Leveringen - 293301-2019

25/06/2019    S120    Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Bulgarije-Varbitsa: Onderdelen en toebehoren voor voertuigen en motoren

2019/S 120-293301

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: „Severoiztochno darzhavno predpriyatie“ DP — Shumen, TP „DGS Varbitsa“
Nationaal identificatienummer: 2016174120076
Postadres: ul. „Septemvriysko vastanie“ No. 133
Plaats: Varbitsa
NUTS-code: BG333
Postcode: 9870
Land: Bulgarije
Contactpersoon: Emil Dimov
E-mail: dgs.varbitca@dpshumen.bg
Telefoon: +359 53912106
Fax: +359 53912106

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://dgs.varbitca.dpshumen.bg

Adres van het kopersprofiel: http://dgs.varbitca.dpshumen.bg

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://dgs.varbitca.dpshumen.bg
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: горско и ловно стопанство

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Доставка на резервни части и аксесоари за МПС, включително и автостъкла, за моторни превозни средства, собственост на ТП „ДГС Върбица“, за срок от 1 година, считано от датата на сключване на договор

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34300000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Доставка на резервни части и аксесоари за МПС, включително и автостъкла, за моторни превозни средства собственост на ТП „ДГС Върбица“, за срок от 1 година, считано от датата на сключване на договор.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 9 000.00 BGN
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34300000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG333
Voornaamste plaats van uitvoering:

ТП „ДГС Върбица“, гр. Върбица, ул. „Септемврийско въстание“ № 133.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Доставка на резервни части и аксесоари за МПС, включително и автостъкла, за моторни превозни средства, собственост на ТП „ДГС Върбица“, за срок от 1 година, считано от датата на сключване на договора.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 9 000.00 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Участник в настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява строителство, доставки или услуги съгласно законодателството на държавата, в която то е установено. Възложителят не поставя изискване обединенията да имат определена правна форма, за да участват при възлагането на поръчката.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Възложителят ще отстрани от участие в процедурата всеки участник, при който е налице едно от следните обстоятелства:

2.1.1 е осъден с влязла в сила присъда, освен освен ако е реабилитиран, за престъпление по чл. 108а, чл. 159а—159, чл. 172, чл. 192а, чл. 194—217, чл. 219—252, чл. 253—260, чл. 301—307, чл. 321, 321а и чл. 352—353 от наказателния кодекс;

2.1.2 има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях към държавата или общината по седалище на възложителя и на кандидата или участника, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен;

2.1.3. е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44 ал. 5 от ЗОП;

2.1.4. установено че:

а) е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнение на критериите за подбор;

б) не е представил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнение на критериите за подбор;

2.1.5. е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, че при изпълнение на договор за обществена поръчка е нарушил чл. 118, чл. 128, чл. 245, и чл. 301—305 от Кодекса на труда или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен; 2.1.6. е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

За доказване на минималните изисквания участниците представят:

1. Списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка за последните 3 години, считано от крайната дата на подаване на офертата;

2. Участникът в процедурата трябва да е изпълнил минимум 1 (една) доставка с предмет, идентичен или сходен с предмета на поръчката за последните 3 години, считано от крайната дата на подаване на офертата.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Не

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 29/07/2019
Plaatselijke tijd: 17:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Bulgaars
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 2 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 30/07/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
Plaats:

ТП „ДГС Върбица“, гр. Върбица, ул. „Септемврийско въстание“ № 133.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

При отварянето на офертите могат да присъстват представители на кандидатите или техни надлежно упълномощени лица.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

1. Участниците в процедурата следва да отговарят на изискванията на чл. 54, ал. 1, т. 1, т. 2, т. 3, т. 4, т. 5, т. 6 и т. 7 от ЗОП и чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

2. За участникът не следва да са налице основания по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.

3. Участникът, определен за изпълнител на поръчката, следва да представи на възложителя гаранция, която да обезпечи изпълнението на договора за обществена поръчка. Размерът на гаранцията е 3 % от стойността на договора без включен ДДС.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Комисия за защита на конкуренцията
Postadres: бул. „Витоша“ № 18
Plaats: София
Postcode: 1000
Land: Bulgarije
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Telefoon: +359 29884070
Fax: +359 29807315

Internetadres: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
21/06/2019