Leveringen - 293304-2019

25/06/2019    S120    Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Estland-Tallinn: Chirurgische implantaten

2019/S 120-293304

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Sihtasutus Põhja-Eesti Regionaalhaigla
Nationaal identificatienummer: 90006399
Postadres: J. Sütiste tee 19
Plaats: Tallinn
NUTS-code: EE
Postcode: 13419
Land: Estland
Contactpersoon: Berit Silvet
E-mail: berit.silvet@regionaalhaigla.ee
Telefoon: +372 6172012

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.regionaalhaigla.ee

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/1571827/general-info
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/1571827/tenders
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

NaCl 0,9 %-se lahusega eeltäidetud loputussüstlad

Referentienummer: 208745
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33184100
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

NaCl 0,9 %-se lahusega eeltäidetud loputussüstlade ostmine

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33184100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: EE
Voornaamste plaats van uitvoering:

Sihtasutus Põhja-Eesti Regionaalhaigla

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

NaCl 0,9 %-se lahusega eeltäidetud loputussüstlade ostmine

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Lepingu eseme olemusest tulenevalt ei ole hanke osadeks jaotamine võimalik. Hankega ostetakse koostoimivat lahendust.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Ostja maksab kauba eest esitatud arve alusel pärast tellitud kauba tarne teostamist maksetähtajaga 30 (kolmkümmend) päeva arve kuupäevast.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 23/07/2019
Plaatselijke tijd: 11:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Estisch
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 23/07/2019
Plaatselijke tijd: 11:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

1) Täiendava informatsiooni saamiseks hanke kohta esitada kirjalikud küsimused riigihangete registri vahendusel, olles selleks eelnevalt registreerunud konkreetse hanke juurde. Kirjalikuks pöördumiseks loetakse ainult riigihangete registri vahendusel esitatud küsimused.

2) Kui edukal pakkujal ei ole püsivat tegevuskohta Eesti Vabariigis ja hankija peab seetõttu tasuma ostetavalt kaubalt/teenuselt pöördkäibemaksu, sõlmitakse hankeleping ilma käibemaksuta müügihinnaga ja tarneklausliga DDP, välja arvatud EV käibemaks.

3) Hankemenetluses osalejal ei ole õigust nõuda hanke korraldajalt pakkumuse tegemisega seotud kulude korvamist.

4) Iga viidet, mille hankija teeb käesolevas dokumendis mõnele riigihangete seaduse § 88 lg 2 nimetatud alusele kui pakkumuse tehnilisele kirjeldusele vastavuse kriteeriumile, tuleb lugeda selliselt, et see on täiendatud märkega „või sellega samaväärne“.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Riigihangete vaidlustuskomisjon
Postadres: Endla 13/Lõkke 5
Plaats: Tallinn
Postcode: 10122
Land: Estland
E-mail: vako@fin.ee
Telefoon: +372 6113713

Internetadres: http://www.fin.ee/riigihangete-poliitika

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Riigihangete vaidlustuskomisjon
Postadres: Endla 13/Lõkke 5
Plaats: Tallinn
Postcode: 10122
Land: Estland
E-mail: vako@fin.ee
Telefoon: +372 6113713

Internetadres: http://www.fin.ee/riigihangete-poliitika

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
20/06/2019