Leveringen - 293341-2019

25/06/2019    S120    Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Slovenië-Koper: Meubilair

2019/S 120-293341

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Ministrstvo za infrastrukturo, Uprava Republike Slovenije za pomorstvo
Nationaal identificatienummer: 5022592000
Postadres: Ukmarjev trg 2
Plaats: Koper - Capodistria
NUTS-code: SI
Postcode: 6000
Land: Slovenië
Contactpersoon: Ines Hrastič Pavlič
E-mail: ursp.box@gov.si
Telefoon: +386 56632120/100
Fax: +386 56632102

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.up.gov.si

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://www.up.gov.si/si/o_upravi/javne_objave/javna_narocila/javni_razpisi/
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=10681
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dobava in montaža opreme novih poslovnih prostorov URSP

Referentienummer: 430-8/2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
39100000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Dobava in montaža pohištva za nove poslovne prostore Uprave RS za pomorstvo.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor één perceel
Maximumaantal percelen dat aan één inschrijver mag worden gegund: 4
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Recepcijski sestavi, pisarniške mize, pisarniške omare

Perceel nr.: SKLOP 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
39120000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SI
Voornaamste plaats van uitvoering:

Kopališko nabrežje 9, Koper, SLOVENIJA

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dobava in montaža recepcijskih sestavov, pisarniških miz, pisarniških omar.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 75
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Železni regali, drobni inventar

Perceel nr.: SKLOP 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
39132000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SI
Voornaamste plaats van uitvoering:

Kopališko nabrežje 9, Koper, SLOVENIJA

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dobava in montaža železnih regalov, drobnega inventarja.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 75
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Kuhinjski sestavi

Perceel nr.: SKLOP 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
39141000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SI
Voornaamste plaats van uitvoering:

Kopališko nabrežje 9, Koper, SLOVENIJA

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dobava in montaža kuhinjskih sestavov.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 75
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Stoli in garniture

Perceel nr.: SKLOP 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
39110000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SI
Voornaamste plaats van uitvoering:

Kopališko nabrežje 9, Koper, SLOVENIJA

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dobava in montaža stolov in garnitur.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 75
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Kot navedeno v razpisni dokumentaciji.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 29/07/2019
Plaatselijke tijd: 11:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Sloveens
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 30/11/2019
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 29/07/2019
Plaatselijke tijd: 11:15

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:

Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 19.7.2019 10:00:00

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil
Postadres: Slovenska cesta 54
Plaats: Ljubljana
Postcode: 1000
Land: Slovenië
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Ministrstvo za infrastrukturo, Uprava Republike Slovenije za pomorstvo
Postadres: Ukmarjev trg 2
Plaats: Koper - Capodistria
Postcode: 6000
Land: Slovenië
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
20/06/2019