Leveringen - 293309-2019

25/06/2019    S120    - - Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Estland-Tartu: Controle- en testapparatuur

2019/S 120-293309

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Tartu Ülikool
74001073
Ülikooli tn 18
Tartu linn
50090
Estland
Contactpersoon: Kaisa Ringa Peirumaa
Telefoon: +372 7376631
E-mail: kaisa.ringa.peirumaa@ut.ee
NUTS-code: EE

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.ut.ee

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/1585477/general-info
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/1585477/tenders
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Patareide ja kondensaatorite katsetootmisliini kuivkappide sisseseade ostmine

Referentienummer: 210844
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
38500000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Käesoleva hankemenetluse esemeks on patareide ja kondensaatorite katsetootmisliini kuivkappide sisseseade ostmine vastavalt HD lisas 1 esitatud tehnilisele kirjeldusele.

Riigihange ei ole jagatud osadeks, sest hankelepingu esemeks on süsteemne komplekt, kus hangitava sisseseade peal peab olema võimalik valmistada katsesüsteem algusest lõpuni. Vältimaks sisseseade erinevates etappides oleva toodangu mittesobivust järgmise töötlusetapi jaoks teostatakse hange ühe osana.

Hankeleping jõustub sõlmimisel ja kehtib garantiiaja lõpuni.

Seadmete komplekti üleandmise tähtaeg on hiljemalt 2 (kaks) kuud pärast hankelepingu sõlmimist.

Garantiiaeg hakkab kehtima alates üleandmise-vastuvõtmise akti allkirjastamisest. Pakutavate seadmete garantii peab olema vähemalt 2 (kaks) aastat.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
38500000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: EE
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Käesoleva hankemenetluse esemeks on patareide ja kondensaatorite katsetootmisliini kuivkappide sisseseade ostmine vastavalt HD lisas 1 esitatud tehnilisele kirjeldusele.

Riigihange ei ole jagatud osadeks, sest hankelepingu esemeks on süsteemne komplekt, kus hangitava sisseseade peal peab olema võimalik valmistada katsesüsteem algusest lõpuni. Vältimaks sisseseade erinevates etappides oleva toodangu mittesobivust järgmise töötlusetapi jaoks teostatakse hange ühe osana.

Hankeleping jõustub sõlmimisel ja kehtib garantiiaja lõpuni.

Seadmete komplekti üleandmise tähtaeg on hiljemalt 2 (kaks) kuud pärast hankelepingu sõlmimist.

Garantiiaeg hakkab kehtima alates üleandmise-vastuvõtmise akti allkirjastamisest. Pakutavate seadmete garantii peab olema vähemalt 2 (kaks) aastat.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 26
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Tartu Ülikooli ASTRA projekt PER ASPERA 2014-2020.4.01.16-0027

II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

1) Pakkuja peab olema eelneva 3 (kolme) aasta jooksul täitnud vähemalt 3 (kolm) hankelepingu esemele vastava valdkonna lepingut (laboriseadmed) neist igaüks maksumusega vähemalt 30 000 (kolmkümmend tuhat) EUR (käibemaksuta). Esitada andmed: ostja nimi ja kontaktandmed, lepingu objekti kirjeldus, lepingu täitmise periood ja lepingu maksumus. Pakkuja esitab nõutud andmed hankepassis. (IV osa C alajaotus „Asjade hankelepingute puhul: täpsustatud liiki tarnete teostamine“).

Periood „eelnevad 3 (kolm) aastat“ on ajavahemik, mis kestab kolm aastat ja lõpeb käesoleva riigihanke alustamise kuupäevaga, s.o hanketeate avaldamise kuupäevaga.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Hankeleping sõlmitakse vastavalt hankedokumentide lisas olevale lepingu kavandil

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 23/07/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Estisch
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 23/07/2019
Plaatselijke tijd: 10:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Riigihangete vaidlustuskomisjon
Endla 13/Lõkke 5
Tallinn
10122
Estland
Telefoon: +372 6113713
E-mail: vako@fin.ee

Internetadres: http://www.fin.ee/riigihangete-poliitika

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Riigihangete vaidlustuskomisjon
Endla 13/Lõkke 5
Tallinn
10122
Estland
Telefoon: +372 6113713
E-mail: vako@fin.ee

Internetadres: http://www.fin.ee/riigihangete-poliitika

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
21/06/2019