Leveringen - 293293-2019

25/06/2019    S120    - - Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Roemenië-Arad: Bussen voor openbaar vervoer

2019/S 120-293293

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Consiliul Județean Arad
3519941
Str. Corneliu Coposu nr. 22
Arad
310003
Roemenië
Contactpersoon: Oana-Georgiana Micle
Telefoon: +40 357731100
E-mail: achizitii.cjarad@yahoo.com
Fax: +40 357731287
NUTS-code: RO421

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.cjarad.ro

Adres van het kopersprofiel: www.e-licitatie.ro

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: www.e-licitatie.ro
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Achiziție 40 de autobuze categoria M 3 – second-hand sau cu caracteristici tehnice similare, pentru S.C. Compania de Transport Public S.A. Arad, respectiv achiziționare [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

Referentienummer: 3519941_2019_PAAPD1077959
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34121100
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Achiziție 40 de autobuze categoria M 3 – second-hand sau cu caracteristici tehnice similar, pentru S.C. Compania de Transport Public S.A. Arad, respectiv achiziționare microbuze – 2 buc., achiziţionare autobuze de mica capacitate – 18 buc., achiziţionare autobuze de medie capacitate – 16 buc., achiziționare autobuze de mare capacitate – 4 buc., pe 4 loturi, după cum urmează:

— Lot 1 – 2 buc. microbuze,

— Lot 2 – 18 buc. autobuze de mica capacitate,

— Lot 3 – 16 buc. autobuze de medie capacitate,

— Lot 4 – 4 buc. autobuze de mare capacitate.

Ofertanţii pot solicita clarificări prin intermediul SEAP, cu maximum 20 zile înainte de termenul limită de depunere a ofertelor. Termenul la care AC va raspunde in mod clar si complet solicitarilor este cu 10 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.

Autoritatea contractanta îsi rezerva dreptul de a efectua modificari ale contractului de lucrari in conditiile prevederilor art. 221 din Legea nr. 98/2016 privin [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 8 092 000.00 RON
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor meerdere percelen, maximumaantal: 4
Maximumaantal percelen dat aan één inschrijver mag worden gegund: 4
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lot 3: 16 buc. autobuze de medie capacitate

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34121100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO421
Voornaamste plaats van uitvoering:

Jud. Arad.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lot 3: 16 buc. autobuze de medie capacitate.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Factor tehnic / Weging: 15
Prijs - Weging: 85
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 3 808 000.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lot 1: 2 buc. microbuze

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34114400
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO421
Voornaamste plaats van uitvoering:

Jud. Arad.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lot 1: 2 buc. microbuze.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Factor tehnic / Weging: 15
Prijs - Weging: 85
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 238 000.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lot 2: 18 buc. autobuze de mică capacitate

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34121100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO421
Voornaamste plaats van uitvoering:

Jud. Arad.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lot 2: 18 buc. autobuze de mică capacitate.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Factor tehnic / Weging: 15
Prijs - Weging: 85
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 2 998 800.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lot 4: 4 buc. autobuze de mare capacitate

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34121100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO421
Voornaamste plaats van uitvoering:

Jud. Arad.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lot 4: 4 buc. autobuze de mare capacitate.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Factor tehnic / Weging: 15
Prijs - Weging: 85
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 1 047 200.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Initial se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu inf. aferente situației lor, urm. ca doc. just. care probează îndepl. celor celor asumate prin completarea DUAE sa fie prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către pe of. locul I în clas. interm. întocmit la final. eval. ofertelor. Of. unic/of. asociat/subc./terțul susținător trebuie să demonstreze că nu se incadrează în prevederile art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016. Of. clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire, anterior atribuirii contractului, va prezenta, la solicitarea (A.C.), urm. doc. edificatoare care probează/confirmă neîncadrarea în situațiile prev. la art. 164 de mai sus, atat pentru of. unic/asociat/subc./terțul susținător declarați in ofertă: cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului op. ec. sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul const.emis de ONRC/actul constitutiv; alte documente edificatoare, după caz. Ofertantul clasat pe primul loc va prezenta, la solicitarea A.C, ur. doc. edif. care probează/confirmă neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 165 de mai sus, atât pentru ofertantul unic/asociat/subcontractant/terțul susținător declarați în ofertă:

A. Pers. juridice române trebuie să prezinte:

— certificate de atestare fiscală privind îndeplinirea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și a contribuțiilor la bugetul general consolidat și privind îndeplinirea obligațiilor de plată a impozitelor și taxelor la bugetele locale din care să reiasă lipsa datoriilor restante la momentul prezentării acestuia;

B. Per. jur. străine vor prezenta orice doc. edificatoare eliberate de instituțiile autorizate ale tării de origine (certificate de atestare fiscală, caziere judiciare, alte doc. echivalente, etc.) prin care să dovedească faptul că și-au îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat, în conformitate cu legislația națională a țării de rezidență a ofertantul unic/asociat/subcontractant/terțul susținător sau a țării în este stabilit. Doc. prin care se demon. faptul că op. ec. poate beneficia de derogarile prevăzute la art. 166 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice (dacă este cazul).

Nota 1. Din doc. edif. prezentate trebuie să reiasă lipsa datoriilor restante la momentul prezentării acestora, respectiv la data prezentării acestora în urma solicitării de către A.C. a doc. edif. care probează/confirmă cele asumate prin DUAE. Of. unic/asociat/subcontractant/terț susținător trebuie să prezinte doc. solicitate sub sancțiunea respingerii ofertei ca inacceptabilă [art. 137 alin. (2) lit. (b) din HG 395/2016];

C. Decl. privind neîncadrarea în prevederile art. 59-60 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice (evitarea conflictului de interese).

Nota:

1) In sensul dispozițiilor art. 60 alin. (1) lit. d) din Legea 98/2016, prin acționar sau asociat semnificativ se ințelege persoana care exercită drepturi aferente unor acțiuni care, cumulate, reprezintă cel putin 10 % din capitalul social sau îi conferă deținătorului cel putin 10 % din totalul drepturilor de vot în adunarea generală. Ofertantul clasat pe primul loc, va prezenta, la solicitarea AC, urmatoarele doc. edificatoare care probează/confirmă neîncadrarea în situaiile prevăzute la art. 167 de mai sus, atât pentru ofertantul unic/asociat/subcontractant/terțul susținător declarați în ofertă: certificate, caziere, doc. prin care se demonstrează faptul că operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 167 alin. (2) si art. 171 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice și alte documente edificatoare, după caz;

2) A.C. nu exclude din procedura de atribuire un op. ec. împotriva căruia s-a deschis procedura [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Loturile: 1, 2, 3, 4. Proportia de subcontractare. In cazul subcontractării unor părți din contract, ofertantul va cuprinde în oferta sa denumirea subcontractanților și date de contact ale acestora, partea/părții din contract care urmează a fi îndeplinite de către aceștia, prin prezentarea DUAE și a Acordului de subcontractare – Formular din secțiunea „Formulare”. Operatorii economici ofertanți precizează în DUAE numărul și data contractului de subcontractare pentru partea propusă pentru subcontractare. Nedepunerea acordului/acordurilor de subcontractare cu subcontractantul/sucontractanții desemnați – Formular din secțiunea „Formulare”, odată cu DUAE constituie temei pentru solicitarea de clarificări pentru eventualele inadvertențe de formă ale informațiilor cuprinse în secțiunile DUAE.

Eventuele minimumeisen:

Ofertantul va completa informațiile corespunzătoare în documentul DUAE din sistem. Odată cu completarea DUAE se va prezenta acordul/acordurile de subcontractare cu subcontractantul/sucontractanții desemnați – Formular din secțiunea „Formulare”. Documentele justificative care probează cele asumate în acordul/acordurile de subcontractare vor fi solicitate doar ofertantului clasat pe locul I după aplicarea criteriului de atribuire.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 29/07/2019
Plaatselijke tijd: 15:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Roemeens
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 29/11/2019
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 29/07/2019
Plaatselijke tijd: 15:00
Plaats:

In SEAP.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

În situația în care 2 sau mai multe oferte obțin același punctaj în urma aplicării algoritmului de calcul, clasamentul se va stabili în ordinea descrescătoare a clasamentului refăcut prin luarea în considerare a punctajului obținut de ofertele respective pentru factorii de evaluare ai propunerii tehnice având ponderile cele mai mari (de la mare la mic, prin urmărirea ordinii în care aceștia sunt precizați în documentația de atribuire). În cazul în care prin aplicarea acestui sistem vor rezulta în continuare două sau mai multe oferte care se clasează pe poziția 1, autoritatea/entitatea contractantă va reface clasamentul luând considerare ceilalți factori de evaluare cu ponderi egale (urmărind ordinea precizării acestora în documentația de atribuire). Acest sistem urmează să fie aplicat ori de câte ori este necesar până la realizarea departajării ofertelor pe poziții distincte în clasament, luându-se în considerare punctajul obținut pentru factorul de evaluare subsecvent (următorul factor de evaluare a propunerii tehnice conform celor sus-menționate). Oferta câștigătoare va fi declarată cea care se clasează pe poziția 1 din clasamentul refăcut potrivit acestor reguli. În situația în care prin aplicarea acestui sistem se ajunge la epuizarea factorilor de evaluare ai propunerii tehnice fără însă să se fi obținut o departajare a ofertelor pe poziții distincte în clasament, autoritatea/entitatea contractantă va stabili clasamentul final în funcție de ordinea descrescătoare a punctajului obținut pentru factorul de evaluare „prețul ofertei”. În eventualitatea în care nici prin aplicarea acestui sistem nu se va ajunge la o departajare a ofertelor pe poziții distincte în clasament, autoritatea/entitatea contractantă va recurge la solicitarea transmiterii de către operatorii economici de documente care conțin noi prețuri (reofertare de preț). Ulterior, în cazul în care vor continua să subziste situații de natura celor anterior menționate se va reaplica sistemul explicitat în cadrul prezentei note asigurându-se parcurgerea tuturor pașilor stabiliți, până la momentul în care se va realiza o departajare a ofertelor pe poziții distincte în clasament.

În cazul ofertelor care nu sunt insotite de garantia de participare, in cuantumul, forma si perioada de valabilitate solicitate in Documentatia de Atribuire, comisia de evaluare va clarifica cu ofertantii în maxim 3 zile lucratoare de la data limita de depunere a ofertelor, sub sanctiunea respingerii ofertei ca inacceptabila.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
Roemenië
Telefoon: +40 213104641
E-mail: office@cnsc.ro
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Internetadres: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Termenul de exercitare a cailor de atac este prevazut la art.8 din Legea nr. 101/2016 începând cu ziua urmatoare luarii la cunostinta despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
21/06/2019