Leveringen - 293344-2019

25/06/2019    S120    Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Verenigd Koninkrijk-Londen: Hijskranen

2019/S 120-293344

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Trinity House
Postadres: Trinity House
Plaats: London
NUTS-code: UK
Postcode: EC3N 4DH
Land: Verenigd Koninkrijk
Contactpersoon: Jenna Aldridge
E-mail: etender@trinityhouse.co.uk
Telefoon: +44 1255245045

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.trinityhouse.co.uk/

Adres van het kopersprofiel: http://trinityhouse.g2b.info/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.delta-esourcing.com/tenders/UK-UK-LONDON:-Cranes./CKSNJ8JSBE
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: www.delta-esourcing.com
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: General Lighthouse Authority

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

T0436 – Replacement Deck Crane for THV Alert

Referentienummer: T0436
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
42414100
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Trinity House Vessel (THV) Alert requires a new deck crane. This tender encompasses the purchase of a new deck crane. Tenderers should also indicate their ability to fit and install the new crane, though pursuance of this shall be at Trinity House's discretion.

The technical specification is available to download from Delta.

An optional element of this tender requirement is the addition of up to 5 years of servicing and support for the crane.

The access code for this requirement is CKSNJ8JSBE and the tenderbox will close at 12:00 on Wednesday 24.7.2019.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 310 000.00 GBP
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34930000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UK
Voornaamste plaats van uitvoering:

UNITED KINGDOM

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Purchase of a replacement deck crane for THV Alert.

Full specification is included within the invitation to tender document.

A servicing and maintenance contract is to also be quoted for, though this is an optional requirement.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 310 000.00 GBP
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

One-off contract for the purchase of the replacement crane, and if required, associated installation.

A warranty period of 12 months will be required, though differing periods will be considered at Trinity House's discretion.

A service and maintenance contract is to be quoted for up to a period of 5-years.

Contract and formation and extensions within this period will be agreed between Trinity House and the successful contractor.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: ja
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

To respond to this opportunity please click here: https://www.delta-esourcing.com/respond/CKSNJ8JSBE

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 24/07/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Engels
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 24/07/2019
Plaatselijke tijd: 14:00
Plaats:

Harwich.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing
Elektronische facturering wordt aanvaard
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:

The Contracting Authority considers that this contract may be suitable for economic operators that are small or medium enterprises (SMEs). However, any selection of tenderers will be based solely on the criteria set out for the procurement.

For more information about this opportunity, please visit the Delta eSourcing portal at:

https://www.delta-esourcing.com/tenders/UK-UK-LONDON:-Cranes./CKSNJ8JSBE

To respond to this opportunity, please click here:

https://www.delta-esourcing.com/respond/CKSNJ8JSBE

GO Reference: GO-2019621-PRO-15018743

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: The Corporation of Trinity House
Postadres: Tower Hill
Plaats: London
Postcode: EC3N 4DH
Land: Verenigd Koninkrijk
E-mail: etender@trinityhouse.co.uk
Telefoon: +44 1255245005

Internetadres: https://www.trinityhouse.co.uk/

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
21/06/2019