Insulin biphasicinjection (ins.human neutral/isophane susp) 100jm/ml 3ml (30/70) - Humulin M3 wkład 10,00

17 Ins.biphasic injection(ins human neutral/isophane suspens)100jm/ml,3ml - Mixtard 30 wkład 60,00

18 Ins.biphasic injection(ins human neutral/isophane suspens)100jm/ml,3ml - Mixtard 50 wkład 10,00

19 Ins Lisipro liprolog 100jm/ml a 3ml wkład 40,00

20 Insulin determir 100 jm/ml 3ml - Insul.Levemir wkład 5,00

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Kryteria oceny ofert:

CENA - 90 %

Termin dostawy - 10 %

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

31

Perceel nr.: 31
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33600000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL634
Voornaamste plaats van uitvoering:

Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej, 81-519Gdynia, ul. Powstania Styczniowego 9b - Apteka Szpitalna

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Sukcesywne dostawy produktów leczniczych jak niżej:

1 Insulin glargin 100jm/ml 3ml - Insul.Lantus wkład 50,00

2 Ins glargine 300jm/ml roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu wkład 50,00

3 Insulin glulistine (100j.m/ml) a 3ml wkład 50,00

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Kryteria oceny ofert:

CENA - 90 %

Termin dostawy - 10 %

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

32

Perceel nr.: 32
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33600000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL634
Voornaamste plaats van uitvoering:

Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej, 81-519Gdynia, ul. Powstania Styczniowego 9b - Apteka Szpitalna

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Sukcesywne dostawy produktów leczniczych jak niżej:

1 Lactobacillus forte saszetka -forma rozpuszczalna 100,00

2 Lactobacillus caps x 1 kapsułka (rejstracja lek) kapsułka 12 000,00

3 Mesalazine wlewka 4 g/60 ml flakon 70,00

4 Acarbose 100 mg tabl/kaps 150,00

5 Acarbose 50 mg tabl/kaps 150,00

6 Tabletka drażowana zawierająca: wysuszony, sproszkowany sok z liści aloesu (Aloe pulv.) o zawartości związków antranoidowych w przeliczeniu na aloinę 18 % - 35mg, wyciąg suchy z kory kruszyny (Frangulae cortex extractum siccum) o zawartości związków antranoidowych w przeliczeniu na aloinę 15 % - 42mg. tabl/kaps 60,00

7 Alugastrin 250 ml opakowanie 3,00

8 Phospholipidum essentiale 300 mg kaps 10 000,00

9 Carbo medicinalis 300 mg tabl/kaps 200,00

10 Butylscopolamine, 20mg/ml fiolka 1 000,00

11 Mebeverin hydrochloridum 135 mg tabl/kaps 120,00

12 Mebeverin hydrochloridum 200 mg tabl/kaps 180,00

13 Mesalazine 250 mg tabl dojelitowe tabl 500,00

14 Mesalazinum 500 mg czopek 90,00

15 Mesalazinum 500 mg tab. dojelitowe tabletka 1 000,00

16 Metformin hydrochloride 500 mg. tabl/kaps 3 000,00

17 Metformin hydrochloride 850 mg tabl/kaps 1 200,00

18 Metformin 1000 mg tabl/kaps 1 800,00

19 Glimepiride 1 mg. tabl/kaps 300,00

20 Glimepiride 2 mg tabl/kaps 300,00

21 Glimepiride 3 mg. tabl/kaps 300,00

22 Glimepiride 4 mg. tabl/kaps 300,00

23 Pancreatinum 25.000 j.. tabl/kaps 600,00

24 Pancreatinum 10.000 j. tabl/kaps 750,00

25 Papaverinum hydrochloridum 40 mg/2ml a 2 ml ampułka 30,00

26 Ranitidinum 50 mg/2ml ampułka 20,00

27 Sylimarin 70 mg. tabl/kaps 900,00

28 Simetikone 40 mg (kaps.żelatynowa okragła,miekka) kapsułka 10 000,00

29 Simetikone krole 40mg/ml a 30 ml butelka 20,00

30 Glinokrzemian proszek do sporządzenia zawiesiny saszetka 600,00

31 Sucralfatum lg tabl/kaps 250,00

32 Sulfasalazine 500 mg. tabl/kaps 500,00

33 Sulfasalazine EN 500 mg tabl/kaps 500,00

34 Supp. Gliceroli 2 g czopek 400,00

35 Taninum albuminatum tabl/kaps 500,00

36 Timebutini maleas 100 mg tabl/kaps 500,00

37 Acidum thiazolidinocarboxylatum 100 mg tabl/kaps 9 000,00

38 Bisacodyl 0,01 tabl/kaps 400,00

39 Bisacodyl 0,01 czopek 40,00

40 Lanzoprazole 30 mg. tabl/kaps 280,00

41 Ranitidinum 150 mg tabl/kaps 600,00

42 Enema 150 ml x 1 wlewka lub równoważny opakowanie 200,00

43 Loperamidi hydrochloridum 2 mg tabl/kaps 750,00

44 Omeprazolum liofilizowana sub. do wlewów doż. 40 mg fiolki fiolka 400,00

45 Pantoprazolum 40 mg do wstrzyknięc i infuzji iv amp/fiolka 2 500,00

46 Esomeprazol 40 mg iv fiolka 50,00

47 Empagliflozyna10mg tabl/kaps 300,00

48 Linagliptyna 5mg tabl/kaps 280,00

49 Pantoprazolum 20 mg tabl/kaps 5 600,00

50 Pantoprazolum 40mg tabl/kaps 7 000,00

51 Omeprazolum 20 mg tabl/kaps 840,00

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Kryteria oceny ofert:

CENA - 90 %

Termin dostawy - 10 %

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

33

Perceel nr.: 33
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33600000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL634
Voornaamste plaats van uitvoering:

Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej, 81-519Gdynia, ul. Powstania Styczniowego 9b - Apteka Szpitalna

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Sukcesywne dostawy produktów leczniczych jak niżej:

1 Preparaty wielowitaminowy, krople, 10 ml opakowanie 10,00

2 Acidum ascorbicum 200 mg tabl/kaps 3 000,00

3 Calcii carbonas 1000 mg tabl/kaps 2 000,00

4 Calcii dobesilate 250 mg. tabl/kaps 450,00

5 Calcium tab musujące bezsmakowe tabletka 700,00

6 Magnesium sulfate x 25 g opakowanie 100,00

7 Magnez (od 30 do 100 mg) + witamina B6 5 mg tabl/kaps 4 000,00

8 wodoroasparaginian magnezu 250mg+wodoroasparaginian potasu 250mg tabl/kaps 3 000,00

9 Milgamma N 100mg/2 ml ampułka 50,00

10 Rutosidum 25 mg + Acidum ascorbicum 100 mg tabl/kaps 5 000,00

11 Vitamina A+D3 10 ml opakowanie 5,00

12 Vitamina A 10ml opakowanie 10,00

13 Vitamina B1 25 mg tabletka 500,00

14 Vitamina D3 sol aquosa 10ml opakowanie 20,00

15 Vitamina E liquid 10ml opakowanie 10,00

16 Vitaminum B compositum tabletka 500,00

17 Vitaminum B12 100 mcg / 1 ml ampułka 40,00

18 Vitaminum BI2 500 mcg/1 ml a 2 ml ampulka 150,00

19 Vitaminum B6 tabletka 300,00

20 Vitaminum PP 200 mg tabletka 40,00

21 Kalii chloridum 600 mg kapsulka 7 000,00

22 Vitaminum B1 25mg/ 1ml ampułka 100,00

23 Acidum ascorbicum 0,5 g i.m. iv 5 ml ampułka 300,00

24 Alphacalcidolum 1,0 mcg kapsułka 200,00

25 Alphacalcidolum 0,25 mg kapsułka 800,00

26 Potassium chloride (391 mg potasu)prolongatum kapsułka 5 400,00

27 Dwuwęglan sodu 1g tabletka 240,00

28 Kallium Effervescens torebki bezcukrowe saszetka 200,00

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Kryteria oceny ofert:

CENA - 90 %

Termin dostawy - 10 %

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

34

Perceel nr.: 34
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33600000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL634
Voornaamste plaats van uitvoering:

Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej, 81-519Gdynia, ul. Powstania Styczniowego 9b - Apteka Szpitalna

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Sukcesywne dostawy produktów leczniczych jak niżej:

1 Lactulose 9,75g/15ml flakon a200 ml butelka 50,00

2 Lactuloza 9,75g/15ml flakon 1000 ml butelka 30,00

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Kryteria oceny ofert:

CENA - 90 %

Termin dostawy - 10 %

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

35

Perceel nr.: 35
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33600000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL634
Voornaamste plaats van uitvoering:

Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej, 81-519Gdynia, ul. Powstania Styczniowego 9b - Apteka Szpitalna

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Sukcesywne dostawy produktów leczniczych jak niżej:

1 l.-asparaginicum L- ornithinum 5g / 10 ml ampułka 500,00

2 Ornithine aspartate 3g saszetka 450,00

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Kryteria oceny ofert:

CENA - 90 %

Termin dostawy - 10 %

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

36

Perceel nr.: 36
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33600000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL634
Voornaamste plaats van uitvoering:

Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej, 81-519Gdynia, ul. Powstania Styczniowego 9b - Apteka Szpitalna

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Sukcesywne dostawy produktów leczniczych jak niżej:

1 Pentoxifyllinum 100 mg/ 5 ml a 5 ml ampulka 20,00

2 Propafenoni hydrochloridum 150 mg tabletka 300,00

3 Propafenoni hydrochloridum 300 mg tabletka 120,00

4 Tamsulozyna 0,4 mg kapsułka 1 500,00

5 Verapamilum hydrochloricum 120 mg tabletka 200,00

6 Verapamilum hydrochloricum 40 mg tabletka 160,00

7 Verapamilum hydrochloricum 80 mg tabletka 200,00

8 Doxazosinum 1 mg tabletka 150,00

9 Doxazosinum 2 mg tabletka 600,00

10 Doxazosinum 4 mg tabletka 1 440,00

11 Enalaprilum 10 mg tabletka 120,00

12 Enalaprilum 5 mg tabletka 120,00

13 Acetazolamidum acid 250 mg tabletka 120,00

14 Furosemid 40 mg tabletka 3 300,00

15 Hydrochlorothiazidum 12,5 mg tabletka 900,00

16 Amilorid hydrochloridum 5 mg + hydrochlorothiasidum 50 mg tabletka 150,00

17 Hydrochlorothiazidum 25 mg tabletka 600,00

18 Indapamidum 2,5 mg tabletka 80,00

19 Metoprolol tartras 100 mg tabletka 150,00

20 Pentoxifyllinum 300 mg/ 15 ml a 15 ml ampułka 20,00

21 Pentoxifyllinum 400 mg tab prolongatum tabletka 360,00

22 Piracetamum 12 g / 60 ml (20 %) rozt. do inf flakon 30,00

23 Piracetamum 800 mg x 60 tab. powlekanych tabletka 240,00

24 Piracetamum 3 g / 15 ml amp.a 15 ml ampułka 64,00

25 Piracetamum 1 g / 5 ml ampułka 48,00

26 Opipramol hydrochloridum 50 mg tabletka 800,00

27 Carvedilolum 12,5 mg tabletka 900,00

28 Carvedilolum 25 mg tabletka 450,00

29 Carvedilolum 6,25 mg tabletka 1 500,00

30 Cilazaprilum 0,5mg tabletka 150,00

31 Cilazaprilum 1 mg tabletka 150,00

32 Cilazaprilum 2,5 mg tabletka 150,00

33 Cilazaprilum 5mg tabletka 150,00

34 Quinaprilum 10 mg tabletka 300,00

35 Quinaprilum 20 mg tabletka 300,00

36 Quinaprilum 5 mg tabletka 300,00

37 Metoproli tartras 50 mg tabletka 1 200,00

38 Piracetam 1,2 tabletka 600,00

39 Simvastatinum 10 mg tabletka 280,00

40 Simvastatinum 20 mg tabletka 280,00

41 Atorvastatinum 10 mg kapsulka 1 800,00

42 Atorvastatinum 20 mg kapsułka 2 400,00

43 Atorvastatinum 40 mg kapsułka 1 800,00

44 Atorvastatinum 80 mg tabl/kaps 120,00

45 Nicergolin 10 mg tabletka 750,00

46 Piracetam 400 mg tabletka 120,00

47 Rosuvastatinum 10mg tabl/kaps 2 100,00

48 Rosuvastatinum 20mg tabl/kaps 1 260,00

49 Rosuvastatinum 40mg tabl/kaps 280,00

50 Rosuvastatinum 5mg tabl/kaps 2 100,00

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Kryteria oceny ofert:

CENA - 90 %

Termin dostawy - 10 %

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

37

Perceel nr.: 37
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33600000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL634
Voornaamste plaats van uitvoering:

Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej, 81-519Gdynia, ul. Powstania Styczniowego 9b - Apteka Szpitalna

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Sukcesywne dostawy produktów leczniczych jak niżej:

1 Isosorbide mononitrate 50 mg LONG tabl/kaps 900,00

2 Isosorbide mononitrate 100 mg tabl o powolnym uwalnianiu tabl/kaps 90,00

3 Isosorbide mononitre 10 mg tabl/kaps 120,00

4 Isosorbide mononitre 20 mg tabl/kaps 100,00

5 Isosorbide mononitre 40 mg tabl/kaps 90,00

6 Isosorbide mononitre 60 mg tab o przedłużonym działaniu ret. tabl/kaps 120,00

7 Isosorbide mononitre 80 mg tab o przedłużonym działaniu tabl/kaps 120,00

8 Lisinoprilum 10mg tabl/kaps 840,00

9 Lisinoprilum 20mg tabl/kaps 280,00

10 Lisinoprilum 5mg tabl/kaps 280,00

11 Rivaroxaban 15mg tabl/kaps 800,00

12 Rivaroxaban 20mg tabl/kaps 1 000,00

13 Rivaroxaban 2,5mg tabl/kaps 1 000,00

14 Torasemidum 10 mg tabl/kaps 1 200,00

15 Torasemidum 5 mg tabl/kaps 2 100,00

16 Walsartan 160 mg tabl/kaps 840,00

17 Walsartan 80 mg tabl/kaps 840,00

18 Losartanum calicum 50 mg tabl/kaps 600,00

19 Acebutololum 200 mg tabl/kaps 60,00

20 Acebutololum 400 mg tabl/kaps 30,00

21 Chlortalidon 50 mg tabl/kaps 200,00

22 Digoxin 0,25 mg/ml 2 ml amp 200,00

23 Digoxin 0,25 mg tabl/kaps 150,00

24 Digoxin 0,1 mg tabl/kaps 600,00

25 Diltiazemi hydrochloridum 60 mg tabl/kaps 180,00

26 Diltiazemi hydrochloridum 90 mg tabl/kaps 90,00

27 Glyceryl trinitrate 0,4mg/dawkę x 200 dawek aerozol opakowanie 20,00

28 Lipanthyl 200 mg tabl/kaps 180,00

29 Lipanthyl 267 mg tabl/kaps 180,00

30 Metildigoxinum 0,1 mg tabl/kaps 150,00

31 Propranolol 10 mg tabl/kaps 1 250,00

32 Propranolol 40 mg tabl/kaps 300,00

33 Spironolactone 100 mg tabl/kaps 600,00

34 Spironolactone 25 mg tabl/kaps 2 500,00

35 Trandolaprilum 0,5 mg tabl/kaps 140,00

36 Trandolaprilum 2 mg tabl/kaps 140,00

37 Verapamilum hydrochloricum SR 120mg tabl/kaps 400,00

38 Verapamilum hydrochloricum SR- E- 240 mg tabl/kaps 100,00

39 Spironolactone 50 mg tabl/kaps 150,00

40 Nebiwolol 5 mg tabl/kaps 2 100,00

41 Captoprilum 12,5 mg tabl/kaps 900,00

42 Captoprilum 25 mg tabl/kaps 750,00

43 Captoprilum 50 mg tabl/kaps 60,00

44 Methylodopa 250 mg tabl/kaps 200,00

45 Nitrendipinum l0 mg tabl/kaps 1 500,00

46 Nitrendipinum 20 mg tabl/kaps 600,00

47 Betaxolol 20 mg tabl/kaps 280,00

48 Trimetazidini dihydrochloridum 20 mg tabl/kaps 180,00

49 Torasemidum 200 mg tabl/kaps 40,00

50 Termisartan tabl 40 mg tabl/kaps 1 400,00

51 Termisartan tabl 80 mg tabl/kaps 1 400,00

52 Lacidipinum 4 mg tabl/kaps 840,00

53 Lacidipinum tabl 2 mg tabl/kaps 560,00

54 Doxazosinum 4mg XL tabl/kaps 750,00

55 Doxazosinum 8 mg XL tabl/kaps 150,00

56 Eplerenomum 25 mg tabl/kaps 1 200,00

57 Eplerenomum 50 mg tabl/kaps 120,00

58 Metoprololi succinas 100 mg ZOK tabl/kaps 1 400,00

59 Metoprololi succinas 25 mg ZOK tabl/kaps 1 820,00

60 Metoprololi succinas 50 mg ZOK tabl/kaps 2 800,00

61 Metoprololi tartras 0,005g / 5ml amp. ampułka 60,00

62 Clopidogrellum 75 mg tabl/kaps 1 400,00

63 Kandesartan 16 mg tabl/kaps 840,00

64 Kandesartan 8 mg tabl/kaps 560,00

65 Dabigatran etexilate 150mg tabl/kaps 1 080,00

66 Dabigatran etexilate 110mg tabl/kaps 1 080,00

67 Lercanidine 10mg tabl/kaps 840,00

68 Lercanidine 20mg tabl/kaps 280,00

69 Rytmonorm 70 mg amp 20,00

70 Torasemid 20mg/4ml amp 600,00

71 Spironolactone 20 mg/ml 10 ml amp 100,00

72 Bisoprololi fumaras 1,25 mg tabl/kaps 1 400,00

73 Bisoprololi fumaras 10 mg tabl/kaps 600,00

74 Bisoprololi fumaras 2,5 mg tabl/kaps 2 520,00

75 Bisoprololi fumaras 5 mg tabl/kaps 2 400,00

76 Amlodipine 10 mg tabl/kaps 1 050,00

77 Amlodipine 5 mg tabl/kaps 3 000,00

78 Apiksaban 2,5mg tabl/kaps 600,00

79 Apiksaban 5mg tabl/kaps 600,00

80 Klonidyny chlorowodorek 75mcg tabl/kaps 200,00

81 Ticagrelor 90mg tabl/kaps 280,00

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Kryteria oceny ofert:

CENA - 90 %

Termin dostawy - 10 %

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

38

Perceel nr.: 38
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33600000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL634
Voornaamste plaats van uitvoering:

Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej, 81-519Gdynia, ul. Powstania Styczniowego 9b - Apteka Szpitalna

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Sukcesywne dostawy produktów leczniczych jak niżej:

1 Mycofenolan mofetylu 250mg tabl/kaps 400,00

2 Ciclosporin 25mg tabl/kaps 200,00

3 Ciclosporin 100mg tabl/kaps 100,00

4 Ciclosporin 50mg tabl/kaps 200,00

5 Tacrolimus 0,75mg tabl o przedłuzonym uwalnianiu 90,00

6 Tacrolimus 1mg tabl o przedłuzonym uwalnianiu 90,00

7 Tacrolimus 4mg tabl o przedłuzonym uwalnianiu 90,00

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Kryteria oceny ofert:

CENA - 90 %

Termin dostawy - 10 %

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

39

Perceel nr.: 39
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33600000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL634
Voornaamste plaats van uitvoering:

Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej, 81-519Gdynia, ul. Powstania Styczniowego 9b - Apteka Szpitalna

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Sukcesywne dostawy produktów leczniczych jak niżej:

1 Benserazide 25 mg + levodopa 100 mg tabl rozpuszcz 300,00

2 Benserazide 12,5 mg + levodopa 50 mg tabl/kaps 200,00

3 Urapidil iv 25 mg/5 ml a 5 ml ampułka 80,00

4 Promazin l00 mg tabl/kaps 60,00

5 Promazin 25 mg tabl/kaps 420,00

6 Promazin 50 mg tabl/kaps 120,00

7 Suxamethonium chloratum 200 mg ampułka 30,00

8 Amitryptyline 10 mg tabl/kaps 180,00

9 Amitryptyline 25 mg tabl/kaps 180,00

10 Atropinum sulfuricum 0,5mg / 1 ml ampułka 100,00

11 Atropinum sulfuricum 1 mg / 1 ml ampułka 100,00

12 Betahistine dehydrochloridum 16 mg tabl/kaps 1 200,00

13 Betahistine dehydrochloridum 8 mg tabl/kaps 1 500,00

14 Bupivacaini hydrochloridum 0,5 % 10 ml amp/fiolka 100,00

15 Carbamazepine C R 200 mg tabl/kaps 300,00

16 Cetrizini dihydrochloridum 10 mg tabl/kaps 800,00

17 Chlorpromazini hydrochloridum 0,025 g 5 ml amp.inj im ampułka 20,00

18 Chlorprothixeni hydrochloridum 15 mg tabletka 50,00

19 Cinnarizinum 25 mg tabletka 100,00

20 Clemastinum 1 mg tabletka 120,00

21 Codeine phosphate, sulfoguaiakol tabletka 800,00

22 Doxepinum 10 mg kaps 30,00

23 Ephedrini hydrochloridum 25mg/ml a 10ml ampułka 20,00

24 Haloperidol 5 mg/ml a lml ampułka 40,00

25 Haloperidol krople doustne 100 ml butelka 15,00

26 Heminevrin 300 mg kaps/tabl 200,00

27 Hydroxyzini hydrochloridum 10mg kaps/tabl 1 800,00

28 Hydroxyzini hydrochloridum 25mg kaps/tabl 2 100,00

29 Lidocaini hydrochloridum 1%2 ml ampułka 250,00

30 Lidocaini hydrochloridum 1 % 20 ml ampułka 150,00

31 Lidocaini hydrochloridum 2 % 2 ml ampułka 600,00

32 Lidocaini hydrochloridum 2 % 20 ml ampułka 100,00

33 Naloxonum hydrochloricum 400mcg/ lml ampułka 70,00

34 Norepinephrine bitarrtas 1 mg/ 1 ml ampułka 60,00

35 Pentoxifyllinum retard 600 mg tabl/kaps 150,00

36 Pernazyna 100 mg tabl/kaps 90,00

37 Pernazyna 25 mg tabl/kaps 120,00

38 Phenytoinum 100 mg tabl/kaps 60,00

39 Pipercuronium 4 mg /2ml fiolki z rozpuszczalnikiem fiolka 150,00

40 Loratadine 10 mg tabl/kaps 720,00

41 Butylscopolaminum tabl/kaps 90,00

42 Thiethylperazine 6,5 mg czopek 60,00

43 Thiethylperazine 6,5 mg tabletka 150,00

44 Vinpocetinum 5 mg tabletka 3 000,00

45 Mianserin 10 mg tabl/kaps 300,00

46 Mianserin 30 mg tabl/kaps 180,00

47 Promethazine hydrochloride 10 mg tabl/kaps 40,00

48 Promethazine hydrochloride 25 mg tabl/kaps 40,00

49 Bencyclani fumaras 100 mg tabl/kaps 240,00

50 Neostigmini methylsulfas 0,5 mg /ml 1 ml ampułka 200,00

51 Dexbrompheniramini maleas +pseudoephedrini 6mg +120mg tabl/kaps 40,00

52 Azathioprine 50mg tabl/kaps 150,00

53 Finasterid 5mg tabl/kaps 450,00

54 Sertalina 50mg tabl/kaps 150,00

55 Telmisartan 80 mg + Hydrochlorotiazyd 12,5mg tabl/kaps 84,00

56 Acidum Valproicum +Natrium valproas300mg tabl/kaps 300,00

57 Trazodon a 75mg tabl o przedłużonym uwalnianiu tabl/kaps 150,00

58 Trazodon a 150 mg tabl o przedłużonym uwalnianiu tabl/kaps 60,00

59 Kwetapina 25mg tabl/kaps 300,00

60 Carbamazepine 200 mg tabl/kaps 250,00

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Kryteria oceny ofert:

CENA - 90 %

Termin dostawy - 10 %

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

40

Perceel nr.: 40
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33600000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL634
Voornaamste plaats van uitvoering:

Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej, 81-519Gdynia, ul. Powstania Styczniowego 9b - Apteka Szpitalna

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Sukcesywne dostawy produktów leczniczych jak niżej:

1 Norepinephrine bitartras 4 mg/4 ml a 4 ml amp 500,00

2 Epinephrinum 0,1 % 1 mg/ ml a 1 ml amp 200,00

3 Etomidate 2 mg/ Iml 10 ml amp 40,00

4 Pancuronium bromidum 4 mg /2 ml 2 ml amp 40,00

5 Dopaminum hydrochloridum 4 % 200mg/5ml amp 1 000,00

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Kryteria oceny ofert:

CENA - 90 %

Termin dostawy - 10 %

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

41

Perceel nr.: 41
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33600000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL634
Voornaamste plaats van uitvoering:

Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej, 81-519Gdynia, ul. Powstania Styczniowego 9b - Apteka Szpitalna

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Sukcesywne dostawy produktów leczniczych jak niżej:

1 Dexamethazone 1 mg tabletka 400,00

2 Fenoterol hydrobromidum + ipratropii bromidum {0,5mg + 0,25 mg w 1 ml) Opakowanie 20 ml krople do nebulizacji opakowanie 180,00

3 Fenoterol hydrobromidum +ipratropium bromide aerozol N wziewny x 200 dawek opakowanie 10,00

4 Fluorohydrocortisonum aceticum 0,1 mg tabletka 40,00

5 Ipratropii bromidum 0,25 mg/ml a (20 ml) (roztwór do inhalacji z nebulizatora) flakon 50,00

6 Ipratropii bromidum N 0,02 mg/dawka x 200 dawek aerozol wziewny opakowanie 25,00

7 Prednisonum 10 mg tabl/kaps 500,00

8 Prednisonum 20 mg tabl/kaps 600,00

9 Prednisonum 5 mg tabl/kaps 600,00

10 Thiamazolum 10mg tabl/kaps 250,00

11 Thiamazolum 20 mg tabl/kaps 300,00

12 I-methyl - 2-mercapto imidazolum 5 mg tabl/kaps 750,00

13 Hydrocortizonum 20 mg tabl/kaps 60,00

14 Levothyroxinum 100 meg tabl/kaps 2 000,00

15 Levothyroxinum 50 mcg tabl/kaps 1 800,00

16 Levothyroxinum natricum 125 mcg tabl/kaps 500,00

17 Levothyroxinum natricum 25 ug tabl/kaps 2 200,00

18 Levothyroxinum natricum 75 ug tabl/kaps 1 500,00

19 Salbutamol 0,5mg /ml a 1 ml ampułka 50,00

20 Salbutamol 100 mcg/dawk x 200 dawek aerozol opakowanie 20,00

21 Formoterol proszek do inhalacji w kapsułkach a 12 ug x 60 kaps. + inhalator opakowanie (zestaw) 12,00

22 Tiotropinum bromide proszek do inhalacji 18 meg kaps twarde x 30 szt zestaw 10,00

23 Handihaler do poz 22 sztuka 30,00

24 Budesonidum (zawiesina do inhalacji z nebulizatora) 0,25 mg/ml (2 ml) x 20 pojemników opakowanie 25,00

25 Budesonidum (zawiesina do inhalacji z nebulizatora) 0,5 mg/ml (2 ml) x 20 pojemników opakowanie 30,00

26 Budesonidum turbuhaler 200 ug / dawkę proszek do inhalacji x 100 dawek opakowanie 10,00

27 Formoterolum fumaratum dihydratum 9 ug /dawkę Turbuhaler x 60 dawek opakowanie 5,00

28 Theophyline 100 mg tabl 300,00

29 Theophyline 300 mg tabl 250,00

30 Theophylline 20 mg/ml ampułka 350,00

31 Ambroxol do nebulizacji 7,5mg/ml butelka 5,00

32 Ambroxol chlorowodorek 30 mg tabl/kaps 100,00

33 Antazolinum methanosulphoniciini 100 mg2ml ampułka 250,00

34 Bromheksyna 120 ml sir butelka 6,00

35 Bromhexsinum h/ch 8 mg tabletka 400,00

36 Carbocysteinum 5 % 120 ml (dla dorosłych) butelka 5,00

37 Theophylline 200 mg long tabl/kaps 90,00

38 Theophylline CR 250 mg tabl/kaps 90,00

39 Budesonid aerozol do nosa 50 mcg/dawka 10 ml (200 dawek) opakowanie 10,00

40 Acetylocysteina 200mg tabl musujące tabl musujące 2 000,00

41 Acetylocysteinum 100 mg /1ml a 3 ml ampułka 300,00

42 Umeklidynium/wilanterol 55/22mcg a 30 dawek opakowanie 50,00

43 Salbutamol 5 mg/2,5ml x 20 flakonów do inh opakowanie 10,00

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Kryteria oceny ofert:

CENA - 90 %

Termin dostawy - 10 %

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

42

Perceel nr.: 42
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33600000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL634
Voornaamste plaats van uitvoering:

Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej, 81-519Gdynia, ul. Powstania Styczniowego 9b - Apteka Szpitalna

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Sukcesywne dostawy produktów leczniczych jak niżej:

1 Methylprednisolone hemisuccinate 40mg iv x fiolka z subst(zamawiający wymaga by lek był zarejestrowany w leczeniu układowym chorób przewodu pokarmowego w tym wrzodziejące zapalenie jelita grubego, choroby Leśniowskiego-Crohn'a amp 200,00

2 Methylprednisolone hemisuccinate 1000 mg 16 ml x fiolka z subst(zamawiający wymaga by lek był zarejestrowany w leczeniu układowym chorób przewodu pokarmowego w tym wrzodziejącego zapalenia jelita grubego, choroby Leśniowskiego -Crohn 'a) opakowanie 15,00

3 Methylprednisolone hemisuccinate 500 mg 8 ml x 1 fiolka z subs suchą(zamawiający wymaga by lek był zarejestrowany w leczeniu układowym chorób przewodu pokarmowego w tym wrzodziejącego zapalenia jelita grubego, choroby Leśniowskiego -Crohn;a) opakowanie 25,00

4 Methylprednisolonum 16 mg tabl/kaps 350,00

5 Methylprednisolonum 4 mg tabl/kaps 450,00

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Kryteria oceny ofert:

CENA - 90 %

Termin dostawy - 10 %

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

43

Perceel nr.: 43
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33600000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL634
Voornaamste plaats van uitvoering:

Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej, 81-519Gdynia, ul. Powstania Styczniowego 9b - Apteka Szpitalna

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Sukcesywne dostawy produktów leczniczych jak niżej:

1 Ibandronian sodu 1 mg/l ml ampulkostrzykawka 3 ml ampułkostrzykawka 100,00

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Kryteria oceny ofert:

CENA - 90 %

Termin dostawy - 10 %

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

44

Perceel nr.: 44
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33600000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL634
Voornaamste plaats van uitvoering:

Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej, 81-519Gdynia, ul. Powstania Styczniowego 9b - Apteka Szpitalna

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Sukcesywne dostawy produktów leczniczych jak niżej:

1 Desmopressin tabl 120 mcg tabl/kaps 60,00

2 Gliceryl trinitrate 10mg/10ml amp 400,00

3 Glucagon Hypokit 1mg x 1 szt opakowanie 5,00

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Kryteria oceny ofert:

CENA - 90 %

Termin dostawy - 10 %

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

45

Perceel nr.: 45
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33600000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL634
Voornaamste plaats van uitvoering:

Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej, 81-519Gdynia, ul. Powstania Styczniowego 9b - Apteka Szpitalna

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Sukcesywne dostawy produktów leczniczych jak niżej:

1 Dexamethasonum Natrium phosphoricum 4 mg /1 ml ampułka 300,00

2 Dexamethasonum Natrium phosphoricum 8 mg/2 ml a 2 ml ampułka 150,00

3 Hydrocortisonum 100 mg fiolka + amp rozp 2 ml zestaw 700,00

4 Hydrocortisonum 25 mg fiolka + amp rozp. 2 ml zestaw 350,00

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Kryteria oceny ofert:

CENA - 90 %

Termin dostawy - 10 %

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

46

Perceel nr.: 46
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33600000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL634
Voornaamste plaats van uitvoering:

Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej, 81-519Gdynia, ul. Powstania Styczniowego 9b - Apteka Szpitalna

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Sukcesywne dostawy produktów leczniczych jak niżej:

1 Dobutamina 250 mg fiolka 500,00

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Kryteria oceny ofert:

CENA - 90 %

Termin dostawy - 10 %

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

47

Perceel nr.: 47
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33600000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL634
Voornaamste plaats van uitvoering:

Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej, 81-519Gdynia, ul. Powstania Styczniowego 9b - Apteka Szpitalna

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Sukcesywne dostawy produktów leczniczych jak niżej:

1 Adenosine 6 mg /2 ml a 2ml ampułka 60,00

2 Amiodarone 200 mg tabl/kaps 600,00

3 Atenololum 25 mg tabl/kaps 180,00

4 Atenololum 50 mg tabl/kaps 60,00

5 Clopidogrel 300 mg tabl/kaps 180,00

6 Calcium Resonium proszek 300 g opakowanie 5,00

7 Drotaverine 40 mg tabl/kaps 1 200,00

8 Drotaverine forte 80 mg tabl/kaps 1 000,00

9 Sotaloli hydrochloridum 40 mg tabl/kaps 600,00

10 Sotaloli hydrochloridum 80 mg tabl/kaps 600,00

11 Acetylocysteinum 600 mg saszetki rozpuszczalne saszetka 500,00

12 Drotaverine 40mg/2ml a 2 ml ampułka 125,00

13 Amiodarone 0,15 g / 3 ml ampułka 600,00

14 Fluoxetin 20 mg tabl/kaps 180,00

15 Ramiprilum 2,5 mg tabl/kaps 1 120,00

16 Ramiprilum 5 mg tabl/kaps 2 100,00

17 Ramiprilum 10 mg tabl/kaps 2 100,00

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Kryteria oceny ofert:

CENA - 90 %

Termin dostawy - 10 %

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

48

Perceel nr.: 48
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33600000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL634
Voornaamste plaats van uitvoering:

Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej, 81-519Gdynia, ul. Powstania Styczniowego 9b - Apteka Szpitalna

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Sukcesywne dostawy produktów leczniczych jak niżej:

1 Amlodipine 10 mg + perindopril 10 mg tabl/kaps 180,00

2 Amlodipine 5 mg + perindopril 5 mg tabl/kaps 180,00

3 Amlodipine 5 mg + perindopril 10 mg tabl/kaps 180,00

4 Peryndopryl+indapamid+amlodypina(5mg+1,25mg+5mg) tabl/kaps 180,00

5 Peryndopryl+indapamid+amlodypina(5mg+1,25mg+10mg) tabl/kaps 180,00

6 Indapamid +amlodypina (1,5mg+5mg) tabl/kaps 180,00

7 Indapamid +amlodypina (1,5mg+10mg) tabl/kaps 180,00

8 Gliclazide MR 60 mg tabl/kaps 900,00

9 Indapamide 1,25 mg + perindopril 5 mg tabl/kaps 90,00

10 Indapamide 0,625 mg + perindopril 2,5 mg tabl/kaps 90,00

11 Indapamidum 1,5 mg SR tabl/kaps 3 240,00

12 Iwabradine 5 mg tabl/kaps 112,00

13 Perindoprilum 10 mg tabl/kaps 630,00

14 Perindoprilum 5 mg tabl/kaps 1 800,00

15 Tianeptinum 12,5 mg tabl/kaps 216,00

16 Trimetazidinum dihydrochloridum MR 35 mg tabl/kaps 2 250,00

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Kryteria oceny ofert:

CENA - 90 %

Termin dostawy - 10 %

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

49

Perceel nr.: 49
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33600000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL634
Voornaamste plaats van uitvoering:

Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej, 81-519Gdynia, ul. Powstania Styczniowego 9b - Apteka Szpitalna

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Sukcesywne dostawy produktów leczniczych jak niżej:

1 Paracetamol 500 mg czopek 40,00

2 Paracetamol 500 mg tabl/kaps 3 000,00

3 Ibuprofen 0,2g tabl/kaps 3 600,00

4 Tolperison hydrochloridum 150 mg tabl/kaps 150,00

5 Tolperisoni hydrochloridum 50 mg tabl/kaps 150,00

6 Diclofenac 100 mg czopek 100,00

7 Allopurinol lOOmg tabl/kaps 3 000,00

8 Allopurinol 300 mg tabl/kaps 1 400,00

9 Kolchicyna 0.5 mg tabl/kaps 100,00

10 Acidum pipemidicum 200 mg tabl/kaps 60,00

11 Acidum ursodeoxycholicum 0,25 g tabl/kaps 1 200,00

12 Urosept lub równoważny tabl/kaps 300,00

13 Metotrexatum natricum tabl 10 mg tabl/kaps 200,00

14 Cyklosporyna 50 mg / ml 1 ml amp .iv. ampułka 100,00

15 Ondansertoni hydrochloridum 4 mg tabl/kaps 20,00

16 Atracurium Besilate 0,05g/5 ml ampułka 20,00

17 Paracetamol/Chlorowodorek tramadolu (37,5+325) tabl/kaps 2 000,00

18 Meloxicam 15mg tabl/kaps 300,00

19 Chlorowodorek oksykodonu 10mg tabl/kaps 600,00

20 Protaminum sulfur 1 % 0,05 g a 5 ml ampułka 19,50

21 Ketoprofenum 100 mg/2 ml. i.v. i.m. ampułka 500,00

22 Ketoprofen 100mg tabl/kaps 900,00

23 Ketoprofenum 50 mg tabl/kaps 480,00

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Kryteria oceny ofert:

CENA - 90 %

Termin dostawy - 10 %

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

50

Perceel nr.: 50
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33600000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL634
Voornaamste plaats van uitvoering:

Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej, 81-519Gdynia, ul. Powstania Styczniowego 9b - Apteka Szpitalna

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Sukcesywne dostawy produktów leczniczych jak niżej:

1 Acidum tannicum substancja (tannina) g 200,00

2 Ammonii bromidum substancja g 500,00

3 Benzocainum substancja g 100,00

4 Bismuthum subgalicum substancja g 200,00

6 Ethanolum 70 % 500 ml opakowanie 15,00

7 Kalium bromidum substancja g g 500,00

8 Natrium bromatum subst g g 500,00

9 Natrium tetraboricum substancja g g 200,00

10 Oleum Methae 10ml flakon 3,00

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Kryteria oceny ofert:

CENA - 90 %

Termin dostawy - 10 %

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

51

Perceel nr.: 51
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33600000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL634
Voornaamste plaats van uitvoering:

Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej, 81-519Gdynia, ul. Powstania Styczniowego 9b - Apteka Szpitalna

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Sukcesywne dostawy produktów leczniczych jak niżej:

1 Euceryna substancja 1kg opakowanie 10,00

2 Glicerol 86 % płyn 1kg opakowanie 10,00

3 Glucose substancja a 75g opakowanie 400,00

4 Vaselinum album substancja 1kg opakowanie 15,00

Parafinum liquidum a 100g opakowanie 300,00

5 Lanolina substancja 500g opakowanie 10,00

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Kryteria oceny ofert:

CENA - 90 %

Termin dostawy - 10 %

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

52

Perceel nr.: 52
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33600000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL634
Voornaamste plaats van uitvoering:

Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej, 81-519Gdynia, ul. Powstania Styczniowego 9b - Apteka Szpitalna

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Sukcesywne dostawy produktów leczniczych jak niżej:

1 Xylometazolin 0,1 % 10 ml krople do nosa opakowanie 10,00

2 Xylorhin plyn aerozol 18 ml opakowanie 300,00

3 Chlorquinaldolum 2mg tabl do ssania tabl 800,00

4 Cholini salicylas 150 mg tabl do ssania bez cukru tabl 360,00

5 Ambazonum 0,01 g tab. do ssania tabl 200,00

6 Aphtin 10G opakowanie 70,00

7 Preparat ziołowy na stan zapalny dziąseł o skladzie wyciag z kwiatu rumianku 11,83 g, kory dębu 11,83 g, liścia szałwii 11,83 g, ziela arniki 5,91 g, kłącza perzu 5,91 g, ziela mięty pieprzowej 5,91 g, ziela tymianku 5,91 g.100ml. opakowanie 5,00

8 Lidocain 10 % aerozol 38 g opakowanie 20,00

9 Dexapolcort 55 ml opakowanie 2,00

10 Pudroderm 140 g zawiesina opakowanie 10,00

11 Lidocaine 25 mg + prilocaine 25 mg plaster z kremem (2 sztuki) opakowanie 4,00

12 Alantan plus maść 30 g lub równoważny tuba 60,00

13 Altacet 1 % żel tuba 75 g lub równoważny tuba 50,00

14 Altacet x 6 tab. tabl 240,00

15 Ketoprofenum żel a 50g tuba 20,00

16 Alantan plus krem 35 g tuba 60,00

17 Alantan zasypka 0,5 % 100g opakowanie 2,00

18 Betametazon + klotrimazol + gentamycyna maść 15 g tuba 20,00

19 Collagenasum mono maść 20 g (jałowa) tuba 30,00

20 Denotiverum 3 % krem 3 g tuba 5,00

21 Mometasone furoate 1mg/G maśc tuba 8,00

22 Solcoseryl gel 20g tuba 15,00

23 Solcoseryl maść 20g tuba 5,00

24 Tormentiol maść 20 g lub równoważny tuba 15,00

25 Argosulfan krem 2 % 40 g tuba 50,00

26 Lignocainum hydrochloricum żel A 30 g tuba 20,00

27 Lignocainum hydrochloricum żel U 30 g tuba 140,00

28 Clotrimazol krem 1 % x 20 g tuba 30,00

29 Clobederm maśc 25 g tuba 3,00

30 Hydrocortisonum krem 1 % 15 g tuba 20,00

31 Maść z vit A (800jm/g) a 25g tuba 50,00

32 Natamycin + hydrocortisonum + neomycin 15 g maść tuba 5,00

33 Phenylbutazone 5 % maść 30 g tuba 70,00

34 Chlorheksydyna + lidokaina - ampulkostrzykawka żel jałowy 8,5g ampulkostrzykaw x 25 sztuk opakowanie 30,00

35 Acidum boricum 3 % 200 ml roztwór butelka szklana butelka 30,00

36 Acidum boricum 3 % 500 ml roztwór butelka szklana butelka 25,00

37 Płyn p/świerzbowy płyn 100 g butelka 25,00

38 Sudocrem 60g lub równoważny opakowanie 30,00

39 Mupiracinum maść 15 g tuba 10,00

40 Mupiracinum maść do nosa 2 % 3 g tuba 5,00

41 Heparinum żel 1000jm 35g tuba 35,00

42 Metronidazol 500 mg tabl vag 40,00

43 Clotrimazol 100 mg tabl vag 60,00

44 Gentamycin/dipropionian betametazonu 15g tuba 10,00

45 Płyn p/wszawicy płyn 100 g opakowanie 30,00

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Kryteria oceny ofert:

CENA - 90 %

Termin dostawy - 10 %

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

53

Perceel nr.: 53
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33600000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL634
Voornaamste plaats van uitvoering:

Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej, 81-519Gdynia, ul. Powstania Styczniowego 9b - Apteka Szpitalna

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Sukcesywne dostawy produktów leczniczych jak niżej:

1 Sulfacetamidum 10 % 0,5 ml x 12 minim opakowanie 25,00

2 Dicortineff - zawiesina krople do oczu i uszu 5 ml opakowanie 15,00

3 Gentamycin 0,3 % 5 ml krople opakowanie 5,00

4 Neomycin maść 3 g 0,5 % tuba 5,00

5 Amikacinum 3 mg/ml (5 ml) opakowanie 10,00

6 Tropicamidum 0,5 % 2 x 5 ml (krople oczne) opakowanie 2,00

7 Tropicamidum 1 % 10 ml (krople oczne) opakowanie 10,00

8 Chloramfenicol 1 % maśc 5 g opakowanie 15,00

9 Chloramfenicol 2 % maśc 5 g opakowanie 15,00

10 Dexamethason 0,1 % zawiesina 5ml opakowanie 2,00

11 Oftensin 0,5 % 5ml krople opakowanie 2,00

12 Diclofenacum natricum (1 mg/ml) krople do oczu 5 ml opakowanie 4,00

13 Alcaine 0,5 % krople 15 ml opakowanie 6,00

14 Pilocarpinum 2 % 2 x 5ml krople opakowanie 1,00

15 Sulfacetamidum 10 % HEC 2 x 5ml krople opakowanie 5,00

16 kromoglikan sodowy (2 x5ml)krople opht opakowanie 5,00

17 Sulfarinol 20 ml krople do nosa opakowanie 2,00

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Kryteria oceny ofert:

CENA - 90 %

Termin dostawy - 10 %

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

54

Perceel nr.: 54
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33600000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL634
Voornaamste plaats van uitvoering:

Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej, 81-519Gdynia, ul. Powstania Styczniowego 9b - Apteka Szpitalna

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Sukcesywne dostawy produktów leczniczych jak niżej:

1 Tramadoli hydrochloridum 100 mg / 2ml 2ml ampułka 225,00

2 Tramadoli hydrochloridum 50 mg / 1ml a 1ml ampułka 400,00

3 Metamizolum natricum 1g/ 2ml a 2 ml. ampułka 250,00

4 Metamizolum natricum 2.5g/5ml a 5 ml ampułka 700,00

5 Tramadoli hydrochloridum 100 mg ret tabl/kaps 400,00

6 Baclofen 0,01g tabl/kaps 100,00

7 Baclofen 0,025g tabl/kaps 100,00

8 Diclofenac 100 mg tabl powl 320,00

9 Metamizolum natricum 500 mg tabl/kaps 600,00

10 Acidum acetylosalicylicum 150 mg tab powlekanych dojelitowe tabl/kaps 600,00

11 Acidum acetylosalicylicum 500 mg tab. dojelit. tabl/kaps 100,00

12 Acidum acetylosalicylicum 75 mg tab powlekanych dojelitowe tabl/kaps 4 800,00

13 Acidum acetylosalicylicum 300 mg S tabl/kaps 100,00

14 Tramadoli hydrochloridum 50 mg tabl/kaps 800,00

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Kryteria oceny ofert:

CENA - 90 %

Termin dostawy - 10 %

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

55

Perceel nr.: 55
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33600000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL634
Voornaamste plaats van uitvoering:

Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej, 81-519Gdynia, ul. Powstania Styczniowego 9b - Apteka Szpitalna

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Sukcesywne dostawy produktów leczniczych jak niżej:

1 Makrogol 4000 saszetka a 74 g saszetka 1 680,00

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Kryteria oceny ofert:

CENA - 90 %

Termin dostawy - 10 %

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

56

Perceel nr.: 56
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33600000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL634
Voornaamste plaats van uitvoering:

Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej, 81-519Gdynia, ul. Powstania Styczniowego 9b - Apteka Szpitalna

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Sukcesywne dostawy produktów leczniczych jak niżej:

1 Aqua pro injectione 250 ml (butelka plastikowa) flakon 200,00

2 Aqua pro injectione 500 ml (butelka plastikowa) flakon 400,00

3 Glukoza 20 % inj 500 ml (butelka plastikowa) flakon 40,00

4 Glukoza 40 % inj 500 ml flakon 5,00

5 Glukoza 5 % inj 250 ml (worek plastikowy) worek 60,00

6 Glukoza 5 % inj 500 ml (worek plastikowy) worek 60,00

7 Natrium Chloratum 0,9 % inj 250 ml (worek plastikowy) worek 60,00

8 Natrium Chloratum 0,9 % inj 500 ml (worek plastikowy) worek 200,00

9 Izotoniczny płyn wieloelektrolitowy bez zawartości mleczanów z zawartością Ca 2,5mmol/l.Zawiera również octany i jabłczany.Objętość 500ml worek 200,00

10 Theophylina 250 ml flakon 200,00

11 Hydroksyetyloskrobia 6 % w izotonicznym roztworze elektrolitów.Butelka 500 ml flakon 100,00

12 Hydroksyetyloskrobia 10 % w izotonicznym roztworze elektrolitów. Butelka 500ml flakon 40,00

13 Modyfikowana płynna żelatyna 4 % a 500ml flakon 100,00

14 Natrium Bicarbonicum 8,4 % 20 ml ampułka 300,00

15 Magnesii sulfas 20 % a 10 ml ampułka 800,00

16 Kalium chloramin 15 % 20 ml fiolek szklanych ampułka 1 400,00

17 Aqua pro injectione 10 ml ampułka 5 000,00

18 Calcium Chloratum 10 % amp a 10ml ampułka 900,00

19 Natrium chloratum 0,9 % 10 ml ampułka 30 000,00

20 Natrium chloratum 10 % a 10ml z wyraznym i widocznym oznaczeniem procentowości substancji znajdujacej się w ampułce ampułka 800,00

21 Calcium gluconate 10 % ampułka 200,00

22 Glucosum 20 % / 10 ml x 10 amp. ampułka 200,00

23 Glucosum 40%/ 10 ml x 10 amp. ampułka 200,00

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Kryteria oceny ofert:

CENA - 90 %

Termin dostawy - 10 %

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

57

Perceel nr.: 57
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33600000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL634
Voornaamste plaats van uitvoering:

Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej, 81-519Gdynia, ul. Powstania Styczniowego 9b - Apteka Szpitalna

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Sukcesywne dostawy produktów leczniczych jak niżej:

1 Glukoza 5 % inj 250ml, butelka plastikowa w układzie zamkniętym (zabezpieczone przed wtórnym nadkażeniem), z dwoma portami flakon 1 500,00

2 Glukoza 5 % inj 500ml, butelka plastikowa w układzie zamkniętym (zabezpieczone przed wtórnym nadkażeniem), z dwoma portami flakon 1 800,00

3 Natrium chloratum 0,9 % inj 100ml, butelka plastikowa w układzie zamkniętym (zabezpieczone przed wtórnym nadkażeniem), z dwoma portami flakon 9 000,00

4 Natrium chloratum 0,9 % inj 250ml, butelka plastikowa w układzie zamkniętym (zabezpieczone przed wtórnym nadkażeniem), z dwoma portami flakon 3 600,00

5 Natrium chloratum 0,9 % inj 500ml, butelka plastikowa w układzie zamkniętym (zabezpieczone przed wtórnym nadkażeniem), z dwoma portami. flakon 5 500,00

6 Płyn wieloelektrolitowy fizjologiczny izotoniczny 500 ml, butelka plastikowa w układzie zamkniętym (zabezpieczone przed wtórnym nadkażeniem), z dwoma portami flakon 2 400,00

7 Glukoza 5 % inj 100 ml butelka plastikowa w układzie zamkniętym (zabezpieczone przed wtórnym nadkażeniem), z dwoma portami flakon 500,00

8 Glukoza 10 % inj 500ml butelka plastikowa w układzie zamkniętym (zabezpieczona prze wtórrnym nadkażeniem) z dwoma portami flakon 200,00

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Kryteria oceny ofert:

CENA - 90 %

Termin dostawy - 10 %

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

58

Perceel nr.: 58
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33600000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL634
Voornaamste plaats van uitvoering:

Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej, 81-519Gdynia, ul. Powstania Styczniowego 9b - Apteka Szpitalna

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Sukcesywne dostawy produktów leczniczych jak niżej:

1 Dieta wspomagajaca leczenie ran, kompletna pod wzgledem odżywczym, do leczenia drogą przewodu pokarmowego.żródłem białka jest kazeina .Zawiera argininę,tłuszcze MCT.Źródłem węglowodanów są wolno wchłaniane maltodekstryny.Zwiększona zawartośc składników ważnych w procesie leczenia ran(vit A powyzej 80ug/100ml, vit C powyżej 35mg/100 ml, cynk -powyżej 1,5mg/100 ml, vit E powyżej 7,0mg/100ml)Błonnik w ilości min 1,5g/100ml pod postacią mieszaniny różbych rodzajów błonnika o odpowiednich proporcjach włókien rozpuszczalnych i nierozpuszczalnych regulujących pracę jelit.Klinicznie wolna od laktozy, bezglutenowa, Skład pozwalający uzyskac energię z białka -20,0węglowodany-48-50 %, tłuszcze28-30 %.Osmolarnośc 280-315 mOsm/l . Opakowanie typu Pack 1000ml opakowanie 60,00

2 Dieta normalizująca glikemię,do stosowania w cukrzycy, upośledzonej tolerancji glukozy. kompletna pod względem odzywczym, zawierająca błonnik pokarmowy 1,5-2g/100ml do leczenia żywieniowego drogą przewodu pokarmowego. Klinicznie wolna od laktozy, bezglutenowa.Zawartośc jednonienasyconych kwasów tłuszczowych min 2,9g/100ml.Skład pozwalający uzyskac energię z białka 17-18 %, węglowodanów 37-45 %,tłuszczu 35-45 % Osmolarność do 300mOsm/l.+/_50.Opakowanie typu Pack 1000ml opakowanie 56,00

3 Dieta kompletna, wysokokaloryczna (1,5 kcal/ml), bezresztkowa, do leczenia żywieniowego drogą przewodu pokarmowego. Głównym źródłem białka powinna być kazeina, serwatka, soja,groch. Klinicznie wolna od laktozy, bezglutenowa.Zawiera tłuszcze MCT, tłuszcz rybi.Nie zawiera błonnika.Dieta wzbogacona w kwasy DHA/EPA. zawartośc żelaza min 2,0.Energia z białka 16-20 %,węglowodanów-45-49, tłuszczu ok.35%/+/-5. Osmolarność do 370mOsm/l.+/_50.Opakowanie typu Pack 1000ml opakowanie 40,00

4 Dieta kompletna, wysokokaloryczna (1,5 kcal/ml), bezresztkowa, do leczenia żywieniowego drogą przewodu pokarmowego. Głównym źródłem białka powinna być kazeina, serwatka, soja,groch. Klinicznie wolna od laktozy, bezglutenowa.Zawiera tłuszcze MCT, tłuszcz rybi.Nie zawiera błonnika.Dieta wzbogacona w kwasy DHA/EPA. zawartośc żelaza min 2,0.Energia z białka 16-20 %,węglowodanów-45-49, tłuszczu ok.35%/+/-5. Osmolarność do 370mOsm/l.+/_50.Opakowanie typu butelka 500ml opakowanie 144,00

5 Dieta kompletna, normokaloryczna, bezresztkowa, do leczenia żywieniowego drogą przewodu pokarmowego. Głównym źródłem białka powinna być kazeina, serwatka,soja,groch Klinicznie wolna od laktozy, bezglutenowa.Dieta powinna zawierac tłuszczMCT.Powinna być wzbogacona w kwasy DHA/EPA.Energia pozyskiwana z białka 16 %,węglowodanow-49 %, tłuszczu-35 %. Osmolarnoś 255mOsm/l +/_50. Opakowanie typu butelka 500ml opakowanie 156,00

6 Dieta kompletna, hiperkaloryczna(1,28kcal/ml,wysokbiałkowa z argininą, bezresztkowa, w postaci napoju, do leczenia żywieniowego drogą przewodu pokarmowego, bezglutenowa,niskolaktozowa.Źródłem białka są sewatka,kazeina., niska zawartośc tłuszczu,zawiera głównie tluszcz LCT.Zwiekszona zawartośc składników potrzebnych w procesie leczenia ran-vit C,karotenoidy,vit E oraz Zn.Opakowanie 200 ml opakowanie 124,00

7 Dieta doustna beztłuszczowa,hiperkaloryczna (1,5kcal/ml,oparta na biału serwatkowym,niska zawartość sodu i fosforanów, klinicznie wolna od laktozy, bezglutenowa .osmolarność 700-750mOsm/l. Smak owocowy do wyboru zamawiającego a 200ml opakowanie 40,00

8 "Dita zawierająca dużą ilość białka,bezglutenowa

Można dodawać do potraw i napojów, nie zmienia smaku i zapachu.Postac proszek.Puszkao pojemnosci 210g do 250g" opakowanie 24,00

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Kryteria oceny ofert:

CENA - 90 %

Termin dostawy - 10 %

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

59

Perceel nr.: 59
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33600000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL634
Voornaamste plaats van uitvoering:

Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej, 81-519Gdynia, ul. Powstania Styczniowego 9b - Apteka Szpitalna

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Sukcesywne dostawy produktów leczniczych jak niżej:

1 Roztwór aminokwasówmin bez elektrolitów,zawierający14 podstawowychaminokwasów, 500ml, flakon 5,00

2 Aminokwasy specjalistyczne stosowane w upośledzonej czynności wątroby 500 ml flakon 5,00

3 Aminokwasy specjalistyczne stosowane w upośledzonej czynności nerek 500 ml flakon 5,00

4 Roztwór wodny pierwiastków śladowych, a 10ml flakon 300,00

5 Roztwór glutaminy do wlewów dożylnych koncentrat 50 ml flakon 60,00

6 Roztwór glutaminy do wlewów dożylnych koncentrat 100 ml flakon 180,00

7 Bezwodny glicerolofosforan sodu 216 mg Ph.Fr a 20 ml flakon 140,00

8 Proszek do sporządzenia r-ru witamin rozp.w wodzie dla dorosłych. a 10 ml flakon 200,00

9 Roztwór witamin rozp.w tłuszczach dla dorosłych. a 10 ml flakon 200,00

10 Mannitol 20 % inj 100 ml (butelka szkalna) flakon 200,00

11 Mannitol 20 % inj 250ml ml (butelka szkalna) flakon 10,00

12 Proszek do sporządzenia roztworu do wstrzyknięć i infuzji zawierający witaminy rozpuszczalne w roztw wodnych i tłuszczowych z wyjątkiem vit K(dla dorosłych) fiolka 150,00

13 Woda do irygacji sterylna 1000 ml (butelka odkręcana) flakon 420,00

14 kalium chloraum 15 % ampułki w systemie bezigłowym a 10ml ampułka 400,00

15 Flumazenil, roztwór do wstrzykiwan 0,5mg/5ml ampulka 15,00

16 Ondansertoni hydrochloridum 4 mg/ 2 ml ampułka 60,00

17 Dieta kompletna normokaloryczna (1kcal/ml)bezglutenowa wysokobiałkowa min 9,3g/100ml,niska zawartość węglowodanów max 8g/100ml ze wskazaniem zastosowania w ostrym zapaleniu trzustki.Osmolarność max 280mOsm/l.Smak neutralny .Wiekość opakowania 500ml opakowanie 10,00

18 Dieta normokaloryczna z dodatkiem błonnika,kompletna pod względem odzywczym.Zródłem białka jest kazeina i serwatka .osmolarność 187-190mOsm/l.Dla pacjentów z zaburzeniami metaboluicznymi glukozy.Opakowanie 500ml opakowanie 10,00

19 Dieta kompletna, wysokoenergetyczna (min 1,6kcal/ml,wysokobiałkowa min 9g/100ml, niski indeks glikemiczny Osmolarność max 300mOsm/l .Do podania drogą doustną.Wielkość opakowania 200ml.Smak owocowy lub waniliowy do wyboru zamawiającego opakowanie 88,00

20 Dieta kompletna, wysokoenergetyczna (min 2kcal/ml,zawartość białka min 9g/100ml, Osmolarność max 550mOsm/lmOsm/l .Do podania drogą doustną.Dieta bezglutenowa Wielkość opakowania 200ml.Smak owocowy lub waniliowy do wyboru zamawiającego opakowanie 200,00

21 Kompletna dieta specjalistyczna wysokoenergetyczna,wzbogacona w aminokwasy rozgałęzione,niskosodowa .Nie zawiera glutenu,klinicznie wolna od laktozy.Do podania doustnego dla chorych z problemami wątrobowymi Opakowanie 200ml butelka 48,00

22 Worek trzykomorowy bez elektrolitów o objetości 986 ml do żywienia pozajelitowego centralnego zawierający roztwór aminokwasów z tauryną, glukozę z cynkiem, tłuszcze LCT, MCT, oliwę z oliwek, kwasy tłuszczowe omega-3, o zawartości azotu 8 g, energia niebiałkowa 900 kcal, osmolarność 1300 mosmol/l. worek 8,00

23 Worek trzykomorowy bez elektrolitów o objetości 1477 ml do żywienia pozajelitowego centralnego zawierający roztwór aminokwasów z tauryną, glukozę z cynkiem, tłuszcze LCT, MCT, oliwę z oliwek, kwasy tłuszczowe omega-3, o zawartości azotu 12 g, energia niebiałkowa 1300 kcal, osmolarność 1300 mosmol/l. worek 24,00

24 Trojkomorowy worek do wkłucia centralnego o poj do 500ml, zawierający min 4gN,zawierający mieszaninę 4 rodzajów emulsji tłuszczowej w tym olej rybi 14-15 %,olej sojowy,MCT,olej z oliwek,elektrolity, weglowodany.Osmolarność 1500mOsm/l worek 24,00

25 Trójkomorowy worek do obwodowego i centralnego żywienia pozajelitowego o poj do 1250ml.Minimalna zawartość N 6,2gzawierający mieszaninę 4 rodzajów emulsji tłuszczowej w tym olej rybi 14-15 %,olej sojowy,MCT,olej z oliwek,elektrolity, weglowodany.Osmolarność 850mOsm/l worek 20,00

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Kryteria oceny ofert:

CENA - 90 %

Termin dostawy - 10 %

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

60

Perceel nr.: 60
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33600000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL634
Voornaamste plaats van uitvoering:

Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej, 81-519Gdynia, ul. Powstania Styczniowego 9b - Apteka Szpitalna

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Sukcesywne dostawy produktów leczniczych jak niżej:

1 vit B1 100mg/2ml iv ampułka 200,00

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Kryteria oceny ofert:

CENA - 90 %

Termin dostawy - 10 %

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

61

Perceel nr.: 61
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33600000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL634
Voornaamste plaats van uitvoering:

Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej, 81-519Gdynia, ul. Powstania Styczniowego 9b - Apteka Szpitalna

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Sukcesywne dostawy produktów leczniczych jak niżej:

1 Praziquantel 150 mg tabl/kaps 300,00

2 Praziquantel 600mg tabl/kaps 120,00

3 Intetrix 200mg tabl/kaps 60,00

4 Notezine tabl/kaps 100,00

5 Ivermectine 3 mg tabl/kaps 400,00

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Kryteria oceny ofert:

CENA - 90 %

Termin dostawy - 10 %

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

62

Perceel nr.: 62
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33600000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL634
Voornaamste plaats van uitvoering:

Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej, 81-519Gdynia, ul. Powstania Styczniowego 9b - Apteka Szpitalna

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Sukcesywne dostawy produktów leczniczych jak niżej:

1 Glucantime 1,5 g/5 ml ampułka 60,00

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Kryteria oceny ofert:

CENA - 90 %

Termin dostawy - 10 %

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

63

Perceel nr.: 63
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33600000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL634
Voornaamste plaats van uitvoering:

Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej, 81-519Gdynia, ul. Powstania Styczniowego 9b - Apteka Szpitalna

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Sukcesywne dostawy produktów leczniczych jak niżej:

1 Sodium stibogluconatum 20mg/ml a 100ml flakon 20,00

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Kryteria oceny ofert:

CENA - 90 %

Termin dostawy - 10 %

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

64

Perceel nr.: 64
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33600000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL634
Voornaamste plaats van uitvoering:

Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej, 81-519Gdynia, ul. Powstania Styczniowego 9b - Apteka Szpitalna

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Sukcesywne dostawy produktów leczniczych jak niżej:

1 Artemeter+ Lumefantryna 20/120mg Tabl/kaps 240,00

2 Artesunat 60mg iv fiolka 120,00

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Kryteria oceny ofert:

CENA - 90 %

Termin dostawy - 10 %

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

65

Perceel nr.: 65
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33600000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL634
Voornaamste plaats van uitvoering:

Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej, 81-519Gdynia, ul. Powstania Styczniowego 9b - Apteka Szpitalna

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Sukcesywne dostawy produktów leczniczych jak niżej:

1 Primaquine Phosphate 7,5mg tabl/kaps 140,00

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Kryteria oceny ofert:

CENA - 90 %

Termin dostawy - 10 %

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

66

Perceel nr.: 66
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33600000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL634
Voornaamste plaats van uitvoering:

Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej, 81-519Gdynia, ul. Powstania Styczniowego 9b - Apteka Szpitalna

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Sukcesywne dostawy produktów leczniczych jak niżej:

1 Sulfadiazyn 500mg tabl/kaps 400,00

2 Paromycin 250mg tabl/kaps 80,00

3 Pyrimethaminum 25mg tabl/kaps 120,00

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Kryteria oceny ofert:

CENA - 90 %

Termin dostawy - 10 %

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

67

Perceel nr.: 67
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33600000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL634
Voornaamste plaats van uitvoering:

Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej, 81-519Gdynia, ul. Powstania Styczniowego 9b - Apteka Szpitalna

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Sukcesywne dostawy produktów leczniczych jak niżej:

1 TauroLock Hep 100 a 3 ml fiolka 50,00

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Kryteria oceny ofert:

CENA - 90 %

Termin dostawy - 10 %

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

68

Perceel nr.: 68
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33600000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL634
Voornaamste plaats van uitvoering:

Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej, 81-519Gdynia, ul. Powstania Styczniowego 9b - Apteka Szpitalna

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Sukcesywne dostawy produktów leczniczych jak niżej:

1 Rifampicin 300 mg x 100 caps tabletka 200,00

2 Colistin 1000.000j.m inj fiolka 200,00

3 Tetracycline hydrochloride 250 mg tabletka 64,00

4 Doxycycline hydrochloride 20mg/ml a 5ml ampułka 200,00

5 Claritromycinum 500 mg fiolka fiolka 300,00

6 Ampicylina 1000mg fiolka fiolka 600,00

7 Ampicyllin + sulbactam lg + 0,5 g fiolka fiolka 200,00

8 Erythromycinum intravenosum 300mg x 1 fiolka fiolka 60,00

9 Claritromycinum 500 mg tabl/kaps 700,00

10 Claritromycinum mg 250mg tabl/kaps 140,00

11 Cefuroxim 750mg fiolka 300,00

12 Doxycycline hydrochloride 100mg tabl/kaps 300,00

13 Neomycinum 32g aerozol 2,00

14 Cefuroximum 1500 mg fiolka 150,00

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Kryteria oceny ofert:

CENA - 90 %

Termin dostawy - 10 %

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

69

Perceel nr.: 69
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33600000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL634
Voornaamste plaats van uitvoering:

Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej, 81-519Gdynia, ul. Powstania Styczniowego 9b - Apteka Szpitalna

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Sukcesywne dostawy produktów leczniczych jak niżej:

1 Ceftriaxon 1g fiolka 1 600,00

2 Cefotaxim 1g fiolka 500,00

3 Ceftriaxon 2,0g fiolka 1 000,00

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Kryteria oceny ofert:

CENA - 90 %

Termin dostawy - 10 %

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

70

Perceel nr.: 70
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33600000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL634
Voornaamste plaats van uitvoering:

Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej, 81-519Gdynia, ul. Powstania Styczniowego 9b - Apteka Szpitalna

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Sukcesywne dostawy produktów leczniczych jak niżej:

1 Amikacinum gotowy roztwór do infuzji10 mg/ml a 100ml butelka 200,00

2 Amikacinum gotowy roztwór do infuzji2,50mg/ml a 100ml butelka 60,00

3 Amikacinum gotowy roztwór do infuzji 0,5 mg/ml a 100 ml butelka 100,00

4 Tobramycin 3mg/ml butelka a 120ml butelka 60,00

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Kryteria oceny ofert:

CENA - 90 %

Termin dostawy - 10 %

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

71

Perceel nr.: 71
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33600000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL634
Voornaamste plaats van uitvoering:

Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej, 81-519Gdynia, ul. Powstania Styczniowego 9b - Apteka Szpitalna

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Sukcesywne dostawy produktów leczniczych jak niżej:

1 Paracetamol roztwór do infuzji 0,01 g/l ml (100 ml) flakon 3 000,00

2 Paracetamol roztwór do infuzji 0,01 g/l ml (50 ml) flakon 300,00

3 Furosemid 20mg/2ml amp 10 000,00

4 Propofolum 1 % 10 mg/1ml x 20 ml emulsja MCT/LCT iv fiolka 800,00

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Kryteria oceny ofert:

CENA - 90 %

Termin dostawy - 10 %

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

72

Perceel nr.: 72
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33600000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL634
Voornaamste plaats van uitvoering:

Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej, 81-519Gdynia, ul. Powstania Styczniowego 9b - Apteka Szpitalna

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Sukcesywne dostawy produktów leczniczych jak niżej:

1 Linezolid 60mg/300ml worek 700,00

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Kryteria oceny ofert:

CENA - 90 %

Termin dostawy - 10 %

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

73

Perceel nr.: 73
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33600000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL634
Voornaamste plaats van uitvoering:

Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej, 81-519Gdynia, ul. Powstania Styczniowego 9b - Apteka Szpitalna

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Sukcesywne dostawy produktów leczniczych jak niżej:

1 Dalbavancyna 500mg fiolka 9,00

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Kryteria oceny ofert:

CENA - 90 %

Termin dostawy - 10 %

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

74

Perceel nr.: 74
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33600000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL634
Voornaamste plaats van uitvoering:

Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej, 81-519Gdynia, ul. Powstania Styczniowego 9b - Apteka Szpitalna

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Sukcesywne dostawy produktów leczniczych jak niżej:

1 Clindamycin 300mg tabl/kaps 160,00

2 Clindamycin iv im 150 mg/ml a 4 ml fiolka 700,00

3 Vancomycin 1g(wymagana postać podania dożylnego i doustnego) fiolka 600,00

4 Clindamycinum 600 mg tabletka 240,00

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Kryteria oceny ofert:

CENA - 90 %

Termin dostawy - 10 %

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

75

Perceel nr.: 75
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33600000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL634
Voornaamste plaats van uitvoering:

Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej, 81-519Gdynia, ul. Powstania Styczniowego 9b - Apteka Szpitalna

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Sukcesywne dostawy produktów leczniczych jak niżej:

1 Imipenemum i.v. + cilastatinum 500 mg i.v .x 1 Fiolka fiolka 1 000,00

2 Piperacillinum natricum + tazobactamum 2,25 g fiolka 40,00

3 Piperacillinum natricum + tazobactamum natricum 4,5 g fiolka 1 000,00

4 Cefepimi dihydrochloridum 1 g i. v fiolka fiolka 100,00

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Kryteria oceny ofert:

CENA - 90 %

Termin dostawy - 10 %

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

76

Perceel nr.: 76
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33600000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL634
Voornaamste plaats van uitvoering:

Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej, 81-519Gdynia, ul. Powstania Styczniowego 9b - Apteka Szpitalna

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Sukcesywne dostawy produktów leczniczych jak niżej:

1 Rifaximinum 200 mg tabletka 1 120,00

2 Gentamycin 40 mg/ml a 2ml (80 mg) ampułka 400,00

3 Nifuroxazidum 100 mg tabletka 120,00

4 Lincomycin hydrochloride 600 mg amp 40,00

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Kryteria oceny ofert:

CENA - 90 %

Termin dostawy - 10 %

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

77

Perceel nr.: 77
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33600000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL634
Voornaamste plaats van uitvoering:

Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej, 81-519Gdynia, ul. Powstania Styczniowego 9b - Apteka Szpitalna

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Sukcesywne dostawy produktów leczniczych jak niżej:

1 Amoxicillinum + acidum clavulanicum 500 mg + 125 mg tabletka 210,00

2 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum 875 mg +125 mg tabletka 1 260,00

3 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum 1,2 g x 1 fiolka fiolka 2 500,00

4 Amoxicillinum 1000 mg. tabletka 300,00

5 Amoxicillinum 500 mg tabletka 160,00

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Kryteria oceny ofert:

CENA - 90 %

Termin dostawy - 10 %

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

78

Perceel nr.: 78
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33600000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL634
Voornaamste plaats van uitvoering:

Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej, 81-519Gdynia, ul. Powstania Styczniowego 9b - Apteka Szpitalna

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Sukcesywne dostawy produktów leczniczych jak niżej:

1 Amfoterycyna B 50 mg postać liposomalna amp 20,00

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Kryteria oceny ofert:

CENA - 90 %

Termin dostawy - 10 %

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

79

Perceel nr.: 79
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33600000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL634
Voornaamste plaats van uitvoering:

Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej, 81-519Gdynia, ul. Powstania Styczniowego 9b - Apteka Szpitalna

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Sukcesywne dostawy produktów leczniczych jak niżej:

1 Tygecyklina 50mg fiolka 100,00

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Kryteria oceny ofert:

CENA - 90 %

Termin dostawy - 10 %

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

80

Perceel nr.: 80
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33600000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL634
Voornaamste plaats van uitvoering:

Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej, 81-519Gdynia, ul. Powstania Styczniowego 9b - Apteka Szpitalna

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Sukcesywne dostawy produktów leczniczych jak niżej:

1 Meropenemum 1g iv fiolka 800,00

2 Meropenemum 500 mg iv fiolka 500,00

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Kryteria oceny ofert:

CENA - 90 %

Termin dostawy - 10 %

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

81

Perceel nr.: 81
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33600000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL634
Voornaamste plaats van uitvoering:

Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej, 81-519Gdynia, ul. Powstania Styczniowego 9b - Apteka Szpitalna

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Sukcesywne dostawy produktów leczniczych jak niżej:

1 Spiramycinum 1,5 mln j.m. tabletka 80,00

2 Spiramycinum 3 mln j.m tabletka 50,00

3 Teicoplaninum 400 mg x fiolka + 1 amp .rozp. opakowanie 80,00

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Kryteria oceny ofert:

CENA - 90 %

Termin dostawy - 10 %

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

82

Perceel nr.: 82
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33600000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL634
Voornaamste plaats van uitvoering:

Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej, 81-519Gdynia, ul. Powstania Styczniowego 9b - Apteka Szpitalna

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Sukcesywne dostawy produktów leczniczych jak niżej:

1 Sulfamethoxazolum + trimethoprimum 480 mg tabletka 200,00

2 Sulfamethoxazolum + trimethoprimum 480mg / 5ml ampułka 500,00

3 Sulfamethoxazolum + trimethoprimum 960 mg tabletka 300,00

4 Furagin 0,05g tabletka 3 000,00

5 Norfloxacinum 400 mg tabletka 80,00

6 Azithromycin 250 mg tabletka 60,00

7 Azithromycin 500 mg tabletka 240,00

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Kryteria oceny ofert:

CENA - 90 %

Termin dostawy - 10 %

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

83

Perceel nr.: 83
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33600000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL634
Voornaamste plaats van uitvoering:

Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej, 81-519Gdynia, ul. Powstania Styczniowego 9b - Apteka Szpitalna

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Sukcesywne dostawy produktów leczniczych jak niżej:

1 Ciprofloxacinum 100 mg / 10 ml fiolka 300,00

2 Nystatinum 500 000 j.m. tabl tabletka 640,00

3 Nystatyna pro suspensione 2 400 000 j.m/5g. flakon 80,00

4 Ciprofloxacinum 250 mg tabletka 400,00

5 Ciprofloxacinum 500 mg tabletka 1 000,00

6 Cefuroximum 250 mg tabletka 40,00

7 Oseltamivir 75 mg tabl/kaps 250,00

8 Fenoksymetylopenicylina 1mln jm tabl/kaps 120,00

9 Fosfomycyna 3g saszetka 30,00

10 levofloxacin 500mg tabl tabl/kaps 100,00

11 Cefuroximum 500 mg tabletka 180,00

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Kryteria oceny ofert:

CENA - 90 %

Termin dostawy - 10 %

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

84

Perceel nr.: 84
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33600000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL634
Voornaamste plaats van uitvoering:

Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej, 81-519Gdynia, ul. Powstania Styczniowego 9b - Apteka Szpitalna

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Sukcesywne dostawy produktów leczniczych jak niżej:

1 Fluconazolum 100 mg tabletka 840,00

2 Fluconazolum 50 mg tabletka 350,00

3 Metoclopramide hydrochloride 10 mg tabletka 500,00

4 Aciclovir 400 mg tabetka 450,00

5 Aciclovir 800 mg tabletka 300,00

6 Metoclopramide hydrochloride 10 mg2/ml ampułka 500,00

7 Itraconasole 100 mg tabletka 280,00

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Kryteria oceny ofert:

CENA - 90 %

Termin dostawy - 10 %

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

85

Perceel nr.: 85
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33600000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL634
Voornaamste plaats van uitvoering:

Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej, 81-519Gdynia, ul. Powstania Styczniowego 9b - Apteka Szpitalna

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Sukcesywne dostawy produktów leczniczych jak niżej:

1 Albendazole 0,4/20ml flakon 50,00

2 Albendazole 400 mg tabletka 600,00

3 Mebendazolum 100 mg. tabletka 600,00

4 Metronidazol 250 mg tabletka 2 500,00

5 Pyrantelum 250 mg. tabletka 30,00

6 Tinidazole 500 mg tabletka 80,00

7 Atovaquone/Proguanil tabl/kaps 120,00

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Kryteria oceny ofert:

CENA - 90 %

Termin dostawy - 10 %

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

86

Perceel nr.: 86
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33600000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL634
Voornaamste plaats van uitvoering:

Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej, 81-519Gdynia, ul. Powstania Styczniowego 9b - Apteka Szpitalna

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Sukcesywne dostawy produktów leczniczych jak niżej:

1 Ceftazidimum 1,0 g iv fiolka 500,00

2 Ceftazidimum 2,0 g iv fiolka 400,00

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Kryteria oceny ofert:

CENA - 90 %

Termin dostawy - 10 %

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

87

Perceel nr.: 87
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33600000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL634
Voornaamste plaats van uitvoering:

Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej, 81-519Gdynia, ul. Powstania Styczniowego 9b - Apteka Szpitalna

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Sukcesywne dostawy produktów leczniczych jak niżej:

1 Ciprofloxacinum 100 mg / 50 ml flakon 200,00

2 Ciprofloxacinum 200 mg / 100 ml flakon 1 800,00

3 Ciprofloxacinum 400 mg /200ml ml flakon 1 800,00

4 Fluconazolum 2 mg / ml x 100 ml iv flakon 400,00

5 Lewofloksacyna 5mg/1ml roztw.do infuzji 100ml flakon 400,00

6 Metronidazol 0,5 % 100 ml butelka z dwoma portami flakon 1 200,00

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Kryteria oceny ofert:

CENA - 90 %

Termin dostawy - 10 %

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

88

Perceel nr.: 88
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33600000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL634
Voornaamste plaats van uitvoering:

Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej, 81-519Gdynia, ul. Powstania Styczniowego 9b - Apteka Szpitalna

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Sukcesywne dostawy produktów leczniczych jak niżej:

1 Aciclovirum 250mg iv fiol 300,00

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Kryteria oceny ofert:

CENA - 90 %

Termin dostawy - 10 %

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

89

Perceel nr.: 89
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33600000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL634
Voornaamste plaats van uitvoering:

Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej, 81-519Gdynia, ul. Powstania Styczniowego 9b - Apteka Szpitalna

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Sukcesywne dostawy produktów leczniczych jak niżej:

1 Cloxacillinum 1g fiol 400,00

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Kryteria oceny ofert:

CENA - 90 %

Termin dostawy - 10 %

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

90

Perceel nr.: 90
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33600000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL634
Voornaamste plaats van uitvoering:

Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej, 81-519Gdynia, ul. Powstania Styczniowego 9b - Apteka Szpitalna

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Sukcesywne dostawy produktów leczniczych jak niżej:

1 Morphini sulfasp 10 mg / lml a 1ml ampułka 250,00

2 Morphini sulfas 20 mg / lml a 1ml ampułka 250,00

3 Fentanyl amp 50 mcg / ml a 2ml ampułka 2 200,00

4 Pethidini hydrochloridum 50mg/ lml a 2ml (100mg) ampułka 60,00

5 Pethidini hydrochloridum 50mg/ a lml ampułka 10,00

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Kryteria oceny ofert:

CENA - 90 %

Termin dostawy - 10 %

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

91

Perceel nr.: 91
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33600000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL634
Voornaamste plaats van uitvoering:

Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej, 81-519Gdynia, ul. Powstania Styczniowego 9b - Apteka Szpitalna

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Sukcesywne dostawy produktów leczniczych jak niżej:

1 Diazepam 10 mg /2ml ampułka 200,00

2 Medazepamum 10 mg tabletka 40,00

3 Midazolamum 15 mg tabletka 50,00

4 Midazolamum 7,5 mg tabletka 50,00

5 Nitrazepam 5 mg tabletka 60,00

6 Phenobarbitalum 0,1g tabletka 50,00

7 Zopiclonum 7,5 mg tabletka 1 600,00

8 Alprazolam 0,25 mg tabletka 150,00

9 Alprazolam 0,50 mg tabletka 150,00

10 Alprazolam 1 mg tabletka 30,00

11 Diazepam 2 mg tabletka 200,00

12 Diazepam 5 mg tabletka 200,00

13 Clorazepate dipotassium 5 mg tabletka 30,00

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Kryteria oceny ofert:

CENA - 90 %

Termin dostawy - 10 %

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

92

Perceel nr.: 92
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33600000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL634
Voornaamste plaats van uitvoering:

Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej, 81-519Gdynia, ul. Powstania Styczniowego 9b - Apteka Szpitalna

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Sukcesywne dostawy produktów leczniczych jak niżej:

1 Midazolamum 5 mg / 5 ml amp 200,00

2 Midazolamum 50 mg /10 ml amp 1 000,00

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Kryteria oceny ofert:

CENA - 90 %

Termin dostawy - 10 %

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

93

Perceel nr.: 93
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33600000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL634
Voornaamste plaats van uitvoering:

Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej, 81-519Gdynia, ul. Powstania Styczniowego 9b - Apteka Szpitalna

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Sukcesywne dostawy produktów leczniczych jak niżej:

1 Fentanyl 100 ug / h plaster 10,00

2 Fentanyl 25 ug / h plaster 100,00

3 Fentanyl 50 ug/ h plaster 100,00

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Kryteria oceny ofert:

CENA - 90 %

Termin dostawy - 10 %

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

94

Perceel nr.: 94
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33600000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL634
Voornaamste plaats van uitvoering:

Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej, 81-519Gdynia, ul. Powstania Styczniowego 9b - Apteka Szpitalna

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Sukcesywne dostawy produktów leczniczych jak niżej:

1 Clonazepam 0,5 mg tabletka 150,00

2 Clonazepam 2 mg tabletka 120,00

3 Clonazepam 10 mg/2 ml a 2ml ampułka 30,00

4 Estazolan 2 mg tabletka 1 800,00

5 Lorazepam 1 mg tabletka 100,00

6 Lorazepam 2,5 mg tabletka 125,00

7 Oxazepam 10mg tabletka 100,00

8 Temazepam 10 mg tabletka 100,00

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Kryteria oceny ofert:

CENA - 90 %

Termin dostawy - 10 %

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

94

Perceel nr.: 95
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33600000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL634
Voornaamste plaats van uitvoering:

Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej, 81-519Gdynia, ul. Powstania Styczniowego 9b - Apteka Szpitalna

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Sukcesywne dostawy produktów leczniczych jak niżej:

1 Koncentrat do przygotowania roztworu doustnego przed badaniami endoskopowymi na bazie soli, siarczanów(bezwodny siarczan sodu,siarczan magnezu,siarczan potasu) zestaw 300,00

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Kryteria oceny ofert:

CENA - 90 %

Termin dostawy - 10 %

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

96

Perceel nr.: 96
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33600000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL634
Voornaamste plaats van uitvoering:

Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej, 81-519Gdynia, ul. Powstania Styczniowego 9b - Apteka Szpitalna

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Sukcesywne dostawy produktów leczniczych jak niżej:

1 Somatostatin 3mg liofilizat+rozpuszcz 15,00

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Kryteria oceny ofert:

CENA - 90 %

Termin dostawy - 10 %

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

97

Perceel nr.: 97
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33600000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL634
Voornaamste plaats van uitvoering:

Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej, 81-519Gdynia, ul. Powstania Styczniowego 9b - Apteka Szpitalna

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Sukcesywne dostawy produktów leczniczych jak niżej:

1 Buprenorphinum plastry transdermalne 35μg/h(20mg) plaster 30,00

2 Buprenorphinum plastry transdermalne52,5μg/h(30mg) plaster 15,00

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Kryteria oceny ofert:

CENA - 90 %

Termin dostawy - 10 %

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

98

Perceel nr.: 98
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33600000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL634
Voornaamste plaats van uitvoering:

Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej, 81-519Gdynia, ul. Powstania Styczniowego 9b - Apteka Szpitalna

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Sukcesywne dostawy produktów leczniczych jak niżej:

1 Acidum pamindronicum 90 proszek + rozpuszczalnik zestaw 3,00

2 Acidum pamindronicum 60 proszek + rozpuszczalnik zestaw 4,00

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Kryteria oceny ofert:

CENA - 90 %

Termin dostawy - 10 %

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

99

Perceel nr.: 99
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33600000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL634
Voornaamste plaats van uitvoering:

Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej, 81-519Gdynia, ul. Powstania Styczniowego 9b - Apteka Szpitalna

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Sukcesywne dostawy produktów leczniczych jak niżej:

1 Worek dwukomorowy 1000ml(aminokwasy+ glukoza). Minimum 5,7g/l azotu,Do stosowania drogą żył obwodowych. worek 30,00

2 Worek dwukomorowy (aminokwasy+ glukoza). 1500ml min 10 g/l azotu,Do stosowania droga żył centralnych worek 20,00

3 Trzykomorowy zestaw do całkowitego żywienia pozajelitowego składajacy się z aminokwasów, glukozy i tłuszczu(Zawierajacy emulsje tłuszczowe MCT/LCT(50:50)gkukoza,elektrolity i cynk.Zawartośc azotu 40g=5,7g/LEnergia całkowita 955kcal do stosowania drogą żył obwodowych.Objętośc worka 1000-1250ml worek 50,00

4 Trzykomorowy zestaw do całkowitego żywienia pozajelitowego składajacy się z aminokwasów, glukozy, zawierajacy emulsje tłuszczowe 50g MCT/LCT(50:50),,elektrolity i cynk.Objetośc 1000ml-1250ml.Zawartosc azotu minimum 6,8g.Energia cakowita 1265kcal+/_10 do stosowania drogą żył centralnych. worek 100,00

5 Trzykomorowy worek zawierający aminokwasy 6,8g azotu,emulsje tłuszczowe MCT/LCT i trójglicerydy kwasów Ω3 oraz glukozę z fosforanami,elektrolitami i cynkiem do stosowania drogą żył centralnych.Energia całkowita 1265 kcal+/_10 Objętość worka1000- 1250ml worek 20,00

6 Trzykomorowy worek zawierający aminokwasy (5g azotu),emulsje tłuszczowe MCT/LCT i trójglicerydy kwasów Ω3 2,5g oraz glukozę z fosforanami,elektrolitami i cynkiem do stosowania drogą żył centralnych.Energia całkowita 740kcal.Objetość 625ml+/_50ml worek 15,00

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Kryteria oceny ofert:

CENA - 90 %

Termin dostawy - 10 %

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

100

Perceel nr.: 100
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33600000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL634
Voornaamste plaats van uitvoering:

Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej, 81-519Gdynia, ul. Powstania Styczniowego 9b - Apteka Szpitalna

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Sukcesywne dostawy produktów leczniczych jak niżej:

1 Grazoprevi 100mgr+ Elbasvir 50mg a 28 tabletek opakowanie 120

2 Rybaviryna 200mg a 140tabl a 140tabl opakowanie 20

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Kryteria oceny ofert:

CENA - 90 %

Termin dostawy - 10 %

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

101

Perceel nr.: 101
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33600000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL634
Voornaamste plaats van uitvoering:

Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej, 81-519Gdynia, ul. Powstania Styczniowego 9b - Apteka Szpitalna

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Sukcesywne dostawy produktów leczniczych jak niżej:

1 Entecavir tabl 0,5mg. a 30 tabl opakowanie 400

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Kryteria oceny ofert:

CENA - 90 %

Termin dostawy - 10 %

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

102

Perceel nr.: 102
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33600000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL634
Voornaamste plaats van uitvoering:

Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej, 81-519Gdynia, ul. Powstania Styczniowego 9b - Apteka Szpitalna

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Sukcesywne dostawy produktów leczniczych jak niżej:

1 Sofosbuwir 400mg+welpataswir 100mg a 28 tabl opakowanie 30

2 Rybaviryna(tylko taka,która jest refundowana przez NFZ w terapii bezinterferonowej leczenia WZW, która znajduje się na liście leków refundowanych.Obwieszczenie MZ z 2019 w sprawie wykazu tych leków a 140tabl opakowanie 20

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Kryteria oceny ofert:

CENA - 90 %

Termin dostawy - 10 %

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

103

Perceel nr.: 103
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33600000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL634
Voornaamste plaats van uitvoering:

Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej, 81-519Gdynia, ul. Powstania Styczniowego 9b - Apteka Szpitalna

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Sukcesywne dostawy produktów leczniczych jak niżej:

1 Glekaprewir100mg+pibrentaswir 40mg a 84 tabletki opakowanie 20

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Kryteria oceny ofert:

CENA - 90 %

Termin dostawy - 10 %

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

104

Perceel nr.: 104
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33600000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL634
Voornaamste plaats van uitvoering:

Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej, 81-519Gdynia, ul. Powstania Styczniowego 9b - Apteka Szpitalna

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Sukcesywne dostawy produktów leczniczych jak niżej:

1 Interferon pegylowany alfa 2a amp-strzyk (135 lub 180mcg) mcg 34560

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Kryteria oceny ofert:

CENA - 90 %

Termin dostawy - 10 %

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

105

Perceel nr.: 105
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33600000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL634
Voornaamste plaats van uitvoering:

Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej, 81-519Gdynia, ul. Powstania Styczniowego 9b - Apteka Szpitalna

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Sukcesywne dostawy produktów leczniczych jak niżej:

1 Interferon pegylowany alfa 2a amp-strzyk 90mcg mcg 2160

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Kryteria oceny ofert:

CENA - 90 %

Termin dostawy - 10 %

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Dotyczy wszystkich pakietów -

1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

A. spełniają warunki udziału w postępowaniu.

B. nie podlegają wykluczeniu. Brak podstaw do wykluczenia o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz 24 ust. 5 ustawy PZP zostanie wstępnie zweryfikowany na podstawie przedłożonego wraz z ofertą wypełnionego Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia.

C. oferowana przez wykonawcę dostawa spełnia wymagania określone przez Zamawiającego.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.

Zamawiający nie precyzuje w powyższym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

Zasady oceny spełniania warunków Zamawiającego:

Ocena spełniania warunków udziału, wymaganych w niniejszym postępowaniu od wykonawców zgodnie z art. 22 ust 1, Pzp, zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia na podstawie treści oświadczeń i dokumentów opisanych w rozdziale VI SIWZ.

W celu wstępnego potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdziale IV i V SIWZ, wykonawca składa wraz z ofertą, w formie elektronicznej (przy pomocy internetowej platformy zakupowej umieszczonej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/ucmmit_gdynia, wybierając nr przedmiotowego postępowania) do dnia upływu terminu składania ofert:

1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, w formie dokumentu elektronicznego JEDZ (Jednolity Europejski Dokument Zamówienia), podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zwane dalej oświadczeniem JEDZ, zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym KE (UE) 2016/7 z dnia 05.01.2016r. ustanawiającym standardowy formularz JEDZ – wzór stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ, w zakresie wymaganym przez Zamawiającego w SIWZ. Instrukcja wypełniania JEDZ stanowi załącznik nr 8 do SIWZ. Uwagi dotyczące składania JEDZ zamieszczono w Dziale VI SIWZ.

2) aktualne na dzień składania, pisemne zobowiązanie podmiotu trzeciego, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nim stosunku prawnego, do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji niniejszego zamówienia - jeśli dotyczy,

3) dowód wniesienia w terminie i w odpowiedniej formie i wysokości wadium, zgodnie z wymaganiami opisanymi w Rozdziale VIII SIWZ z wypełnionym wykazem (zał. nr 10 do SWIZ).

4) aktualne na dzień składania pełnomocnictwo – jeśli uprawnienie do podpisania oferty nie wynika z dokumentów rejestracyjnych wykonawcy.

Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza w przedmiotowym postępowaniu, w celu potwierdzenia spełniania warunków i braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu, na podstawie art. 24 ust 1 i 5 ustawy PZP, przed udzieleniem zamówienia, na wezwanie Zamawiającego, w terminie nie krótszym niż 10 dni złoży w formie elektronicznej, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, (przy pomocy internetowej platformy zakupowej umieszczonej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/ucmmit_gdynia, wybierając nr przedmiotowego postępowania, aktualne na dzień składania, niżej określone dokumenty i oświadczenia:

1) aktualną na dzień składania, informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

c.d. w części III.1.2)

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

A. spełniają warunki udziału w postępowaniu.

B. nie podlegają wykluczeniu. Brak podstaw do wykluczenia o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz 24 ust. 5 ustawy Pzp zostanie wstępnie zweryfikowany na podstawie przedłożonego wraz z ofertą wypełnionego Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia.

C. oferowana przez wykonawcę dostawa spełnia wymagania określone przez Zamawiającego.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

Sytuacji ekonomicznej i finansowej

Zamawiający nie precyzuje w powyższym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

Zasady oceny spełniania warunków i podstaw wykluczenia z postępowania Zamawiającego:

Ocena spełniania warunków udziału, wymaganych w niniejszym postępowaniu od wykonawców zgodnie z art. 22 ust 1, Pzp, zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia na podstawie treści oświadczeń i dokumentów opisanych w rozdziale VI SIWZ.

Eventuele minimumeisen:

c.d. z części III.1.1) wymagane dokumenty od Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza w przedmiotowym postępowaniu,:

2) aktualne na dzień składania, zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

3) aktualne na dzień składania, zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

4) aktualny na dzień składania, odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy,

5) aktualne na dzień składania, oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności, - wzór załącznik nr 5A do SIWZ,

6) aktualne na dzień składania, oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne, - wzór załącznik nr 5B do SIWZ,

7) aktualne na dzień składania, oświadczenie wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, - wzór załącznik nr 5C do SIWZ,

8) aktualne na dzień składania, oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy, - wzór załącznik nr 5D do SIWZ,

9) aktualne na dzień składania, oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716), - wzór załącznik nr 5E do SIWZ,

Dokumenty 1) – 9) wyżej dotyczą również podwykonawców, na zdolnościach lub sytuacji których,

Na zasadach określonych w art. 22a Pzp, wykonawca polega,

— w przypadku dwóch lub więcej wykonawców składających wspólną ofertę (ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia) dokumenty wymienione w ppkt 1) - 9) składa każdy z wykonawców,

— w imieniu wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty te mogą być złożone przez pełnomocnika, jednakże muszą wyraźnie dotyczyć wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

A. spełniają warunki udziału w postępowaniu.

B. nie podlegają wykluczeniu. Brak podstaw do wykluczenia o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz 24 ust. 5 ustawy Pzp zostanie wstępnie zweryfikowany na podstawie przedłożonego wraz z ofertą wypełnionego Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia.

C. oferowana przez wykonawcę dostawa spełnia wymagania określone przez Zamawiającego.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

Zdolności technicznej lub zawodowej.

Zamawiający nie precyzuje w powyższym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

Zasady oceny spełniania warunków Zamawiającego:

Ocena spełniania warunków udziału, wymaganych w niniejszym postępowaniu od wykonawców zgodnie z art. 22 ust 1, Pzp, zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia na podstawie treści oświadczeń i dokumentów opisanych w rozdziale VI SIWZ.

cd. z części III.1.2) wymagane oświadczenia od wszystkich wykonawców:

3. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na platformie zakupowej umieszczonej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/ucmmit_gdynia informacji, dotyczących:

• kwoty jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,

• firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,

• ceny,

• terminu wykonania zamówienia,

• warunków płatności

— zawartych w złożonych ofertach, przekazuje Zamawiającemu za pomocą platformy zakupowej oświadczenie w formie dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia. Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust 1, pkt 23 Pzp stanowi – wzór Załącznik nr 6 do SIWZ.

W celu potwierdzenia że oferowane dostawy spełniają wymagania określone w SIWZ, wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona w przedmiotowym postępowaniu, na pisemne wezwanie zamawiającego, złoży następujące dokumenty:

1) Oświadczenia, że dla oferowanych produktów zostały wystawione i są aktualne i w posiadaniu wykonawcy, dokumenty wymagane przez polskie prawo, na podstawie których produkt może być wprowadzony do obrotu, na rynek i do stosowania w placówkach ochrony zdrowia w Polsce zgodnie z wzorem, który stanowi załącznik nr 9 do SIWZ.

Eventuele minimumeisen:

Zamawiający wymaga wniesienia odpowiednio do Pakietu, na który składana jest oferta wadium w wysokości jak niżej:

Nr pakietu Wymagane wadium w zł.

1. 94

2. 3 750

3. 6 600

4. 218

5. 400

6. 112

7. 580

8. 2 400

9. 800

10. 91

11. 1 438

12. 975

13. 49

14. 1 550

15. 6 300

16. 695

17. 425

18. 1 425

19. 148

20. 535

21. 2 348

22. 696

23. 2 988

24. 1 543

25. 36

26. 416

27. 35

28. 2 015

29. 1 919

30. 175

31. 139

32. 1 238

33. 187

34. 41

35. 310

36. 230

37. 803

38. 20

39. 259

40. 280

41. 571

42. 101

43. 450

44. 58

45. 403

46. 250

47. 158

48. 28

49. 147

50. 52

51. 136

52. 497

53. 33

54. 152

55. 328

56. 802

57. 1 111

58. 174

59. 1 433

60. 8

61. 451

62. 27

63. 310

64. 126

65. 9

66. 47

67. 31

68. 691

69. 266

70. 168

71. 441

72. 403

73. 417

74. 291

75. 806

76. 99

77. 338

78. 448

79. 525

80. 434

81. 264

82. 78

83. 1 609

84. 73

85. 300

86. 158

87. 448

88. 68

89. 130

90. 84

91. 43

92. 338

93. 45

94. 21

95. 380

96. 143

97. 11

98. 46

99. 464

100. 21 597

101. 270

102. 33 842

103. 5 787

104. 3 154

105. 197

2. Wadium wykonawca wnosi przed upływem terminu składania ofert (koniecznie z określeniem numeru postępowania i nr pakietu, którego dotyczy), w akceptowanej przez Zamawiającego formie:

1) pieniężnej,

2) poręczeń bankowych lub poręczeń spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

3) gwarancji bankowych;

4) gwarancji ubezpieczeniowych;

5) poręczeń udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust 5, pkt.2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (j.t. Dz.U. z 2016, poz.359 ze zm.).

3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wnieść przelewem na wskazany poniżej rachunek bankowy w Banku Gospodarstwa Krajowego Odział w Gdańsku, ul. Kowalska 10, 80-846 Gdańsk, nr 96 1130 1121 0006 5620 5420 0003 z oznaczeniem:

Wadium do postępowania nr 11/UCMMiT/PN/AW/2019

• Pakiet nr:...............kwota zł.................

• Pakiet nr:...............kwota zł.................itd

4. Dokument w formie poręczenia winien zawierać stwierdzenie, że:

„..na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty wadium, zgodnie z warunkami przetargu, wypłacamy bez jakichkolwiek zastrzeżeń".

W przypadku wniesienia wadium w formach wymienionych w pkt. 2 ppkt. 2)-5) za pośrednictwem Platformy zakupowej, Zamawiający wymaga złożenia oryginalnego dokumentu w formie elektronicznej opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez gwaranta tj. wystawcę gwarancji/poręczenia.

5. Wadium wnosi się przed upływem terminu (przypominamy że termin to dzień i godzina) składania ofert i musi być udzielone do końca terminu związania ofertą.

6. Poręczenie, gwarancja, o których mowa w pkt 2. powinny być ważne przez okres związania ofertą.

7. Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w Prawie zamówień publicznych art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp.

8. Wadium będzie skutecznie wniesione w pieniądzu z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego wskazanym powyżej, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert).

9. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie wadium w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona.

10. Wadium dla wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia może być wniesione przez jednego z tych wykonawców, kilku z nich lub wszystkich łącznie.

11. Ewentualne przesunięcie terminu składania ofert jest jednoznaczne z przesunięciem terminu wniesienia wadium i terminu ważności wadium.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
De uitvoering van de opdracht is beperkt tot het kader van programma’s voor beschermde arbeid
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

1. Zamawiający wymaga aby wybrany wykonawca zawarł z nim umowę o zamówienie publiczne na warunkach określonych we wzorze umowy.

2. Treść umowy, jaka zostanie zawarta pomiędzy wykonawcą a Zamawiającym w wyniku rozstrzygnięcia niniejszego postępowania określono we wzorze stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ.

3. Osoby reprezentujące wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.

4. W przypadku wyboru oferty złożonej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulującej współpracę tych wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 30/07/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Pools
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 27/09/2019
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 30/07/2019
Plaatselijke tijd: 11:00
Plaats:

Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej.

Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem Platformy Zakupowej Zamawiającego https://platformazakupowa.pl/pn/ucmmit_gdynia, w siedzibie Zamawiającego w Dziale Zamówień Publicznych (pok. 149).

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Wykonawca do upływu terminu składania ofert - składa ofertę w formie elektronicznej, opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym, za pomocą Platformy Zakupowej, https://platformazakupowa.pl/pn/ucmmit_gdynia.

Pozostałe szczegółowe wymagania i warunki udziału w postępowaniu określono w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zamieszczonej na https://platformazakupowa.pl/pn/ucmmit_gdynia.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Prezes Krajowej Izby
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

1. Odwołanie wnosi się:

1) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie, albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób - w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;

2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej - jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;

3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się:

1) w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 - w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia; szczegółowe informacje zawarto w Dziale VI art 179-198 ustawy z dnia 29.1.2004 Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 201 5 poz. 2164 ze zm.).

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Departament Odwołań przy Prezesie Krajowej Izby Odwoławczej
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
21/06/2019