Leveringen - 293314-2019

25/06/2019    S120    - - Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Slowakije-Očová: Meubelen (m.i.v. kantoormeubelen), inrichtingsartikelen, huishoudelijke apparaten (uitgez. verlichting) en schoonmaakproducten

2019/S 120-293314

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Škola istoty a nádeje
42189250
Partizánska 8
Očová
962 23
Slovakije
Contactpersoon: Ing. Martin Chachula
Telefoon: +421 415665268
E-mail: chachula@eurodotacie.sk
NUTS-code: SK032

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/18945

Adres van het kopersprofiel: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/18945

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://www.uvo.gov.sk
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op een ander adres:
Euro Dotácie, a.s.
36438766
Na Šefranici 1280/8
Žilina
010 01
Slovakije
Contactpersoon: Ing. Martin Chachula
Telefoon: +421 415665268
E-mail: chachula@eurodotacie.sk
NUTS-code: SK031

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/18945

Adres van het kopersprofiel: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/18945

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: http://www.uvo.gov.sk
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Nábytkové a interiérové vybavenie

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
39000000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Predmetom zákazky je nákup:

— nábytkové vybavenie

— školský nábytok

— kuchynské nábytkové a interiérové vybavenie

— inventár

Predmet zákazky je rozdelený do viacerých častí, pričom uchádzač môže predložil cenovú ponuku na 1 alebo viaceré časti predmetu zákazky.

Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou týchto súťažných podkladov.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 759 127.81 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Nábytkové vybavenie

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
39100000
39120000
39130000
39150000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SK032
Voornaamste plaats van uitvoering:

Škola istoty a nádeje, Partizánska 8, 962 23 Očová, SLOVENSKÁ REPUBLIKA

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Predmetom zákazky je nákup nábytkového vybavenia.

Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou týchto súťažných podkladov.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 669 083.71 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 30
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

302021J528

II.2.14)Nadere inlichtingen

Zábezpeka sa vyžaduje vo výške 33 000,00 EUR. Bližšie informácie ohľadne zábezpeky sú súčasťou súťažných podkladov.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Školský nábytok

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
39160000
39150000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SK032
Voornaamste plaats van uitvoering:

Škola istoty a nádeje, Partizánska 8, 962 23 Očová, SLOVENSKÁ REPUBLIKA

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Predmetom zákazky je nákup školského nábytku.

Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou týchto súťažných podkladov.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 44 352.53 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 30
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

302021J528

II.2.14)Nadere inlichtingen

Zábezpeka sa vyžaduje vo výške 1 300,00 EUR. Bližšie informácie ohľadne zábezpeky sú súčasťou súťažných podkladov.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Kuchynské nábytkové a interiérové vybavenie

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
39141000
39143200
39150000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SK032
Voornaamste plaats van uitvoering:

Škola istoty a nádeje, Partizánska 8, 962 23 Očová, SLOVENSKÁ REPUBLIKA

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Predmetom zákazky je nákup kuchynského nábytkového a interiérového vybavenia.

Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou týchto súťažných podkladov.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 42 316.37 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 30
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

302021J528

II.2.14)Nadere inlichtingen

Zábezpeka sa vyžaduje vo výške 1 200,00 EUR. Bližšie informácie ohľadne zábezpeky sú súčasťou súťažných podkladov.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Inventár

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
39224340
31520000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SK032
Voornaamste plaats van uitvoering:

Škola istoty a nádeje, Partizánska 8, 962 23 Očová, SLOVENSKÁ REPUBLIKA

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Predmetom zákazky je nákup inventáru.

Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou týchto súťažných podkladov.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 3 375.20 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 14
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

302021J528

II.2.14)Nadere inlichtingen

Zábezpeka sa nevyžaduje.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní) spôsobom podľa § 32 alebo § 152 zákona o verejnom obstarávaní. V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne.

Upozornenie:

Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť. Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti uchádzač vkladá v ponuke elektronicky do IS EVO v súlade so súťažnými podkladmi.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

2.1 podľa § 33 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní uchádzač predloží vyjadrenie banky/bánk alebo pobočky zahraničnej banky/bánk (bánk vtedy, ak uchádzač má otvorených viac podnikateľských účtov vo viacerých bankách).

2.2 podľa § 33 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní uchádzač predloží prehľad o dosiahnutom celkovom obrate.

Upozornenie:

Uchádzač môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie finančného a ekonomického postavenia. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej finančné a ekonomické postavenie mieni preukázať svoje ekonomické a finančné postavenie. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity uchádzačovi poskytnuté. Ak ponuku predkladá skupina dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti finančného a ekonomického postavenia spoločne. Pri prepočte cudzej meny na EUR bude použitý prepočítací koeficient určený ECB ku dňu zverejnenia tohto Oznámenia vo vestníku VO. Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti uchádzač vkladá v ponuke elektronicky do IS EVO v súlade so súťažnými podkladmi.

Eventuele minimumeisen:

Minimálna úroveň požadovaná obstarávateľom podľa § 38 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní a bodu III.1.2) - 2.1 Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania: Vyjadrenie banky/bánk alebo pobočky zahraničnej banky/bánk (bánk vtedy, ak uchádzač má otvorených viac podnikateľských účtov vo viacerých bankách) nie staršie ako 3 mesiace ku dňu predkladania ponuky, že uchádzač:

a) nie je v nepovolenom debete,

b) plní voči banke/bankám alebo pobočke/pobočkám všetky záväzky, ktoré vyplývajú z úverových vzťahov,

c) na jeho účet/účty nie je vydaný exekučný príkaz na pohľadávku z účtu v banke uchádzača.

Súčasne treba k vyjadreniu banky/bánk predložiť aj čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu uchádzača, v ktorých bankách alebo pobočkách zahraničných bánk má vedený účet/vedené účty. Nie je možné nahradiť požadované potvrdenie, resp. potvrdenia príslušnej banky/bánk alebo pobočky/pobočiek výpisom z účtu uchádzača v príslušnej banke/bankách alebo pobočke/ pobočkách.

Uvedená podmienka účasti sa vzťahuje ku všetkým častiam predmetu zákazky.

Minimálna úroveň požadovaná obstarávateľom podľa § 38 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní a bodu III.1.2) - 2.2 Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania: Prehľad o dosiahnutom celkovom obrate za posledné 3 hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti. Týmto spôsobom musí uchádzač preukázať minimálny súhrnný obrat za posledné 3 hospodárske roky resp. ekvivalent v inej mene:

a)pre časť 1 predmetu zákazky vo výške 2 500 000 EUR

b)pre časť 2 predmetu zákazky vo výške 250 000 EUR

c)pre časť 3 predmetu zákazky vo výške 250 000 EUR

d)pre časť 4 predmetu zákazky sa táto podmienka ekonomického a finančného postavenia nevzťahuje.

Uchádzač preukazuje splnenie uvedenej podmienky účasti predložením čestného vyhlásenia podpísaného osobou oprávnenou konať v mene uchádzača, v ktorom uvedie celkový obrat za posledné 3 hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti. Uchádzač predloží zároveň z účtovnej závierky kópiu výkazov ziskov a strát, alebo kópiu výkazov príjmov a výdavkov, prípadne iného ekvivalentného dokumentu za požadované roky. Verejný obstarávateľ bude akceptovať aj informáciu uchádzača, že dokument bol zverejnený v Registri účtovných závierok, ktorého správcom je Ministerstvo financií Slovenskej republiky (http://www.registeruz.sk) resp. inom obdobnom registri. Celkovým obratom sa myslia výnosy vykázané vo výkaze ziskov a strát na r. 03, 04 a 05 výkazu. U uchádzača, ktorý vedie jednoduché účtovníctvo, sa pod ročným obratom myslí celkový príjem vykázaný na riadku 01 a 02 výkazu.

V prípade predloženia cenovej ponuky pre viac častí predmetu zákazky, verejný obstarávateľ požaduje splnenie predmetnej podmienky účasti kumulatívne za dané časti časť predmetu zákazky, pre ktorú/é uchádzač predkladá cenovú ponuku.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

3.1 podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní uchádzač predloží zoznamom dodávok tovaru alebo poskytnutých služieb za predchádzajúce 3 roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní.

V prípade predloženia cenovej ponuky pre viac častí predmetu zákazky, verejný obstarávateľ požaduje predložiť požadované doklady pre každú časť predmetu zákazky, pre ktorú uchádzač predkladá cenovú ponuku.

3.2 Podľa § 34 ods. 1 písm. h) zákona o verejnom obstarávaní uchádzač uvedie opatrenia environmentálneho manažérstva, ktoré uchádzač použije pri plnení zmluvy.

Uvedená podmienka technickej alebo odbornej spôsobilosti podľa bodu 3.2 sa vyžaduje pre časť zákazky 1. Pre časti 2, 3, 4 predmetu zákazky sa uvedená podmienka technickej alebo odbornej spôsobilosti nevzťahuje.

3.3 Podľa § 34 ods. 1 písm. h) zákona o verejnom obstarávaní uchádzač uvedie opatrenia environmentálneho manažérstva, ktoré uchádzač použije pri plnení zmluvy.

Uvedená podmienka technickej alebo odbornej spôsobilosti podľa bodu 3.3 sa vyžaduje pre časti zákazky 1, 2, 3. Pre časť 4 predmetu zákazky sa uvedená podmienka technickej alebo odbornej spôsobilosti nevzťahuje.

3.4 Podľa § 34 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní v nadväznosti na § 36 zákona o verejnom obstarávaní uchádzač uvedie opatrenia manažérstva kvality, ktoré uchádzač použije pri plnení zmluvy.

Uvedená podmienka technickej alebo odbornej spôsobilosti podľa bodu 3.4 sa vyžaduje pre časti zákazky 1, 2, 3. Pre časť 4 predmetu zákazky sa uvedená podmienka technickej alebo odbornej spôsobilosti nevzťahuje.

3.5 Podľa § 34 ods. 1 písm. h) zákona o verejnom obstarávaní v nadväznosti na § 36 zákona o verejnom obstarávaní uchádzač uvedie opatrenia manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktoré uchádzač použije pri plnení zmluvy.

Uvedená podmienka technickej alebo odbornej spôsobilosti podľa bodu 3.5 sa vyžaduje pre časti zákazky 1. Pre časť 2, 3, 4 predmetu zákazky sa uvedená podmienka technickej alebo odbornej spôsobilosti nevzťahuje.

Upozornenie:

Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity uchádzačovi poskytnuté. Ak ponuku predkladá skupina dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti technickej alebo odbornej spôsobilosti spoločne. Pri prepočte cudzej meny na EUR bude použitý prepočítací koeficient určený ECB ku dňu zverejnenia tohto Oznámenia vo vestníku VO. Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti uchádzač vkladá v ponuke elektronicky do IS EVO v súlade so súťažnými podkladmi.

Eventuele minimumeisen:

Minimálna úroveň požadovaná verejným obstarávateľom podľa § 38 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní a bodu III.1.3) - 3.1 Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania: Uchádzač musí preukázať realizáciu minimálne 1 zákazky rovnakého alebo typovo podobného charakteru ako je predmet časti predmetu zákazky, pre ktorú uchádzač predkladá cenovú ponuku:

Pre časť 1 nábytkové vybavenie predmetu zákazky a to v minimálnom súhrnnom objeme 650 000,00 EUR bez DPH, pričom min. 1 zákazka bola v hodnote 180 000,00 EUR bez DPH

Pre časť 2 školský nábytok predmetu zákazky a to v minimálnom súhrnnom objeme 40 000,00 EUR bez DPH

Pre časť 3 kuchynské nábytkové a interiérové vybavenie predmetu zákazky a to v minimálnom súhrnnom objeme 40 000,00 EUR bez DPH

Pre časť 4 inventár predmetu zákazky sa nevyžaduje

Minimálna úroveň požadovaná verejným obstarávateľom podľa § 38 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní a bodu III.1.3) - 3.2 Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania: Uchádzač predloží Certifikát PEFC ST 2000:2013 Chain of custody of forest based products requirements, ktorý je platný pre všetkých užívateľov schémy PEFC a dodané výrobky musia spadať do rozsahu PEFC COC certifikátu uchádzača. Verejný obstarávateľ uzná ako rovnocenné osvedčenia vydané príslušnými orgánmi členských štátov EÚ a príjme aj iné dôkazy predložené uchádzačom, ktoré sú rovnocenné opatreniam na zabezpečenie kvality podľa požiadaviek na vystavenie príslušného certifikátu.

Minimálna úroveň požadovaná verejným obstarávateľom podľa § 38 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní a bodu III.1.3) - 3.3 Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania: Uchádzač preukáže a doloží, že je držiteľom platného certifikátu systému environmentálneho manažérstva zodpovedajúceho EN ISO 14 001 v oblasti predmetu zákazky, ktorým potvrdí splnenie noriem environmentálneho manažérstva. Verejný obstarávateľ uzná aj osvedčenie vydané príslušnými orgánmi členských štátov, resp. prijme aj iné dôkazy predložené uchádzačom o zabezpečení environmentálneho manažérstva, avšak musia byť rovnocenné opatreniam na zabezpečenie environmentálneho manažérstva podľa požiadaviek na vystavenie príslušného certifikátu v súlade s § 36 zákona o verejnom obstarávaní.

Minimálna úroveň požadovaná verejným obstarávateľom podľa § 38 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní a bodu III.1.3) - 3.4 Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania: Uchádzač preukáže a doloží, že je držiteľom platného certifikátu systému manažérstva kvality zodpovedajúceho EN ISO 9001 v oblasti predmetu zákazky, ktorým potvrdí splnenie noriem manažérstva kvality. Verejný obstarávateľ uzná aj osvedčenie vydané príslušnými orgánmi členských štátov, resp. prijme aj iné dôkazy predložené uchádzačom o zabezpečení manažérstva kvality, avšak musia byť rovnocenné opatreniam na zabezpečenie environmentálneho manažérstva podľa požiadaviek na vystavenie príslušného certifikátu v súlade s § 35 zákona o verejnom obstarávaní.

Minimálna úroveň požadovaná verejným obstarávateľom podľa § 38 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní a bodu III.1.3) - 3.5 Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania: Uchádzač preukáže a doloží, že je držiteľom platného certifikátu systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci OHSAS 18001 v oblasti predmetu zákazky, ktorým potvrdí splnenie noriem v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Verejný obstarávateľ uzná aj osvedčenie vydané príslušnými orgánmi členských štátov, resp. prijme aj iné dôkazy predložené uchádzačom o zabezpečení manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, avšak musia byť rovnocenné opatreniam na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 26/07/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Slowaaks, Tsjechisch
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 31/03/2020
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 29/07/2019
Plaatselijke tijd: 09:00
Plaats:

Škola istoty a nádeje, Partizánska 8, 962 23 Očová, SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Otvárania sa môžu zúčastniť uchádzači, ktorí predložili svoju ponuku v lehote na predkladanie ponúk a to v súlade s bodom 25.2 súťažných podkladov.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:

1) Zadávanie nadlimitnej zákazky sa realizuje systémom elektronického verejného obstarávania prostredníctvom systému elektronického verejného obstarávania (ďalej len IS EVO) na portáli www.uvo.gov.sk. Verejný obstarávateľ neposkytne záujemcom súťažné podklady v listinnej podobe. Podrobnosti týkajúce sa spôsobu dorozumievania sú uvedené v súťažných podkladoch.

2) Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi sa uskutočňuje v elektronickej podobe prostredníctvom IS EVO, ktorý zabezpečí trvalé zachytenie obsahu, ak nie je v súťažných podkladoch uvedené inak.

3) Plynutie zákonných lehôt v prípade elektronickej komunikácie je odo dňa odoslania/doručenia správy. Pod pojmom doručenie sa myslí, kedy bola správa doručená záujemcovi/uchádzačovi do IS EVO a nie kedy si ju záujemca/uchádzač prečítal.

4) Pre potreby predkladania ponúk záujemca/uchádzač postupuje v zmysle súťažných podkladov a príručiek dostupných na www.uvo.gov.sk

5) Splnenie podmienky účasti možno preukázať predložením jednotného európskeho dokumentu podľa § 39 zákona o verejnom obstarávaní, pričom doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladajú verejnému obstarávateľovi uchádzači v súlade s § 39 od. 6 zákona o verejnom obstarávaní v lehote 5 pracovných dní odo dňa doručenia písomnej výzvy na doručenie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti, ak verejný obstarávateľ neurčí dlhšiu lehotu.

6) Verejný obstarávateľ podľa § 40 ods. 6 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní vylúči z verejného obstarávania uchádzača, ak na základe dôveryhodných informácií má dôvodné podozrenie, že uchádzač uzavrel v danom verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Bratislava
820 05
Slovakije
Telefoon: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Internetadres: http://www.uvo.gov.sk

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

V zmysle zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Bratislava
820 05
Slovakije
Telefoon: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Internetadres: http://www.uvo.gov.sk

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
20/06/2019