Leveringen - 293322-2019

25/06/2019    S120    Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Bulgarije-Sofia: Diagnostische agentia

2019/S 120-293322

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Natsionalen tsentar po zarazni i parazitni bolesti
Nationaal identificatienummer: 000662721
Postadres: bul. „Yanko Sakazov“ No. 26
Plaats: Sofiya
NUTS-code: BG411
Postcode: 1504
Land: Bulgarije
Contactpersoon: Tanya Gyurova i dots. Stefka Krumova Ivanova po tehnicheskata spetsifikatsiya
E-mail: ncipd@ncipd.org
Telefoon: +359 29442875
Fax: +359 29433075

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.ncipd.org.

Adres van het kopersprofiel: http://www.ncipd.org/index.php?option=com_content&view=category&id=99&Itemid=1102&lang=bg

I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

„Доставка на апарати и диагностични, лабораторни и медицински консумативи по 3 национални програми“

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33694000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 169 382.12 BGN
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Китове за изолиране на нуклеинови киселини

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33694000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 34 990.08 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Китове и реактиви за PCR

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33694000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 58 233.00 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Китове и мастърмиксове за RT-PCR

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33694000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 4 372.00 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Hot-start ДНК Taq полимераза за PCR; горещ старт чрез инхибиращо моноклонално антитяло, със запазена интактна 5'-3' екзонуклеазна функция

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33696500
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 300.00 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Реактиви за молекулярна биология

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33696500
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 102.00 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

ELISA китове за морбили

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33694000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 3 987.84 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

ELISA китове за рубеола

Perceel nr.: 7
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33694000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 3 216.00 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

ELISA тестове за грип

Perceel nr.: 8
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33694000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 2 640.00 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

ELISA китове за чревни вирусни антигени

Perceel nr.: 9
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33694000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 2 246.40 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Имуноблотове

Perceel nr.: 10
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33694000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 900.00 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Набори за екстракция на нуклеинови киселини

Perceel nr.: 11
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33694000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 1 180.00 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Молекулни ДНК маркери с отделно багрило за накапване

Perceel nr.: 12
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33694000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 560.00 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Обратни транскриптази

Perceel nr.: 13
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33694000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 1 400.00 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Реагенти за молекулярна биология

Perceel nr.: 14
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33694000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 74.00 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Буфери и багрила за молекуляна биология

Perceel nr.: 15
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33696500
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 1 365.00 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Хранителни среди за клетъчни култури

Perceel nr.: 16
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33696500
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 200.00 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Реактиви и консумативи за ДНК секвениране на апарат GeXP (Bеckman-Coultier)

Perceel nr.: 17
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33694000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 11 532.16 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Етанол, 70 %, опаковка до 1 литър

Perceel nr.: 18
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33696500
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 30.00 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Връхчета за пипети

Perceel nr.: 19
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
38437110
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 1 972.80 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Епруветки

Perceel nr.: 20
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33192500
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 3 595.40 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Плаки за PCR

Perceel nr.: 21
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 1 716.00 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Охладител за 1,5-2,0 мл епруветки

Perceel nr.: 22
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 180.00 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Шишенца за съхранение - обем 4 мл, стъклени (прозрачно стъкло)

Perceel nr.: 23
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 127.00 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Контейнери за вземане на носогърлен смив

Perceel nr.: 24
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 600.00 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Стерилни филтри (Syringe filters) за еднократна употреба за спринцовки

Perceel nr.: 25
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 350.00 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Ръкавици

Perceel nr.: 26
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
18424300
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 275.00 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

ХИМИЧЕСКИ УСТОЙЧИВИ РЪКАВИЦИ

Perceel nr.: 27
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
18424300
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 40.00 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

ПРАЙМЕРИ за диагностика до 35 бази, скала на синтез 25-50нмол

Perceel nr.: 28
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33694000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 230.00 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Стандартни ПРАЙМЕРИ до 35 бази, скала на синтез 25-50нмол, пречистени от соли

Perceel nr.: 29
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33694000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 175.20 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Дегенеративни ПРАЙМЕРИ до 35 бази, скала на синтез 25-50 нмол, пречистени от соли

Perceel nr.: 30
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33694000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 272.79 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Праймери и сонди за респираторни вируси

Perceel nr.: 31
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33694000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 2 342.65 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Неспецифични праймери - random hexamers - pd(N)6

Perceel nr.: 32
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33694000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 142.00 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

ДВОЙНО БЕЛЯЗАНИ СОНДИ ЗА REAL-TIME PCR, с нефлуоресциращ гасител, скала на синтез 40-50нмол, HPLC или еквивалентно пречистване

Perceel nr.: 33
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33694000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 261.60 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

ДВОЙНО БЕЛЯЗАНИ СОНДИ ЗА REAL-TIME PCR, скала на синтез 25-50нмол, HPLC или еквивалентно пречистване

Perceel nr.: 34
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33694000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 523.20 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Автоматични пипети и диспенсери

Perceel nr.: 35
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
38437000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 2 660.00 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Система за детекция на нуклеинови киселини в реално време, със съпътстващо оборудване

Perceel nr.: 36
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
38000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 21 000.00 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

PCR кабинет

Perceel nr.: 37
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
38000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 5 590.00 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 31/07/2019
Plaatselijke tijd: 16:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Bulgaars

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
21/06/2019