Leveringen - 293322-2019

25/06/2019    S120    Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Bulgarije-Sofia: Diagnostische agentia

2019/S 120-293322

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Natsionalen tsentar po zarazni i parazitni bolesti
Nationaal identificatienummer: 000662721
Postadres: bul. „Yanko Sakazov“ No. 26
Plaats: Sofiya
NUTS-code: BG411 София (столица)
Postcode: 1504
Land: Bulgarije
Contactpersoon: Tanya Gyurova i dots. Stefka Krumova Ivanova po tehnicheskata spetsifikatsiya
E-mail: ncipd@ncipd.org
Telefoon: +359 29442875
Fax: +359 29433075

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.ncipd.org.

Adres van het kopersprofiel: http://www.ncipd.org/index.php?option=com_content&view=category&id=99&Itemid=1102&lang=bg

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://www.ncipd.org/index.php?option=com_content&view=category&id=99&Itemid=1102&lang=bg
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

„Доставка на апарати и диагностични, лабораторни и медицински консумативи по 3 национални програми“

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33694000 Diagnostische agentia
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

„Доставка на апарати и диагностични, лабораторни и медицински консумативи по 3 национални програми“. „Национален план на Република БЪЛГАРИЯ за готовност за грипна пандемия“, Национална програма за контрол и лечение на ротавирусните гастроентерити в Република БЪЛГАРИЯ и Национална програма за елиминация на морбили и рубеола (2019—2022 г.)“ и е разделен на 37 обособени позиции.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 169 382.12 BGN
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Китове за изолиране на нуклеинови киселини

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33694000 Diagnostische agentia
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411 София (столица)
Voornaamste plaats van uitvoering:

Гр. София, бул. „Янко Сакъзов“ № 26

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Обособената позиция е подробно описана в техническата спецификация. Количество — до 3 072 теста.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 34 990.08 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Оферираният продукт трябва да отговаря на изискванията по Директива 98/79/ЕС за диагностичните реактиви, представляващи ин витро диагностични медицински изделия.

Оферираният продукт не трябва да има регистрирани данни в ИАЛ и/или EUDAMED за инциденти през последните 2 години, както и за блокирани или изтеглени партиди от същото медицинско изделие през последните 2 години.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Китове и реактиви за PCR

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33694000 Diagnostische agentia
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411 София (столица)
Voornaamste plaats van uitvoering:

Гр. София, бул. „Янко Сакъзов“ № 26

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Обособена позиция 2 — Обособената позиция е комплексна и включва 4 подпозиции — подробно описани в техническата спецификация. Участникът трябва да представи оферта за всички подпозиции, в противен случай ще бъде отстранен от процедурата.

Количество — до 9 400 реакции- за цялата позиция с 4 подпозиции.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 58 233.00 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Китове и мастърмиксове за RT-PCR

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33694000 Diagnostische agentia
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411 София (столица)
Voornaamste plaats van uitvoering:

Гр. София, бул. „Янко Сакъзов“ № 26

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Обособена позиция 3 — Обособената позиция е комплексна и включва 2 подпозиции — подробно описани в техническата спецификация. Участникът трябва да представи оферта за всички подпозиции, в противен случай ще бъде отстранен от процедурата.

Количество общо до 500 реакции и до 100 теста за двете обособени позиции.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 4 372.00 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Hot-start ДНК Taq полимераза за PCR; горещ старт чрез инхибиращо моноклонално антитяло, със запазена интактна 5'-3' екзонуклеазна функция

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33696500 Laboratoriumreagentia
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411 София (столица)
Voornaamste plaats van uitvoering:

Гр. София, бул. „Янко Сакъзов“ № 26

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Обособената позиция е подробно описана в техническата спецификация.

Количество — до 500 единици.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 300.00 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Реактиви за молекулярна биология

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33696500 Laboratoriumreagentia
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411 София (столица)
Voornaamste plaats van uitvoering:

Гр. София, бул. „Янко Сакъзов“ № 26

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Обособена позиция 5 — Обособената позиция е комплексна и включва 2 подпозиции — подробно описани в техническата спецификация. Участникът трябва да представи оферта за всички подпозиции, в противен случай ще бъде отстранен от процедурата.

Количество — до 100 милилтра и до 100 грама — за цялата позиция с 2 подпозиции.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 102.00 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

ELISA китове за морбили

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33694000 Diagnostische agentia
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411 София (столица)
Voornaamste plaats van uitvoering:

Гр. София, бул. „Янко Сакъзов“ № 26

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Обособена позиция 6 — Обособената позиция е комплексна и включва 4 подпозиции — подробно описани в техническата спецификация. Участникът трябва да представи оферта за всички подпозиции, в противен случай ще бъде отстранен от процедурата.

Количество — до 1920 теста — за цялата позиция с 4 подпозиции

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 3 987.84 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Оферираният продукт трябва да отговаря на изискванията по Директива 98/79/ЕС за диагностичните реактиви, представляващи ин витро диагностични медицински изделия.

Оферираният продукт не трябва да има регистрирани данни в ИАЛ и/или EUDAMED за инциденти през последните 2 години, както и за блокирани или изтеглени партиди от същото медицинско изделие през последните 2 години.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

ELISA китове за рубеола

Perceel nr.: 7
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33694000 Diagnostische agentia
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411 София (столица)
Voornaamste plaats van uitvoering:

Гр. София, бул. „Янко Сакъзов“ № 26

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Обособена позиция 7 — Обособената позиция е комплексна и включва 4 подпозиции — подробно описани в техническата спецификация. Участникът трябва да представи оферта за всички подпозиции, в противен случай ще бъде отстранен от процедурата.

Количество — до 1728 теста — за цялата позиция с 4 подпозиции.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 3 216.00 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Оферираният продукт трябва да отговаря на изискванията по Директива 98/79/ЕС /за диагностичните реактиви, представляващи ин витро диагностични медицински изделия.

Оферираният продукт не трябва да има регистрирани данни в ИАЛ и/или EUDAMED за инциденти през последните две години, както и за блокирани или изтеглени партиди от същото медицинско изделие през последните две години.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

ELISA тестове за грип

Perceel nr.: 8
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33694000 Diagnostische agentia
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411 София (столица)
Voornaamste plaats van uitvoering:

Гр. София, бул. „Янко Сакъзов“ № 26

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Обособена позиция 8 — Обособената позиция е комплексна и включва 3 подпозиции — подробно описани в техническата спецификация. Участникът трябва да представи оферта за всички подпозиции, в противен случай ще бъде отстранен от процедурата.

Количество — до 1 056 теста — за цялата позиция с 3 подпозиции

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 2 640.00 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Оферираният продукт трябва да отговаря на изискванията по Директива 98/79/ЕС за диагностичните реактиви, представляващи ин витро диагностични медицински изделия.

Оферираният продукт не трябва да има регистрирани данни в ИАЛ и/или EUDAMED за инциденти през последните 2 години, както и за блокирани или изтеглени партиди от същото медицинско изделие през последните 2 години.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

ELISA китове за чревни вирусни антигени

Perceel nr.: 9
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33694000 Diagnostische agentia
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411 София (столица)
Voornaamste plaats van uitvoering:

Гр.София, бул.“Янко Сакъзов“ 26

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Обособена позиция 9 - Обособената позиция е комплексна и включва 2 подпозиции- подробно описани в техническата спецификация. Участникът трябва да представи оферта за всички подпозиции, в противен случай ще бъде отстранен от процедурата.

Количество - до 576 теста- за цялата позиция с 2 подпозиции

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 2 246.40 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Оферираният продукт трябва да отговаря на изискванията по Директива 98/79/ЕС /за диагностичните реактиви, представляващи ин витро диагностични медицински изделия.

Оферираният продукт не трябва да има регистрирани данни в ИАЛ и/или EUDAMED за инциденти през последните две години, както и за блокирани или изтеглени партиди от същото медицинско изделие през последните две години.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Имуноблотове

Perceel nr.: 10
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33694000 Diagnostische agentia
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411 София (столица)
Voornaamste plaats van uitvoering:

Гр.София, бул.“Янко Сакъзов“ 26

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Обособената позиция е подробно описана в техническата спецификация. Количество - до 48 теста.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 900.00 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Оферираният продукт трябва да отговаря на изискванията по Директива 98/79/ЕС /за диагностичните реактиви, представляващи ин витро диагностични медицински изделия.

Оферираният продукт не трябва да има регистрирани данни в ИАЛ и/или EUDAMED за инциденти през последните две години, както и за блокирани или изтеглени партиди от същото медицинско изделие през последните две години.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Набори за екстракция на нуклеинови киселини

Perceel nr.: 11
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33694000 Diagnostische agentia
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411 София (столица)
Voornaamste plaats van uitvoering:

Гр.София, бул.“Янко Сакъзов“ 26

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Обособената позиция е подробно описана в техническата спецификация. Количество - до 200 теста.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 1 180.00 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Молекулни ДНК маркери с отделно багрило за накапване

Perceel nr.: 12
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33694000 Diagnostische agentia
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411 София (столица)
Voornaamste plaats van uitvoering:

Гр.София, бул.“Янко Сакъзов“ 26

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Обособената позиция е подробно описана в техническата спецификация. Количество - до 400 микрограма.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 560.00 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Обратни транскриптази

Perceel nr.: 13
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33694000 Diagnostische agentia
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411 София (столица)
Voornaamste plaats van uitvoering:

Гр.София, бул.“Янко Сакъзов“ 26

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Обособената позиция е комплексна и включва 2 подпозиции- подробно описани в техническата спецификация. Участникът трябва да представи оферта за всички подпозиции, в противен случай ще бъде отстранен от процедурата.

Количество - до 100 000 единици- за цялата позиция с 2 подпозиции

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 1 400.00 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Реагенти за молекулярна биология

Perceel nr.: 14
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33694000 Diagnostische agentia
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411 София (столица)
Voornaamste plaats van uitvoering:

Гр.София, бул.“Янко Сакъзов“ 26

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Обособената позиция е подробно описана в техническата спецификация. Количество - до 200 микромола.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 74.00 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Буфери и багрила за молекуляна биология

Perceel nr.: 15
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33696500 Laboratoriumreagentia
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411 София (столица)
Voornaamste plaats van uitvoering:

Гр.София, бул.“Янко Сакъзов“ 26

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Обособената позиция е комплексна и включва 4 подпозиции- подробно описани в техническата спецификация. Участникът трябва да представи оферта за всички подпозиции, в противен случай ще бъде отстранен от процедурата.

Количество - до 1000 микролитра, до 2,5 литра и до 18 005 милилитра- за цялата позиция с 4 подпозиции

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 1 365.00 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Хранителни среди за клетъчни култури

Perceel nr.: 16
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33696500 Laboratoriumreagentia
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411 София (столица)
Voornaamste plaats van uitvoering:

Гр.София, бул.“Янко Сакъзов“ 26

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Обособената позиция е подробно описана в техническата спецификация. Количество - до 4000 милилитра.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 200.00 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Реактиви и консумативи за ДНК секвениране на апарат GeXP (Bеckman-Coultier)

Perceel nr.: 17
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33694000 Diagnostische agentia
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411 София (столица)
Voornaamste plaats van uitvoering:

Гр.София, бул.“Янко Сакъзов“ 26

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Обособената позиция е комплексна и включва 8 подпозиции- подробно описани в техническата спецификация. Участникът трябва да представи оферта за всички подпозиции, в противен случай ще бъде отстранен от процедурата.

Количество - до 201 броя, до 192 теста, до 218 милилитра и 1360 реакции- за цялата позиция с 8 подпозиции

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 11 532.16 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Етанол, 70 %, опаковка до 1 литър

Perceel nr.: 18
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33696500 Laboratoriumreagentia
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411 София (столица)
Voornaamste plaats van uitvoering:

Гр.София, бул.“Янко Сакъзов“ 26

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Обособената позиция е подробно описана в техническата спецификация. Количество - до 3 литра.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 30.00 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Връхчета за пипети

Perceel nr.: 19
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
38437110 Pipet-tips
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411 София (столица)
Voornaamste plaats van uitvoering:

Гр.София, бул.“Янко Сакъзов“ 26

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Обособената позиция е комплексна и включва 8 подпозиции- подробно описани в техническата спецификация. Участникът трябва да представи оферта за всички подпозиции, в противен случай ще бъде отстранен от процедурата.

Количество - до 25 120 броя- за цялата позиция с 8 подпозиции

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 1 972.80 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Епруветки

Perceel nr.: 20
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33192500 Reageerbuisjes
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411 София (столица)
Voornaamste plaats van uitvoering:

Гр.София, бул.“Янко Сакъзов“ 26

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Обособена позиция 20 - Обособената позиция е комплексна и включва 6 подпозиции- подробно описани в техническата спецификация. Участникът трябва да представи оферта за всички подпозиции, в противен случай ще бъде отстранен от процедурата.

Количество - до 24320 броя- за цялата позиция с 6 подпозиции

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 3 595.40 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Плаки за PCR

Perceel nr.: 21
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000 Medische verbruiksartikelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411 София (столица)
Voornaamste plaats van uitvoering:

Гр.София, бул.“Янко Сакъзов“ 26

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Обособената позиция е комплексна и включва 2 подпозиции- подробно описани в техническата спецификация. Участникът трябва да представи оферта за всички подпозиции, в противен случай ще бъде отстранен от процедурата.

Количество - до 300 броя- за цялата позиция с 2 подпозиции

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 1 716.00 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Охладител за 1,5-2,0 мл епруветки

Perceel nr.: 22
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000 Medische verbruiksartikelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411 София (столица)
Voornaamste plaats van uitvoering:

Гр.София, бул.“Янко Сакъзов“ 26

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Обособена позиция 22- подробно описана в техническата спецификация.

Количество -до 1 брой.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 180.00 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Шишенца за съхранение - обем 4 мл, стъклени (прозрачно стъкло)

Perceel nr.: 23
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000 Medische verbruiksartikelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411 София (столица)
Voornaamste plaats van uitvoering:

Гр.София, бул.“Янко Сакъзов“ 26

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Обособената позиция е подробно описана в техническата спецификация. Количество - до 100 броя.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 127.00 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Контейнери за вземане на носогърлен смив

Perceel nr.: 24
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000 Medische verbruiksartikelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411 София (столица)
Voornaamste plaats van uitvoering:

Гр.София, бул.“Янко Сакъзов“ 26

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Обособената позиция е подробно описана в техническата спецификация. Количество - до 500 броя.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 600.00 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Оферираният продукт трябва да отговаря на изискванията по Директива 98/79/ЕС /за диагностичните реактиви, представляващи ин витро диагностични медицински изделия.

Оферираният продукт не трябва да има регистрирани данни в ИАЛ и/или EUDAMED за инциденти през последните две години, както и за блокирани или изтеглени партиди от същото медицинско изделие през последните две години.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Стерилни филтри (Syringe filters) за еднократна употреба за спринцовки

Perceel nr.: 25
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000 Medische verbruiksartikelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411 София (столица)
Voornaamste plaats van uitvoering:

Гр.София, бул.“Янко Сакъзов“ 26

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Обособената позиция е подробно описана в техническата спецификация. Количество - до 200 броя.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 350.00 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Ръкавици

Perceel nr.: 26
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
18424300 Wegwerphandschoenen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411 София (столица)
Voornaamste plaats van uitvoering:

Гр.София, бул.“Янко Сакъзов“ 26

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Обособена позиция 26 - Обособената позиция е комплексна и включва 4 подпозиции- подробно описани в техническата спецификация. Участникът трябва да представи оферта за всички подпозиции, в противен случай ще бъде отстранен от процедурата.

Количество - до 5500 броя- за цялата позиция с 4 подпозиции

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 275.00 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

ХИМИЧЕСКИ УСТОЙЧИВИ РЪКАВИЦИ

Perceel nr.: 27
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
18424300 Wegwerphandschoenen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411 София (столица)
Voornaamste plaats van uitvoering:

Гр.София, бул.“Янко Сакъзов“ 26

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Обособената позиция е подробно описана в техническата спецификация. Количество - до 500 броя.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 40.00 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

ПРАЙМЕРИ за диагностика до 35 бази, скала на синтез 25-50нмол

Perceel nr.: 28
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33694000 Diagnostische agentia
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411 София (столица)
Voornaamste plaats van uitvoering:

Гр.София, бул.“Янко Сакъзов“ 26

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Обособената позиция е подробно описана в техническата спецификация. Количество - до 200 нуклеотидни бази.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 230.00 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Стандартни ПРАЙМЕРИ до 35 бази, скала на синтез 25-50нмол, пречистени от соли

Perceel nr.: 29
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33694000 Diagnostische agentia
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411 София (столица)
Voornaamste plaats van uitvoering:

Гр.София, бул.“Янко Сакъзов“ 26

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Обособена позиция 29 - Обособената позиция е комплексна и включва 7 подпозиции- подробно описани в техническата спецификация. Участникът трябва да представи оферта за всички подпозиции, в противен случай ще бъде отстранен от процедурата.

Количество - до 438 нуклеотидни бази- за цялата позиция с 7 подпозиции

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 175.20 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Дегенеративни ПРАЙМЕРИ до 35 бази, скала на синтез 25-50 нмол, пречистени от соли

Perceel nr.: 30
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33694000 Diagnostische agentia
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411 София (столица)
Voornaamste plaats van uitvoering:

Гр.София, бул.“Янко Сакъзов“ 26

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Обособената позиция е комплексна и включва 6 подпозиции- подробно описани в техническата спецификация. Участникът трябва да представи оферта за всички подпозиции, в противен случай ще бъде отстранен от процедурата.

Количество - до 344 нуклеотидни бази- за цялата позиция с 6 подпозиции

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 272.79 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Праймери и сонди за респираторни вируси

Perceel nr.: 31
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33694000 Diagnostische agentia
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411 София (столица)
Voornaamste plaats van uitvoering:

Гр.София, бул.“Янко Сакъзов“ 26

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Обособената позиция е комплексна и включва 3 подпозиции- подробно описани в техническата спецификация. Участникът трябва да представи оферта за всички подпозиции, в противен случай ще бъде отстранен от процедурата.

Количество - до 8 броя и до 480 нуклеотидни бази- за цялата позиция с 3 подпозиции

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 2 342.65 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Неспецифични праймери - random hexamers - pd(N)6

Perceel nr.: 32
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33694000 Diagnostische agentia
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411 София (столица)
Voornaamste plaats van uitvoering:

Гр.София, бул.“Янко Сакъзов“ 26

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Обособената позиция е подробно описана в техническата спецификация. Количество - до 100 реакции.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 142.00 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

ДВОЙНО БЕЛЯЗАНИ СОНДИ ЗА REAL-TIME PCR, с нефлуоресциращ гасител, скала на синтез 40-50нмол, HPLC или еквивалентно пречистване

Perceel nr.: 33
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33694000 Diagnostische agentia
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411 София (столица)
Voornaamste plaats van uitvoering:

Гр.София, бул.“Янко Сакъзов“ 26

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Обособената позиция е подробно описана в техническата спецификация. Количество - до 1 брой.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 261.60 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

ДВОЙНО БЕЛЯЗАНИ СОНДИ ЗА REAL-TIME PCR, скала на синтез 25-50нмол, HPLC или еквивалентно пречистване

Perceel nr.: 34
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33694000 Diagnostische agentia
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411 София (столица)
Voornaamste plaats van uitvoering:

Гр.София, бул.“Янко Сакъзов“ 26

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Обособената позиция е комплексна и включва 2 подпозиции- подробно описани в техническата спецификация. Участникът трябва да представи оферта за всички подпозиции, в противен случай ще бъде отстранен от процедурата.

Количество - до 2 наномола - за цялата позиция с 2 подпозиции

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 523.20 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Автоматични пипети и диспенсери

Perceel nr.: 35
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
38437000 Laboratoriumpipetten en toebehoren
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411 София (столица)
Voornaamste plaats van uitvoering:

Гр.София, бул.“Янко Сакъзов“ 26

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Обособената позиция е комплексна и включва 5 подпозиции- подробно описани в техническата спецификация. Участникът трябва да представи оферта за всички подпозиции, в противен случай ще бъде отстранен от процедурата.

Количество - до 7 броя- за цялата позиция с 5 подпозиции

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 2 660.00 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Система за детекция на нуклеинови киселини в реално време, със съпътстващо оборудване

Perceel nr.: 36
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
38000000 Laboratoriuminstrumenten, optische en precisie-instrumenten (uitgezonderd brillen)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411 София (столица)
Voornaamste plaats van uitvoering:

Гр.София, бул.“Ген.Столетов“ 44А

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Обособена позиция 36- подробно описана в техническата спецификация.

Количество -до 1 брой

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 21 000.00 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

PCR кабинет

Perceel nr.: 37
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
38000000 Laboratoriuminstrumenten, optische en precisie-instrumenten (uitgezonderd brillen)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411 София (столица)
Voornaamste plaats van uitvoering:

Гр.София, бул.“Ген.Столетов“ 44А

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Обособена позиция 37 - Обособената позиция е комплексна и включва 2 подпозиции- подробно описани в техническата спецификация. Участникът трябва да представи оферта за всички подпозиции, в противен случай ще бъде отстранен от процедурата.

Количество - до 2 броя- за цялата позиция с 2 подпозиции

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 5 590.00 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Участниците по обособени позиции № 1, 6, 7, 8, 9, 10 и 24, следва да притежават разрешение за търговия на едро с медицински изделия, издадено от Изпълнителна агенция по лекарствата (ИАЛ) или друг (еквивалентен) документ, удостоверяващ правото им да търгуват с медицински изделия, издаден от компетентен орган на друга държава членка или на друга държава — страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, или да са производители, установени на територията на Р. БЪЛГАРИЯ.

За доказване съответствието с това изискване, участниците попълват Част IV, буква А т. 1) от еЕЕДОП, като посочи номер, дата на издаване и срок на валидност, тази информация се попълва в т. „Тази информация достъпна ли е безплатно за органите от база данни в държава членка на ЕС“ — там се натиска „Да“ за да се отвори полето и да може да се впише необходимата на възложителя информация.

* Дейностите за търговия на едро с медицински изделия следва да се извършват от лица, притежаващи валидно Разрешение за търговия на едро с медицински изделия тези дейности могат да се извършват и от лице, представило копие от валиден еквивалентен документ, доказващ регистрацията му в някой от професионалните или търговски регистри на държавата, в която е установен, или да представи декларация или удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентните органи, съгласно националното му законодателство.

Забележка: на етап сключване на договор, участникът, избран за изпълнител, представя копие, заверено „Вярно с оригинала“ с подпис и печат от участника, на разрешението за търговия на едро с медицински изделия или еквивалентен документ.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Не се предвиждат.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Документи, с които участникът доказва съответствието с поставените минимални изисквания за технически и професионални възможности:

1. На етап сключване на договор, участникът, избран за изпълнител, представя копие, заверено „Вярно с оригинала“ с подпис и печат от участника, на валиден сертификат за управление на качеството EN ISO 9001:2015 или еквивалентен с обхват сходен с предмета на поръчката.

Eventuele minimumeisen:

До участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка се допуска участник, който:

1. прилага внедрена система за управление на качеството EN ISO 9001:2015 или еквивалентен с обхват сходен с предмета на поръчката.

— търговия с медицинска техника и/или специализирано оборудване за лабораторна и/или научна дейност.

Сертификатът трябва да е валиден и издаден от независими лица, които са акредитирани от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация по акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. Възложителят признава еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки. Когато участникът не е имал достъп до този сертификат или е нямал възможност да го получи в съответните срокове по независещи от него причини, той може да представи доказателства за прилагане на еквивалентни мерки за осигуряване на системата за управление на качеството. В тези случаи участникът трябва да е в състояние да докаже, че предлаганите мерки са еквивалентни на изискваните.

За доказване на критерия за подбор участникът попълва: Част IV: „Критерии за подбор“, Раздел Г — Схеми за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление, „Сертификати от независими органи, удостоверяващи стандарти за осигуряване на качество“ от еЕЕДОП — с посочване датата на валидност на сертификата, издателят му и обхватът на действие.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Всеки участник може да оферира неограничен брой обособени позиции между 37-те обособени позиции, които се възлагат чрез настоящата открита процедура.

За обособените позиции, означени като комплексни (с подпозиции), участниците трябва да подадат оферта за всички подпозиции, обхванати от съответната обособена позиция, в противен случай се отстранява от процедурата.

Условията за изпълнение на поръчката са подробно описани в проекта на договор — неразделна част от документацията.

Преди сключване на договор, участникът, избран за изпълнител, представя гаранция за изпълнение в размер на 3 % от стойността на договора — за консумативите, и 5 %, от стойността на договора- за апаратите по един от следните начини, по избор на изпълнителя:

1. парична сума;

2. банкова гаранция;

3. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

Условията за усвояване и връщане на гаранцията са описани в проекта на договор.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 31/07/2019
Plaatselijke tijd: 16:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Bulgaars
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 01/08/2019
Plaatselijke tijd: 09:00
Plaats:

Гр. София, бул. „Янко Сакъзов“ № 26, учебна зала към сектор вътреболнични инфекции към НРЛ КМАР.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Офертите се отварят на мястото в часа и на датата, посочени в обявлението за обществена поръчка.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Комисия за защита на конкуренцията
Postadres: бул. „Витоша“ № 18
Plaats: София
Postcode: 1000
Land: Bulgarije
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Telefoon: +359 29884070
Fax: +359 29807315

Internetadres: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

На основание чл. 197 ал. 1, т. 1 от ЗОП, жалби могат да се подават в 10-дневен срок от изтичане на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за обявяване на обявлението за изменение или допълнителна информация.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
21/06/2019