Leveringen - 293320-2019

25/06/2019    S120    Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Roemenië-Cluj-Napoca: Medische apparatuur

2019/S 120-293320

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Spitalul Clinic de Recuperare Cluj-Napoca
Nationaal identificatienummer: 4288063
Postadres: Str. Viilor nr. 46-50
Plaats: Cluj-Napoca
NUTS-code: RO113 Cluj
Postcode: 400347
Land: Roemenië
Contactpersoon: Bota Viorica Rodica
E-mail: recuperarecj@gmail.com
Telefoon: +40 264207021
Fax: +40 264453131

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.recuperarecluj.ro/

Adres van het kopersprofiel: www.e-licitatie.ro

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: www.e-licitatie.ro
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Spital Recuperare Cluj
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Aparatură medicală

Referentienummer: 4288063/2019/15
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33100000 Medische apparatuur
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Aparatura medicala – 2 loturi – in conformitate cu prevederile caietului de sarcini.

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 15.

Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari/informatii suplimentare in a 10-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 3 474 788.00 RON
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor meerdere percelen, maximumaantal: 2
Maximumaantal percelen dat aan één inschrijver mag worden gegund: 2
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Sistem de radioscopie destinat laborator explorări

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33100000 Medische apparatuur
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO113 Cluj
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spitalul Clinic de Recuperare Cluj, Str. Viilor nr. 46-50.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Sistem de radioscopie destinat laborator explorari pentru buna desfasurare a activitatii din cadrul laboratorului de explorari functionale a sectiei de cardiologie.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Un sistem cu o capacitate termica de stocare a anodei cat mai mare permite ergonomia de utilizare – timpi redusi de expunere si interventie – scurtare timpilor de racire [...] detalii pe www.e-licitatie.ro / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Acoperire a pacientului fara repozitionare este un criteriu de performanta tehnica important, intrucat in cursul operatiilor de tip interventional sunt necesare invest [...] detalii pe www.e-licitatie.ro / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Sistemele ce poseda tehnologii modere cu grila in comutare faciliteaza achizitia de pulsuri scurte permitand in concluzie o reducerea dozei de iradiere totale – atat ce [...] detalii pe www.e-licitatie.ro / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Pentru oferta admisibila cu cea mai mare durata de garantie: 10 puncte. / Weging: 10
Prijs - Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 3 277 310.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 3
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Ecograf portabil pentru musculoscheletar

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33100000 Medische apparatuur
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO113 Cluj
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spitalul Clinic de Recuperare Cluj-Napoca, Str. Viilor nr. 46-50.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Ecograf portabil pentru musculoscheletar – 1 buc., conform caietului de sarcini.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 197 478.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 3
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167 din Legea nr. 98/2016.

Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.

Aceste documente specificate in DUAE trebuie prezentate doar la solicitarea autoritatii contractante numai de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Autoritatea contractanta are obligatia de a accepta ca fiind suficient si relevant pentru demonstrarea faptului ca ofertantul/candidatul nu se încadreaza în una dintre situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167 din Legea 98/2016, orice document considerat edificator, din acest punct de vedere, în tara de origine sau în tara în care ofertantul/candidatul este stabilit, cum ar fi certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autoritati competente din tara respectiva. În cazul în care în tara de origine sau în tara în care este stabilit ofertantul/candidatul nu se emit de catre autoritati competente documente cum ar fi certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente sau respectivele documente nu vizeaza toate situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167 din Legea 98/2016, autoritatea contractanta are obligatia de a accepta o declaratie pe propria raspundere, o declaratie autentica data în fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente în acest sens.

Dupa caz, se prezinta documente din care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice.

Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE sunt:

— cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv,

— certificatul de atestare fiscala eliberat de Compartimentul Impozite si Taxe Locale. Acest document trebuie sa ateste lipsa datoriilor restante la momentul depunerii acestora. Ofertantii straini vor prezenta orice documente edificatoare eliberate de autoritati competente din tara in care acestia sunt rezidenti prin care sa dovedeasca indeplinirea obligatiilor scadente de plata a impozitelor catre bugetul local, in conformitate cu legislatia din tara de rezidenta. Documentele emise intr-o alta limba vor fi insotite de traducerea autorizata in limba romana,

— certificatul de atestare fiscala eliberat de organul de administrare fiscala al unitatii administrativ teritoriale de pe raza caruia societatea are sediul social; documentul trebuie sa ateste lipsa datoriilor restante la momentul depunerii acestora. Certificatul fiscal se solicita pentru sediul social, sediile secundare precum si punctul/punctele de lucru pentru care exista obligatii de plata.Ofertantii straini vor prezenta orice documente edificatoare eliberate de autoritati competente din tara in care acestia sunt rezidenti – prin care sa dovedeasca indeplinirea obligatiilor scadente de plata a impozitelor catre bugetul de stat in conformitate cu legislatia din tara de rezidenta. Documentele emise intr-o alta limba vor fi insotite de traducerea autorizata in limba romana.

Documentele se prezinta in original, copie legalizata sau copie conforma cu originalul.

Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 58, 59, 60 din Legea 98/2016 – ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 58, 59 si 60 din Legea 98/2016.

Modalitatea [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Loturile: 1, 2. Specificati cifra de afaceri medie anuala. Operatorii economici care depun oferta trebuie sa dovedeasca ca detin capacitatea economică și financiară de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Toti operatorii economici (lider, asociat, tert sustinator) participanti la procedura vor completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE creat de autoritatea contractanta si atasat procedurii. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate se realizeaza prin completarea formularului DUAE respectiv: Fisa de informatii generale cuprinzand cifra de afaceri globala pe ultimii 3 ani.

Eventuele minimumeisen:

Fisa de informatii generale cuprinzand cifra de afaceri globala pe ultimii 3 ani.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Loturile: 1, 2. Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat. Operatorii economici care depun oferta trebuie sa dovedeasca ca detin capacitatea tehnica si profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Documentele justificative care probeaza aceasta sunt: experienta similara – lista principalelor livrari de produse efectuate in ultimii 3 ani, continand valori, perioade de livrare, beneficiari publici sau privati din care sa rezulte ca au fost livrate produse similare. Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca ca dispun de capacitatea tehnica si profesionala necesara pentru a executa contractul de achizitie publica/acordul-cadru si la un standard de calitate corespunzator pentru ca autoritatea contractanta sa fie protejata fata de un eventual risc de neindeplinire corespunzatoare a contractului.

Eventuele minimumeisen:

Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor, se va prezenta documentul solicitat. Livrarea de produse se confirma prin prezentarea unor certificate/documente emise de beneficiarii care au beneficiat de furnizarea produselor ce fac obiectul procedurii sau similare. Precizam ca aceste documente urmeaza sa fie prezentate la solicitarea autoritatii contractante doar de ofertantul clasat pe locul din clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 25/07/2019
Plaatselijke tijd: 15:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Roemeens
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 25/11/2019
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 25/07/2019
Plaatselijke tijd: 15:00
Plaats:

In SEAP.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Comisia de evaluare.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

Asociere. Mai multi operatori economici au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune oferta comuna, fara a fi obligati sa isi legalizeze din punct de vedere formal asocierea. Asocierea va fi legalizata numai în cazul în care oferta comuna este declarata câstigatoare. Documentele justificative care probeaza cele asumate in angajamente/acorduri vor fi solicitate doar ofertantului declarat castigator la solicitarea autoritatii contractante Subcontractare In cazul în care ofertantul intentioneaza sa subcontracteze parti din contract, DUAE include informatiile solicitate cu privire la subcontractanti, iar subcontractantul/subcontractantii nominalizat/i de catre ofertant, are/au obligatia de a completa DUAE cu datele proprii, cu activitatile pe care le vor realiza.

Documentele justificative care probeaza cele asumate in angajamente/acorduri vor fi solicitate doar ofertantului declarat castigator la solicitarea autoritatii contractante.

Modalitatea de indeplinire: completare DUAE conform Notificarii 256/2016, se solicita tuturor ofertantilor, ca odata cu depunerea DUAE sa prezinte angajamentul tertului sustinator (impreuna cu documente anexe la angajament, transmise acestora de catre tert/tertii sustinatori,

Din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia/acestora), acordul de asociere si acordul de subcontractare. Documentele justificative care probeaza cele asumente in angajamente/acorduri vor fi solicitate doar ofertantului declarat castigator la solicitarea autoritatii contractante.

Modalitatea de departajare a ofertelor cu preturi egale: in cazul in care, in urma stabilirii clasamentului final conform criteriului de atribuire, comisia de evaluare constata ca exista doua sau mai multe oferte clasate pe primul loc cu preturi egale, autoritatea contractanta va solicita clarificari prin intermediul SEAP, in vederea incarcarii electronice pe SEAP, de catre operatorii economici in cauza, de noi oferte financiare (documente care contin noile preturi) pana cand departajarea va putea fi posibila.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postadres: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Plaats: București
Postcode: 030084
Land: Roemenië
E-mail: office@cnsc.ro
Telefoon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Internetadres: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Conform art. 8 din Legea 101/2016.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Giurgea, Ghidra & Asociații – Societate civilă de avocați
Postadres: Bulevardul 21 Decembrie 1989 nr. 102
Plaats: Cluj-Napoca
Postcode: 400106
Land: Roemenië
E-mail: office@giurgea.ghidra.ro
Telefoon: +40 264443355
Fax: +40 264443355

Internetadres: http://giurgeaghidra.ro

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
21/06/2019