Leveringen - 293320-2019

25/06/2019    S120    Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Roemenië-Cluj-Napoca: Medische apparatuur

2019/S 120-293320

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Spitalul Clinic de Recuperare Cluj-Napoca
Nationaal identificatienummer: 4288063
Postadres: Str. Viilor nr. 46-50
Plaats: Cluj-Napoca
NUTS-code: RO113
Postcode: 400347
Land: Roemenië
Contactpersoon: Bota Viorica Rodica
E-mail: recuperarecj@gmail.com
Telefoon: +40 264207021
Fax: +40 264453131

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.recuperarecluj.ro/

Adres van het kopersprofiel: www.e-licitatie.ro

I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Aparatură medicală

Referentienummer: 4288063/2019/15
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33100000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 3 474 788.00 RON
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Sistem de radioscopie destinat laborator explorări

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33100000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO113
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 3 277 310.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 3
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Ecograf portabil pentru musculoscheletar

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33100000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO113
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 197 478.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 3
Deze opdracht kan worden verlengd: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 25/07/2019
Plaatselijke tijd: 15:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Roemeens

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
21/06/2019