Leveringen - 293302-2019

25/06/2019    S120    Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Estland-Tartu: Televisie- en audiovisuele uitrusting

2019/S 120-293302

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Tartu Ülikool
Nationaal identificatienummer: 74001073
Postadres: Ülikooli tn 18
Plaats: Tartu linn
NUTS-code: EE
Postcode: 50090
Land: Estland
Contactpersoon: Kerli Tamberg
E-mail: kerli.tamberg@ut.ee
Telefoon: +372 7375138

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.ut.ee

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/1585240/general-info
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/1585240/tenders
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Nutiklassi esitlustehnika ostmine

Referentienummer: 210805
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
32320000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Käesoleva hankemenetluse esemeks on aktiivõppeklassi esitlustehnika ostmine vastavalt HD lisas 1 esitatud tehnilisele kirjeldusele.

Pakkujal on võimalik tutvuda objektiga kohapeal. Objektiga mittetutvumisest tulenevad riskid jäävad pakkuja kanda. Objektiga tutvumine leppida eelnevalt kokku Kristjan Roogsooga (e-post kristjan.roogsoo@ut.ee, tel 58173173).

Hankeleping jõustub sõlmimisel ja kehtib garantiiaja lõpuni.

Seadmete komplekti üleandmise tähtaeg on hiljemalt 2 (kaks) kuud pärast hankelepingu sõlmimist.

Garantiiaeg hakkab kehtima alates üleandmise-vastuvõtmise akti allkirjastamisest.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
32320000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: EE
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Käesoleva hankemenetluse esemeks on aktiivõppeklassi esitlustehnika ostmine vastavalt HD lisas 1 esitatud tehnilisele kirjeldusele.

Pakkujal on võimalik tutvuda objektiga kohapeal. Objektiga mittetutvumisest tulenevad riskid jäävad pakkuja kanda. Objektiga tutvumine leppida eelnevalt kokku Kristjan Roogsooga (e-post kristjan.roogsoo@ut.ee, tel 58173173).

Hankeleping jõustub sõlmimisel ja kehtib garantiiaja lõpuni.

Seadmete komplekti üleandmise tähtaeg on hiljemalt 2 (kaks) kuud pärast hankelepingu sõlmimist.

Garantiiaeg hakkab kehtima alates üleandmise-vastuvõtmise akti allkirjastamisest.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 2
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Vastavalt riigihangete seadusele.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Tartu Ülikooli ASTRA projekt PER ASPERA (2014-2020.4.01.16-0027)

II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

1) Pakkuja viimase 3 (kolme) majandusaasta netokäive peab olema olnud igal aastal vähemalt 50 000 (viiskümmend tuhat) EUR.

Pakkuja esitab hankepassis andmed netokäibe kohta aastate lõikes (IV osa B alajaotus „Üldine aastakäive“).

Esitada andmed pakkuja kogu majandustegevuse netokäibe kohta viimase kolme riigihanke algamise ajaks lõppenud majandusaasta kohta, sõltuvalt pakkuja asutamise või äritegevuse alguse kuupäevast (kui pakkuja majandusaastaks on kalendriaasta, siis viimased kolm lõppenud majandusaastat on 2016–2018).

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

1) Pakkuja peab olema riigihanke algamisele eelneva 36 kuu jooksul täitnud vähemalt ühe (1) hankelepingu esemele vastava valdkonna müügilepingut (esitlustehnika), neist igaüks maksumusega vähemalt 50 000 (viiskümmend tuhat) EUR (käibemaksuta).

Esitada andmed: ostja nimi ja kontaktandmed, lepingu objekti kirjeldus, lepingu täitmise periood ja lepingu maksumus. Pakkuja esitab nõutud andmed hankepassis. (IV osa C alajaotus „Asjade hankelepingute puhul: täpsustatud liiki tarnete teostamine“).

Periood „eelnevad 36 kuu jooksul“ on ajavahemik, mis kestab 36 kuud ja lõpeb käesoleva riigihanke alustamise kuupäevaga, s.o hanketeate avaldamise kuupäevaga.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Hankeleping sõlmitakse vastavalt hankedokumentide lisas esitatud hankelepingu kavandile.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 24/07/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Estisch
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 24/07/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
Plaats:

e-riigihangete keskkond

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Riigihangete vaidlustuskomisjon
Postadres: Endla 13/Lõkke 5
Plaats: Tallinn
Postcode: 10122
Land: Estland
E-mail: vako@fin.ee
Telefoon: +372 6113713

Internetadres: http://www.fin.ee/riigihangete-poliitika

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Riigihangete vaidlustuskomisjon
Postadres: Endla 13/Lõkke 5
Plaats: Tallinn
Postcode: 10122
Land: Estland
E-mail: vako@fin.ee
Telefoon: +372 6113713

Internetadres: http://www.fin.ee/riigihangete-poliitika

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
20/06/2019