Leveringen - 293303-2019

25/06/2019    S120    Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Estland-Tallinn: Personenwagens

2019/S 120-293303

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Eesti Töötukassa
Nationaal identificatienummer: 74000085
Postadres: Lasnamäe tn 2
Plaats: Tallinn
NUTS-code: EE
Postcode: 11412
Land: Estland
Contactpersoon: Rene Pillesson
E-mail: rene.pillesson@tootukassa.ee
Telefoon: +372 6148528

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.tootukassa.ee

I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Töötuskindlustus

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Sõiduautode kasutusrent

Referentienummer: 210605
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34110000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34110000
34111100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: EE
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 26/07/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Estisch

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
20/06/2019