Leveringen - 293310-2019

25/06/2019    S120    Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Slowakije-Martin: Instrumentarium voor röntgentherapie

2019/S 120-293310

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Univerzitná nemocnica Martin
Nationaal identificatienummer: 00365327
Postadres: Kollárova 2
Plaats: Martin
NUTS-code: SK031
Postcode: 036 59
Land: Slovakije
Contactpersoon: Ing. Anna Javorová / Ing. Monika Klobušická
E-mail: javorova@unm.sk
Telefoon: +421 434203346 / 434203597
Fax: +421 434131620

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.unm.sk

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/1000
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://josephine.proebiz.com
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Terapeutický röntgen

Referentienummer: 088/VS/OVO/06/19Ja
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33151200
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Predmetom zákazky je dodávka 1 ks terapeutického röntgenu, vrátane dopravy na miesto určenia, inštalácie, uvedenia do prevádzky (vrátane zabezpečenia preberacej skúšky podľa platnej legislatívy pre prácu so zdrojmi ionizujúceho žiarenia), odskúšania funkčnosti a prevádzkyschopnosti dodaného zariadenia, návodov na obsluhu v slovenskom/českom jazyku, kompletnej užívateľskej dokumentácie v slovenskom/českom jazyku, potrebnej servisnej technickej dokumentácie, zaškolenia zamestnancov kupujúceho do obsluhy a zabezpečenia záručného servisu, vrátane povinných preventívnych prehliadok a kontrol, ktoré sú stanovené právnymi predpismi a výrobcom pre ponúkaný prístroj pre potreby Onkologického centra UNM.

Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
51410000
80511000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SK031
Voornaamste plaats van uitvoering:

Univerzitná nemocnica Martin, Onkologické centrum, Kollárova 2, 036 59 Martin, SLOVENSKÁ REPUBLIKA

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Predmetom zákazky je dodávka 1 ks terapeutického röntgenu, vrátane dopravy na miesto určenia, inštalácie, uvedenia do prevádzky (vrátane zabezpečenia preberacej skúšky podľa platnej legislatívy pre prácu so zdrojmi ionizujúceho žiarenia), odskúšania funkčnosti a prevádzkyschopnosti dodaného zariadenia, návodov na obsluhu v slovenskom/českom jazyku, kompletnej užívateľskej dokumentácie v slovenskom/českom jazyku, potrebnej servisnej technickej dokumentácie, zaškolenia zamestnancov kupujúceho do obsluhy a zabezpečenia záručného servisu, vrátane povinných preventívnych prehliadok a kontrol, ktoré sú stanovené právnymi predpismi a výrobcom pre ponúkaný prístroj pre potreby Onkologického centra UNM.

Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 4
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Informácie k preukázaniu podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia sú uvedené v súťažných podkladoch, v časti "F. Podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia, finančného a ekonomického postavenia a technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti".

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
Er wordt gebruikgemaakt van een elektronische veiling
Nadere inlichtingen over de elektronische veiling:

Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 01/08/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Slowaaks, Tsjechisch
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 31/01/2020
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 02/08/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
Plaats:

Univerzitná nemocnica Martin, Ubytovacie zariadenie UNM, Jesenského č. 25, 036 59 Martin, SLOVENSKÁ REPUBLIKA, prízemie - zasadačka, miestnosť č.003

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Otváranie ponúk je podľa § 54 zákona o verejnom obstarávaní neverejné z dôvodu, že verejný obstarávateľ pri zadávaní predmetnej verejnej súťaže použije elektronickú aukciu.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:

1.1. Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii s uchádzačmi resp. záujemcami postupovať v zmysle § 20 zákona o verejnom obstarávaní prostredníctvom komunikačného rozhrania systému Josephine. Tento spôsob komunikácie sa týka akejkoľvek komunikácie a podaní medzi verejným obstarávateľom a záujemcami, resp. uchádzačmi počas celého procesu verejného obstarávania.

1.2. Verejný obstarávateľ umožňuje neobmedzený a priamy prístup elektronickými prostriedkami k súťažným podkladom a k prípadným všetkým doplňujúcim podkladom. Verejný obstarávateľ všetky tieto podklady / dokumenty bude zverejňovať ako elektronické dokumenty v profile verejného obstarávateľa na stránke https://www.uvo.gov.sk/... a zároveň v príslušnej časti zákazky v systéme Josephine.

2.1 Záujemcom sa odporúča vykonať obhliadku miesta realizácie a dodania predmetu zákazky, aby si sami overili a získali potrebné informácie nevyhnutné na prípravu a spracovanie ponuky. Výdavky spojené s obhliadkou miesta realizácie a dodania predmetu zákazky idú na ťarchu záujemcu.

2.2 Záujemcovia, ktorí prejavia záujem o vykonanie obhliadky miesta realizácie a dodania predmetu zákazky, sa prihlásia písomne prostredníctvom komunikačného rozhrania systému Josephine najneskôr do 4.7.2019.

2.3 Obhliadka miesta realizácie a dodania predmetu zákazky sa uskutoční v dňoch 8.7.2019 až 10.7.2019. Jednotlivým záujemcom bude presný termín obhliadky upresnený zodpovednou osobou: Ing. Monika Klobušická, resp. Ing. Anna Javorová prostredníctvom komunikačného rozhrania systému Josephine.

3. Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom v bodoch 1 a 3 časti F. Podmienky účasti... súťažných podkladov predložením jednotného európskeho dokumentu podľa bodu 18.13 časti A. súťažných podkladov.

Verejný obstarávateľ umožňuje hospodárskemu subjektu vyplniť v časti IV Jednotného európskeho dokumentu oddiel alfa: Globálny údaj pre všetky podmienky účasti bez toho, aby musel vyplniť iné oddiely časti IV.

Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

4. Ponuku môže predložiť skupina dodávateľov, ktorá nemá vytvorenú určitú právnu formu na účely účasti vo verejnom obstarávaní. V prípade, ak ponuku do verejnej súťaže predloží skupina dodávateľov a ponuka skupiny bude prijatá, verejný obstarávateľ vyžaduje z dôvodu riadneho plnenia zmluvy vytvorenie právnych vzťahov pred podpisom zmluvy. Ak bude úspešným uchádzačom skupina dodávateľov, táto musí vytvoriť také právne vzťahy, ktoré jej umožnia ako celku vstúpiť do zmluvného vzťahu s verejným obstarávateľom a budú zaväzovať členov skupiny dodávateľov, aby ručili spoločne a nerozdielne za záväzky voči verejnému obstarávateľovi vzniknuté pri realizácii predmetu zákazky.

5.1. Verejný obstarávateľ zruší verejné obstarávanie, ak bude splnená niektorá z podmienok uvedených v § 57 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní a môže zrušiť verejné obstarávanie za okolností podľa § 57 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní.

5.2. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani 1 ponuku z predložených ponúk, ak ponuka úspešného uchádzača presiahne výšku finančných prostriedkov odsúhlasených zriaďovateľom na predmet zákazky t.j. výšku 371 000,00 EUR bez DPH.

6. Verejný obstarávateľ nie je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu.

7. Predmetná zákazka je nastavená účelne a komplexne. Predmet zákazky predstavuje 1 ucelený celok pozostávajúci z komplexného, navzájom prepojeného a logicky a funkčne previazaného zariadenia. Kvôli uvedenému je nutné, aby realizáciu dodávky predmetného zariadenia vykonával 1 hospodársky subjekt, ktorý bude zodpovedný za zabezpečenie funkčnosti prístroja v nadväznosti na riešenie rôznych prevádzkových stavov.

8. Vzhľadom na podmienky účasti, technické špecifikácie, kritériá na vyhodnotenie ponúk alebo podmienky plnenia zmluvy verejné obstarávanie je d) žiadne z uvedených.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Úrad pre verejné obstarávanie
Postadres: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Plaats: Bratislava
Postcode: 820 05
Land: Slovakije
Telefoon: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Internetadres: http://www.uvo.gov.sk

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Úrad pre verejné obstarávanie
Postadres: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Plaats: Bratislava
Postcode: 820 05
Land: Slovakije
Telefoon: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Internetadres: http://www.uvo.gov.sk

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
20/06/2019