Leveringen - 293295-2019

25/06/2019    S120    - - Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Roemenië-Cluj-Napoca: Laboratoriuminstrumenten, optische en precisie-instrumenten (uitgezonderd brillen)

2019/S 120-293295

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca
4288047
Str. Victor Babeș nr. 8
Cluj-Napoca
400012
Roemenië
Contactpersoon: Serviciul Achiziții Publice
Telefoon: +40 264597256
E-mail: nalbu@umfcluj.ro
NUTS-code: RO113

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.umfcluj.ro

Adres van het kopersprofiel: www.e-licitatie.ro

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: www.e-licitatie.ro
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Sistem de măsură automat de tip „cryogen-free" cu circuit de heliu închis, pentru măsurători la temperaturi joase în câmpuri magnetice variabile

Referentienummer: 01.
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
38000000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Sistem de masura automat de tip „cryogen-free" cu circuit de heliu închis, pentru masuratori la temperaturi joase in campuri magnetice variabile.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 1 093 920.00 RON
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO113
Voornaamste plaats van uitvoering:

Disciplina Biofizica Farmaceutica.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Sistem de masura automat de tip „cryogen-free" cu circuit de heliu închis, pentru masuratori la temperaturi joase in campuri magnetice variabile.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Pentru asigurarea a doi ani garantie nu se acorda punctaj. Pentru asigurarea a 3 ani garantie se acorda 5 puncte. Pentru asigurarea a 4 ani de garantie se acorda [...] detalii pe www.e-licitatie.ro / Weging: 15
Prijs - Weging: 85
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 105
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Contractul este finantat din proiectul de cercetare PN-III-P4-ID-PCCF-2016.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate.

Candidatul/ofertantul, tert sustinatorul, subcontractantii vor dovedi neincadrarea in prevederile art. 164 din Legea 98/2016, art. 165 din Legea 98/2016, art. 167 din Legea 98/2016, modalitatea de indeplinire fiind prezentarea DUAE conform art. 193 alin. (1) din Legea 98/2016.

Odata cu DUAE se va depune declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 59-60 din Legea 98/2016.

Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante, doar de ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Documente justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE sunt:

1) certificat constatator privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidate de stat, la momentul prezentarii;

2) cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau al celor care au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;

3) dupa caz, documente care sa se demonstreze faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016

Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, în ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire:

— rector – prof. dr. Alexandru Irimie,

— director general administrativ – ing. Silviu Ionuc Corpodean,

— director Directia Secretariat General si Juridic – Mircea Jorj,

— director Departament cercetare dezvoltare – prof. dr. Ioana Cornelia Stanca Neagoe,

— sef Serviciu Financiar Contabil – Ramona-Persida Gherasim,

— sef Birou Financiar – ec. Florina Opris,

— sef Serviciu Achizitii Publice – ing. Nicoleta Albu,

— sef Birou Produse/Aprovizionare/Gestionari – ec. Olimpia Butnar,

— sef Birou Lucrari si Servicii – ing. Nicoleta Calugar,

— C.F.P.P. – ec. Gina Riti,

— director proiect – prof. dr. Rares Stiufiuc,

— sef departament – prof dr. Mihai Constantin Lucaciu,

— consilier juridic – Iulia Loredana Szakacs.

Membrii Consiliului de Administratie:

— rector: prof. dr. Alexandru Irimie,

— prorector: prof. dr. Baciut Grigore,

— prorector: conf. dr. Silviu Albu,

— prorector: prof. dr. Coman Ioan,

— prorector: prof. dr. Dumitrascu Dan,

— prorector: prof. dr. Loghin Felicia,

— prorector: prof. dr. Badea Radu,

— decan MG: prof. dr. Anca Buzoianu,

— decan Stotmatologie: prof. dr. Campian Radu Septimiu,

— decan farmacie: prof. dr. Crisan Gianina,

— director general administrativ: ing. Silviu Ionuc Corpodean.

Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Modalitate prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei de îndeplinire: completare DUAE in conformitate cu Notificarea nr. 237/2016, urmând ca documentul justificativ, respectiv certificat ONRC sau pentru ofertantii straini, document echivalent emise în tara de rezidenta, sa fie prezentat la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Proportia de subcontractare. Declaratie privind lista cu subcontractantii si specializarea acestora.

Eventuele minimumeisen:

Completarea DUAE, conform art. 193 alin. (1) din Legea 98/2016. Odata cu depunerea DUAE se va prezenta acordul de subcontractare. Documentele justificative care probeaza cele asumate in angajamente/acorduri vor fi solicitate doar ofertantului clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 25/07/2019
Plaatselijke tijd: 15:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Roemeens
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 25/10/2019
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 25/07/2019
Plaatselijke tijd: 15:00
Plaats:

In SEAP.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

În situatia în care pe primul loc se claseaza 2 sau mai multe oferte cu acelasi pret comisia va solicita clarficiari prin intermediul facilitatilor SEAP, încarcarea de catre ofertantii în cauza a unor documente ce vor contine o noua propunere financiara.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
Roemenië
Telefoon: +40 213104641
E-mail: office@cnsc.ro
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Internetadres: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Conform prevederilor art. 8 din Legea nr. 101 din 2016.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” – Oficiul juridic
Str. Victor Babeș nr. 8
Cluj-Napoca
400012
Roemenië
Telefoon: +40 264597256
E-mail: Loredana.Szakacs@umfcluj.ro

Internetadres: www.umfcluj.ro

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
21/06/2019