Leveringen - 293297-2019

25/06/2019    S120    Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Roemenië-Boekarest: Netwerkcomponenten

2019/S 120-293297

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Inspectoratul General al Poliției Române
Nationaal identificatienummer: 4453144
Postadres: Str. Mihai Vodă nr. 6
Plaats: Bucureşti
NUTS-code: RO321
Postcode: 050041
Land: Roemenië
Contactpersoon: Direcția de Logistică
E-mail: iulia.petre@politiaromana.ro
Telefoon: +40 212082525
Fax: +40 213174965

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.politiaromana.ro

Adres van het kopersprofiel: www.e-licitatie.ro

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: www.e-licitatie.ro
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Openbare orde en veiligheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Echipamente necesare pentru extinderea rețelei securizate Siena, în cadrul proiectului Sispol 2 ROFSIP20160S6A15P01

Referentienummer: 4453144/2019/198294
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
32422000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Se intentioneaza achizitia de echipamente necesare pentru extinderea rețelei securizate Siena în cadrul proiectului Sispol 2 ROFSIP20160S6A15P01, astfel:

— Firewall/router securizare rețea – 42 buc. cu o valoare estimata de 506 198,28 RON fara TVA,

— Criptor securizare rețea – 42 buc. cu o valoare estimata de 1 161 155,94 RON fara TVA.

Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatii suplimentare: 15 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 1 667 354.22 RON
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
32420000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321
Voornaamste plaats van uitvoering:

I.G.P.R. – Șoseaua Ștefan cel Mare nr. 13-15, sector 2, București.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

— Firewall/router securizare rețea – 42 buc. cu o valoare estimata de 506 198,28 RON fara TVA,

— Criptor securizare rețea – 42 buc. cu o valoare estimata de 1 161 155,94 RON fara TVA.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Capacitatea interfeței fizice LAN peste valoarea minimă solicitată (100 Mbps). Valoarea cea mai mare primește punctajul maxim pentru interfață fizică LAN. / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Capacitatea interfeței fizice WAN peste valoarea minimă solicitată (100 Mbps). Valoarea cea mai mare primește punctajul maxim pentru interfață fizică WAN. / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Performanță Sustained Encrypted Traffic Throughput peste valoarea minimă solicitată (90 Mbps). Valoarea cea mai mare primește punctajul maxim pentru performanță. / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Lățimea de bandă pentru traficul IPSec VPN peste valoarea minimă solicitată (500 Mbps). Valoarea cea mai mare primește punctajul maxim pentru trafic IPSec VPN. / Weging: 15
Kwaliteitscriterium - Naam: Lățimea de bandă pentru traficul de firewall peste valoarea minimă solicitată (3,2 Gbps). Valoarea cea mai mare primește punctajul maxim pentru trafic firewall. / Weging: 15
Prijs - Weging: 40
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 3
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

SISPOL 2 ROFSIP20160S6A15P01

II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Cerinta 1: ofertantii, tertii sustinători si subcontractantii nu trebuie să se regăsească în situatiile prevăzute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016.

Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de către operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.

Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea autoritătii contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Aceste documente pot fi:

— certificate constatatoare privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentării,

— cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv sau a persoanelor împuternicite, asa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv,

— după caz, documente prin care se demonstrează faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice,

— alte documente edificatoare, după caz.

Cerinta 2: evitarea conflictului de interese – declaratie privind neincadrarea in prevederile sectiunii 4, capitolul II din Legea 98/2016 completata cu numele persoanelor cu atributii de decizie din cadrul autoritatii contractante.

(a) Persoane cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante în legatura cu prezenta procedura de achizitie:

— inspector general al Politiei Române – chestor general de politie Buda Ioan,

— adjunct inspector general – chestor de politie Tuicu Carmen Camelia,

— director al Directiei Financiare – comisar-sef de politie Harabagiu Danelus Ionel,

— I director al Directiei Juridice – comisar-sef de politie Marin Lucian,

— director al Directiei de Logistica – comisar-sef de politie Dragnea Marius,

— director adjunct al Directiei de Logistica – comisar de politie Dinescu Sevastian,

— sef serviciu Achizitii Publice – comisar-sef de politie Neaţă Camelia,

— î director al Direcţiei Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiilor – comisar-șef de poliție Haiducu Bogdan.

(b) Se solicita a se prezenta declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 60 din Legea nr. 98/2016 atat de subcontractant cat si de tertul sustinator, ofertantului clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.

Modalitate prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.

Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE – certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comertului – obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator, sau în cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise în tara de rezidenta, valabile la momentul prezentarii si urmeaza sa fie depuse, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
Er wordt gebruikgemaakt van een elektronische veiling
Nadere inlichtingen over de elektronische veiling:

Conform prevederilor art. 131 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

Obiectul licitatiei electronice:

— valoarea totală a ofertei, în RON fără TVA,

— nr. runde: 1 (una),

— durata rundei licitației electronice: 1 (una) zi,

— informațiile care urmează a fi puse la dispoziția ofertanților în cursul licitației electronice sunt: „ofert [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 05/08/2019
Plaatselijke tijd: 15:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Roemeens
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 05/12/2019
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 05/08/2019
Plaatselijke tijd: 15:00
Plaats:

In SEAP.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

În vederea completării DUAE de către operatorii economici interesati, se vor aplica instructiunile Ordinului ANAP nr. 1017/19.3.2019.

Durata contractului este de 60 zile lucrătoare de la semnarea contractului de ambele parti.

Documentele depuse în cadrul ofertei emise în altă limbă decât română vor fi însoțite de traducerea autorizată în limba română.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postadres: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Plaats: București
Postcode: 030084
Land: Roemenië
E-mail: office@cnsc.ro
Telefoon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Internetadres: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Inspectoratul General al Poliției Romane
Postadres: Str. Mihai Vodă nr. 6, sector 5
Plaats: București
Postcode: 050041
Land: Roemenië
E-mail: logistica@politiaromana.ro
Telefoon: +40 212082525
Fax: +40 213174965

Internetadres: www.politiaromana.ro

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
21/06/2019