Leveringen - 293291-2019

25/06/2019    S120    Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Roemenië-Târgu Mureș: Unit voor elektrochirurgie

2019/S 120-293291

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Spitalul Clinic Județean Mureș
Nationaal identificatienummer: 24014380
Postadres: Str. Bernady György nr. 6
Plaats: Târgu Mureș
NUTS-code: RO125
Postcode: 540072
Land: Roemenië
Contactpersoon: Nicoleta Sandor
E-mail: achizitii_spitalms@yahoo.com
Telefoon: +40 265230003
Fax: +40 365882554

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.spitaljudeteanmures.ro

Adres van het kopersprofiel: www.e-licitatie.ro

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: www.e-licitatie.ro
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Contract furnizare aparatură medicală – „Turn de laparoscopie 4 K pentru ginecologie”

Referentienummer: 24014380_2019_PAAPD1078938
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33161000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Aparatură medicală – „Turn de laparoscopie 4 K pentru ginecologie”. Numar de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 14. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatii suplimentare in a 11-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 676 400.00 RON
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO125
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spitalul Clinic Judetean Mures – conform locului de livrare mentionat pe formularul de comanda (magazia Spitalului, Str. Gheorghe Doja nr. 89, Targu Mures).

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Aparatură medicală – „Turn de laparoscopie 4 K pentru ginecologie”.

Cantitate: 1 bucata.

Valoare: 676 400 RON.

Garantie de participare: 6 760 RON.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 4
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Ofertantii, tertii sustinători si subcontractantii nu trebuie să se regăseasca in situatiile prevazute la art. 59-60, 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016 cu modif. si complet. ulterioare. Modalitatea prin care poate fi demonstrate indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.

Declaratia privind neincadrarea in situatiile potential generatoare de conflict de interese va fi prezentată atat de ofertanți cat si de terți susținători și subcontractanți. In cazul depunerii unei oferte comune DUAE va fi completat de catre fiecare operator economic in parte. Odata cu depunerea DUAE se va prezenta acordul de asociere sau subcontractare (daca este cazul). Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Aceste documente pot fi:

(a) certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii acestora,

(b) cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, așa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv,

(c) dupa caz, documente prin care se demonstrează faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 cu modif. si complet. ulterioare, privind achizitiile publice,

(d) alte documente edificatoare, după caz.

Persoanele juridice/fizice straine, ce doresc a participa la procedura, vor prezenta orice documente edificatoare, eliberate de autoritati competente din tara în care acestia sunt rezidenti, prin care sa dovedeasca îndeplinirea obligatiilor restante cu privire la plata impozitelor si a asigurarilor sociale, la momentul prezentarii acestora.

Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire, sunt:

Conducerea Spitalului:

— manager: Dr. Girbovan Ovidiu,

— director financiar-contabil: Ec. Pop Sorin Aurelian,

— director medical: dr. Ianosi Edith Simona,

— director de ingrijiri: As. Gafita Lates,

— sef Serviciu Achizitii Publice, Contratare, Aprovizionare: Kovacs Angela Daniela,

— Serviciul achizitii publice – contractare:Sandor Nicoleta Melania, Mirestean Niculina Liana,

— Grigore Camelia Cornelia.

Compartiment Juridic: Dobru Gabriela Daniela, Olar Lucia.

Serviciul Financiar Contabilitate (viza C. F. P.): Suteu Ibolya, Moldovan Maria.

— Ing. Harsan Ionel Florin,

— dr. Dutcus Ioan,

— dr. Marginean Claudiu

1) Operatorii economici ce depun oferta trebuie să dovedească o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.

Modalitate prin care poate fi demonstrate indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise în tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea eval [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat. Lista principalelor livrari de produse similare în ultimii 3 ani; experienta similara.

Eventuele minimumeisen:

In perioada de ofertare: completarea DUAE. Operatorii economici vor fi obligati sa prezinte documente pt. sustinerea criteriului doar la solicitarea autoritatii contractante la finalizarea evaluarii ofertelor, ofertantului clasat pe primul loc. Documentele justificative care demonstreaza cele asumate prin DUAE: se va completa Formularul 10.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 29/07/2019
Plaatselijke tijd: 15:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Roemeens
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 29/10/2019
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 29/07/2019
Plaatselijke tijd: 15:00
Plaats:

In SEAP.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea, in vederea departajarii ofertelor. Ofertele vor fi incarcate in SEAP pâna la un termen limita clar stabilit (si comunicat ofertantilor) de autoritatea contractanta. Ofertantul cu pretul cel mai scazut va fi desemnat câstigator. În cazul în care si în urma reofertarii preturile ofertate sunt egale, atunci autoritatea contractanta va solicita o noua oferta de pret, pana departajarea va putea fi posibila.

Documentele vor fi incarcate in SEAP semnate cu semnatura electronica extinsa (extensia P7M sau P7S).

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postadres: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Plaats: București
Postcode: 030084
Land: Roemenië
E-mail: office@cnsc.ro
Telefoon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Internetadres: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Conform Legii 101/2016 privind remediile si caile de atac în materie de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si functionarea CNSC.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Spitalul Clinic Județean Mureș – Compartimentul Contencios
Postadres: Str. Bernady Gyorgy nr. 6
Plaats: Târgu Mureș
Postcode: 540072
Land: Roemenië
E-mail: secretariat@spitaljudeteanmures.ro
Telefoon: +40 365882576
Fax: +40 265230003

Internetadres: www.spitaljudeteanmures.ro

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
21/06/2019