Leveringen - 293287-2019

25/06/2019    S120    Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Nederland-Ede: Software en informatiesystemen

2019/S 120-293287

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Aeres
Nationaal identificatienummer: 161639497
Postadres: Bovenbuurtweg 27
Plaats: Ede
NUTS-code: NL
Postcode: 6717 XA
Land: Nederland
Contactpersoon: Inkoop Meesters
E-mail: s.van.wakeren@aeres.nl
Telefoon: +31 880206484

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.aeres.nl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/d09fb36dd8dae088b3b76d554d4911dd
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/d09fb36dd8dae088b3b76d554d4911dd
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Student Informatie Systeem (SIS)

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
48000000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

— Leveren, inrichten en implementeren van een oplossing die invulling geeft aan de doelstelling waarbij inrichting en implementatie plaatsvinden in afstemming met Aeres Hogeschool en waarbij voor onderdelen van de functionaliteit een faculteit specifieke inrichting kan worden gerealiseerd,

— Realiseren van koppelingen met aanpalende systemen, nu en in de toekomst,

— Converteren van data uit het huidige systeem,

— Verzorgen van gebruikerstrainingen aan key-users, deels gezamenlijk en deels per faculteit,

— Ondersteunen van Aeres Hogeschool tijdens en gedurende de eerste periode na implementatie,

— Onderhouden en doorontwikkelen van de oplossing,

— Ondersteunen van gebruikers van de oplossing.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL
NUTS-code: NL221
Voornaamste plaats van uitvoering:

Ede

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De omvang van de opdracht is, uitgedrukt in het aantal studenten, 3500 a 4000 actieve studenten en 500 actieve cursisten. Aan deze aantallen kunnen geen rechten worden ontleend. In totaal zijn er momenteel ongeveer 25.000 (grotendeels niet actieve-) studenten en cursisten geregistreerd.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteit / Weging: 80
Prijs - Weging: 20
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 100
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

— Verplichte uitsluitingsgronden + UEA,

— Faillissement of Surseance van betaling

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

— Kerncompetenties,

— Managementsysteem dataveiligheid

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 20/09/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 20/09/2019
Plaatselijke tijd: 10:05

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Gelderland, zittingsplaats Arnhem.
Postadres: Walburgstraat 2-4
Plaats: Arnhem
Postcode: 6811 CD
Land: Nederland
E-mail: infobalie.rb-gel.arnhem@rechtspraak.nl
Telefoon: +31 883612000
Fax: +31 883610385

Internetadres: http://www.rechtspraak.nl

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
21/06/2019