Leveringen - 293311-2019

Submission deadline has been amended by:  428434-2019
25/06/2019    S120    - - Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Slowakije-Vysoké Tatry: Netwerk-upgrade

2019/S 120-293311

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Horská záchranná služba
37879693
Horný Smokovec 52
Vysoké Tatry
062 01
Slovakije
Contactpersoon: Ing. Adriana Hrivnáčiková
Telefoon: +421 527877736
E-mail: hrivnacikova@hzs.sk
NUTS-code: SK041

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://hzs.sk

Adres van het kopersprofiel: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/8450

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://eo.eks.sk/ElektronickaTabula/Detail/542
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://eo.eks.sk/ElektronickaTabula/Detail/542
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Štátna rozpočtová organizácia podľa §7 ods. 1) písm. d) zákona č.343/2015 Z. z o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Horská záchrana

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Rekonštrukcia rádiovej siete Horskej záchrannej služby

Referentienummer: V2019181
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
32428000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Predmetom tejto zákazky je rekonštrukcia, resp. vybudovanie komplexného digitálneho rádiového komunikačného systému pre Horskú záchrannú službu (ďalej aj len HZS). Tento komunikačný systém bude slúžiť na komunikáciu v horských oblastiach, zvýši efektivitu záchrany a zabezpečí komunikáciu so zložkami integrovaného záchranného systému a s inými zložkami, s ktorými HZS spolupracuje.

Realizáciou rekonštrukcie rádiovej siete Horskej záchrannej služby vznikne komplexný digitálny rádiový komunikačný systém pre Horskú záchrannú službu.

Rádiový systém Horskej záchrannej služby je špecifikovaný ako rádiový systém so šírkou VF kanála 12,5 kHz, v pásme VHF (136 174 MHz) s dynamickým prideľovaním hovorových kanálov (trunking), distribuovaným riadením a automatickým roamingom (multisite systém) a musí byť navrhnutý tak, aby v plnom rozsahu zodpovedal Slovenským technickým normám. Slovenské technické normy sú výhradne len také normy, ktorými sa prevzali európske normy.

Rádiový systém musí podporovať telemetriu a umožňovať prenos GNSS údajov z koncových zariadení na dispečerské pracoviská vrátane trvalého záznamu polohy a trasy rádiového užívateľa. HZS disponuje Operačným strediskom tiesňového volania (OSTV), ktoré vykonáva funkciu operatívneho riadenia a Oblastnými strediskami HZS, ktoré priamo vykonávajú záchrannú činnosť.

Okrem toho HZS uvažuje s 2 mobilnými dispečerskými pracoviskami vykonávajúcimi činnosť OSTV mimo vymedzeného územia v prípadoch nasadenia v rámci IZS alebo pri iných mimoriadnych situáciách mimo horských oblastí HZS. Na všetkých týchto strediskách budú vytvorené dispečerská pracoviská, ktoré riadi dispečer.

Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v súťažných podkladoch.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 13 425 990.23 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
32570000
32571000
32344230
32352000
32540000
32546100
42961400
48821000
31122000
32412000
32413000
50333000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SK01
Voornaamste plaats van uitvoering:

Horská záchranná služba, Horný Smokovec 52, 062 01 Vysoké Tatry, SLOVENSKÁ REPUBLIKA.

Konkrétne miesta realizácie a dodania sú uvedené v Prílohe č.1 súťažných podkladov.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Predmetom tejto zákazky je/sú najmä: prenosné rádiostanice 400 kusov podľa technickej špecifikácie (dodanie a naprogramovanie prenosných rádiostaníc s príslušenstvom), vozidlové rádiostanice 90 kusov podľa technickej špecifikácie (dodanie, montáž a naprogramovanie rádiostaníc a príslušenstva do vozidiel), pevné rádiostanice 19 kusov podľa technickej špecifikácie (dodanie, montáž a naprogramovanie pevných rádiostaníc), dispečerské pracovisko 9 kusov podľa technickej špecifikácie (dodanie, montáž a oživenie dispečerských pracovísk), infraštruktúra 1 kus podľa technickej špecifikácie (dodanie, montáž a oživenie infraštruktúry retranslačné stanice, MW spoje, server platforma), terénne mobilné veliace pracovisko - 1 kus bez auta podľa technickej špecifikácie (dodanie, montáž a oživenie v konfigurácii podľa technickej špecifikácie), terénne mobilné veliace pracovisko 1 kus bez auta podľa technickej špecifikácie (dodanie, montáž a oživenie v konfigurácii podľa technickej špecifikácie), doplnky rádiovej stanice - 1 kus podľa technickej špecifikácie.

Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v súťažných podkladoch.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 13 425 990.23 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno

Číslo projektu alebo referenčné číslo: ITMS 2014+ 310031M893

II.2.14)Nadere inlichtingen

Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov Európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF) (Operačný program Kvalita životného prostredia). Názov projektu: Rekonštrukcia rádiovej siete HZS, prípadne z iných relevantných programov, fondov a finančných mechanizmov, ako aj z rozpočtových prostriedkov verejného obstarávateľa.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Zoznam a krátky opis podmienok: Verejného obstarávania sa môže zúčastniť hospodársky subjekt, ktorý spĺňa taxatívne určené podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon).

Uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona, dokladmi podľa § 32 ods. 2, resp. podľa § 32 ods. 3, 4 a 5 zákona. Podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona musí uchádzač preukázať, že je oprávnený dodať tovar, ktorý zodpovedá predmetu zákazky.

Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti jednotným európskym dokumentom podľa § 39 ods. 1 zákona.

Uchádzač so sídlom alebo miestom podnikania v Slovenskej republike, ktorý nie je zapísaný v zozname hospodárskych subjektov, nie je povinný verejnému obstarávateľovi predkladať doklady podľa § 32 ods. 2 písm. e) zákona.

Preukazovanie podmienok účasti je voči verejnému obstarávateľovi účinné aj spôsobom podľa § 152 ods. 4 zákona.

Uchádzač zapísaný v zozname hospodárskych subjektov podľa zákona nie je povinný v procese verejného obstarávania predkladať doklady podľa § 32 ods. 2 zákona.

Verejný obstarávateľ uzná rovnocenný zápis, ako je zápis do zoznamu hospodárskych subjektov podľa zákona, alebo potvrdenie o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu, ktorým uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ príjme aj iný rovnocenný doklad predložený uchádzačom.

V prípade, že sa verejného obstarávania zúčastní skupina dodávateľov, požaduje sa preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne.

Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods.1 písm. e) zákona preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

Doklady predkladané uchádzačom podľa tohto bodu oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania (ak je to relevantné) musia byť zo strany uchádzača predložené výlučne elektronickými prostriedkami, spôsobom určeným funkcionalitou EKS, a to v podobe naskenovaného originálu alebo naskenovanej úradne overenej kópie originálu vo formáte .pdf

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Neuplatňuje sa.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Neuplatňuje sa.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 27/09/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Slowaaks
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 12 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 27/09/2019
Plaatselijke tijd: 10:30
Plaats:

Miesto: Verejné otváranie ponúk sa uskutoční v súlade s § 52 ods. 1 zákona na adrese uvedenej v bode I. 1) tohto oznámenia o vyhlásení VO, na č. dverí 19.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Verejný obstarávateľ umožní účasť na otváraní ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk podľa predmetných súťažných podkladov.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

1. Komunikácia a výmena informácií v tomto verejnom obstarávaní (VO) sa uskutočňuje podľa § 20 zákona a v súlade so súťažnými podkladmi (SP).

Systém Elektronické obstarávanie/Systém EO použitý na zadávanie tejto zákazky je súčasťou Elektronického kontraktačného systému (ďalej len EKS). Je vytvorený, prevádzkovaný a dostupný na webovom sídle: https://eo.eks.sk/. Verejný obstarávateľ (V.Ob.) uvádza, že v dokumente Všeobecné podmienky elektronického obstarávania (v aktuálnom znení), ktorý je zverejnený na EKS sú upravené v rozsahu zákona základné podmienky používania elektronickej podpory procesov vo verejnom obstarávaní najmä z hľadiska bezpečnosti, ochrany osobných údajov a iných údajov, ako aj podrobnosti vo vzťahu ku komunikácii, doručovaniu, identifikácii a autentifikácii. Priamy odkaz: https://ppvo.eks.sk/SpravaVPPPVO/VPPPVO/AktualneUcinne/10

2. Dokumenty potrebné na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti sú prístupné v súlade so zákonom na internetovej adrese https://eo.eks.sk/ ElektronickaTabula/Detail/542. Z uvedeného dôvodu V.Ob. tieto dokumenty záujemcom nezasiela. Priamy odkaz na túto internetovú adresu je tiež zverejnený v profile V.Ob. na web stránke Úradu pre verejné obstarávanie.

Verejný obstarávateľ odporúča uchádzačom počas celého trvania tejto verejnej súťaže priebežne sledovať Elektronickú tabuľu tejto zákazky a tiež webové sídlo Úradu pre verejné obstarávanie, časť Profil verejného obstarávateľa, adresa: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/8450

3. Komunikačným jazykom v tejto verejnej súťaži je slovenský jazyk.

4. Náklady spojené s účasťou v tejto verejnej súťaži znášajú záujemcovia/uchádzači v plnej výške bez akéhokoľvek nároku voči verejnému obstarávateľovi.

5. Vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti, V.Ob.

Bezodkladne oznámi v súlade s predmetnými SP najneskôr 6 dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk za predpokladu, že o vysvetlenie záujemca požiada dostatočne vopred.

6. Vzor Jednotného európskeho dokumentu je v prílohe č. 4 SP.

7. Skupina dodávateľov nemusí vytvoriť určitú právnu formu, musí však stanoviť lídra skupiny dodávateľov. Všetci členovia takejto skupiny dodávateľov utvorenej na dodanie predmetu zákazky sú povinní udeliť plnomocenstvo 1 z členov skupiny dodávateľov konať v mene všetkých členov skupiny dodávateľov a prijímať pokyny v tomto verejnom obstarávaní ako aj konať v mene skupiny pre prípad prijatia ich ponuky, podpisu rámcovej dohody a komunikácie/zodpovednosti v procese plnenia rámcovej dohody. V prípade prijatia ponuky skupiny dodávateľov sa vyžaduje, aby skupina dodávateľov pred podpisom rámcovej dohody uzatvorila a predložila verejnému obstarávateľovi zmluvu, v ktorej budú jednoznačne stanovené vzájomné práva a povinnosti, kto sa akou časťou bude podieľať na plnení zákazky, ako aj skutočnosť, že všetci členovia skupiny dodávateľov sú zaviazaní zo záväzkov voči verejnému obstarávateľovi spoločne a nerozdielne.

8. Zábezpeka sa vyžaduje vo výške 200 000,00 EUR. Spôsob a podmienky zloženia zábezpeky sú uvedené v SP.

9. Odôvodnenie nerozdelenia predmetu zákazky je uvedené v prílohe č. 6 súťažných podkladov.

10. V rámci tejto verejnej súťaže sa uplatňujú ustanovenia § 66 ods. 7 zákona (prvá veta), teda V.Ob. uskutoční vyhodnotenie splnenia podmienok účasti podľa § 40 zákona po vyhodnotení ponúk podľa § 53 zákona.

11. V.Ob. vyžaduje, aby úspešný uchádzač najneskôr v čase uzavretia Rámcovej dohody predložil údaje, doklady a dokumenty podľa bodu 35.6 SP.

12.Obhliadka miesta dodania predmetu zákazky sa uskutoční v súlade s bodom 24 SP. V súvislosti s uvedeným V.Ob. odporúča záujemcom sledovať Elektronickú tabuľu a PROFIL V.Ob. podľa bodu 2, VI.3) Doplňujúce informácie tohto oznámenia o vyhlásení VO.

13. Predmetné verejné obstarávanie nie je:

a) zelené verejné obstarávanie

b) obstarávanie inovácií, ani

c) obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Bratislava
820 05
Slovakije
Telefoon: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Internetadres: http://www.uvo.gov.sk

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Bratislava
820 05
Slovakije
Telefoon: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Internetadres: http://www.uvo.gov.sk

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
20/06/2019