Leveringen - 293355-2019

25/06/2019    S120    Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Mededingingsprocedure van gunning door onderhandelingen 

Duitsland-Hamburg: Apparatuur voor nierdialyse

2019/S 120-293355

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: UKE Strategischer Einkauf
Postadres: Martinistr. 52
Plaats: Hamburg
NUTS-code: DE600
Postcode: 20246
Land: Duitsland
Contactpersoon: Submissionsstelle
E-mail: submissionsstelle@uke.de
Telefoon: +49 40741055921
Fax: +49 40741057412

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.uke.de

Adres van het kopersprofiel: www.dtvp.de

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4YLPY195/documents
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4YLPY195
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Hämodialyse

Referentienummer: VV 052-19
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33181000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Ersatzbeschaffung von 10 Dialysegeräten inkl. der für die Dialysebehandlungen notwendigen Verbrauchsmaterialien.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33181500
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE600
Voornaamste plaats van uitvoering:

UKE Strategischer Einkauf

Martinistr. 52

20246 Hamburg

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Ersatzbeschaffung von 10 Dialysegeräten inkl. der für die Dialysebehandlungen notwendigen Verbrauchsmaterialien.

Die Leistung umfasst die:

— Lieferung aller erforderlichen Gerätschaften inkl. Zubehör sowie Verbrauchmaterialien für die Erstausstattung. Dies beinhaltet die komplette Installation mit Aufstellung, Montage, Einweisung sowie Abnahme mit Funktionsprüfung,

— Konzeptionierung der Materialanlieferung und Optimierung von Logistikprozessen

— Rücknahme der Bestandsgeräte,

— Einweisungs- und Schulungsplanung für das Bedienpersonal,

— Strategie zur Werterhaltung, Wartung und Reparatur der Geräte.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Technische Anforderungen / Weging: 5
Kwaliteitscriterium - Naam: Funktionalitätsbewertung durch die medizinischen Nutzer / Weging: 35
Kwaliteitscriterium - Naam: Konzept zur Materialanlieferung und Optimierung der Logistikprozesse / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Konzept zur Werterhaltung, Wartung und Reparatur, Servicebedingungen inkl. Verfügbarkeit / Weging: 5
Kostencriterium - Naam: Preises für die Geräte und Verbrauchsmaterialien / Weging: 45
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Zweimalige Verlängerung um jeweils 1 Jahr

II.2.9)Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd
Beoogd aantal gegadigden: 5
Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:

Die Anzahl der Teilnehmer, die zur Abgabe von Angeboten aufgefordert werden, wird nicht begrenzt.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Mededingingsprocedure met onderhandeling
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.5)Inlichtingen inzake onderhandeling
De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor de opdracht te gunnen op basis van de initiële inschrijvingen zonder onderhandelingen te voeren
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 24/07/2019
Plaatselijke tijd: 13:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
Datum: 31/07/2019
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Duits
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: ja
Tijdstip waarop naar verwachting nieuwe aankondigingen worden bekendgemaakt:

2021

VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

Bekanntmachungs-ID: CXP4YLPY195

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Vergabekammer bei der Finanzbehörde
Postadres: Große Bleichen 27
Plaats: Hamburg
Postcode: 20354
Land: Duitsland
E-mail: vergabekammer@fb.hamburg.de
Telefoon: +49 4042823-1491
Fax: +49 4042823-2020
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
21/06/2019