Leveringen - 293319-2019

25/06/2019    S120    Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Letland-Jelgava: Houtbewerkingsuitrusting

2019/S 120-293319

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Jelgavas novada pašvaldība
Nationaal identificatienummer: 90009118031
Postadres: Pasta iela 37
Plaats: Jelgava
NUTS-code: LV003
Postcode: LV-3001
Land: Letland
Contactpersoon: Kristīne Akone
E-mail: Kristine.Akone@jelgavasnovads.lv
Telefoon: +371 63012251

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.jelgavasnovads.lv

Adres van het kopersprofiel: http://www.eis.gov.lv/EKEIS

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://www.eis.gov.lv
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: www.eis.gov.lv
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Pašvaldība
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Aprīkojums restaurācijas namam

Referentienummer: JNP 2019/49
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
43810000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Aprīkojums restaurācijas namam.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor meerdere percelen, maximumaantal: 8
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Aprīkojums koka izstrādājumu restaurācijas darbnīcai

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
43810000
43830000
30232100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LV003
Voornaamste plaats van uitvoering:

Zaļenieku pagasts Restauratoru nams, Zaļenieku komerciālā un amatniecības vidusskola, Zaļenieku pagasts, Jelgavas novads.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Aprīkojums restaurācijas namam.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 2
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Interreg V-A Latvijas – Lietuvas programmas 2014. – 2020.gadam projekts ”Darba vidē balstītas apmācības uzsākšana būvniecības un restaurācijas nozarēs Zemgalē un Paņevežā” (Initiation of WEBT) LLI-315

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Aprīkojums akmens un mūra restaurācijas darbnīcai

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
43810000
43830000
30232100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LV003
Voornaamste plaats van uitvoering:

Restauratoru nams, Zaļenieku komerciālā un amatniecības vidusskola, Zaļenieku pagasts, Jelgavas novads.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Aprīkojums restaurācijas namam.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 2
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Interreg V-A Latvijas – Lietuvas programmas 2014. – 2020.gadam projekts ”Darba vidē balstītas apmācības uzsākšana būvniecības un restaurācijas nozarēs Zemgalē un Paņevežā” (Initiation of WEBT) LLI-315

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Ledusskapis – vitrīna, elektriskā krāsniņa

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
43810000
43830000
30232100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LV003
Voornaamste plaats van uitvoering:

Restauratoru nams, Zaļenieku komerciālā un amatniecības vidusskola, Zaļenieku pagasts, Jelgavas novads.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Aprīkojums restaurācijas namam.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 2
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Interreg V-A Latvijas – Lietuvas programmas 2014. – 2020.gadam projekts ”Darba vidē balstītas apmācības uzsākšana būvniecības un restaurācijas nozarēs Zemgalē un Paņevežā” (Initiation of WEBT) LLI-315

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Šujmašīna

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
43810000
43830000
30232100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LV003
Voornaamste plaats van uitvoering:

Restauratoru nams, Zaļenieku komerciālā un amatniecības vidusskola, Zaļenieku pagasts, Jelgavas novads.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Aprīkojums restaurācijas namam.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 2
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Interreg V-A Latvijas – Lietuvas programmas 2014. – 2020.gadam projekts ”Darba vidē balstītas apmācības uzsākšana būvniecības un restaurācijas nozarēs Zemgalē un Paņevežā” (Initiation of WEBT) LLI-315

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Skapji, plaukti

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
43810000
43830000
30232100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LV003
Voornaamste plaats van uitvoering:

Restauratoru nams, Zaļenieku komerciālā un amatniecības vidusskola, Zaļenieku pagasts, Jelgavas novads.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Aprīkojums restaurācijas namam.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 2
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Interreg V-A Latvijas – Lietuvas programmas 2014. – 2020.gadam projekts ”Darba vidē balstītas apmācības uzsākšana būvniecības un restaurācijas nozarēs Zemgalē un Paņevežā” (Initiation of WEBT) LLI-315

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Darba aizsardzības līdzekļi

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
43810000
43830000
30232100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LV003
Voornaamste plaats van uitvoering:

Restauratoru nams, Zaļenieku komerciālā un amatniecības vidusskola, Zaļenieku pagasts, Jelgavas novads.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Aprīkojums restaurācijas namam.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 2
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Interreg V-A Latvijas – Lietuvas programmas 2014. – 2020.gadam projekts ”Darba vidē balstītas apmācības uzsākšana būvniecības un restaurācijas nozarēs Zemgalē un Paņevežā” (Initiation of WEBT) LLI-315

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

3D printeris

Perceel nr.: 7
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
43810000
43830000
30232100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LV003
Voornaamste plaats van uitvoering:

Restauratoru nams, Zaļenieku komerciālā un amatniecības vidusskola, Zaļenieku pagasts, Jelgavas novads.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Aprīkojums restaurācijas namam.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 2
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Interreg V-A Latvijas – Lietuvas programmas 2014. – 2020.gadam projekts ”Darba vidē balstītas apmācības uzsākšana būvniecības un restaurācijas nozarēs Zemgalē un Paņevežā” (Initiation of WEBT) LLI-315

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Prožektori, infrasarkanā lampa

Perceel nr.: 8
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
43810000
43830000
30232100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LV003
Voornaamste plaats van uitvoering:

Restauratoru nams, Zaļenieku komerciālā un amatniecības vidusskola, Zaļenieku pagasts, Jelgavas novads.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Aprīkojums restaurācijas namam.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 2
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Interreg V-A Latvijas – Lietuvas programmas 2014. – 2020.gadam projekts ”Darba vidē balstītas apmācības uzsākšana būvniecības un restaurācijas nozarēs Zemgalē un Paņevežā” (Initiation of WEBT) LLI-315

II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 22/07/2019
Plaatselijke tijd: 14:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Lets
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 22/07/2019
Plaatselijke tijd: 14:00
Plaats:

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Iepirkumu uzraudzības birojs
Postadres: Eksporta iela 6
Plaats: Rīga
Land: Letland
E-mail: pasts@iub.gov.lv
Telefoon: +371 67326719
Fax: +371 67326720

Internetadres: http://www.iub.gov.lv

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Iepirkumu uzraudzības birojs
Postadres: Eksporta iela 6
Plaats: Rīga
Postcode: LV-1010
Land: Letland
E-mail: pasts@iub.gov.lv
Telefoon: +371 67326719
Fax: +371 67326720

Internetadres: http://www.iub.gov.lv

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
20/06/2019