Leveringen - 293360-2019

25/06/2019    S120    Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Polen-Stargard: Personal computers

2019/S 120-293360

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Skarb Państwa PGL Lasy Państwowe Zespół Składnic Lasów Państwowych w Stargardzie
Nationaal identificatienummer: 810539491
Postadres: Wojska Polskiego 119
Plaats: Stargard
NUTS-code: PL428
Postcode: 73-110
Land: Polen
Contactpersoon: Zespół Składnic Lasów Państwowych w Stargardzie
E-mail: zsstargard@szczecin.lasy.gov.pl
Telefoon: +48 915771832

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.zslpstargard.szczecin.lasy.gov.pl/

Adres van het kopersprofiel: http://www.zslpstargard.szczecin.lasy.gov.pl/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://www.zslpstargard.szczecin.lasy.gov.pl/
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Jednostka Skarbu Państwa nieposiadająca osobowości prawnej
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Gospodarka leśna

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dostawa sprzętu komputerowego

Referentienummer: DT.270.2.3.2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
30213000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy sprzętu komputerowego wraz z wyposażeniem oraz akcesoriów. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 7 do SIWZ.

Przedmiot zamówienia podzielono na 68 zadań (części).

Podane ilości przedmiotu zamówienia stanowią maksymalne ilości przedmiotu zamówienia, jakie może zamówić Zamawiający i służą do porównania i oceny ofert, z zastrzeżeniem pkt. 3.3.-3.4. SIWZ.

3.2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych w rozumieniu art. 2 pkt 6 Pzp. Przedmiot zamówienia został podzielony na 68 zadań (części), zwane dalej „Zadaniami”.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Komputery PC typ 1

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30213000
30121100
38410000
30211300
30231300
32522000
48322000
30234600
30237280
30213100
48310000
30232100
30213200
30191400
38221000
30236000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL
Voornaamste plaats van uitvoering:

Przedmiot zamówienia należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego zlokalizowanej w Stargardzie, ul. Wojska Polskiego 119 lub do wskazanych przez Zamawiającego Nadleśnictw w dni robocze od poniedziałku

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Typ Komputer stacjonarny biznesowy Zastosowanie. Do uruchamiania aplikacji biurowych (edytory tekstu, klient poczty elektronicznej) oraz do specjalistycznego oprogramowania typu magazynowo księgowego

Wydajność obliczeniowa Wydajność zestawu komputerowego wyposażonego w procesor osiągający w teście aplikacyjnym wykorzystującym elementy edytora tekstu, arkusza kalkulacyjnego, klienta pocztowego, dowolnej przeglądarki stron internetowych, przeglądarki plików pdf, programu do obróbki plików graficznych wynik nie mniejszy niż 1400 punktów oraz osiągający w teście syntetycznym wynik nie mniejszy 11500 punktów. Zamawiający uzna wyniki testów aplikacyjnych dla konfiguracji zbliżonej do konfiguracji oferowanej z zachowaniem zgodności parametrów procesora, pamięci operacyjnej, dysku twardego, karty graficznej.

Oprogramowanie Umożliwiające podłączenie komputera do istniejącej infrastruktury informatycznej Zamawiającego. Oprogramowanie musi realizować funkcję weryfikacji uprawnień dostępu do zasobów sieciowych w postaci centralnego katalogu z danymi użytkownika oraz zestawem uprawnień dla komputera i użytkownika. Oprogramowanie musi podłączyć się do katalogu, prawidłowo pobrać dane o użytkowniku i komputerze, odpowiednio nadać uprawnienia. Oprogramowanie musi umożliwić zainstalowanie oprogramowania biurowego i magazynowo księgowego będącego w użytkowaniu Zamawiającego. Oprogramowanie musi mieć wbudowany mechanizm szyfrowania dysków twardych. Pamięć operacyjna O pojemności wystarczającej do załadowania i uruchomienia systemu operacyjnego oraz oprogramowania biurowego i magazynowo księgowego, gdzie łączna ilość danych użytecznych wraz z danymi pomocniczymi może osiągać w jednej chwili pojemność 4 GB. Pamięć musi być zainstalowana w postaci jednego modułu lub dwóch jednakowych modułów oraz ilość slotów na pamięć musi umożliwić rozbudowę w przyszłości, do co najmniej czterokrotności pojemności proponowanej w konfiguracji pierwotnej. Wydajność karty graficznej Umożliwiająca pracę na trzech monitorach z maksymalną rozdzielczością, obsługująca złącza HDMI, DP, VGA. Karta może używać pamięci operacyjnej komputera. Karta musi obsługiwać monitory pracujące w trybie 4K.

Dysk twardy O pojemności wystarczającej do składowania systemu operacyjnego oraz oprogramowania użytkowego oraz danych, gdzie początkowa ilość pojemności użytkowanej będzie nie mniejsza niż 60GB a zakładany przyrost danych będzie nie mniejszy niż 50 % rocznie w trzyletnim okresie użytkowania zestawu. Wydajność dysku musi być większa niż wydajność typowego dysku wykonanego w technologii SSD używającego interfejsu SATA dostępnego w momencie składania oferty. Obudowa komputera przystosowana do montażu trzech dodatkowych dysków twardych.

Wyposażenie multimedialne Płyta główna zestawu musi być wyposażona w kartę dźwiękową reprodukującą dźwięk w standardzie HD. Obudowa komputera musi posiadać wbudowany głośnik podłączony do wyjścia karty dźwiękowej. W przypadku braku należy zastosować głośniki zewnętrzne. Komputer musi odczytywać pliki dźwiękowe oraz pliki danych zapisane na nośnikach optycznych oraz musi zapisywać pliki dźwiękowe oraz pliki danych na nośniki optyczne. Wymagana jest obsługa, co najmniej dwóch rodzajów nośników optycznych o różnych pojemnościach z zachowaniem tej samej średnicy nośnika.

Ergonomia Obudowa o małych gabarytach, umożliwiająca montaż w pionie i w poziomie. Wielkość obudowy musi umożliwiać zastosowanie obudowy, jako podstawy do monitora. Powierzchnia zajmowana przez obudowę w pozycji poziomej nie może zajmować więcej niż 0,12 metra kwadratowego. Obudowa musi posiadać możliwość zastosowania zabezpieczenia mechanicznego antykradzieżowego.

Niezawodność i jakość wytwarzania Producent musi posiadać dokumenty poświadczające, że komputer produkowany jest zgodnie z normami ISO 9001 i ISO 14001

Warunki gwarancji Minimum 36 miesięcy gwarancji realizowanej w miejscu eksploatacji, szczegółowy opis przedmiotu w zał nr 7 do SIWZ

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 31/07/2020
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Zamawiający na podstawie art. 34 ust. 5 Pzp w stosunku do każdego zadania przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji. Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący dostawy analogiczne, jak opisane w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ (dalej: „Opcja”). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia zamówienia objętego przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Dostawy będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 5 ust. 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ”.

3.4. Zlecanie dostaw będących przedmiotem Opcji, ich odbiór, ustalenie wartości tych dostaw, uiszczanie zapłaty oraz odpowiedzialność za ich niewykonanie lub nienależyte wykonanie, w tym odpowiedzialność w postaci kar umownych, jak również realizacja uprawnień Zamawiającego wynikających z Umowy, w tym realizacja prawa do odstąpienia od Umowy następować będzie na analogicznych zasadach, jak w przypadku dostaw będących Przedmiotem Umowy.

3.5. Przedmiot zamówienia musi być zgodny z Opisem przedmiotu zamówienia podanym w załączniku nr 7 do SIWZ

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Komputery PC typ 2

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30213000
30121100
38410000
30231300
30211300
32522000
48322000
30234600
30237280
30213100
48310000
30232100
30213200
30191400
30236000
38221000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL
Voornaamste plaats van uitvoering:

Przedmiot zamówienia należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego zlokalizowanej w Stargardzie, ul. Wojska Polskiego 119 lub do wskazanych przez Zamawiającego Nadleśnictw w dni robocze od poniedziałku

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Typ Komputer stacjonarny biznesowy Zastosowanie Do uruchamiania aplikacji biurowych (edytory tekstu, klient poczty elektronicznej) oraz do specjalistycznego oprogramowania typu magazynowo księgowego

Wydajność obliczeniowa Wydajność zestawu komputerowego wyposażonego w procesor osiągający w teście aplikacyjnym wykorzystującym elementy edytora tekstu, arkusza kalkulacyjnego, klienta pocztowego, dowolnej przeglądarki stron internetowych, przeglądarki plików pdf, programu do obróbki plików graficznych wynik nie mniejszy niż 1550 punktów oraz osiągający w teście syntetycznym wynik nie mniejszy 15000 punktów. Zamawiający uzna wyniki testów aplikacyjnych dla konfiguracji zbliżonej do konfiguracji oferowanej z zachowaniem zgodności parametrów procesora, pamięci operacyjnej, dysku twardego, karty graficznej.

Oprogramowanie Umożliwiające podłączenie komputera do istniejącej infrastruktury informatycznej Zamawiającego. Oprogramowanie musi realizować funkcję weryfikacji uprawnień dostępu do zasobów sieciowych w postaci centralnego katalogu z danymi użytkownika oraz zestawem uprawnień dla komputera i użytkownika. Oprogramowanie musi podłączyć się do katalogu, prawidłowo pobrać dane o użytkowniku i komputerze, odpowiednio nadać uprawnienia. Oprogramowanie musi umożliwić zainstalowanie oprogramowania biurowego i magazynowo księgowego będącego w użytkowaniu Zamawiającego. Oprogramowanie musi mieć wbudowany mechanizm szyfrowania dysków twardych. Pamięć operacyjna O pojemności wystarczającej do załadowania i uruchomienia systemu operacyjnego oraz oprogramowania biurowego i magazynowo księgowego, gdzie łączna ilość danych użytecznych wraz z danymi pomocniczymi może osiągać w jednej chwili pojemność 4 GB. Pamięć musi być zainstalowana w postaci jednego modułu lub dwóch jednakowych modułów oraz ilość slotów na pamięć musi umożliwić rozbudowę w przyszłości, do co najmniej czterokrotności pojemności proponowanej w konfiguracji pierwotnej. Wydajność karty graficznej Umożliwiająca pracę na trzech monitorach z maksymalną rozdzielczością, obsługująca złącza HDMI, DP, VGA. Karta nie może używać pamięci operacyjnej komputera. Karta musi obsługiwać monitory pracujące w trybie 4K. Wydajność karty w teście syntetycznym nie może być mniejsza niż 1160 punktów. Dysk twardy O pojemności wystarczającej do składowania systemu operacyjnego oraz oprogramowania użytkowego oraz danych, gdzie początkowa ilość pojemności użytkowanej będzie nie mniejsza niż 110GB a zakładany przyrost danych będzie nie mniejszy niż 50 % rocznie w trzyletnim okresie użytkowania zestawu. Wydajność dysku musi być większa niż wydajność typowego dysku wykonanego w technologii SSD używającego interfejsu SATA dostępnego w momencie składania oferty. Obudowa komputera przystosowana do montażu trzech dodatkowych dysków twardych. Wyposażenie multimedialne Płyta główna zestawu musi być wyposażona w kartę dźwiękową reprodukującą dźwięk w standardzie HD. Obudowa komputera musi posiadać wbudowany głośnik podłączony do wyjścia karty dźwiękowej. W przypadku braku należy zastosować głośniki zewnętrzne. Komputer musi odczytywać pliki dźwiękowe oraz pliki danych zapisane na nośnikach optycznych oraz musi zapisywać pliki dźwiękowe oraz pliki danych na nośniki optyczne. Wymagana jest obsługa, co najmniej dwóch rodzajów nośników optycznych o różnych pojemnościach z zachowaniem tej samej średnicy nośnika. Ergonomia Obudowa o małych gabarytach, umożliwiająca montaż w pionie i w poziomie. Wielkość obudowy musi umożliwiać zastosowanie obudowy, jako podstawy do monitora. Powierzchnia zajmowana przez obudowę w pozycji poziomej nie może zajmować więcej niż 0,12 metra kwadratowego. Obudowa musi posiadać możliwość zastosowania zabezpieczenia mechanicznego antykradzieżowego. Niezawodność i jakość wytwarzania Producent musi posiadać dokumenty poświadczające, że komputer produkowany jest zgodnie z normami ISO 9001 i ISO 14001 Warunki gwarancji Minimum 36 miesięcy gwarancji. szczegółowy opis w zał. nr 7 do SIWZ

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 31/07/2020
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Zamawiający na podstawie art. 34 ust. 5 PZP w stosunku do każdego zadania przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji. Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący dostawy analogiczne, jak opisane w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ (dalej: „Opcja”). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia zamówienia objętego przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Dostawy będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 5 ust. 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ”.

3.4. Zlecanie dostaw będących przedmiotem Opcji, ich odbiór, ustalenie wartości tych dostaw, uiszczanie zapłaty oraz odpowiedzialność za ich niewykonanie lub nienależyte wykonanie, w tym odpowiedzialność w postaci kar umownych, jak również realizacja uprawnień Zamawiającego wynikających z Umowy, w tym realizacja prawa do odstąpienia od Umowy następować będzie na analogicznych zasadach, jak w przypadku dostaw będących Przedmiotem Umowy.

3.5. Przedmiot zamówienia musi być zgodny z Opisem przedmiotu zamówienia podanym w załączniku nr 7 do SIWZ

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Komputery PC typ 3

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30213000
30121100
38410000
30211300
30231300
32522000
48322000
30234600
30237280
30213100
48310000
30232100
30213200
30191400
30236000
38221000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL
Voornaamste plaats van uitvoering:

Przedmiot zamówienia należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego zlokalizowanej w Stargardzie, ul. Wojska Polskiego 119 lub do wskazanych przez Zamawiającego Nadleśnictw w dni robocze od poniedziałku

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Typ Stacja robocza biznesowa Zastosowanie Do uruchamiania aplikacji graficznych i obróbki map cyfrowych. Wydajność obliczeniowa Wydajność zestawu komputerowego wyposażonego w procesor osiągający w teście aplikacyjnym wykorzystującym elementy edytora tekstu, arkusza kalkulacyjnego, klienta pocztowego, dowolnej przeglądarki stron internetowych, przeglądarki plików pdf, programu do obróbki plików graficznych wynik nie mniejszy niż 1550 punktów oraz osiągający w teście syntetycznym wynik nie mniejszy 15000 punktów. Zamawiający uzna wyniki testów aplikacyjnych dla konfiguracji zbliżonej do konfiguracji oferowanej z zachowaniem zgodności parametrów procesora, pamięci operacyjnej, dysku twardego, karty graficznej.

Oprogramowanie Umożliwiające podłączenie komputera do istniejącej infrastruktury informatycznej Zamawiającego. Oprogramowanie musi realizować funkcję weryfikacji uprawnień dostępu do zasobów sieciowych w postaci centralnego katalogu z danymi użytkownika oraz zestawem uprawnień dla komputera i użytkownika. Oprogramowanie musi podłączyć się do katalogu, prawidłowo pobrać dane o użytkowniku i komputerze, odpowiednio nadać uprawnienia. Oprogramowanie musi umożliwić zainstalowanie oprogramowania biurowego i magazynowo księgowego będącego w użytkowaniu Zamawiającego. Oprogramowanie musi mieć wbudowany mechanizm szyfrowania dysków twardych. Pamięć operacyjna O pojemności wystarczającej do załadowania i uruchomienia systemu operacyjnego oraz oprogramowania specjalistycznego, gdzie łączna ilość danych użytecznych wraz z danymi pomocniczymi może osiągać w jednej chwili pojemność 24 GB. Pamięć musi być zainstalowana w postaci dwóch modułów. Ilość slotów na pamięć musi umożliwić rozbudowę w przyszłości, do co najmniej dwukrotności pojemności proponowanej w konfiguracji pierwotnej. Zastosowany układ sterowania pamięcią musi umożliwiać obsługę pamięci z kontrolą parzystości. Wydajność karty graficznej Umożliwiająca pracę na czterech monitorach, obsługująca złącza DP. Karta nie może używać pamięci operacyjnej komputera. Karta musi obsługiwać monitory pracujące w trybie 4K. Wydajność karty w teście syntetycznym nie może być mniejsza niż 4300 punktów. Karta musi być certyfikowana do pracy w specjalizowanych programach graficznych typu CAD i DCC

Dyski twarde Minimum dwa dyski twarde wykonane w dwóch różnych technologiach.Pierwszy dysk twardy o pojemności wystarczającej do składowania systemu operacyjnego oraz oprogramowania użytkowego oraz danych, gdzie początkowa ilość pojemności użytkowanej będzie nie mniejsza niż 220GB a zakładany przyrost danych będzie nie mniejszy niż 50 % rocznie w trzyletnim okresie użytkowania zestawu. Wydajność dysku musi być większa niż wydajność typowego dysku wykonanego w technologii SSD używającego interfejsu SATA dostępnego w momencie składania oferty.Drugi dysk twardy o pojemności wystarczającej do składowania danych użytecznych, gdzie początkowa ilość pojemności użytkowanej będzie nie mniejsza niż 500GB a zakładany przyrost danych będzie nie mniejszy niż 50 % rocznie w trzyletnim okresie użytkowania zestawu. Obudowa komputera przystosowana do montażu trzech dodatkowych dysków twardych. Wyposażenie multimedialne Płyta główna zestawu musi być wyposażona w kartę dźwiękową reprodukującą dźwięk w standardzie HD. Obudowa komputera musi posiadać wbudowany głośnik podłączony do wyjścia karty dźwiękowej. W przypadku braku należy zastosować głośniki zewnętrzne. Komputer musi odczytywać pliki dźwiękowe oraz pliki danych zapisane na nośnikach optycznych oraz musi zapisywać pliki dźwiękowe oraz pliki danych na nośniki optyczne. Wymagana jest obsługa, co najmniej dwóch rodzajów nośników optycznych o różnych pojemnościach z zachowaniem tej samej średnicy nośnika. Ergonomia Obudowa typu Tower umożliwiająca montaż w pionie. Wielkość obudowy musi umożliwiać montaż dodatkowych kart rozszerzeń o pełnej wysokości. Ilość złącz dla kart nie mniejsza niż trzy. Powierzchnia zajmowana przez obudowę,Szczeg. opis w zał nr 7

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 31/07/2020
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Zamawiający na podstawie art. 34 ust. 5 PZP w stosunku do każdego zadania przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji. Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący dostawy analogiczne, jak opisane w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ (dalej: „Opcja”). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia zamówienia objętego przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Dostawy będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 5 ust. 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ”.

3.4. Zlecanie dostaw będących przedmiotem Opcji, ich odbiór, ustalenie wartości tych dostaw, uiszczanie zapłaty oraz odpowiedzialność za ich niewykonanie lub nienależyte wykonanie, w tym odpowiedzialność w postaci kar umownych, jak również realizacja uprawnień Zamawiającego wynikających z Umowy, w tym realizacja prawa do odstąpienia od Umowy następować będzie na analogicznych zasadach, jak w przypadku dostaw będących Przedmiotem Umowy.

3.5. Przedmiot zamówienia musi być zgodny z Opisem przedmiotu zamówienia podanym w załączniku nr 7 do SIWZ

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Komputer All in One typ 1

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30213000
30121100
38410000
30211300
30231300
32522000
48322000
30234600
30237280
30213100
48310000
30232100
30213200
30191400
30236000
38221000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL
Voornaamste plaats van uitvoering:

Przedmiot zamówienia należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego zlokalizowanej w Stargardzie, ul. Wojska Polskiego 119 lub do wskazanych przez Zamawiającego Nadleśnictw w dni robocze od poniedziałku

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Część składowa/ cechy podstawowe Wymagane parametry Typ Komputer stacjonarny biznesowy z wbudowanym monitorem Zastosowanie Do uruchamiania aplikacji biurowych (edytory tekstu, klient poczty elektronicznej) oraz do specjalistycznego oprogramowania typu magazynowo księgowego. Wydajność obliczeniowa Wydajność zestawu komputerowego wyposażonego w procesor osiągający w teście aplikacyjnym wykorzystującym elementy edytora tekstu, arkusza kalkulacyjnego, klienta pocztowego, dowolnej przeglądarki stron internetowych, przeglądarki plików pdf, programu do obróbki plików graficznych wynik nie mniejszy niż 750 punktów oraz osiągający w teście syntetycznym wynik nie mniejszy 3000 punktów. Zamawiający uzna wyniki testów aplikacyjnych dla konfiguracji zbliżonej do konfiguracji oferowanej z zachowaniem zgodności parametrów procesora, pamięci operacyjnej, dysku twardego, karty graficznej.

Zgodność z systemami operacyjnymi Komputer musi umożliwiać uruchomienie i prawidłowe działanie systemów operacyjnych z rodziny Windows i Linux. Zamawiający uzna spełnianie tego warunku po wykazaniu, że komputer prawidłowo działa z wersją Windows 10 Pro i Linux Debian wersja 8 lub wyższa. W szczególności system Linux musi prawidłowo rozpoznawać i obsługiwać kartę sieciową przewodową, bezprzewodową oraz kartę graficzną w rozdzielczości FHD. Oprogramowanie Umożliwiające podłączenie komputera do istniejącej infrastruktury informatycznej Zamawiającego. Oprogramowanie musi realizować funkcję weryfikacji uprawnień dostępu do zasobów sieciowych. Oprogramowanie musi umożliwić zainstalowanie oprogramowania biurowego i magazynowo księgowego będącego w użytkowaniu Zamawiającego. Pamięć operacyjna O pojemności wystarczającej do załadowania i uruchomienia systemu operacyjnego oraz oprogramowania biurowego i magazynowo księgowego, gdzie łączna ilość danych użytecznych wraz z danymi pomocniczymi może osiągać w jednej chwili pojemność 4 GB. Pamięć musi być zainstalowana w postaci jednego modułu lub dwóch jednakowych modułów oraz ilość slotów na pamięć musi umożliwić rozbudowę w przyszłości, do co najmniej dwukrotności pojemności proponowanej w konfiguracji pierwotnej. Wydajność karty graficznej Umożliwiająca pracę na dwóch monitorach z rozdzielczością, co najmniej FHD, obsługująca wyjścia HDMI lub DP. Karta musi obsługiwać technologię DirectX i Open GL w wersjach 12 i 4.5. Karta może używać pamięci operacyjnej komputera. Wydajność karty graficznej w teście syntetycznym nie mniejsza niż 770 punktów.

Wyświetlacz Wbudowany w obudowę komputera, wyświetlający treść w trybie, co najmniej FullHD. Przekątna nie mniejsza niż 21,5 cala. Wyposażony w warstwę antyrefleksyjną. Przygotowany do montażu filtra prywatyzacyjnego. Nośnik danych O pojemności wystarczającej do składowania systemu operacyjnego oraz oprogramowania użytkowego oraz danych, gdzie początkowa ilość pojemności użytkowanej będzie nie mniejsza niż 8GB a zakładany przyrost danych będzie nie mniejszy niż 50 % rocznie w trzyletnim okresie użytkowania zestawu. Wydajność nośnika danych musi być nie mniejsza niż 120MB/s dla odczytu danych. Obudowa komputera przystosowana do montażu dwóch dodatkowych nośników danych. Nośnik może być wykonany w technologii magnetycznej lub półprzewodnikowej.winna posiadać wbudowane głośniki podłączone do wyjścia karty dźwiękowej. W przypadku braku należy zastosować głośniki zewnętrzne. Komputer musi odczytywać pliki dźwiękowe oraz pliki danych zapisane na nośnikach optycznych oraz musi zapisywać pliki dźwiękowe oraz pliki danych na nośniki optyczne. Wymagana jest obsługa, co najmniej dwóch rodzajów nośników optycznych o różnych pojemnościach z zachowaniem tej samej średnicy nośnika. Komputer nie może być wyposażony w kamerę. Obudowa o gabarytach wystarczających do zainstalowania monitora o przekątnej minimum 21,5 cala, umożliwiająca obrót części z monitorem w osi poziomej w zakresie pozwalającym uzyskać możliwość odczytania treści ekranu. szczegółowy opis w załączniku nr 7 do SIWZ

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 31/07/2020
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Zamawiający na podstawie art. 34 ust. 5 PZP w stosunku do każdego zadania przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji. Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący dostawy analogiczne, jak opisane w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ (dalej: „Opcja”). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia zamówienia objętego przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Dostawy będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 5 ust. 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ”.

3.4. Zlecanie dostaw będących przedmiotem Opcji, ich odbiór, ustalenie wartości tych dostaw, uiszczanie zapłaty oraz odpowiedzialność za ich niewykonanie lub nienależyte wykonanie, w tym odpowiedzialność w postaci kar umownych, jak również realizacja uprawnień Zamawiającego wynikających z Umowy, w tym realizacja prawa do odstąpienia od Umowy następować będzie na analogicznych zasadach, jak w przypadku dostaw będących Przedmiotem Umowy.

3.5. Przedmiot zamówienia musi być zgodny z Opisem przedmiotu zamówienia podanym w załączniku nr 7 do SIWZ

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Komputer All in One typ 2

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30213000
30121100
38410000
30211300
30231300
32522000
48322000
30234600
30237280
30213100
48310000
30232100
30213200
30191400
30236000
38221000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL
Voornaamste plaats van uitvoering:

Przedmiot zamówienia należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego zlokalizowanej w Stargardzie, ul. Wojska Polskiego 119 lub do wskazanych przez Zamawiającego Nadleśnictw w dni robocze od poniedziałku

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Typ Komputer stacjonarny biznesowy z wbudowanym monitorem Zastosowanie Do uruchamiania aplikacji biurowych (edytory tekstu, klient poczty elektronicznej) oraz do specjalistycznego oprogramowania typu magazynowo księgowego i obróbki map geodezyjnych Wydajność obliczeniowa Wydajność zestawu komputerowego wyposażonego w procesor osiągający w teście aplikacyjnym wykorzystującym elementy edytora tekstu, arkusza kalkulacyjnego, klienta pocztowego, dowolnej przeglądarki stron internetowych, przeglądarki plików pdf, programu do obróbki plików graficznych wynik nie mniejszy niż 1300 punktów oraz osiągający w teście syntetycznym wynik nie mniejszy 8000 punktów. Zamawiający uzna wyniki testów aplikacyjnych dla konfiguracji zbliżonej do konfiguracji oferowanej z zachowaniem zgodności parametrów procesora, pamięci operacyjnej, dysku twardego, karty graficznej. Oprogramowanie Umożliwiające podłączenie komputera do istniejącej infrastruktury informatycznej Zamawiającego. Oprogramowanie musi realizować funkcję weryfikacji uprawnień dostępu do zasobów sieciowych w postaci centralnego katalogu z danymi użytkownika oraz zestawem uprawnień dla komputera i użytkownika. Oprogramowanie musi podłączyć się do katalogu, prawidłowo pobrać dane o użytkowniku i komputerze, odpowiednio nadać uprawnienia. Oprogramowanie musi umożliwić zainstalowanie oprogramowania biurowego i magazynowo księgowego będącego w użytkowaniu Zamawiającego. Oprogramowanie musi mieć wbudowany mechanizm szyfrowania danych na dyskach twardych nośnikach przenośnych.

Pamięć operacyjna .O pojemności wystarczającej do załadowania i uruchomienia systemu operacyjnego oraz oprogramowania biurowego i magazynowo księgowego, gdzie łączna ilość danych użytecznych wraz z danymi pomocniczymi może osiągać w jednej chwili pojemność 4 GB. Pamięć musi być zainstalowana w postaci jednego modułu lub dwóch jednakowych modułów oraz ilość slotów na pamięć musi umożliwić rozbudowę w przyszłości, do co najmniej czterokrotności pojemności proponowanej w konfiguracji pierwotnej.Wydajność karty graficznej Umożliwiająca pracę na dwóch monitorach z rozdzielczością, co najmniej FHD, obsługująca wyjścia HDMI lub DP. Karta musi obsługiwać technologię DirectX i Open GL w wersjach 12 i 4.5. Karta może używać pamięci operacyjnej komputera. Wydajność karty graficznej w teście syntetycznym nie mniejsza niż 1200 punktów.Wyświetlacz Wbudowany w obudowę komputera, wyświetlający treść w trybie, co najmniej FullHD. Przekątna nie mniejsza niż 21,5 cala. Wyposażony w warstwę antyrefleksyjną. Przygotowany do montażu filtra prywatyzacyjnego. Dysk twardy O pojemności wystarczającej do składowania systemu operacyjnego oraz oprogramowania użytkowego oraz danych, gdzie początkowa ilość pojemności użytkowanej będzie nie mniejsza niż 60GB a zakładany przyrost danych będzie nie mniejszy niż 50 % rocznie w trzyletnim okresie użytkowania zestawu. Wydajność dysku musi być większa niż wydajność typowego dysku wykonanego w technologii SSD używającego interfejsu SATA dostępnego w momencie składania oferty. Obudowa komputera przystosowana do montażu dodatkowego dysku.

Wyposażenie multimedialne Płyta główna zestawu musi być wyposażona w kartę dźwiękową reprodukującą dźwięk w standardzie HD. Obudowa komputera powinna posiadać wbudowane głośniki podłączone do wyjścia karty dźwiękowej. W przypadku braku należy zastosować głośniki zewnętrzne. Komputer musi odczytywać pliki dźwiękowe oraz pliki danych zapisane na nośnikach optycznych oraz musi zapisywać pliki dźwiękowe oraz pliki danych na nośniki optyczne. Wymagana jest obsługa, co najmniej dwóch rodzajów nośników optycznych o różnych pojemnościach z zachowaniem tej samej średnicy nośnika. Komputer nie może być wyposażony w kamerę.Ergonomia Obudowa o gabarytach wystarczających do zainstalowania monitora o przekątnej minimum 21,5 cala, umożliwiająca obrót części z monitorem w osi poziomej w zakresie pozwalającym uzyskać możliwość odczytania treści ekranu .Szczegółowy opis w zał nr 7

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 31/07/2020
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Zamawiający na podstawie art. 34 ust. 5 PZP w stosunku do każdego zadania przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji. Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący dostawy analogiczne, jak opisane w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ (dalej: „Opcja”). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia zamówienia objętego przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Dostawy będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 5 ust. 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ”.

3.4. Zlecanie dostaw będących przedmiotem Opcji, ich odbiór, ustalenie wartości tych dostaw, uiszczanie zapłaty oraz odpowiedzialność za ich niewykonanie lub nienależyte wykonanie, w tym odpowiedzialność w postaci kar umownych, jak również realizacja uprawnień Zamawiającego wynikających z Umowy, w tym realizacja prawa do odstąpienia od Umowy następować będzie na analogicznych zasadach, jak w przypadku dostaw będących Przedmiotem Umowy.

3.5. Przedmiot zamówienia musi być zgodny z Opisem przedmiotu zamówienia podanym w załączniku nr 7 do SIWZ

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Komputer All in One typ 3

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30213000
30121100
38410000
30211300
30231300
32522000
48322000
30234600
30237280
30213100
48310000
30232100
30213200
30191400
30236000
38221000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL
Voornaamste plaats van uitvoering:

Przedmiot zamówienia należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego zlokalizowanej w Stargardzie, ul. Wojska Polskiego 119 lub do wskazanych przez Zamawiającego Nadleśnictw w dni robocze od poniedziałku

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

TTyp Komputer stacjonarny biznesowy z wbudowanym monitorem Zastosowanie Do uruchamiania aplikacji biurowych (edytory tekstu, klient poczty elektronicznej) oraz do specjalistycznego oprogramowania typu magazynowo księgowego i obróbki map geodezyjnych Wydajność obliczeniowa Wydajność zestawu komputerowego wyposażonego w procesor osiągający w teście aplikacyjnym wykorzystującym elementy edytora tekstu, arkusza kalkulacyjnego, klienta pocztowego, dowolnej przeglądarki stron internetowych, przeglądarki plików pdf, programu do obróbki plików graficznych wynik nie mniejszy niż 1500 punktów oraz osiągający w teście syntetycznym wynik nie mniejszy 11000 punktów. Zamawiający uzna wyniki testów aplikacyjnych dla konfiguracji zbliżonej do konfiguracji oferowanej z zachowaniem zgodności parametrów procesora, pamięci operacyjnej, dysku twardego, karty graficznej.Oprogramowanie Umożliwiające podłączenie komputera do istniejącej infrastruktury informatycznej Zamawiającego. Oprogramowanie musi realizować funkcję weryfikacji uprawnień dostępu do zasobów sieciowych w postaci centralnego katalogu z danymi użytkownika oraz zestawem uprawnień dla komputera i użytkownika. Oprogramowanie musi podłączyć się do katalogu, prawidłowo pobrać dane o użytkowniku i komputerze, odpowiednio nadać uprawnienia. Oprogramowanie musi umożliwić zainstalowanie oprogramowania biurowego i magazynowo księgowego będącego w użytkowaniu Zamawiającego. Oprogramowanie musi mieć wbudowany mechanizm szyfrowania danych na dyskach twardych nośnikach przenośnych. Pamięć operacyjna O pojemności wystarczającej do załadowania i uruchomienia systemu operacyjnego oraz oprogramowania biurowego i magazynowo księgowego, gdzie łączna ilość danych użytecznych wraz z danymi pomocniczymi może osiągać w jednej chwili pojemność 4 GB. Pamięć musi być zainstalowana w postaci jednego modułu lub dwóch jednakowych modułów oraz ilość slotów na pamięć musi umożliwić rozbudowę w przyszłości, do co najmniej czterokrotności pojemności proponowanej w konfiguracji pierwotnej.

Wydajność karty graficznej Umożliwiająca pracę na dwóch monitorach z rozdzielczością, co najmniej FHD, obsługująca wyjścia HDMI lub DP. Karta musi obsługiwać technologię DirectX i Open GL w wersjach 12 i 4.5. Karta może używać pamięci operacyjnej komputera. Wydajność karty graficznej w teście syntetycznym nie mniejsza niż 1200 punktów.

Wyświetlacz Wbudowany w obudowę komputera, wyświetlający treść w trybie, co najmniej FullHD. Przekątna nie mniejsza niż 21,5 cala. Wyposażony w warstwę antyrefleksyjną. Przygotowany do montażu filtra prywatyzacyjnego. Dysk twardy O pojemności wystarczającej do składowania systemu operacyjnego oraz oprogramowania użytkowego oraz danych, gdzie początkowa ilość pojemności użytkowanej będzie nie mniejsza niż 110GB a zakładany przyrost danych będzie nie mniejszy niż 50 % rocznie w trzyletnim okresie użytkowania zestawu. Wydajność dysku musi być większa niż wydajność typowego dysku wykonanego w technologii SSD używającego interfejsu SATA dostępnego w momencie składania oferty. Obudowa komputera przystosowana do montażu dodatkowego dysku.

Wyposażenie multimedialne Płyta główna zestawu musi być wyposażona w kartę dźwiękową reprodukującą dźwięk w standardzie HD. Obudowa komputera powinna posiadać wbudowane głośniki podłączone do wyjścia karty dźwiękowej. W przypadku braku należy zastosować głośniki zewnętrzne. Komputer musi odczytywać pliki dźwiękowe oraz pliki danych zapisane na nośnikach optycznych oraz musi zapisywać pliki dźwiękowe oraz pliki danych na nośniki optyczne. Wymagana jest obsługa, co najmniej dwóch rodzajów nośników optycznych o różnych pojemnościach z zachowaniem tej samej średnicy nośnika. Komputer nie może być wyposażony w kamerę.Ergonomia Obudowa o gabarytach wystarczających do zainstalowania monitora o przekątnej minimum 21,5 cala, umożliwiająca obrót części z monitorem w osi poziomej w zakresie pozwalającym uzyskać możliwość odczytania treści Szczegółowy opis w zał nr 7 do SIWZ

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 31/07/2020
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Zamawiający na podstawie art. 34 ust. 5 PZP w stosunku do każdego zadania przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji. Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący dostawy analogiczne, jak opisane w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ (dalej: „Opcja”). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia zamówienia objętego przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Dostawy będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 5 ust. 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ”.

3.4. Zlecanie dostaw będących przedmiotem Opcji, ich odbiór, ustalenie wartości tych dostaw, uiszczanie zapłaty oraz odpowiedzialność za ich niewykonanie lub nienależyte wykonanie, w tym odpowiedzialność w postaci kar umownych, jak również realizacja uprawnień Zamawiającego wynikających z Umowy, w tym realizacja prawa do odstąpienia od Umowy następować będzie na analogicznych zasadach, jak w przypadku dostaw będących Przedmiotem Umowy.

3.5. Przedmiot zamówienia musi być zgodny z Opisem przedmiotu zamówienia podanym w załączniku nr 7 do SIWZ

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Komputer All in One typ 4

Perceel nr.: 7
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30213000
30121100
38410000
30211300
30231300
32522000
48322000
30234600
30237280
30213100
48310000
30232100
30213200
30191400
30236000
38221000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL
Voornaamste plaats van uitvoering:

Przedmiot zamówienia należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego zlokalizowanej w Stargardzie, ul. Wojska Polskiego 119 lub do wskazanych przez Zamawiającego Nadleśnictw w dni robocze od poniedziałku

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Typ Komputer stacjonarny biznesowy z wbudowanym monitorem

Zastosowanie Do uruchamiania aplikacji biurowych (edytory tekstu, klient poczty elektronicznej) oraz do specjalistycznego oprogramowania typu magazynowo księgowego i obróbki map geodezyjnych

Wydajność obliczeniowa Wydajność zestawu komputerowego wyposażonego w procesor osiągający w teście aplikacyjnym wykorzystującym elementy edytora tekstu, arkusza kalkulacyjnego, klienta pocztowego, dowolnej przeglądarki stron internetowych, przeglądarki plików pdf, programu do obróbki plików graficznych wynik nie mniejszy niż 1550 punktów oraz osiągający w teście syntetycznym wynik nie mniejszy 15000 punktów. Zamawiający uzna wyniki testów aplikacyjnych dla konfiguracji zbliżonej do konfiguracji oferowanej z zachowaniem zgodności parametrów procesora, pamięci operacyjnej, dysku twardego, karty graficznej.

Oprogramowanie Umożliwiające podłączenie komputera do istniejącej infrastruktury informatycznej Zamawiającego. Oprogramowanie musi realizować funkcję weryfikacji uprawnień dostępu do zasobów sieciowych w postaci centralnego katalogu z danymi użytkownika oraz zestawem uprawnień dla komputera i użytkownika. Oprogramowanie musi podłączyć się do katalogu, prawidłowo pobrać dane o użytkowniku i komputerze, odpowiednio nadać uprawnienia. Oprogramowanie musi umożliwić zainstalowanie oprogramowania biurowego i magazynowo księgowego będącego w użytkowaniu Zamawiającego. Oprogramowanie musi mieć wbudowany mechanizm szyfrowania danych na dyskach twardych nośnikach przenośnych.

Pamięć operacyjna O pojemności wystarczającej do załadowania i uruchomienia systemu operacyjnego oraz

Oprogramowania biurowego i magazynowo księgowego, gdzie łączna ilość danych użytecznych wraz z danymi pomocniczymi może osiągać w jednej chwili pojemność 8 GB. Pamięć musi być zainstalowana w postaci jednego modułu lub dwóch jednakowych modułów oraz ilość slotów na pamięć musi umożliwić rozbudowę w przyszłości, do co najmniej czterokrotności pojemności proponowanej w konfiguracji pierwotnej.

Wydajność karty graficznej Umożliwiająca pracę na dwóch monitorach z rozdzielczością, co najmniej FHD, obsługująca wyjścia HDMI lub DP. Karta musi obsługiwać technologię DirectX i Open GL w wersjach 12 i 4.5. Karta może używać pamięci operacyjnej komputera. Wydajność karty graficznej w teście syntetycznym nie mniejsza niż 1200 punktów.

Wyświetlacz Wbudowany w obudowę komputera, wyświetlający treść w trybie, co najmniej FullHD. Przekątna nie mniejsza niż 23,5 cala. Wyposażony w warstwę antyrefleksyjną. Przygotowany do montażu filtra prywatyzacyjnego.

Dyski twarde Pierwszy dysk twardy: o pojemności wystarczającej do składowania systemu operacyjnego oraz oprogramowania użytkowego oraz danych, gdzie początkowa ilość pojemności użytkowanej będzie nie mniejsza niż 110GB a zakładany przyrost danych będzie nie mniejszy niż 50 % rocznie w trzyletnim okresie użytkowania zestawu. Wydajność dysku musi być większa niż wydajność typowego dysku wykonanego w technologii SSD używającego interfejsu SATA dostępnego w momencie składania oferty.

Drugi dysk twardy: o pojemności wystarczającej do składowania oprogramowania użytkowego oraz danych, gdzie początkowa ilość pojemności użytkowanej będzie nie mniejsza niż 250GB a zakładany przyrost danych będzie nie mniejszy niż 50 % rocznie w trzyletnim okresie użytkowania zestawu. Wydajność dysku musi być równa lub lepsza niż wydajność dysku o najwyższej prędkości obrotowej dostępnej na rynku i użytkowanej w komputerach typu biurowego w momencie składania oferty. Drugi dysk może być wykonany w technologii magnetycznej lub półprzewodnikowej.Wyposażenie multimedialne Płyta główna zestawu musi być wyposażona w kartę dźwiękową reprodukującą dźwięk w standardzie HD. Obudowa komputera powinna posiadać wbudowane głośniki podłączone do wyjścia karty dźwiękowej. W przypadku braku należy zastosować głośniki zewnętrzne. Komputer musi odczytywać pliki dźwiękowe oraz .Szczegółowy opis w zał nr 7 do SIWZ

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 31/07/2020
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Zamawiający na podstawie art. 34 ust. 5 PZP w stosunku do każdego zadania przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji. Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący dostawy analogiczne, jak opisane w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ (dalej: „Opcja”). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia zamówienia objętego przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Dostawy będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 5 ust. 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ”.

3.4. Zlecanie dostaw będących przedmiotem Opcji, ich odbiór, ustalenie wartości tych dostaw, uiszczanie zapłaty oraz odpowiedzialność za ich niewykonanie lub nienależyte wykonanie, w tym odpowiedzialność w postaci kar umownych, jak również realizacja uprawnień Zamawiającego wynikających z Umowy, w tym realizacja prawa do odstąpienia od Umowy następować będzie na analogicznych zasadach, jak w przypadku dostaw będących Przedmiotem Umowy.

3.5. Przedmiot zamówienia musi być zgodny z Opisem przedmiotu zamówienia podanym w załączniku nr 7 do SIWZ

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Notebook 14 cali typ 1

Perceel nr.: 8
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30213000
30121100
38410000
30211300
30231300
32522000
48322000
30234600
30237280
30213100
48310000
30232100
30213200
30191400
30236000
38221000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL
Voornaamste plaats van uitvoering:

Przedmiot zamówienia należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego zlokalizowanej w Stargardzie, ul. Wojska Polskiego 119 lub do wskazanych przez Zamawiającego Nadleśnictw w dni robocze od poniedziałku

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Typ Komputer przenośny biznesowy typu notebook o zwiększonej odporności na zmienne warunki pracy.

Zastosowanie Do uruchamiania aplikacji biurowych (edytory tekstu, klient poczty elektronicznej), do specjalistycznego oprogramowania typu magazynowo księgowego.

Wydajność obliczeniowa Wydajność zestawu komputerowego wyposażonego w procesor osiągający w teście aplikacyjnym wykorzystującym elementy edytora tekstu, arkusza kalkulacyjnego, klienta pocztowego, dowolnej przeglądarki stron internetowych, przeglądarki plików pdf, programu do obróbki plików graficznych wynik nie mniejszy niż 1000 punktów oraz osiągający w teście syntetycznym wynik nie mniejszy 5000 punktów. Zamawiający uzna wyniki testów aplikacyjnych dla konfiguracji zbliżonej do konfiguracji oferowanej z zachowaniem zgodności parametrów procesora, pamięci operacyjnej, dysku twardego, karty graficznej.

Oprogramowanie Umożliwiające podłączenie komputera do istniejącej infrastruktury informatycznej Zamawiającego. Oprogramowanie musi realizować funkcję weryfikacji uprawnień dostępu do zasobów sieciowych w postaci centralnego katalogu z danymi użytkownika oraz zestawem uprawnień dla komputera i użytkownika. Oprogramowanie musi podłączyć się do katalogu, prawidłowo pobrać dane o użytkowniku i komputerze, odpowiednio nadać uprawnienia. Oprogramowanie musi umożliwić zainstalowanie oprogramowania biurowego i magazynowo księgowego będącego w użytkowaniu Zamawiającego. Oprogramowanie musi mieć wbudowany mechanizm szyfrowania dysków twardych.

Pamięć operacyjna O pojemności wystarczającej do załadowania i uruchomienia systemu operacyjnego oraz oprogramowania biurowego i magazynowo księgowego, gdzie łączna ilość danych użytecznych wraz z danymi pomocniczymi może osiągać w jednej chwili pojemność 4 GB. Pamięć musi być zainstalowana w postaci jednego modułu lub dwóch jednakowych modułów oraz ilość slotów na pamięć musi umożliwić rozbudowę w przyszłości, do co najmniej czterokrotności pojemności proponowanej w konfiguracji pierwotnej.

Wydajność karty graficznej Umożliwiająca pracę na trzech monitorach z maksymalną rozdzielczością, obsługująca wyjścia HDMI, DP, DVI. Karta musi obsługiwać technologię DirectX i Open GL w wersjach 12 i 4.4. Karta może używać pamięci operacyjnej komputera. Wydajność karty nie może być mniejsza niż 900 i większa niż 1100 w teście syntetycznym. Karta musi wspierać rozdzielczość 4K.

Wyświetlacz Wbudowany w obudowę komputera, wyświetlający treść w trybie, co najmniej FHD. Przekątna nie mniejsza niż 14 cali i nie większa niż 14,9 cali. Wykonany w technologii do zastosowań profesjonalnych, z jednakowym kątem widzenia w pionie i poziomie i utrzymaniem parametrów w całym okresie użytkowania z matową powierzchnią. Wzmocnione zawiasy umożliwiające otwarcie wyświetlacza do 180 stopni w stosunku do powierzchni klawiatury. Przystosowany do montażu nakładki prywatyzującej.

Dysk twardy O pojemności wystarczającej do składowania systemu operacyjnego oraz oprogramowania użytkowego oraz danych, gdzie początkowa ilość pojemności użytkowanej będzie nie mniejsza niż 60GB a zakładany przyrost danych będzie nie mniejszy niż 50 % rocznie w trzyletnim okresie użytkowania zestawu. Wydajność dysku musi być większa niż wydajność typowego dysku wykonanego w technologii SSD używającego interfejsu SATA dostępnego w momencie składania oferty. Obudowa komputera przystosowana do montażu dwóch dysków twardych różnych typów.Wyposażenie multimedialne Płyta główna zestawu musi być wyposażona w kartę dźwiękową reprodukującą dźwięk w standardzie HD. Obudowa komputera powinna posiadać wbudowane głośniki podłączone do wyjścia karty dźwiękowej. W przypadku braku należy zastosować głośniki zewnętrzne. Kamera o rozdzielczości wystarczającej do prowadzenia rozmowy video w standardzie typowej komunikacji internetowej. Ergonomia Obudowa typu notebook ze złączami wyprowadzonymi na krawędziach dolnej części Obudowa musi posiadać złącze, Szczegółowy opis w zał nr 7 do SIWZ

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 31/07/2020
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Zamawiający na podstawie art. 34 ust. 5 PZP w stosunku do każdego zadania przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji. Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący dostawy analogiczne, jak opisane w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ (dalej: „Opcja”). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia zamówienia objętego przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Dostawy będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 5 ust. 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ”.

3.4. Zlecanie dostaw będących przedmiotem Opcji, ich odbiór, ustalenie wartości tych dostaw, uiszczanie zapłaty oraz odpowiedzialność za ich niewykonanie lub nienależyte wykonanie, w tym odpowiedzialność w postaci kar umownych, jak również realizacja uprawnień Zamawiającego wynikających z Umowy, w tym realizacja prawa do odstąpienia od Umowy następować będzie na analogicznych zasadach, jak w przypadku dostaw będących Przedmiotem Umowy.

3.5. Przedmiot zamówienia musi być zgodny z Opisem przedmiotu zamówienia podanym w załączniku nr 7 do SIWZ

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Notebook 14 cali typ 2

Perceel nr.: 9
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30213000
30213100
30121100
38410000
30211300
30231300
32522000
48322000
30234600
30237280
48310000
30232100
30213200
30191400
30236000
38221000
30232110
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL
Voornaamste plaats van uitvoering:

Przedmiot zamówienia należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego zlokalizowanej w Stargardzie, ul. Wojska Polskiego 119 lub do wskazanych przez Zamawiającego Nadleśnictw w dni robocze od poniedziałku

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Typ Komputer przenośny biznesowy typu notebook o zwiększonej odporności na zmienne warunki pracy.

Zastosowanie Do uruchamiania aplikacji biurowych (edytory tekstu, klient poczty elektronicznej), do specjalistycznego oprogramowania typu magazynowo księgowego.

Wydajność obliczeniowa Wydajność zestawu komputerowego wyposażonego w procesor osiągający w teście aplikacyjnym wykorzystującym elementy edytora tekstu, arkusza kalkulacyjnego, klienta pocztowego, dowolnej przeglądarki stron internetowych, przeglądarki plików pdf, programu do obróbki plików graficznych wynik nie mniejszy niż 1050 punktów oraz osiągający w teście syntetycznym wynik nie mniejszy 7500 punktów. Zamawiający uzna wyniki testów aplikacyjnych dla konfiguracji zbliżonej do konfiguracji oferowanej z zachowaniem zgodności parametrów procesora, pamięci operacyjnej, dysku twardego, karty graficznej.

Oprogramowanie Umożliwiające podłączenie komputera do istniejącej infrastruktury informatycznej Zamawiającego. Oprogramowanie musi realizować funkcję weryfikacji uprawnień dostępu do zasobów sieciowych w postaci centralnego katalogu z danymi użytkownika oraz zestawem uprawnień dla komputera i użytkownika. Oprogramowanie musi podłączyć się do katalogu, prawidłowo pobrać dane o użytkowniku i komputerze, odpowiednio nadać uprawnienia. Oprogramowanie musi umożliwić zainstalowanie oprogramowania biurowego i magazynowo księgowego będącego w użytkowaniu Zamawiającego. Oprogramowanie musi mieć wbudowany mechanizm szyfrowania dysków twardych.

Pamięć operacyjna O pojemności wystarczającej do załadowania i uruchomienia systemu operacyjnego oraz oprogramowania biurowego i magazynowo księgowego, gdzie łączna ilość danych użytecznych wraz z danymi pomocniczymi może osiągać w jednej chwili pojemność 4 GB. Pamięć musi być zainstalowana w postaci jednego modułu lub dwóch jednakowych modułów oraz ilość slotów na pamięć musi umożliwić rozbudowę w przyszłości, do co najmniej czterokrotności pojemności proponowanej w konfiguracji pierwotnej.

Wydajność karty graficznej Umożliwiająca pracę na trzech monitorach z maksymalną rozdzielczością, obsługująca wyjścia HDMI, DP, DVI. Karta musi obsługiwać technologię DirectX i Open GL w wersjach 12 i 4.4. Karta może używać pamięci operacyjnej komputera. Wydajność karty nie może być mniejsza niż 900 i większa niż 1100 w teście syntetycznym. Karta musi wspierać rozdzielczość 4K.

Wyświetlacz Wbudowany w obudowę komputera, wyświetlający treść w trybie, co najmniej FHD. Przekątna nie mniejsza niż 14 cali i nie większa niż 14,9 cali. Wykonany w technologii do zastosowań profesjonalnych, z jednakowym kątem widzenia w pionie i poziomie i utrzymaniem parametrów w całym okresie użytkowania z matową powierzchnią. Wzmocnione zawiasy umożliwiające otwarcie wyświetlacza do 180 stopni w stosunku do powierzchni klawiatury. Przystosowany do montażu nakładki prywatyzującej.

Dysk twardy O pojemności wystarczającej do składowania systemu operacyjnego oraz oprogramowania użytkowego oraz danych, gdzie początkowa ilość pojemności użytkowanej będzie nie mniejsza niż 60GB a zakładany przyrost danych będzie nie mniejszy niż 50 % rocznie w trzyletnim okresie użytkowania zestawu. Wydajność dysku musi być większa niż wydajność typowego dysku wykonanego w technologii SSD używającego interfejsu SATA dostępnego w momencie składania oferty. Obudowa komputera przystosowana do montażu dwóch dysków twardych różnych typów.Wyposażenie multimedialne Płyta główna zestawu musi być wyposażona w kartę dźwiękową reprodukującą dźwięk w standardzie HD. Obudowa komputera powinna posiadać wbudowane głośniki podłączone do wyjścia karty dźwiękowej. W przypadku braku należy zastosować głośniki zewnętrzne. Kamera o rozdzielczości wystarczającej do prowadzenia rozmowy video w standardzie typowej komunikacji internetowej. Ergonomia Obudowa typu notebook ze złączami wyprowadzonymi na krawędziach dolnej części Obudowa musi posiadać złącze, Szczegółowy opis w zał nr 7 do SIWZ

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 31/07/2020
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Zamawiający na podstawie art. 34 ust. 5 PZP w stosunku do każdego zadania przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji. Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący dostawy analogiczne, jak opisane w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ (dalej: „Opcja”). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia zamówienia objętego przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Dostawy będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 5 ust. 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ”.

3.4. Zlecanie dostaw będących przedmiotem Opcji, ich odbiór, ustalenie wartości tych dostaw, uiszczanie zapłaty oraz odpowiedzialność za ich niewykonanie lub nienależyte wykonanie, w tym odpowiedzialność w postaci kar umownych, jak również realizacja uprawnień Zamawiającego wynikających z Umowy, w tym realizacja prawa do odstąpienia od Umowy następować będzie na analogicznych zasadach, jak w przypadku dostaw będących Przedmiotem Umowy.

3.5. Przedmiot zamówienia musi być zgodny z Opisem przedmiotu zamówienia podanym w załączniku nr 7 do SIWZ

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Notebook 14 cali typ 3

Perceel nr.: 10
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30213000
30213100
30121100
38410000
30211300
30231300
32522000
48322000
30234600
30237280
48310000
30232100
30213200
30191400
30236000
38221000
30232110
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL
Voornaamste plaats van uitvoering:

Przedmiot zamówienia należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego zlokalizowanej w Stargardzie, ul. Wojska Polskiego 119 lub do wskazanych przez Zamawiającego Nadleśnictw w dni robocze od poniedziałku

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Typ Komputer przenośny biznesowy typu notebook o zwiększonej odporności na zmienne warunki pracy.

Zastosowanie Do uruchamiania aplikacji biurowych (edytory tekstu, klient poczty elektronicznej), do specjalistycznego oprogramowania typu magazynowo księgowego.

Wydajność obliczeniowa Wydajność zestawu komputerowego wyposażonego w procesor osiągający w teście aplikacyjnym wykorzystującym elementy edytora tekstu, arkusza kalkulacyjnego, klienta pocztowego, dowolnej przeglądarki stron internetowych, przeglądarki plików pdf, programu do obróbki plików graficznych wynik nie mniejszy niż 1050 punktów oraz osiągający w teście syntetycznym wynik nie mniejszy 7500 punktów. Zamawiający uzna wyniki testów aplikacyjnych dla konfiguracji zbliżonej do konfiguracji oferowanej z zachowaniem zgodności parametrów procesora, pamięci operacyjnej, dysku twardego, karty graficznej.

Oprogramowanie Umożliwiające podłączenie komputera do istniejącej infrastruktury informatycznej Zamawiającego. Oprogramowanie musi realizować funkcję weryfikacji uprawnień dostępu do zasobów sieciowych w postaci centralnego katalogu z danymi użytkownika oraz zestawem uprawnień dla komputera i użytkownika. Oprogramowanie musi podłączyć się do katalogu, prawidłowo pobrać dane o użytkowniku i komputerze, odpowiednio nadać uprawnienia. Oprogramowanie musi umożliwić zainstalowanie oprogramowania biurowego i magazynowo księgowego będącego w użytkowaniu Zamawiającego. Oprogramowanie musi mieć wbudowany mechanizm szyfrowania dysków twardych. Pamięć operacyjna O pojemności wystarczającej do załadowania i uruchomienia systemu operacyjnego oraz oprogramowania biurowego i magazynowo księgowego, gdzie łączna ilość danych użytecznych wraz z danymi pomocniczymi może osiągać w jednej chwili pojemność 4 GB. Pamięć musi być zainstalowana w postaci jednego modułu lub dwóch jednakowych modułów oraz ilość slotów na pamięć musi umożliwić rozbudowę w przyszłości, do co najmniej czterokrotności pojemności proponowanej w konfiguracji pierwotnej.

Wydajność karty graficznej Umożliwiająca pracę na trzech monitorach z maksymalną rozdzielczością, obsługująca wyjścia HDMI, DP, DVI. Karta musi obsługiwać technologię DirectX i Open GL w wersjach 12 i 4.4. Karta może używać pamięci operacyjnej komputera. Wydajność karty nie może być mniejsza niż 900 i większa niż 1100 w teście syntetycznym. Karta musi wspierać rozdzielczość 4K.

Wyświetlacz Wbudowany w obudowę komputera, wyświetlający treść w trybie, co najmniej FHD. Przekątna nie mniejsza niż 14 cali i nie większa niż 14,9 cali. Wykonany w technologii do zastosowań profesjonalnych, z jednakowym kątem widzenia w pionie i poziomie i utrzymaniem parametrów w całym okresie użytkowania z matową powierzchnią. Wzmocnione zawiasy umożliwiające otwarcie wyświetlacza do 180 stopni w stosunku do powierzchni klawiatury. Przystosowany do montażu nakładki prywatyzującej.

Dysk twardy O pojemności wystarczającej do składowania systemu operacyjnego oraz oprogramowania użytkowego oraz danych, gdzie początkowa ilość pojemności użytkowanej będzie nie mniejsza niż 110GB a zakładany przyrost danych będzie nie mniejszy niż 50 % rocznie w trzyletnim okresie użytkowania zestawu. Wydajność dysku musi być większa niż wydajność typowego dysku wykonanego w technologii SSD używającego interfejsu SATA dostępnego w momencie składania oferty. Obudowa komputera przystosowana do montażu dwóch dysków twardych różnych typów.

Wyposażenie multimedialne Płyta główna zestawu musi być wyposażona w kartę dźwiękową reprodukującą dźwięk w standardzie HD. Obudowa komputera powinna posiadać wbudowane głośniki podłączone do wyjścia karty dźwiękowej. W przypadku braku należy zastosować głośniki zewnętrzne. Kamera o rozdzielczości wystarczającej do prowadzenia rozmowy video w standardzie typowej komunikacji internetowej.

Ergonomia Obudowa typu notebook ze złączami wyprowadzonymi na krawędziach dolnej części Obudowa musi posiadać złącze, ktSzczegółowy opis w zał nr 7 do SIWZ

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 31/07/2020
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Zamawiający na podstawie art. 34 ust. 5 PZP w stosunku do każdego zadania przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji. Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący dostawy analogiczne, jak opisane w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ (dalej: „Opcja”). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia zamówienia objętego przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Dostawy będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 5 ust. 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ”.

3.4. Zlecanie dostaw będących przedmiotem Opcji, ich odbiór, ustalenie wartości tych dostaw, uiszczanie zapłaty oraz odpowiedzialność za ich niewykonanie lub nienależyte wykonanie, w tym odpowiedzialność w postaci kar umownych, jak również realizacja uprawnień Zamawiającego wynikających z Umowy, w tym realizacja prawa do odstąpienia od Umowy następować będzie na analogicznych zasadach, jak w przypadku dostaw będących Przedmiotem Umowy.

3.5. Przedmiot zamówienia musi być zgodny z Opisem przedmiotu zamówienia podanym w załączniku nr 7 do SIWZ

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Notebook 14 cali typ 4

Perceel nr.: 11
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30213000
30213100
30121100
38410000
30211300
30231300
32522000
48322000
30234600
30237280
48310000
30232100
30213200
30191400
30236000
38221000
30232110
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL
Voornaamste plaats van uitvoering:

Przedmiot zamówienia należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego zlokalizowanej w Stargardzie, ul. Wojska Polskiego 119 lub do wskazanych przez Zamawiającego Nadleśnictw w dni robocze od poniedziałku

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Typ Komputer przenośny biznesowy typu notebook o zwiększonej odporności na zmienne warunki pracy.

Zastosowanie Do uruchamiania aplikacji biurowych (edytory tekstu, klient poczty elektronicznej), do specjalistycznego oprogramowania typu magazynowo księgowego.

Wydajność obliczeniowa Wydajność zestawu komputerowego wyposażonego w procesor osiągający w teście aplikacyjnym wykorzystującym elementy edytora tekstu, arkusza kalkulacyjnego, klienta pocztowego, dowolnej przeglądarki stron internetowych, przeglądarki plików pdf, programu do obróbki plików graficznych wynik nie mniejszy niż 1050 punktów oraz osiągający w teście syntetycznym wynik nie mniejszy 8000 punktów. Zamawiający uzna wyniki testów aplikacyjnych dla konfiguracji zbliżonej do konfiguracji oferowanej z zachowaniem zgodności parametrów procesora, pamięci operacyjnej, dysku twardego, karty graficznej.

Oprogramowanie Umożliwiające podłączenie komputera do istniejącej infrastruktury informatycznej Zamawiającego. Oprogramowanie musi realizować funkcję weryfikacji uprawnień dostępu do zasobów sieciowych w postaci centralnego katalogu z danymi użytkownika oraz zestawem uprawnień dla komputera i użytkownika. Oprogramowanie musi podłączyć się do katalogu, prawidłowo pobrać dane o użytkowniku i komputerze, odpowiednio nadać uprawnienia. Oprogramowanie musi umożliwić zainstalowanie oprogramowania biurowego i magazynowo księgowego będącego w użytkowaniu Zamawiającego. Oprogramowanie musi mieć wbudowany mechanizm szyfrowania dysków twardych.

Pamięć operacyjna O pojemności wystarczającej do załadowania i uruchomienia systemu operacyjnego oraz oprogramowania biurowego i magazynowo księgowego, gdzie łączna ilość danych użytecznych wraz z danymi pomocniczymi może osiągać w jednej chwili pojemność 4 GB. Pamięć musi być zainstalowana w postaci jednego modułu lub dwóch jednakowych modułów oraz ilość slotów na pamięć musi umożliwić rozbudowę w przyszłości, do co najmniej czterokrotności pojemności proponowanej w konfiguracji pierwotnej.

Wydajność karty graficznej Umożliwiająca pracę na trzech monitorach z maksymalną rozdzielczością, obsługująca wyjścia HDMI, DP, DVI. Karta musi obsługiwać technologię DirectX i Open GL w wersjach 12 i 4.4. Karta może używać pamięci operacyjnej komputera. Wydajność karty nie może być mniejsza niż 900 i większa niż 1100 w teście syntetycznym. Karta musi wspierać rozdzielczość 4K.

Wyświetlacz Wbudowany w obudowę komputera, wyświetlający treść w trybie, co najmniej FHD. Przekątna nie mniejsza niż 14 cali i nie większa niż 14,9 cali. Wykonany w technologii do zastosowań profesjonalnych, z jednakowym kątem widzenia w pionie i poziomie i utrzymaniem parametrów w całym okresie użytkowania z matową powierzchnią. Wzmocnione zawiasy umożliwiające otwarcie wyświetlacza do 180 stopni w stosunku do powierzchni klawiatury. Przystosowany do montażu nakładki prywatyzującej.

Dysk twardy O pojemności wystarczającej do składowania systemu operacyjnego oraz oprogramowania użytkowego oraz danych, gdzie początkowa ilość pojemności użytkowanej będzie nie mniejsza niż 110GB a zakładany przyrost danych będzie nie mniejszy niż 50 % rocznie w trzyletnim okresie użytkowania zestawu. Wydajność dysku musi być większa niż wydajność typowego dysku wykonanego w technologii SSD używającego interfejsu SATA dostępnego w momencie składania oferty. Obudowa komputera przystosowana do montażu dwóch dysków twardych różnych typów.

Wyposażenie multimedialne Płyta główna zestawu musi być wyposażona w kartę dźwiękową reprodukującą dźwięk w standardzie HD. Obudowa komputera powinna posiadać wbudowane głośniki podłączone do wyjścia karty dźwiękowej. W przypadku braku należy zastosować głośniki zewnętrzne. Kamera o rozdzielczości wystarczającej do prowadzenia rozmowy video w standardzie typowej komunikacji internetowej.

Ergonomia Obudowa typu notebook ze złączami wyprowadzonymi na krawędziach dolnej części Obudowa musi posiadać złącze, Szczegółowy opis w zał nr 7 do SIWZ

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 31/07/2020
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Zamawiający na podstawie art. 34 ust. 5 PZP w stosunku do każdego zadania przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji. Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący dostawy analogiczne, jak opisane w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ (dalej: „Opcja”). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia zamówienia objętego przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Dostawy będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 5 ust. 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ”.

3.4. Zlecanie dostaw będących przedmiotem Opcji, ich odbiór, ustalenie wartości tych dostaw, uiszczanie zapłaty oraz odpowiedzialność za ich niewykonanie lub nienależyte wykonanie, w tym odpowiedzialność w postaci kar umownych, jak również realizacja uprawnień Zamawiającego wynikających z Umowy, w tym realizacja prawa do odstąpienia od Umowy następować będzie na analogicznych zasadach, jak w przypadku dostaw będących Przedmiotem Umowy.

3.5. Przedmiot zamówienia musi być zgodny z Opisem przedmiotu zamówienia podanym w załączniku nr 7 do SIWZ

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Notebook 14 cali typ 5

Perceel nr.: 12
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30213000
30213100
30121100
38410000
30211300
30231300
32522000
48322000
30234600
30237280
48310000
30232100
30213200
30191400
30236000
38221000
30232110
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL
Voornaamste plaats van uitvoering:

Przedmiot zamówienia należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego zlokalizowanej w Stargardzie, ul. Wojska Polskiego 119 lub do wskazanych przez Zamawiającego Nadleśnictw w dni robocze od poniedziałku

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

TTyp Komputer przenośny biznesowy typu notebook o zwiększonej odporności na zmienne warunki pracy.

Zastosowanie Do uruchamiania aplikacji biurowych (edytory tekstu, klient poczty elektronicznej), do specjalistycznego oprogramowania typu magazynowo księgowego.

Wydajność obliczeniowa Wydajność zestawu komputerowego wyposażonego w procesor osiągający w teście aplikacyjnym wykorzystującym elementy edytora tekstu, arkusza kalkulacyjnego, klienta pocztowego, dowolnej przeglądarki stron internetowych, przeglądarki plików pdf, programu do obróbki plików graficznych wynik nie mniejszy niż 1050 punktów oraz osiągający w teście syntetycznym wynik nie mniejszy 7500 punktów. Zamawiający uzna wyniki testów aplikacyjnych dla konfiguracji zbliżonej do konfiguracji oferowanej z zachowaniem zgodności parametrów procesora, pamięci operacyjnej, dysku twardego, karty graficznej.

Oprogramowanie Umożliwiające podłączenie komputera do istniejącej infrastruktury informatycznej Zamawiającego. Oprogramowanie musi realizować funkcję weryfikacji uprawnień dostępu do zasobów sieciowych w postaci centralnego katalogu z danymi użytkownika oraz zestawem uprawnień dla komputera i użytkownika. Oprogramowanie musi podłączyć się do katalogu, prawidłowo pobrać dane o użytkowniku i komputerze, odpowiednio nadać uprawnienia. Oprogramowanie musi umożliwić zainstalowanie oprogramowania biurowego i magazynowo księgowego będącego w użytkowaniu Zamawiającego. Oprogramowanie musi mieć wbudowany mechanizm szyfrowania dysków twardych.

Pamięć operacyjna O pojemności wystarczającej do załadowania i uruchomienia systemu operacyjnego oraz oprogramowania biurowego i magazynowo księgowego, gdzie łączna ilość danych użytecznych wraz z danymi pomocniczymi może osiągać w jednej chwili pojemność 4 GB. Pamięć musi być zainstalowana w postaci jednego modułu lub dwóch jednakowych modułów oraz ilość slotów na pamięć musi umożliwić rozbudowę w przyszłości, do co najmniej czterokrotności pojemności proponowanej w konfiguracji pierwotnej.

Wydajność karty graficznej Umożliwiająca pracę na trzech monitorach z maksymalną rozdzielczością, obsługująca wyjścia HDMI, DP, DVI. Karta musi obsługiwać technologię DirectX i Open GL w wersjach 12 i 4.4. Karta może używać pamięci operacyjnej komputera. Wydajność karty nie może być mniejsza niż 900 i większa niż 1100 w teście syntetycznym. Karta musi wspierać rozdzielczość 4K.

Wyświetlacz Wbudowany w obudowę komputera, wyświetlający treść w trybie, co najmniej FHD. Przekątna nie mniejsza niż 14 cali i nie większa niż 14,9 cali. Wykonany w technologii do zastosowań profesjonalnych, z jednakowym kątem widzenia w pionie i poziomie i utrzymaniem parametrów w całym okresie użytkowania z matową powierzchnią. Wzmocnione zawiasy umożliwiające otwarcie wyświetlacza do 180 stopni w stosunku do powierzchni klawiatury. Przystosowany do montażu nakładki prywatyzującej.

Dysk twardy O pojemności wystarczającej do składowania systemu operacyjnego oraz oprogramowania użytkowego oraz danych, gdzie początkowa ilość pojemności użytkowanej będzie nie mniejsza niż 110GB a zakładany przyrost danych będzie nie mniejszy niż 50 % rocznie w trzyletnim okresie użytkowania zestawu. Wydajność dysku musi być większa niż wydajność typowego dysku wykonanego w technologii SSD używającego interfejsu SATA dostępnego w momencie składania oferty. Obudowa komputera przystosowana do montażu dwóch dysków twardych różnych typów.

Wyposażenie multimedialne Płyta główna zestawu musi być wyposażona w kartę dźwiękową reprodukującą dźwięk w standardzie HD. Obudowa komputera powinna posiadać wbudowane głośniki podłączone do wyjścia karty dźwiękowej. W przypadku braku należy zastosować głośniki zewnętrzne. Kamera o rozdzielczości wystarczającej do prowadzenia rozmowy video w standardzie typowej komunikacji internetowej.

Ergonomia Obudowa typu notebook ze złączami wyprowadzonymi na krawędziach dolnej części Obudowa musi posiadać złącze, Szczegółowy opis w zał nr 7 do SIWZ

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 31/07/2020
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Zamawiający na podstawie art. 34 ust. 5 PZP w stosunku do każdego zadania przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji. Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący dostawy analogiczne, jak opisane w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ (dalej: „Opcja”). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia zamówienia objętego przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Dostawy będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 5 ust. 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ”.

3.4. Zlecanie dostaw będących przedmiotem Opcji, ich odbiór, ustalenie wartości tych dostaw, uiszczanie zapłaty oraz odpowiedzialność za ich niewykonanie lub nienależyte wykonanie, w tym odpowiedzialność w postaci kar umownych, jak również realizacja uprawnień Zamawiającego wynikających z Umowy, w tym realizacja prawa do odstąpienia od Umowy następować będzie na analogicznych zasadach, jak w przypadku dostaw będących Przedmiotem Umowy.

3.5. Przedmiot zamówienia musi być zgodny z Opisem przedmiotu zamówienia podanym w załączniku nr 7 do SIWZ

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Notebook 15 cali typ 1

Perceel nr.: 13
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30213000
30213100
30121100
38410000
30211300
30231300
32522000
48322000
30234600
30237280
48310000
30232100
30213200
30191400
30236000
38221000
30232110
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL
Voornaamste plaats van uitvoering:

Przedmiot zamówienia należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego zlokalizowanej w Stargardzie, ul. Wojska Polskiego 119 lub do wskazanych przez Zamawiającego Nadleśnictw w dni robocze od poniedziałku

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Typ Komputer przenośny biznesowy typu notebook o zwiększonej odporności na zmienne warunki pracy.

Zastosowanie Do uruchamiania aplikacji biurowych (edytory tekstu, klient poczty elektronicznej), do specjalistycznego oprogramowania typu magazynowo księgowego.

Wydajność obliczeniowa Wydajność zestawu komputerowego wyposażonego w procesor osiągający w teście aplikacyjnym wykorzystującym elementy edytora tekstu, arkusza kalkulacyjnego, klienta pocztowego, dowolnej przeglądarki stron internetowych, przeglądarki plików pdf, programu do obróbki plików graficznych wynik nie mniejszy niż 1000 punktów oraz osiągający w teście syntetycznym wynik nie mniejszy 5000 punktów. Zamawiający uzna wyniki testów aplikacyjnych dla konfiguracji zbliżonej do konfiguracji oferowanej z zachowaniem zgodności parametrów procesora, pamięci operacyjnej, dysku twardego, karty graficznej.

Oprogramowanie Umożliwiające podłączenie komputera do istniejącej infrastruktury informatycznej Zamawiającego. Oprogramowanie musi realizować funkcję weryfikacji uprawnień dostępu do zasobów sieciowych w postaci centralnego katalogu z danymi użytkownika oraz zestawem uprawnień dla komputera i użytkownika. Oprogramowanie musi podłączyć się do katalogu, prawidłowo pobrać dane o użytkowniku i komputerze, odpowiednio nadać uprawnienia. Oprogramowanie musi umożliwić zainstalowanie oprogramowania biurowego i magazynowo księgowego będącego w użytkowaniu Zamawiającego. Oprogramowanie musi mieć wbudowany mechanizm szyfrowania dysków twardych.

Pamięć operacyjna O pojemności wystarczającej do załadowania i uruchomienia systemu operacyjnego oraz oprogramowania biurowego i magazynowo księgowego, gdzie łączna ilość danych użytecznych wraz z danymi pomocniczymi może osiągać w jednej chwili pojemność 4 GB. Pamięć musi być zainstalowana w postaci jednego modułu lub dwóch jednakowych modułów oraz ilość slotów na pamięć musi umożliwić rozbudowę w przyszłości, do co najmniej czterokrotności pojemności proponowanej w konfiguracji pierwotnej.

Wydajność karty graficznej Umożliwiająca pracę na trzech monitorach z maksymalną rozdzielczością, obsługująca wyjścia HDMI, DP, DVI. Karta musi obsługiwać technologię DirectX i Open GL w wersjach 12 i 4.4. Karta może używać pamięci operacyjnej komputera. Wydajność karty nie może być mniejsza niż 900 i większa niż 1100 w teście syntetycznym. Karta musi wspierać rozdzielczość 4K.

Wyświetlacz Wbudowany w obudowę komputera, wyświetlający treść w trybie, co najmniej FHD. Przekątna nie mniejsza niż 15 cali i nie większa niż 16 cali. Wykonany w technologii do zastosowań profesjonalnych, z jednakowym kątem widzenia w pionie i poziomie i utrzymaniem parametrów w całym okresie użytkowania z matową powierzchnią. Wzmocnione zawiasy umożliwiające otwarcie wyświetlacza do 180 stopni w stosunku do powierzchni klawiatury. Przystosowany do montażu nakładki prywatyzującej.

Dysk twardy O pojemności wystarczającej do składowania systemu operacyjnego oraz oprogramowania użytkowego oraz danych, gdzie początkowa ilość pojemności użytkowanej będzie nie mniejsza niż 60GB a zakładany przyrost danych będzie nie mniejszy niż 50 % rocznie w trzyletnim okresie użytkowania zestawu. Wydajność dysku musi być większa niż wydajność typowego dysku wykonanego w technologii SSD używającego interfejsu SATA dostępnego w momencie składania oferty. Obudowa komputera przystosowana do montażu dwóch dysków twardych różnych typów.

Wyposażenie multimedialne Płyta główna zestawu musi być wyposażona w kartę dźwiękową reprodukującą dźwięk w standardzie HD. Obudowa komputera powinna posiadać wbudowane głośniki podłączone do wyjścia karty dźwiękowej. W przypadku braku należy zastosować głośniki zewnętrzne. Kamera o rozdzielczości wystarczającej do prowadzenia rozmowy video w standardzie typowej komunikacji internetowej.

Ergonomia Obudowa typu notebook ze złączami wyprowadzonymi na krawędziach dolnej części Obudowa musi posiadać złącze, które Szczegółowy opis w zał nr 7 do SIWZ

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 31/07/2020
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Zamawiający na podstawie art. 34 ust. 5 PZP w stosunku do każdego zadania przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji. Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący dostawy analogiczne, jak opisane w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ (dalej: „Opcja”). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia zamówienia objętego przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Dostawy będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 5 ust. 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ”.

3.4. Zlecanie dostaw będących przedmiotem Opcji, ich odbiór, ustalenie wartości tych dostaw, uiszczanie zapłaty oraz odpowiedzialność za ich niewykonanie lub nienależyte wykonanie, w tym odpowiedzialność w postaci kar umownych, jak również realizacja uprawnień Zamawiającego wynikających z Umowy, w tym realizacja prawa do odstąpienia od Umowy następować będzie na analogicznych zasadach, jak w przypadku dostaw będących Przedmiotem Umowy.

3.5. Przedmiot zamówienia musi być zgodny z Opisem przedmiotu zamówienia podanym w załączniku nr 7 do SIWZ

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Notebook 15 cali typ 2

Perceel nr.: 14
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30213000
30213100
30121100
38410000
30211300
30231300
32522000
48322000
30234600
30237280
48310000
30232100
30213200
30191400
30236000
38221000
30232110
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL
Voornaamste plaats van uitvoering:

Przedmiot zamówienia należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego zlokalizowanej w Stargardzie, ul. Wojska Polskiego 119 lub do wskazanych przez Zamawiającego Nadleśnictw w dni robocze od poniedziałku

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Typ Komputer przenośny biznesowy typu notebook o zwiększonej odporności na zmienne warunki pracy.

Zastosowanie Do uruchamiania aplikacji biurowych (edytory tekstu, klient poczty elektronicznej), do specjalistycznego oprogramowania typu magazynowo księgowego.

Wydajność obliczeniowa Wydajność zestawu komputerowego wyposażonego w procesor osiągający w teście aplikacyjnym wykorzystującym elementy edytora tekstu, arkusza kalkulacyjnego, klienta pocztowego, dowolnej przeglądarki stron internetowych, przeglądarki plików pdf, programu do obróbki plików graficznych wynik nie mniejszy niż 1050 punktów oraz osiągający w teście syntetycznym wynik nie mniejszy 7500 punktów. Zamawiający uzna wyniki testów aplikacyjnych dla konfiguracji zbliżonej do konfiguracji oferowanej z zachowaniem zgodności parametrów procesora, pamięci operacyjnej, dysku twardego, karty graficznej.

Oprogramowanie Umożliwiające podłączenie komputera do istniejącej infrastruktury informatycznej Zamawiającego. Oprogramowanie musi realizować funkcję weryfikacji uprawnień dostępu do zasobów sieciowych w postaci centralnego katalogu z danymi użytkownika oraz zestawem uprawnień dla komputera i użytkownika. Oprogramowanie musi podłączyć się do katalogu, prawidłowo pobrać dane o użytkowniku i komputerze, odpowiednio nadać uprawnienia. Oprogramowanie musi umożliwić zainstalowanie oprogramowania biurowego i magazynowo księgowego będącego w użytkowaniu Zamawiającego. Oprogramowanie musi mieć wbudowany mechanizm szyfrowania dysków twardych.

Pamięć operacyjna O pojemności wystarczającej do załadowania i uruchomienia systemu operacyjnego oraz oprogramowania biurowego i magazynowo księgowego, gdzie łączna ilość danych użytecznych wraz z danymi pomocniczymi może osiągać w jednej chwili pojemność 4 GB. Pamięć musi być zainstalowana w postaci jednego modułu lub dwóch jednakowych modułów oraz ilość slotów na pamięć musi umożliwić rozbudowę w przyszłości, do co najmniej czterokrotności pojemności proponowanej w konfiguracji pierwotnej.

Wydajność karty graficznej Umożliwiająca pracę na trzech monitorach z maksymalną rozdzielczością, obsługująca wyjścia HDMI, DP, DVI. Karta musi obsługiwać technologię DirectX i Open GL w wersjach 12 i 4.4. Karta może używać pamięci operacyjnej komputera. Wydajność karty nie może być mniejsza niż 900 i większa niż 1100 w teście syntetycznym. Karta musi wspierać rozdzielczość 4K.

Wyświetlacz Wbudowany w obudowę komputera, wyświetlający treść w trybie, co najmniej FHD. Przekątna nie mniejsza niż 15 cali i nie większa niż 16 cali. Wykonany w technologii do zastosowań profesjonalnych, z jednakowym kątem widzenia w pionie i poziomie i utrzymaniem parametrów w całym okresie użytkowania z matową powierzchnią. Wzmocnione zawiasy umożliwiające otwarcie wyświetlacza do 180 stopni w stosunku do powierzchni klawiatury. Przystosowany do montażu nakładki prywatyzującej.

Dysk twardy O pojemności wystarczającej do składowania systemu operacyjnego oraz oprogramowania użytkowego oraz danych, gdzie początkowa ilość pojemności użytkowanej będzie nie mniejsza niż 60GB a zakładany przyrost danych będzie nie mniejszy niż 50 % rocznie w trzyletnim okresie użytkowania zestawu. Wydajność dysku musi być większa niż wydajność typowego dysku wykonanego w technologii SSD używającego interfejsu SATA dostępnego w momencie składania oferty. Obudowa komputera przystosowana do montażu dwóch dysków twardych różnych typów.

Wyposażenie multimedialne Płyta główna zestawu musi być wyposażona w kartę dźwiękową reprodukującą dźwięk w standardzie HD. Obudowa komputera powinna posiadać wbudowane głośniki podłączone do wyjścia karty dźwiękowej. W przypadku braku należy zastosować głośniki zewnętrzne. Kamera o rozdzielczości wystarczającej do prowadzenia rozmowy video w standardzie typowej komunikacji internetowej.

Ergonomia Obudowa typu notebook ze złączami wyprowadzonymi na krawędziach dolnej części Obudowa musi posiadać złącze, które Szczegółowy opis w zał nr 7 do SIWZ

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 31/07/2020
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Zamawiający na podstawie art. 34 ust. 5 PZP w stosunku do każdego zadania przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji. Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący dostawy analogiczne, jak opisane w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ (dalej: „Opcja”). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia zamówienia objętego przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Dostawy będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 5 ust. 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ”.

3.4. Zlecanie dostaw będących przedmiotem Opcji, ich odbiór, ustalenie wartości tych dostaw, uiszczanie zapłaty oraz odpowiedzialność za ich niewykonanie lub nienależyte wykonanie, w tym odpowiedzialność w postaci kar umownych, jak również realizacja uprawnień Zamawiającego wynikających z Umowy, w tym realizacja prawa do odstąpienia od Umowy następować będzie na analogicznych zasadach, jak w przypadku dostaw będących Przedmiotem Umowy.

3.5. Przedmiot zamówienia musi być zgodny z Opisem przedmiotu zamówienia podanym w załączniku nr 7 do SIWZ

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Notebook 15 cali typ 3

Perceel nr.: 15
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30213000
30213100
30121100
38410000
30211300
30231300
32522000
48322000
30234600
30237280
48310000
30232100
30213200
30191400
30236000
38221000
30232110
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL
Voornaamste plaats van uitvoering:

Przedmiot zamówienia należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego zlokalizowanej w Stargardzie, ul. Wojska Polskiego 119 lub do wskazanych przez Zamawiającego Nadleśnictw w dni robocze od poniedziałku

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

TTyp Komputer przenośny biznesowy typu notebook o zwiększonej odporności na zmienne warunki pracy.

Zastosowanie Do uruchamiania aplikacji biurowych (edytory tekstu, klient poczty elektronicznej), do specjalistycznego oprogramowania typu magazynowo księgowego.

Wydajność obliczeniowa Wydajność zestawu komputerowego wyposażonego w procesor osiągający w teście aplikacyjnym wykorzystującym elementy edytora tekstu, arkusza kalkulacyjnego, klienta pocztowego, dowolnej przeglądarki stron internetowych, przeglądarki plików pdf, programu do obróbki plików graficznych wynik nie mniejszy niż 1050 punktów oraz osiągający w teście syntetycznym wynik nie mniejszy 7500 punktów. Zamawiający uzna wyniki testów aplikacyjnych dla konfiguracji zbliżonej do konfiguracji oferowanej z zachowaniem zgodności parametrów procesora, pamięci operacyjnej, dysku twardego, karty graficznej.

Oprogramowanie Umożliwiające podłączenie komputera do istniejącej infrastruktury informatycznej Zamawiającego. Oprogramowanie musi realizować funkcję weryfikacji uprawnień dostępu do zasobów sieciowych w postaci centralnego katalogu z danymi użytkownika oraz zestawem uprawnień dla komputera i użytkownika. Oprogramowanie musi podłączyć się do katalogu, prawidłowo pobrać dane o użytkowniku i komputerze, odpowiednio nadać uprawnienia. Oprogramowanie musi umożliwić zainstalowanie oprogramowania biurowego i magazynowo księgowego będącego w użytkowaniu Zamawiającego. Oprogramowanie musi mieć wbudowany mechanizm szyfrowania dysków twardych.

Pamięć operacyjna O pojemności wystarczającej do załadowania i uruchomienia systemu operacyjnego oraz oprogramowania biurowego i magazynowo księgowego, gdzie łączna ilość danych użytecznych wraz z danymi pomocniczymi może osiągać w jednej chwili pojemność 4 GB. Pamięć musi być zainstalowana w postaci jednego modułu lub dwóch jednakowych modułów oraz ilość slotów na pamięć musi umożliwić rozbudowę w przyszłości, do co najmniej czterokrotności pojemności proponowanej w konfiguracji pierwotnej.

Wydajność karty graficznej Umożliwiająca pracę na trzech monitorach z maksymalną rozdzielczością, obsługująca wyjścia HDMI, DP, DVI. Karta musi obsługiwać technologię DirectX i Open GL w wersjach 12 i 4.4. Karta może używać pamięci operacyjnej komputera. Wydajność karty nie może być mniejsza niż 900 i większa niż 1100 w teście syntetycznym. Karta musi wspierać rozdzielczość 4K.

Wyświetlacz Wbudowany w obudowę komputera, wyświetlający treść w trybie, co najmniej FHD. Przekątna nie mniejsza niż 15 cali i nie większa niż 16 cali. Wykonany w technologii do zastosowań profesjonalnych, z jednakowym kątem widzenia w pionie i poziomie i utrzymaniem parametrów w całym okresie użytkowania z matową powierzchnią. Wzmocnione zawiasy umożliwiające otwarcie wyświetlacza do 180 stopni w stosunku do powierzchni klawiatury. Przystosowany do montażu nakładki prywatyzującej.

Dysk twardy O pojemności wystarczającej do składowania systemu operacyjnego oraz oprogramowania użytkowego oraz danych, gdzie początkowa ilość pojemności użytkowanej będzie nie mniejsza niż 110GB a zakładany przyrost danych będzie nie mniejszy niż 50 % rocznie w trzyletnim okresie użytkowania zestawu. Wydajność dysku musi być większa niż wydajność typowego dysku wykonanego w technologii SSD używającego interfejsu SATA dostępnego w momencie składania oferty. Obudowa komputera przystosowana do montażu dwóch dysków twardych różnych typów.

Wyposażenie multimedialne Płyta główna zestawu musi być wyposażona w kartę dźwiękową reprodukującą dźwięk w standardzie HD. Obudowa komputera powinna posiadać wbudowane głośniki podłączone do wyjścia karty dźwiękowej. W przypadku braku należy zastosować głośniki zewnętrzne. Kamera o rozdzielczości wystarczającej do prowadzenia rozmowy video w standardzie typowej komunikacji internetowej.

Ergonomia Obudowa typu notebook ze złączami wyprowadzonymi na krawędziach dolnej części Obudowa musi posiadać złącze, Szczegółowy opis w zał nr 7 do SIWZ

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 31/07/2020
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Zamawiający na podstawie art. 34 ust. 5 PZP w stosunku do każdego zadania przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji. Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący dostawy analogiczne, jak opisane w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ (dalej: „Opcja”). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia zamówienia objętego przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Dostawy będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 5 ust. 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ”.

3.4. Zlecanie dostaw będących przedmiotem Opcji, ich odbiór, ustalenie wartości tych dostaw, uiszczanie zapłaty oraz odpowiedzialność za ich niewykonanie lub nienależyte wykonanie, w tym odpowiedzialność w postaci kar umownych, jak również realizacja uprawnień Zamawiającego wynikających z Umowy, w tym realizacja prawa do odstąpienia od Umowy następować będzie na analogicznych zasadach, jak w przypadku dostaw będących Przedmiotem Umowy.

3.5. Przedmiot zamówienia musi być zgodny z Opisem przedmiotu zamówienia podanym w załączniku nr 7 do SIWZ

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Notebook 15 cali typ 4

Perceel nr.: 16
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30213000
30213100
30121100
38410000
30211300
30231300
32522000
48322000
30234600
30237280
48310000
30232100
30213200
30191400
30236000
38221000
30232110
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL
Voornaamste plaats van uitvoering:

Przedmiot zamówienia należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego zlokalizowanej w Stargardzie, ul. Wojska Polskiego 119 lub do wskazanych przez Zamawiającego Nadleśnictw w dni robocze od poniedziałku

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Typ Komputer przenośny biznesowy typu notebook o zwiększonej odporności na zmienne warunki pracy.

Zastosowanie Do uruchamiania aplikacji biurowych (edytory tekstu, klient poczty elektronicznej), do specjalistycznego oprogramowania typu magazynowo księgowego.

Wydajność obliczeniowa Wydajność zestawu komputerowego wyposażonego w procesor osiągający w teście aplikacyjnym wykorzystującym elementy edytora tekstu, arkusza kalkulacyjnego, klienta pocztowego, dowolnej przeglądarki stron internetowych, przeglądarki plików pdf, programu do obróbki plików graficznych wynik nie mniejszy niż 1050 punktów oraz osiągający w teście syntetycznym wynik nie mniejszy 8000 punktów. Zamawiający uzna wyniki testów aplikacyjnych dla konfiguracji zbliżonej do konfiguracji oferowanej z zachowaniem zgodności parametrów procesora, pamięci operacyjnej, dysku twardego, karty graficznej.

Oprogramowanie Umożliwiające podłączenie komputera do istniejącej infrastruktury informatycznej Zamawiającego. Oprogramowanie musi realizować funkcję weryfikacji uprawnień dostępu do zasobów sieciowych w postaci centralnego katalogu z danymi użytkownika oraz zestawem uprawnień dla komputera i użytkownika. Oprogramowanie musi podłączyć się do katalogu, prawidłowo pobrać dane o użytkowniku i komputerze, odpowiednio nadać uprawnienia. Oprogramowanie musi umożliwić zainstalowanie oprogramowania biurowego i magazynowo księgowego będącego w użytkowaniu Zamawiającego. Oprogramowanie musi mieć wbudowany mechanizm szyfrowania dysków twardych.

Pamięć operacyjna O pojemności wystarczającej do załadowania i uruchomienia systemu operacyjnego oraz oprogramowania biurowego i magazynowo księgowego, gdzie łączna ilość danych użytecznych wraz z danymi pomocniczymi może osiągać w jednej chwili pojemność 4 GB. Pamięć musi być zainstalowana w postaci jednego modułu lub dwóch jednakowych modułów oraz ilość slotów na pamięć musi umożliwić rozbudowę w przyszłości, do co najmniej czterokrotności pojemności proponowanej w konfiguracji pierwotnej.

Wydajność karty graficznej Umożliwiająca pracę na trzech monitorach z maksymalną rozdzielczością, obsługująca wyjścia HDMI, DP, DVI. Karta musi obsługiwać technologię DirectX i Open GL w wersjach 12 i 4.4. Karta może używać pamięci operacyjnej komputera. Wydajność karty nie może być mniejsza niż 900 i większa niż 1100 w teście syntetycznym. Karta musi wspierać rozdzielczość 4K.

Wyświetlacz Wbudowany w obudowę komputera, wyświetlający treść w trybie, co najmniej FHD. Przekątna nie mniejsza niż 15 cali i nie większa niż 16 cali. Wykonany w technologii do zastosowań profesjonalnych, z jednakowym kątem widzenia w pionie i poziomie i utrzymaniem parametrów w całym okresie użytkowania z matową powierzchnią. Wzmocnione zawiasy umożliwiające otwarcie wyświetlacza do 180 stopni w stosunku do powierzchni klawiatury. Przystosowany do montażu nakładki prywatyzującej.

Dysk twardy O pojemności wystarczającej do składowania systemu operacyjnego oraz oprogramowania użytkowego oraz danych, gdzie początkowa ilość pojemności użytkowanej będzie nie mniejsza niż 110GB a zakładany przyrost danych będzie nie mniejszy niż 50 % rocznie w trzyletnim okresie użytkowania zestawu. Wydajność dysku musi być większa niż wydajność typowego dysku wykonanego w technologii SSD używającego interfejsu SATA dostępnego w momencie składania oferty. Obudowa komputera przystosowana do montażu dwóch dysków twardych różnych typów.

Wyposażenie multimedialne Płyta główna zestawu musi być wyposażona w kartę dźwiękową reprodukującą dźwięk w standardzie HD. Obudowa komputera powinna posiadać wbudowane głośniki podłączone do wyjścia karty dźwiękowej. W przypadku braku należy zastosować głośniki zewnętrzne. Kamera o rozdzielczości wystarczającej do prowadzenia rozmowy video w standardzie typowej komunikacji internetowej.

Ergonomia Obudowa typu notebook ze złączami wyprowadzonymi na krawędziach dolnej części Obudowa musi posiadać złącze, Szczegółowy opis w zał nr 7 do SIWZ

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 31/07/2020
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Zamawiający na podstawie art. 34 ust. 5 PZP w stosunku do każdego zadania przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji. Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący dostawy analogiczne, jak opisane w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ (dalej: „Opcja”). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia zamówienia objętego przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Dostawy będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 5 ust. 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ”.

3.4. Zlecanie dostaw będących przedmiotem Opcji, ich odbiór, ustalenie wartości tych dostaw, uiszczanie zapłaty oraz odpowiedzialność za ich niewykonanie lub nienależyte wykonanie, w tym odpowiedzialność w postaci kar umownych, jak również realizacja uprawnień Zamawiającego wynikających z Umowy, w tym realizacja prawa do odstąpienia od Umowy następować będzie na analogicznych zasadach, jak w przypadku dostaw będących Przedmiotem Umowy.

3.5. Przedmiot zamówienia musi być zgodny z Opisem przedmiotu zamówienia podanym w załączniku nr 7 do SIWZ

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Notebook 15 cali typ 5

Perceel nr.: 17
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30213000
30213100
30121100
38410000
30211300
30231300
32522000
48322000
30234600
30237280
48310000
30232100
30213200
30191400
30236000
38221000
30232110
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL
Voornaamste plaats van uitvoering:

Przedmiot zamówienia należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego zlokalizowanej w Stargardzie, ul. Wojska Polskiego 119 lub do wskazanych przez Zamawiającego Nadleśnictw w dni robocze od poniedziałku

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Typ Komputer przenośny biznesowy typu notebook o zwiększonej odporności na zmienne warunki pracy.

Zastosowanie Do uruchamiania aplikacji biurowych (edytory tekstu, klient poczty elektronicznej), do specjalistycznego oprogramowania typu magazynowo księgowego.

Wydajność obliczeniowa Wydajność zestawu komputerowego wyposażonego w procesor osiągający w teście aplikacyjnym wykorzystującym elementy edytora tekstu, arkusza kalkulacyjnego, klienta pocztowego, dowolnej przeglądarki stron internetowych, przeglądarki plików pdf, programu do obróbki plików graficznych wynik nie mniejszy niż 1050 punktów oraz osiągający w teście syntetycznym wynik nie mniejszy 7500 punktów. Zamawiający uzna wyniki testów aplikacyjnych dla konfiguracji zbliżonej do konfiguracji oferowanej z zachowaniem zgodności parametrów procesora, pamięci operacyjnej, dysku twardego, karty graficznej.

Oprogramowanie Umożliwiające podłączenie komputera do istniejącej infrastruktury informatycznej Zamawiającego. Oprogramowanie musi realizować funkcję weryfikacji uprawnień dostępu do zasobów sieciowych w postaci centralnego katalogu z danymi użytkownika oraz zestawem uprawnień dla komputera i użytkownika. Oprogramowanie musi podłączyć się do katalogu, prawidłowo pobrać dane o użytkowniku i komputerze, odpowiednio nadać uprawnienia. Oprogramowanie musi umożliwić zainstalowanie oprogramowania biurowego i magazynowo księgowego będącego w użytkowaniu Zamawiającego. Oprogramowanie musi mieć wbudowany mechanizm szyfrowania dysków twardych.

Pamięć operacyjna O pojemności wystarczającej do załadowania i uruchomienia systemu operacyjnego oraz oprogramowania biurowego i magazynowo księgowego, gdzie łączna ilość danych użytecznych wraz z danymi pomocniczymi może osiągać w jednej chwili pojemność 4 GB. Pamięć musi być zainstalowana w postaci jednego modułu lub dwóch jednakowych modułów oraz ilość slotów na pamięć musi umożliwić rozbudowę w przyszłości, do co najmniej czterokrotności pojemności proponowanej w konfiguracji pierwotnej.

Wydajność karty graficznej Umożliwiająca pracę na trzech monitorach z maksymalną rozdzielczością, obsługująca wyjścia HDMI, DP, DVI. Karta musi obsługiwać technologię DirectX i Open GL w wersjach 12 i 4.4. Karta może używać pamięci operacyjnej komputera. Wydajność karty nie może być mniejsza niż 900 i większa niż 1100 w teście syntetycznym. Karta musi wspierać rozdzielczość 4K.

Wyświetlacz Wbudowany w obudowę komputera, wyświetlający treść w trybie, co najmniej FHD. Przekątna nie mniejsza niż 15 cali i nie większa niż 15,9 cali. Wykonany w technologii do zastosowań profesjonalnych, z jednakowym kątem widzenia w pionie i poziomie i utrzymaniem parametrów w całym okresie użytkowania z matową powierzchnią. Wzmocnione zawiasy umożliwiające otwarcie wyświetlacza do 180 stopni w stosunku do powierzchni klawiatury. Przystosowany do montażu nakładki prywatyzującej.

Dysk twardy O pojemności wystarczającej do składowania systemu operacyjnego oraz oprogramowania użytkowego oraz danych, gdzie początkowa ilość pojemności użytkowanej będzie nie mniejsza niż 110GB a zakładany przyrost danych będzie nie mniejszy niż 50 % rocznie w trzyletnim okresie użytkowania zestawu. Wydajność dysku musi być większa niż wydajność typowego dysku wykonanego w technologii SSD używającego interfejsu SATA dostępnego w momencie składania oferty. Obudowa komputera przystosowana do montażu dwóch dysków twardych różnych typów.

Wyposażenie multimedialne Płyta główna zestawu musi być wyposażona w kartę dźwiękową reprodukującą dźwięk w standardzie HD. Obudowa komputera powinna posiadać wbudowane głośniki podłączone do wyjścia karty dźwiękowej. W przypadku braku należy zastosować głośniki zewnętrzne. Kamera o rozdzielczości wystarczającej do prowadzenia rozmowy video w standardzie typowej komunikacji internetowej.

Ergonomia Obudowa typu notebook ze złączami wyprowadzonymi na krawędziach dolnej części Obudowa musi posiadać złącze, Szczegółowy opis w zał nr 7 do SIWZ

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 31/07/2020
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Zamawiający na podstawie art. 34 ust. 5 PZP w stosunku do każdego zadania przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji. Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący dostawy analogiczne, jak opisane w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ (dalej: „Opcja”). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia zamówienia objętego przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Dostawy będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 5 ust. 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ”.

3.4. Zlecanie dostaw będących przedmiotem Opcji, ich odbiór, ustalenie wartości tych dostaw, uiszczanie zapłaty oraz odpowiedzialność za ich niewykonanie lub nienależyte wykonanie, w tym odpowiedzialność w postaci kar umownych, jak również realizacja uprawnień Zamawiającego wynikających z Umowy, w tym realizacja prawa do odstąpienia od Umowy następować będzie na analogicznych zasadach, jak w przypadku dostaw będących Przedmiotem Umowy.

3.5. Przedmiot zamówienia musi być zgodny z Opisem przedmiotu zamówienia podanym w załączniku nr 7 do SIWZ

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Notebook 15 cali typ 6

Perceel nr.: 18
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30213000
30213100
30121100
38410000
30211300
30231300
32522000
48322000
30234600
30237280
48310000
30232100
30213200
30191400
30236000
38221000
30232110
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL
Voornaamste plaats van uitvoering:

Przedmiot zamówienia należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego zlokalizowanej w Stargardzie, ul. Wojska Polskiego 119 lub do wskazanych przez Zamawiającego Nadleśnictw w dni robocze od poniedziałku

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Typ Komputer przenośny biznesowy typu notebook o zwiększonej odporności na zmienne warunki pracy.

Zastosowanie Do uruchamiania aplikacji typu CAD, CAM, obróbki video

Wydajność obliczeniowa Wydajność zestawu komputerowego wyposażonego w procesor osiągający w teście aplikacyjnym wykorzystującym elementy edytora tekstu, arkusza kalkulacyjnego, klienta pocztowego, dowolnej przeglądarki stron internetowych, przeglądarki plików pdf, programu do obróbki plików graficznych wynik nie mniejszy niż 1050 punktów oraz osiągający w teście syntetycznym wynik nie mniejszy 12000 punktów. Zamawiający uzna wyniki testów aplikacyjnych dla konfiguracji zbliżonej do konfiguracji oferowanej z zachowaniem zgodności parametrów procesora, pamięci operacyjnej, dysku twardego, karty graficznej.

Oprogramowanie Umożliwiające podłączenie komputera do istniejącej infrastruktury informatycznej Zamawiającego. Oprogramowanie musi realizować funkcję weryfikacji uprawnień dostępu do zasobów sieciowych w postaci centralnego katalogu z danymi użytkownika oraz zestawem uprawnień dla komputera i użytkownika. Oprogramowanie musi podłączyć się do katalogu, prawidłowo pobrać dane o użytkowniku i komputerze, odpowiednio nadać uprawnienia. Oprogramowanie musi umożliwić zainstalowanie oprogramowania biurowego i magazynowo księgowego będącego w użytkowaniu Zamawiającego. Oprogramowanie musi mieć wbudowany mechanizm szyfrowania dysków twardych.

Pamięć operacyjna O pojemności wystarczającej do załadowania i uruchomienia systemu operacyjnego oraz oprogramowania biurowego i magazynowo księgowego, gdzie łączna ilość danych użytecznych wraz z danymi pomocniczymi może osiągać w jednej chwili pojemność 8 GB. Pamięć musi być zainstalowana w postaci jednego modułu lub dwóch jednakowych modułów oraz ilość slotów na pamięć musi umożliwić rozbudowę w przyszłości, do co najmniej czterokrotności pojemności proponowanej w konfiguracji pierwotnej.

Wydajność karty graficznej Umożliwiająca pracę na trzech monitorach z maksymalną rozdzielczością, obsługująca wyjścia HDMI, DP. Karta musi obsługiwać technologię DirectX i Open GL w wersjach 12 i 4.4. Karta nie może używać pamięci operacyjnej komputera. Wydajność karty nie może być mniejsza niż 4300 i większa niż 4900 w teście syntetycznym. Karta musi wspierać rozdzielczość 4K.

Wyświetlacz Wbudowany w obudowę komputera, wyświetlający treść w trybie, co najmniej FHD. Przekątna nie mniejsza niż 15 cali i nie większa niż 16 cali. Wykonany w technologii do zastosowań profesjonalnych, z jednakowym kątem widzenia w pionie i poziomie i utrzymaniem parametrów w całym okresie użytkowania z matową powierzchnią. Wzmocnione zawiasy umożliwiające otwarcie wyświetlacza do 180 stopni w stosunku do powierzchni klawiatury. Przystosowany do montażu nakładki prywatyzującej.

Dysk twardy O pojemności wystarczającej do składowania systemu operacyjnego oraz oprogramowania użytkowego oraz danych, gdzie początkowa ilość pojemności użytkowanej będzie nie mniejsza niż 250GB a zakładany przyrost danych będzie nie mniejszy niż 50 % rocznie w trzyletnim okresie użytkowania zestawu. Wydajność dysku musi być większa niż wydajność typowego dysku twardego wykonanego w technologii SSD używającego interfejsu SATA dostępnego w momencie składania oferty. Obudowa komputera przystosowana do montażu dwóch dysków twardych.

Wyposażenie multimedialne Płyta główna zestawu musi być wyposażona w kartę dźwiękową reprodukującą dźwięk w standardzie HD. Obudowa komputera powinna posiadać wbudowane głośniki podłączone do wyjścia karty dźwiękowej. W przypadku braku należy zastosować głośniki zewnętrzne. Kamera o rozdzielczości wystarczającej do prowadzenia rozmowy video w standardzie typowej komunikacji internetowej.

Ergonomia Obudowa typu notebook ze złączami wyprowadzonymi na krawędziach dolnej części Obudowa musi posiadać złącze, które będzie posiadać funkcję dublowania i w niektórych przypadkach

Zwielokrotniania złącz dostępn, Szczegółowy opis w zał nr 7 do SIWZ

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 31/07/2020
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Zamawiający na podstawie art. 34 ust. 5 PZP w stosunku do każdego zadania przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji. Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący dostawy analogiczne, jak opisane w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ (dalej: „Opcja”). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia zamówienia objętego przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Dostawy będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 5 ust. 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ”.

3.4. Zlecanie dostaw będących przedmiotem Opcji, ich odbiór, ustalenie wartości tych dostaw, uiszczanie zapłaty oraz odpowiedzialność za ich niewykonanie lub nienależyte wykonanie, w tym odpowiedzialność w postaci kar umownych, jak również realizacja uprawnień Zamawiającego wynikających z Umowy, w tym realizacja prawa do odstąpienia od Umowy następować będzie na analogicznych zasadach, jak w przypadku dostaw będących Przedmiotem Umowy.

3.5. Przedmiot zamówienia musi być zgodny z Opisem przedmiotu zamówienia podanym w załączniku nr 7 do SIWZ

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Notebook 15 cali typ 7

Perceel nr.: 19
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30213000
30213100
30121100
38410000
30211300
30231300
32522000
48322000
30234600
30237280
48310000
30232100
30213200
30191400
30236000
38221000
30232110
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL
Voornaamste plaats van uitvoering:

Przedmiot zamówienia należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego zlokalizowanej w Stargardzie, ul. Wojska Polskiego 119 lub do wskazanych przez Zamawiającego Nadleśnictw w dni robocze od poniedziałku

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Typ Komputer przenośny biznesowy typu notebook o zwiększonej odporności na zmienne warunki pracy.

Zastosowanie Do uruchamiania aplikacji typu CAD, CAM, obróbki video

Wydajność obliczeniowa Wydajność zestawu komputerowego wyposażonego w procesor osiągający w teście aplikacyjnym wykorzystującym elementy edytora tekstu, arkusza kalkulacyjnego, klienta pocztowego, dowolnej przeglądarki stron internetowych, przeglądarki plików pdf, programu do obróbki plików graficznych wynik nie mniejszy niż 900 punktów oraz osiągający w teście syntetycznym wynik nie mniejszy 9400 punktów. Zamawiający uzna wyniki testów aplikacyjnych dla konfiguracji zbliżonej do konfiguracji oferowanej z zachowaniem zgodności parametrów procesora, pamięci operacyjnej, dysku twardego, karty graficznej.

Oprogramowanie Umożliwiające podłączenie komputera do istniejącej infrastruktury informatycznej Zamawiającego. Oprogramowanie musi realizować funkcję weryfikacji uprawnień dostępu do zasobów sieciowych w postaci centralnego katalogu z danymi użytkownika oraz zestawem uprawnień dla komputera i użytkownika. Oprogramowanie musi podłączyć się do katalogu, prawidłowo pobrać dane o użytkowniku i komputerze, odpowiednio nadać uprawnienia. Oprogramowanie musi umożliwić zainstalowanie oprogramowania biurowego i magazynowo księgowego będącego w użytkowaniu Zamawiającego. Oprogramowanie musi mieć wbudowany mechanizm szyfrowania dysków twardych.

Pamięć operacyjna O pojemności wystarczającej do załadowania i uruchomienia systemu operacyjnego oraz oprogramowania biurowego i magazynowo księgowego, gdzie łączna ilość danych użytecznych wraz z danymi pomocniczymi może osiągać w jednej chwili pojemność 8 GB. Pamięć musi być zainstalowana w postaci jednego modułu lub dwóch jednakowych modułów oraz ilość slotów na pamięć musi umożliwić rozbudowę w przyszłości, do co najmniej czterokrotności pojemności proponowanej w konfiguracji pierwotnej.

Wydajność karty graficznej Umożliwiająca pracę na trzech monitorach z maksymalną rozdzielczością, obsługująca wyjścia HDMI, DP. Karta musi obsługiwać technologię DirectX i Open GL w wersjach 12 i 4.4. Karta nie może używać pamięci operacyjnej komputera. Wydajność karty nie może być mniejsza niż 6000 i większa niż 6400 w teście syntetycznym. Karta musi wspierać rozdzielczość 4K.

Wyświetlacz Wbudowany w obudowę komputera, wyświetlający treść w trybie, co najmniej FHD. Przekątna nie mniejsza niż 15 cali i nie większa niż 16 cali. Wykonany w technologii do zastosowań profesjonalnych, z jednakowym kątem widzenia w pionie i poziomie i utrzymaniem parametrów w całym okresie użytkowania z matową powierzchnią. Wzmocnione zawiasy umożliwiające otwarcie wyświetlacza do 180 stopni w stosunku do powierzchni klawiatury. Przystosowany do montażu nakładki prywatyzującej.

Dysk twardy O pojemności wystarczającej do składowania systemu operacyjnego oraz oprogramowania użytkowego oraz danych, gdzie początkowa ilość pojemności użytkowanej będzie nie mniejsza niż 250GB a zakładany przyrost danych będzie nie mniejszy niż 50 % rocznie w trzyletnim okresie użytkowania zestawu. Wydajność dysku musi być większa niż wydajność typowego dysku twardego wykonanego w technologii SSD używającego interfejsu SATA dostępnego w momencie składania oferty. Obudowa komputera przystosowana do montażu dwóch dysków twardych.

Wyposażenie multimedialne Płyta główna zestawu musi być wyposażona w kartę dźwiękową reprodukującą dźwięk w standardzie HD. Obudowa komputera powinna posiadać wbudowane głośniki podłączone do wyjścia karty dźwiękowej. W przypadku braku należy zastosować głośniki zewnętrzne. Kamera o rozdzielczości wystarczającej do prowadzenia rozmowy video w standardzie typowej komunikacji internetowej.

Ergonomia Obudowa typu notebook ze złączami wyprowadzonymi na krawędziach dolnej części Obudowa musi posiadać złącze, które będzie posiadać funkcję dublowania i w niektórych przypadkach

Zwielokrotniania złącz dostępnych Szczegółowy opis w zał nr 7 do SIWZ

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 31/07/2020
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Zamawiający na podstawie art. 34 ust. 5 PZP w stosunku do każdego zadania przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji. Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący dostawy analogiczne, jak opisane w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ (dalej: „Opcja”). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia zamówienia objętego przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Dostawy będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 5 ust. 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ”.

3.4. Zlecanie dostaw będących przedmiotem Opcji, ich odbiór, ustalenie wartości tych dostaw, uiszczanie zapłaty oraz odpowiedzialność za ich niewykonanie lub nienależyte wykonanie, w tym odpowiedzialność w postaci kar umownych, jak również realizacja uprawnień Zamawiającego wynikających z Umowy, w tym realizacja prawa do odstąpienia od Umowy następować będzie na analogicznych zasadach, jak w przypadku dostaw będących Przedmiotem Umowy.

3.5. Przedmiot zamówienia musi być zgodny z Opisem przedmiotu zamówienia podanym w załączniku nr 7 do SIWZ

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Stacja dokująca USB C typ 1

Perceel nr.: 20
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30213000
30213100
30121100
38410000
30211300
30231300
32522000
48322000
30234600
30237280
48310000
30232100
30213200
30191400
30236000
38221000
30232110
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL
Voornaamste plaats van uitvoering:

Przedmiot zamówienia należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego zlokalizowanej w Stargardzie, ul. Wojska Polskiego 119 lub do wskazanych przez Zamawiającego Nadleśnictw w dni robocze od poniedziałku

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zastosowanie Do szybkiego podłączania komputerów przenośnych do urządzeń peryferyjnych oraz do zwielokrotniania złącz zewnętrznych.

Złącza Video Minimum dwa złącza zewnętrzne cyfrowe i minimum jedno złącze analogowe. Złącza cyfrowe muszą posiadać funkcjonalność przenoszenia dźwięku do wbudowanych głośników w monitorze.

Złącza USB Minimum cztery złącza USB, z czego co najmniej dwa złącza USB 3.1, Minimum dwa złącza USB-C, z czego co najmniej jedno musi posiadać funkcjonalność źródła zasilania dla notebooka podłączonego do tej stacji.

Złącza inne

Minimum jedno złącze sieciowe 1GbE, jedno złącze audio, jedno złącze zasilania

Warunki gwarancji Minimum 24 miesiące gwarancji realizowanej w miejscu eksploatacji, czas naprawy nie dłuższy niż siedem dni, serwis producenta, czas naprawy jest liczony od momentu zgłoszenia.

Wyposażenie

Zasilacz o mocy wystarczającej do zasilania notebooka podłączonego do tej stacji dokującej. Gniazdo do montażu linki zabezpieczającej przed kradzieżą.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 31/07/2020
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Zamawiający na podstawie art. 34 ust. 5 PZP w stosunku do każdego zadania przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji. Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący dostawy analogiczne, jak opisane w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ (dalej: „Opcja”). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia zamówienia objętego przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Dostawy będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 5 ust. 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ”.

3.4. Zlecanie dostaw będących przedmiotem Opcji, ich odbiór, ustalenie wartości tych dostaw, uiszczanie zapłaty oraz odpowiedzialność za ich niewykonanie lub nienależyte wykonanie, w tym odpowiedzialność w postaci kar umownych, jak również realizacja uprawnień Zamawiającego wynikających z Umowy, w tym realizacja prawa do odstąpienia od Umowy następować będzie na analogicznych zasadach, jak w przypadku dostaw będących Przedmiotem Umowy.

3.5. Przedmiot zamówienia musi być zgodny z Opisem przedmiotu zamówienia podanym w załączniku nr 7 do SIWZ

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Stacja dokująca USB C typ 2

Perceel nr.: 21
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30213000
30213100
30121100
38410000
30211300
30231300
32522000
48322000
30234600
30237280
48310000
30232100
30213200
30191400
30236000
38221000
30232110
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL
Voornaamste plaats van uitvoering:

Przedmiot zamówienia należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego zlokalizowanej w Stargardzie, ul. Wojska Polskiego 119 lub do wskazanych przez Zamawiającego Nadleśnictw w dni robocze od poniedziałku

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zastosowanie Do szybkiego podłączania komputerów przenośnych do urządzeń peryferyjnych oraz do zwielokrotniania złącz zewnętrznych. Komputery przenośne mogą być wyposażone w dodatkowe karty graficzne wymagające dużej mocy źródła zasilania.

Złącza Video Minimum cztery złącza zewnętrzne cyfrowe. Złącza cyfrowe muszą posiadać funkcjonalność przenoszenia dźwięku do wbudowanych głośników w monitorze.

Złącza USB Minimum cztery złącza USB, z czego co najmniej dwa złącza USB 3.1, Minimum dwa złącza USB-C lub dwa złącza TB3, z czego co najmniej jedno musi posiadać funkcjonalność źródła zasilania dla notebooka podłączonego do tej stacji.

Złącza inne

Minimum jedno złącze sieciowe 1GbE, jedno złącze audio, dwa złącza zasilania

Warunki gwarancji Minimum 24 miesiące gwarancji realizowanej w miejscu eksploatacji, czas naprawy nie dłuższy niż siedem dni, serwis producenta, czas naprawy jest liczony od momentu zgłoszenia.

Wyposażenie

Zasilacz o mocy wystarczającej do zasilania notebooka podłączonego do tej stacji dokującej. Gniazdo do montażu linki zabezpieczającej przed kradzieżą.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 31/07/2020
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Zamawiający na podstawie art. 34 ust. 5 PZP w stosunku do każdego zadania przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji. Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący dostawy analogiczne, jak opisane w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ (dalej: „Opcja”). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia zamówienia objętego przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Dostawy będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 5 ust. 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ”.

3.4. Zlecanie dostaw będących przedmiotem Opcji, ich odbiór, ustalenie wartości tych dostaw, uiszczanie zapłaty oraz odpowiedzialność za ich niewykonanie lub nienależyte wykonanie, w tym odpowiedzialność w postaci kar umownych, jak również realizacja uprawnień Zamawiającego wynikających z Umowy, w tym realizacja prawa do odstąpienia od Umowy następować będzie na analogicznych zasadach, jak w przypadku dostaw będących Przedmiotem Umowy.

3.5. Przedmiot zamówienia musi być zgodny z Opisem przedmiotu zamówienia podanym w załączniku nr 7 do SIWZ

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Klawiatura i mysz bezprzewodowa typ 1

Perceel nr.: 22
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30213000
30213100
30121100
38410000
30211300
30231300
32522000
48322000
30234600
30237280
48310000
30232100
30213200
30191400
30236000
38221000
30232110
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL
Voornaamste plaats van uitvoering:

Przedmiot zamówienia należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego zlokalizowanej w Stargardzie, ul. Wojska Polskiego 119 lub do wskazanych przez Zamawiającego Nadleśnictw w dni robocze od poniedziałku

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zastosowanie

Do poprawy komfortu pracy z komputerami przenośnymi

Podłączenie

Jeden wspólny odbiornik radiowy dla klawiatury i myszy, Podłączenie do komputera poprzez złącze USB 2.0 lub USB 3.0. Odbiornik o małych gabarytach typu Nano.

Klawiatura parametry Klawiatura QWERTY sześciorzędowa ze współdzielonymi klawiszami głośności, z wydzieloną częścią numeryczną i wydzielonymi klawiszami kursora, z dodatkowymi klawiszami funkcyjnymi, z mechanicznym wyłącznikiem zasilania, odporna na zachlapanie, ciemna kolorystyka z białymi symbolami. Zasilanie bateryjne. Teoretyczny czas pracy z jednym zestawem baterii nie krótszy niż 15 miesięcy.

Mysz parametry Dwuprzyciskowa z rolką przewijającą, rozdzielczość minimum 1000dpi, optyczny czujnik przesunięcia, mechaniczny wyłącznik zasilania. Zasilanie bateryjne. Teoretyczny czas pracy z jednym zestawem baterii nie krótszy niż 12 miesięcy.

Inne W komplecie baterie lub akumulatory wymagane do pracy klawiatury i myszy. Zgodność z systemami operacyjnymi Windows, ciężar łączny klawiatury i myszy nie większy niż 600 gramów.

Warunki gwarancji Minimum 24 miesiące gwarancji realizowanej w miejscu eksploatacji, czas naprawy nie dłuższy niż siedem dni, serwis producenta, czas naprawy jest liczony od momentu zgłoszenia.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 31/07/2020
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Zamawiający na podstawie art. 34 ust. 5 PZP w stosunku do każdego zadania przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji. Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący dostawy analogiczne, jak opisane w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ (dalej: „Opcja”). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia zamówienia objętego przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Dostawy będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 5 ust. 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ”.

3.4. Zlecanie dostaw będących przedmiotem Opcji, ich odbiór, ustalenie wartości tych dostaw, uiszczanie zapłaty oraz odpowiedzialność za ich niewykonanie lub nienależyte wykonanie, w tym odpowiedzialność w postaci kar umownych, jak również realizacja uprawnień Zamawiającego wynikających z Umowy, w tym realizacja prawa do odstąpienia od Umowy następować będzie na analogicznych zasadach, jak w przypadku dostaw będących Przedmiotem Umowy.

3.5. Przedmiot zamówienia musi być zgodny z Opisem przedmiotu zamówienia podanym w załączniku nr 7 do SIWZ

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Klawiatura i mysz bezprzewodowa typ 2

Perceel nr.: 23
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30213000
30213100
30121100
38410000
30211300
30231300
32522000
48322000
30234600
30237280
48310000
30232100
30213200
30191400
30236000
38221000
30232110
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL
Voornaamste plaats van uitvoering:

Przedmiot zamówienia należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego zlokalizowanej w Stargardzie, ul. Wojska Polskiego 119 lub do wskazanych przez Zamawiającego Nadleśnictw w dni robocze od poniedziałku

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zastosowanie

Do poprawy komfortu pracy z komputerami przenośnymi

Podłączenie

Jeden wspólny odbiornik radiowy dla klawiatury i myszy, Podłączenie do komputera poprzez złącze USB 2.0 lub USB 3.0. Odbiornik o małych gabarytach typu Nano. Szyfrowanie połączenia pomiędzy klawiaturą a odbiornikiem.

Klawiatura parametry Klawiatura QWERTY sześciorzędowa z wydzielonymi klawiszami regulacji głośności, z wydzieloną częścią numeryczną i wydzielonymi klawiszami kursora, z dodatkowymi klawiszami funkcyjnymi, z mechanicznym wyłącznikiem zasilania, ze wskaźnikiem rozładowania baterii, odporna na zachlapanie, ciemna kolorystyka z białymi symbolami. Zasilanie bateryjne. Teoretyczny czas pracy z jednym zestawem baterii nie krótszy niż 24 miesiące. Ciężar nie mniej niż 800 g i nie więcej niż 1000 g.

Mysz parametry Trzyprzyciskowa z rolką przewijającą, rozdzielczość minimum 1000dpi, optyczny czujnik przesunięcia, mechaniczny wyłącznik zasilania. Zasilanie bateryjne. Teoretyczny czas pracy z jednym zestawem baterii nie krótszy niż 15 miesięcy. Wykończenie z miękkiego materiału (miękki plastik lub guma)

Inne W komplecie baterie lub akumulatory wymagane do pracy klawiatury i myszy. Zgodność z systemami operacyjnymi Windows, ciężar łączny klawiatury i myszy nie większy niż 1100 gramów.

Warunki gwarancji Minimum 24 miesiące gwarancji realizowanej w miejscu eksploatacji, czas naprawy nie dłuższy niż siedem dni, serwis producenta, czas naprawy jest liczony od momentu zgłoszenia.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 31/07/2020
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Zamawiający na podstawie art. 34 ust. 5 PZP w stosunku do każdego zadania przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji. Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący dostawy analogiczne, jak opisane w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ (dalej: „Opcja”). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia zamówienia objętego przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Dostawy będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 5 ust. 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ”.

3.4. Zlecanie dostaw będących przedmiotem Opcji, ich odbiór, ustalenie wartości tych dostaw, uiszczanie zapłaty oraz odpowiedzialność za ich niewykonanie lub nienależyte wykonanie, w tym odpowiedzialność w postaci kar umownych, jak również realizacja uprawnień Zamawiającego wynikających z Umowy, w tym realizacja prawa do odstąpienia od Umowy następować będzie na analogicznych zasadach, jak w przypadku dostaw będących Przedmiotem Umowy.

3.5. Przedmiot zamówienia musi być zgodny z Opisem przedmiotu zamówienia podanym w załączniku nr 7 do SIWZ

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Monitor typ 1

Perceel nr.: 24
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30213000
30213100
30121100
38410000
30211300
30231300
32522000
48322000
30234600
30237280
48310000
30232100
30213200
30191400
30236000
38221000
30232110
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL
Voornaamste plaats van uitvoering:

Przedmiot zamówienia należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego zlokalizowanej w Stargardzie, ul. Wojska Polskiego 119 lub do wskazanych przez Zamawiającego Nadleśnictw w dni robocze od poniedziałku

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zastosowanie Podstawowy monitor biurowy podłączany do komputerów stacjonarnych wyposażonych w złącza cyfrowe i analogowe

Przekątna ekranu Minimum 21,5 cala, Maksymalnie 22 cale

Rozdzielczość nominalna Full HD 1920x1080

Stosunek boków 16:9

Rodzaj matrycy TN lub IPS z podświetleniem LED

Typ powierzchni matrycy Antyrefleksyjny

Typ ramki wokół matrycy Plastikowy bez warstwy odblaskowej, przygotowany do montażu filtrów prywatyzacyjnych

Plamka Nie większa niż 0,250 mm

Wyświetlane kolory 16,7 mln

Jasność Nie mniejsza niż 250 cd/m2

Kontrast Statyczny nie mniejszy niż 900:1 dynamiczny nie mniejszy niż 45M:1

Kąt widzenia w poziomie Nie mniejszy niż 170o

Kąt widzenia w pionie Nie mniejszy niż 160o

Czas reakcji matrycy Nie więcej niż 3 ms

Pokrycie Adobe RGB Minimum 70 %

Pobór mocy Maksymalnie 15W przy normalnej pracy, nie więcej niż 0,35W w trybie oczekiwania na włączenie

Złącza Co najmniej dwa różne złącza do przesyłania sygnału cyfrowego i co najmniej dwa różne złącza do przesyłania sygnału analogowego

Waga netto Nie więcej niż 5 kg

Głośniki Wbudowane lub w postaci listwy przypinanej do obudowy monitora. Listwa musi być wyprodukowana przez producenta monitora i dedykowana do tego modelu monitora.

Obudowa W ciemnym lub szarym kolorze. Zamawiający dopuszcza obudowę dwukolorową o stonowanych barwach.

Certyfikaty i regulacje prawne Znak CE

Energy STAR

TUV-GS

EPEAT Silver

Interfejs użytkownika Wbudowany interfejs użytkownika. Komunikaty wyświetlane na ekranie. Zmiana parametrów poprzez wciskanie przycisków wbudowanych w obudowę.

Ergonomia użytkowania Monitor zamontowany na stopie, która umożliwia obrót powierzchni ekranu, o co najmniej 300 stopni wokół osi pionowej i 27 stopni wokół osi poziomej. Regulacja wysokości powierzchni ekranu w zakresie nie mniejszym niż 12 centymetrów. Możliwość zamiany miejscami boków krótszych z bokami dłuższymi ekranu bez konieczności demontowania stopy. Możliwość demontażu stopy. Zgodność ze standardowymi uchwytami do monitorów.

Warunki gwarancji Minimum 24 miesiące gwarancji realizowanej w miejscu eksploatacji, czas naprawy nie dłuższy niż siedem dni, serwis producenta, czas naprawy jest liczony od momentu zgłoszenia.

Wymagania dodatkowe Dołączony minimum jeden kabel HDMI-HDMI i kabel HDMI-DP i jeden kabel do przesyłania sygnału analogowego i kabel zasilający.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 31/07/2020
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Zamawiający na podstawie art. 34 ust. 5 PZP w stosunku do każdego zadania przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji. Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący dostawy analogiczne, jak opisane w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ (dalej: „Opcja”). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia zamówienia objętego przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Dostawy będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 5 ust. 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ”.

3.4. Zlecanie dostaw będących przedmiotem Opcji, ich odbiór, ustalenie wartości tych dostaw, uiszczanie zapłaty oraz odpowiedzialność za ich niewykonanie lub nienależyte wykonanie, w tym odpowiedzialność w postaci kar umownych, jak również realizacja uprawnień Zamawiającego wynikających z Umowy, w tym realizacja prawa do odstąpienia od Umowy następować będzie na analogicznych zasadach, jak w przypadku dostaw będących Przedmiotem Umowy.

3.5. Przedmiot zamówienia musi być zgodny z Opisem przedmiotu zamówienia podanym w załączniku nr 7 do SIWZ

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Monitor typ 2

Perceel nr.: 25
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30213000
30213100
30121100
38410000
30211300
30231300
32522000
48322000
30234600
30237280
48310000
30232100
30213200
30191400
30236000
38221000
30232110
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL
Voornaamste plaats van uitvoering:

Przedmiot zamówienia należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego zlokalizowanej w Stargardzie, ul. Wojska Polskiego 119 lub do wskazanych przez Zamawiającego Nadleśnictw w dni robocze od poniedziałku

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zastosowanie Podstawowy monitor biurowy podłączany do komputerów stacjonarnych wyposażonych w złącza cyfrowe i analogowe

Przekątna ekranu Minimum 23 cale, maksymalnie 24 cale

Rozdzielczość nominalna Full HD 1920x1080

Stosunek boków 16:9

Rodzaj matrycy TN lub IPS z podświetleniem LED

Typ powierzchni matrycy Antyrefleksyjny

Typ ramki wokół matrycy Plastikowy bez warstwy odblaskowej, przygotowany do montażu filtrów prywatyzacyjnych

Plamka Nie większa niż 0,280 mm

Wyświetlane kolory 16,7 mln

Jasność Nie mniejsza niż 250 cd/m2

Kontrast Statyczny nie mniejszy niż 900:1 dynamiczny nie mniejszy niż 45M:1

Kąt widzenia w poziomie Nie mniejszy niż 170o

Kąt widzenia w pionie Nie mniejszy niż 160o

Czas reakcji matrycy Nie więcej niż 3 ms

Pobór mocy Maksymalnie 20W przy normalnej pracy, nie więcej niż 0,35W w trybie oczekiwania na włączenie

Złącza Co najmniej dwa różne złącza do przesyłania sygnału cyfrowego i co najmniej dwa różne złącza do przesyłania sygnału analogowego

Waga netto Nie więcej niż 6 kg

Głośniki Wbudowane lub w postaci listwy przypinanej do obudowy monitora. Listwa musi być wyprodukowana przez producenta monitora i dedykowana do tego modelu monitora.

Obudowa W ciemnym lub szarym kolorze. Zamawiający dopuszcza obudowę dwukolorową o stonowanych barwach.

Certyfikaty i regulacje prawne Znak CE

Energy STAR

TUV-GS

EPEAT Silver

Interfejs użytkownika Wbudowany interfejs użytkownika. Komunikaty wyświetlane na ekranie. Zmiana parametrów poprzez wciskanie przycisków wbudowanych w obudowę.

Ergonomia użytkowania Monitor zamontowany na stopie, która umożliwia obrót powierzchni ekranu, o co najmniej 300 stopni wokół osi pionowej i 29 stopni wokół osi poziomej. Regulacja wysokości powierzchni ekranu w zakresie nie mniejszym niż 12 centymetrów. Możliwość zamiany miejscami boków krótszych z bokami dłuższymi ekranu bez konieczności demontowania stopy. Możliwość demontażu stopy. Zgodność ze standardowymi uchwytami do monitorów.

Warunki gwarancji Minimum 24 miesiące gwarancji realizowanej w miejscu eksploatacji, czas naprawy nie dłuższy niż siedem dni, serwis producenta, czas naprawy jest liczony od momentu zgłoszenia.

Wymagania dodatkowe Dołączony minimum jeden kabel HDMI-HDMI i kabel HDMI-DP i jeden kabel do przesyłania sygnału analogowego i kabel zasilający.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 31/07/2020
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Zamawiający na podstawie art. 34 ust. 5 PZP w stosunku do każdego zadania przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji. Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący dostawy analogiczne, jak opisane w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ (dalej: „Opcja”). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia zamówienia objętego przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Dostawy będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 5 ust. 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ”.

3.4. Zlecanie dostaw będących przedmiotem Opcji, ich odbiór, ustalenie wartości tych dostaw, uiszczanie zapłaty oraz odpowiedzialność za ich niewykonanie lub nienależyte wykonanie, w tym odpowiedzialność w postaci kar umownych, jak również realizacja uprawnień Zamawiającego wynikających z Umowy, w tym realizacja prawa do odstąpienia od Umowy następować będzie na analogicznych zasadach, jak w przypadku dostaw będących Przedmiotem Umowy.

3.5. Przedmiot zamówienia musi być zgodny z Opisem przedmiotu zamówienia podanym w załączniku nr 7 do SIWZ

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Monitor typ 3

Perceel nr.: 26
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30213000
30213100
30121100
38410000
30211300
30231300
32522000
48322000
30234600
30237280
48310000
30232100
30213200
30191400
30236000
38221000
30232110
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL
Voornaamste plaats van uitvoering:

Przedmiot zamówienia należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego zlokalizowanej w Stargardzie, ul. Wojska Polskiego 119 lub do wskazanych przez Zamawiającego Nadleśnictw w dni robocze od poniedziałku

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zastosowanie Zaawansowany monitor biurowy podłączany do komputerów stacjonarnych wyposażonych w złącza cyfrowe i analogowe

Przekątna ekranu Minimum 24,8 cale, maksymalnie 25 cali

Rozdzielczość nominalna QHD 2560x1440

Stosunek boków 16:9

Rodzaj matrycy TN lub IPS z podświetleniem LED

Typ powierzchni matrycy Antyrefleksyjny

Typ ramki wokół matrycy Plastikowy bez warstwy odblaskowej, przygotowany do montażu filtrów prywatyzacyjnych

Plamka Nie większa niż 0,230 mm

Wyświetlane kolory 16,7 mln

Jasność Nie mniejsza niż 350 cd/m2

Kontrast Statyczny nie mniejszy niż 900:1 dynamiczny nie mniejszy niż 45M:1

Kąt widzenia w poziomie Nie mniejszy niż 176o

Kąt widzenia w pionie Nie mniejszy niż 170o

Czas reakcji matrycy Nie więcej niż 6 ms

Pobór mocy Maksymalnie 27W przy normalnej pracy, nie więcej niż 0,65W w trybie oczekiwania na włączenie

Złącza Co najmniej dwa różne złącza do przesyłania sygnału cyfrowego i co najmniej dwa różne złącza do przesyłania sygnału analogowego

Waga netto Nie więcej niż 7 kg

Głośniki Wbudowane lub w postaci listwy przypinanej do obudowy monitora. Listwa musi być wyprodukowana przez producenta monitora i dedykowana do tego modelu monitora.

Obudowa W ciemnym lub szarym kolorze. Zamawiający dopuszcza obudowę dwukolorową o stonowanych barwach.

Certyfikaty i regulacje prawne Znak CE

Energy STAR

TUV-GS

EPEAT Silver

Interfejs użytkownika Wbudowany interfejs użytkownika. Komunikaty wyświetlane na ekranie. Zmiana parametrów poprzez wciskanie przycisków wbudowanych w obudowę.

Ergonomia użytkowania Monitor zamontowany na stopie, która umożliwia obrót powierzchni ekranu, o co najmniej 300 stopni wokół osi pionowej i 27 stopni wokół osi poziomej. Regulacja wysokości powierzchni ekranu w zakresie nie mniejszym niż 12 centymetrów. Możliwość zamiany miejscami boków krótszych z bokami dłuższymi ekranu bez konieczności demontowania stopy. Możliwość demontażu stopy. Zgodność ze standardowymi uchwytami do monitorów.

Warunki gwarancji Minimum 24 miesiące gwarancji realizowanej w miejscu eksploatacji, czas naprawy nie dłuższy niż siedem dni, serwis producenta, czas naprawy jest liczony od momentu zgłoszenia.

Wymagania dodatkowe Dołączony minimum jeden kabel HDMI-HDMI i kabel DP-DP i jeden kabel do przesyłania sygnału analogowego i kabel zasilający.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 31/07/2020
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Zamawiający na podstawie art. 34 ust. 5 PZP w stosunku do każdego zadania przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji. Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący dostawy analogiczne, jak opisane w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ (dalej: „Opcja”). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia zamówienia objętego przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Dostawy będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 5 ust. 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ”.

3.4. Zlecanie dostaw będących przedmiotem Opcji, ich odbiór, ustalenie wartości tych dostaw, uiszczanie zapłaty oraz odpowiedzialność za ich niewykonanie lub nienależyte wykonanie, w tym odpowiedzialność w postaci kar umownych, jak również realizacja uprawnień Zamawiającego wynikających z Umowy, w tym realizacja prawa do odstąpienia od Umowy następować będzie na analogicznych zasadach, jak w przypadku dostaw będących Przedmiotem Umowy.

3.5. Przedmiot zamówienia musi być zgodny z Opisem przedmiotu zamówienia podanym w załączniku nr 7 do SIWZ

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Monitor typ 4

Perceel nr.: 27
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30213000
30213100
30121100
38410000
30211300
30231300
32522000
48322000
30234600
30237280
48310000
30232100
30213200
30191400
30236000
38221000
30232110
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL
Voornaamste plaats van uitvoering:

Przedmiot zamówienia należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego zlokalizowanej w Stargardzie, ul. Wojska Polskiego 119 lub do wskazanych przez Zamawiającego Nadleśnictw w dni robocze od poniedziałku

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zastosowanie Zaawansowany monitor biurowy podłączany do komputerów stacjonarnych wyposażonych w złącza cyfrowe i analogowe

Przekątna ekranu Minimum 26,5 cala, Maksymalnie 27 cali

Rozdzielczość nominalna 4K 3840x2160

Stosunek boków 16:9

Rodzaj matrycy TN lub IPS z podświetleniem LED

Typ powierzchni matrycy Antyrefleksyjny

Typ ramki wokół matrycy Plastikowy bez warstwy odblaskowej, przygotowany do montażu filtrów prywatyzacyjnych

Plamka Nie większa niż 0,170 mm

Wyświetlane kolory 16,7 mln

Jasność Nie mniejsza niż 350 cd/m2

Kontrast Statyczny nie mniejszy niż 900:1 dynamiczny nie mniejszy niż 70M:1

Kąt widzenia w poziomie Nie mniejszy niż 176o

Kąt widzenia w pionie Nie mniejszy niż 176o

Czas reakcji matrycy Nie więcej niż 5 ms

Pobór mocy Maksymalnie 35W przy normalnej pracy, nie więcej niż 0,80W w trybie oczekiwania na włączenie

Złącza Co najmniej dwa różne złącza do przesyłania sygnału cyfrowego i co najmniej dwa różne złącza do przesyłania sygnału analogowego

Waga netto Nie więcej niż 8 kg

Głośniki Wbudowane lub w postaci listwy przypinanej do obudowy monitora. Listwa musi być wyprodukowana przez producenta monitora i dedykowana do tego modelu monitora.

Obudowa W ciemnym lub szarym kolorze. Zamawiający dopuszcza obudowę dwukolorową o stonowanych barwach.

Certyfikaty i regulacje prawne Znak CE

Energy STAR

TUV-GS

EPEAT Silver

Interfejs użytkownika Wbudowany interfejs użytkownika. Komunikaty wyświetlane na ekranie. Zmiana parametrów poprzez wciskanie przycisków wbudowanych w obudowę.

Ergonomia użytkowania Monitor zamontowany na stopie, która umożliwia obrót powierzchni ekranu, o co najmniej 300 stopni wokół osi pionowej i 27 stopni wokół osi poziomej. Regulacja wysokości powierzchni ekranu w zakresie nie mniejszym niż 12 centymetrów. Możliwość zamiany miejscami boków krótszych z bokami dłuższymi ekranu bez konieczności demontowania stopy. Możliwość demontażu stopy. Zgodność ze standardowymi uchwytami do monitorów. Wbudowany hub USB 3.0

Warunki gwarancji Minimum 24 miesiące gwarancji realizowanej w miejscu eksploatacji, czas naprawy nie dłuższy niż siedem dni, serwis producenta, czas naprawy jest liczony od momentu zgłoszenia.

Wymagania dodatkowe Dołączony minimum jeden kabel HDMI-HDMI i kabel DP-DP i jeden kabel do przesyłania sygnału analogowego i kabel zasilający.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 31/07/2020
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Zamawiający na podstawie art. 34 ust. 5 PZP w stosunku do każdego zadania przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji. Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący dostawy analogiczne, jak opisane w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ (dalej: „Opcja”). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia zamówienia objętego przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Dostawy będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 5 ust. 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ”.

3.4. Zlecanie dostaw będących przedmiotem Opcji, ich odbiór, ustalenie wartości tych dostaw, uiszczanie zapłaty oraz odpowiedzialność za ich niewykonanie lub nienależyte wykonanie, w tym odpowiedzialność w postaci kar umownych, jak również realizacja uprawnień Zamawiającego wynikających z Umowy, w tym realizacja prawa do odstąpienia od Umowy następować będzie na analogicznych zasadach, jak w przypadku dostaw będących Przedmiotem Umowy.

3.5. Przedmiot zamówienia musi być zgodny z Opisem przedmiotu zamówienia podanym w załączniku nr 7 do SIWZ

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Macierz NAS + 4 dyski 4TB

Perceel nr.: 28
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30213000
30213100
30121100
38410000
30211300
30231300
32522000
48322000
30234600
30237280
48310000
30232100
30213200
30191400
30236000
38221000
30232110
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL
Voornaamste plaats van uitvoering:

Przedmiot zamówienia należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego zlokalizowanej w Stargardzie, ul. Wojska Polskiego 119 lub do wskazanych przez Zamawiającego Nadleśnictw w dni robocze od poniedziałku

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zastosowanie

Do przechowywania danych archiwalnych na dyskach magnetycznych

Typ obudowy Do montażu w typowej szafie teleinformatycznej. Wysokość obudowy nie większa niż 1U.

Procesor O wydajności nie mniejszej niż procesor osiągającym w teście syntetycznym wartość 130.

Pamięć RAM

Nie mniej niż 1GB na system oraz nie mniej niż 1GB na przestrzeń pamięci podręcznej

Wnęki na dyski

Minimum cztery wnęki umożliwiające montaż dysków 3,5 calowych lub 2,5 calowych w trybie hot-swap

Złącza Co najmniej dwa złącza sieciowe o łącznej prędkości przesyłania nie mniej niż 2Gb., Co najmniej trzy złącza USB, z czego co najmniej dwa USB 3.0

Nadmiarowość

RAID 0,10,1,5,6

Pojemność dysków O pojemności wystarczającej do składowania danych użytecznych, gdzie ilość pojemności użytkowanej będzie nie mniejsza niż 3TB a zakładany przyrost danych będzie nie mniejszy niż 50 % rocznie w trzyletnim okresie użytkowania zestawu z uwzględnieniem nadmiarowości RAID5 i pełnego obsadzenia wnęk dyskami

Sieć przewodowa

Co najmniej jedna karta sieciowa dwuportowa lub dwie karty sieciowe jednoportowe 1Gb

Obsługiwane protokoły sieciowe CiFS, SMB, IPv4, IPv6, UPnP,

Zarządzanie

Poprzez wbudowany serwer www

Wymiary Głębokość nie większa niż 32 cm, wysokość 1U

Inne

Dyski twarde muszą być wyprodukowane i zoptymalizowane pod funkcjonalność opisaną w pierwszym punkcie.

Warunki gwarancji Minimum 36 miesięcy gwarancji realizowanej w miejscu eksploatacji, czas naprawy nie dłuższy niż siedem dni, serwis producenta, czas naprawy jest liczony od momentu zgłoszenia.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 31/07/2020
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Zamawiający na podstawie art. 34 ust. 5 PZP w stosunku do każdego zadania przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji. Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący dostawy analogiczne, jak opisane w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ (dalej: „Opcja”). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia zamówienia objętego przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Dostawy będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 5 ust. 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ”.

3.4. Zlecanie dostaw będących przedmiotem Opcji, ich odbiór, ustalenie wartości tych dostaw, uiszczanie zapłaty oraz odpowiedzialność za ich niewykonanie lub nienależyte wykonanie, w tym odpowiedzialność w postaci kar umownych, jak również realizacja uprawnień Zamawiającego wynikających z Umowy, w tym realizacja prawa do odstąpienia od Umowy następować będzie na analogicznych zasadach, jak w przypadku dostaw będących Przedmiotem Umowy.

3.5. Przedmiot zamówienia musi być zgodny z Opisem przedmiotu zamówienia podanym w załączniku nr 7 do SIWZ

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Tablet

Perceel nr.: 29
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30213000
30213100
30121100
38410000
30211300
30231300
32522000
48322000
30234600
30237280
48310000
30232100
30213200
30191400
30236000
38221000
30232110
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL
Voornaamste plaats van uitvoering:

Przedmiot zamówienia należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego zlokalizowanej w Stargardzie, ul. Wojska Polskiego 119 lub do wskazanych przez Zamawiającego Nadleśnictw w dni robocze od poniedziałku

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zastosowanie Do pracy w terenie z zastosowanie funkcjonalności GPS

Wydajność obliczeniowa Wydajność urządzenia wyposażonego w procesor osiągający w teście syntetycznym wynik nie mniejszy niż 8000 punktów.

Matryca Minimum 9 calowa typu TFT IPS o rozdzielczości nie mniejszej niż WUXGA, dotykowa

Sterowanie Poprzez ekran dotykowy reagujący na palce lub urządzenie wskazujące typu rysik (dołączone do urządzenia)

Pamięć operacyjna

Minimum 4GB

Dysk twardy

Minimum 32GB

Czujniki

Akcelerometr, żyroskop, czujnik Halla, czujnik światła.

Złącza zewnętrzne

Minimum jedno złącze microUSB, jedno gniazdo zasilające.

Karty sieciowe i bluetooth

Sieć bezprzewodowa, sieć WAN (LTE), bluetooth

Obudowa

Typowa obudowa tabletu z zaokrąglonymi rogami, złącza USB, audio, SIM lub nanoSIM, microSD. Waga do 550 g. Dołączone etui z wbudowaną klawiaturą

System operacyjny

Android w wersji minimum 7.0

Praca na baterii

Minimum 12 godzin

Warunki gwarancji Minimum 12 miesięcy gwarancji realizowanej w miejscu eksploatacji, czas naprawy nie dłuższy niż siedem dni, serwis producenta, czas naprawy jest liczony od momentu zgłoszenia.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 31/07/2020
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Zamawiający na podstawie art. 34 ust. 5 PZP w stosunku do każdego zadania przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji. Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący dostawy analogiczne, jak opisane w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ (dalej: „Opcja”). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia zamówienia objętego przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Dostawy będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 5 ust. 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ”.

3.4. Zlecanie dostaw będących przedmiotem Opcji, ich odbiór, ustalenie wartości tych dostaw, uiszczanie zapłaty oraz odpowiedzialność za ich niewykonanie lub nienależyte wykonanie, w tym odpowiedzialność w postaci kar umownych, jak również realizacja uprawnień Zamawiającego wynikających z Umowy, w tym realizacja prawa do odstąpienia od Umowy następować będzie na analogicznych zasadach, jak w przypadku dostaw będących Przedmiotem Umowy.

3.5. Przedmiot zamówienia musi być zgodny z Opisem przedmiotu zamówienia podanym w załączniku nr 7 do SIWZ

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Oprogramowanie biurowe

Perceel nr.: 30
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30213000
30213100
30121100
38410000
30211300
30231300
32522000
48322000
30234600
30237280
48310000
30232100
30213200
30191400
30236000
38221000
30232110
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL
Voornaamste plaats van uitvoering:

Przedmiot zamówienia należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego zlokalizowanej w Stargardzie, ul. Wojska Polskiego 119 lub do wskazanych przez Zamawiającego Nadleśnictw w dni robocze od poniedziałku

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Funkcjonalność Oprogramowanie realizujące co najmniej funkcje edytora tekstu, arkusza kalkulacyjnego, klienta poczty elektronicznej, tworzenia i prowadzenia prezentacji multimedialnych. Oprogramowanie w najwyżej wersji dostępnej na rynku licencjonowanej w modelu wieczystej licencji na użytkownika. Licencja licencja producenta na użytkowanie oprogramowania w modelu na użytkownika gdzie każdy użytkownik musi posiadać jeden numer aktywacyjny. Wersja umożliwiająca użytkowanie komercyjne w firmie. Opis właściwości oprogramowania interfejs w języku polskim, możliwość uruchomienia automatycznych aktualizacji dla całego pakietu oprogramowania gdzie ilość źródeł pobierania aktualizacji jest nie mniejsza niż dwa. Zbliżony interfejs użytkownika dla wszystkich modułów funkcjonalnych pakietu Opis właściwości edytora tekstu Edytor musi posiadać poniższe funkcje: -wpisywanie, poprawianie, formatowanie, kopiowanie, powielanie tekstu - określanie układu strony

— praca z plikami zapisanymi w poprzednich wersjach oprogramowania do edycji tekstu z zachowaniem bezproblemowej konwersji do bieżącej wersji

— zabezpieczanie dokumentów hasłem

— drukowanie dokumentów

— otwieranie minimum 16 różnych formatów plików ich edycja i zapisywanie

— zmiana układu przycisków sterujących

— tworzenie i wykorzystanie szablonów

— tworzenie korespondencji seryjnej

— dostępność do oferowanego edytora tekstu narzędzi umożliwiających

Wykorzystanie go, jako środowiska udostępniającego formularze i pozwalające zapisać plik zgodnie z Rozporządzeniem o Aktach Normatywnych i Prawnych

Opis właściwości arkusza kalkulacyjnego - wpisywanie, poprawianie, formatowanie, kopiowanie, powielanie tekstu

— określanie układu strony

— praca z plikami zapisanymi w poprzednich wersjach oprogramowania do edycji tekstu z zachowaniem bezproblemowej konwersji do bieżącej wersji

— tworzenie raportów tabelarycznych,

— tworzenie wykresów liniowych, słupkowych, kołowych, niestandardowych

— tworzenie arkuszy kalkulacyjnych zawierających teksty, dane liczbowe oraz formuły przeprowadzające operacje matematyczne, logiczne, tekstowe, statystyczne oraz operacje na danych finansowych i na miarach czasu,

— tworzenie raportów z zewnętrznych źródeł danych (inne arkusze kalkulacyjne, bazy danych zgodne z ODB)

— tworzenie i edycję kwerend bazodanowych i webowych,

— narzędzia wspomagające analizę statystyczną i finansową, analizę wariantową i rozwiązywanie problemów optymalizacyjnych,

— tworzenie raportów tabeli przestawnych umożliwiających dynamiczną zmianę wymiarów oraz wykresów bazujących na danych z tabeli przestawnych,

— wykonywanie analiz danych przy użyciu formatowania warunkowego,

— nazywanie komórek arkusza i odwoływanie się w formułach po takiej nazwie,

— formatowanie czasu, daty i wartości finansowych z polskim formatem,

— zapis wielu arkuszy kalkulacyjnych w jednym pliku,

— zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji.

Opis właściwości klienta poczty elektronicznej - obsługa serwerów pocztowych pracujących z protokołami POP, IMAP oraz serwerów Exchange - dodawanie wielu skrzynek pocztowych

— dodawanie folderów

— tworzenie reguł dla poczty przychodzącej i wychodzącej - kalendarz z możliwością współdzielenia - książka adresowa - listy zadań i przypomnienia - użycie podpisu elektronicznego - wyszukiwanie wiadomości pocztowych w obrębie całego klienta poczty lub konta lub folderu - integracja z oprogramowaniem antyspamowym

Opis właściwości programu do tworzenia prezentacji drukowanie w formacie umożliwiającym robienie notatek,

— zapisanie jako prezentacja w trybie tylko do odczytu, - nagrywanie dźwięku i dołączanie jej do prezentacji, - dołączanie do slajdów notatek dla prezentera, - umieszczanie i formatowanie tekstów, obiektów graficznych, tabel, nagrań dźwiękowych i wideo, - umieszczanie tabel i wykresów pochodzących z arkusza kalkulacyjnego,

— odświeżenie wykresu znajdującego się w Szczegółowy opis w zał nr 7

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 31/07/2020
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Zamawiający na podstawie art. 34 ust. 5 PZP w stosunku do każdego zadania przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji. Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący dostawy analogiczne, jak opisane w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ (dalej: „Opcja”). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia zamówienia objętego przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Dostawy będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 5 ust. 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ”.

3.4. Zlecanie dostaw będących przedmiotem Opcji, ich odbiór, ustalenie wartości tych dostaw, uiszczanie zapłaty oraz odpowiedzialność za ich niewykonanie lub nienależyte wykonanie, w tym odpowiedzialność w postaci kar umownych, jak również realizacja uprawnień Zamawiającego wynikających z Umowy, w tym realizacja prawa do odstąpienia od Umowy następować będzie na analogicznych zasadach, jak w przypadku dostaw będących Przedmiotem Umowy.

3.5. Przedmiot zamówienia musi być zgodny z Opisem przedmiotu zamówienia podanym w załączniku nr 7 do SIWZ

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Telefon IP

Perceel nr.: 31
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30213000
30213100
30121100
38410000
30211300
30231300
32522000
48322000
30234600
30237280
48310000
30232100
30213200
30191400
30236000
38221000
30232110
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL
Voornaamste plaats van uitvoering:

Przedmiot zamówienia należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego zlokalizowanej w Stargardzie, ul. Wojska Polskiego 119 lub do wskazanych przez Zamawiającego Nadleśnictw w dni robocze od poniedziałku

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zastosowanie

Do prowadzenia rozmów audio i wideo przy pomocy łącz cyfrowych i sieci IP

Typ obudowy Wolnostojąca, z możliwością montażu na ścianie, z odłączaną słuchawką, dostępny w dwóch kolorach ciemnym i jasnym

Złącza Minimum jedno złącze typu RJ-9, minimum dwa złącza Ethernet 1Gb

Wyświetlacz

O przekątnej co najmniej 4,5 cala i rozdzielczości nie mniejszej niż WVGA

Kamera

Wbudowana kamera o jakości wystarczającej do prowadzenia rozmów video przez złącza cyfrowe

Klawiatura

Specjalizowana klawiatura telefoniczna, wydzielona klawiatura numeryczna i klawisze odebrania lub odrzucenia połączenia. Przeprogramowywane klawisze funkcyjne nie mniej niż 12.

Sieć bezprzewodowa

Co najmniej jedna sieć bezprzewodowa umożliwiająca podłączenie zewnętrznej słuchawki

Sieć przewodowa

Wbudowany przełącznik sieciowy obsługujący ramki VLAN oraz ramki rozgłoszeniowe serwerów DHCP i DNS

Waga

Nie większa niż 1,5 kg

Wymiary obudowy

Suma dwóch boków w rzucie z góry nie może być większa niż 50 cm

Inne

Wsparcie dla kodowania audio iLBC oraz iSAC

Gwarancja

Minimum 12 miesiące gwarancji realizowanej w miejscu eksploatacji

Is w zał nr 7

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 31/07/2020
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Zamawiający na podstawie art. 34 ust. 5 PZP w stosunku do każdego zadania przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji. Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący dostawy analogiczne, jak opisane w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ (dalej: „Opcja”). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia zamówienia objętego przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Dostawy będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 5 ust. 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ”.

3.4. Zlecanie dostaw będących przedmiotem Opcji, ich odbiór, ustalenie wartości tych dostaw, uiszczanie zapłaty oraz odpowiedzialność za ich niewykonanie lub nienależyte wykonanie, w tym odpowiedzialność w postaci kar umownych, jak również realizacja uprawnień Zamawiającego wynikających z Umowy, w tym realizacja prawa do odstąpienia od Umowy następować będzie na analogicznych zasadach, jak w przypadku dostaw będących Przedmiotem Umowy.

3.5. Przedmiot zamówienia musi być zgodny z Opisem przedmiotu zamówienia podanym w załączniku nr 7 do SIWZ

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Zasilacz awaryjny typ 1

Perceel nr.: 32
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30213000
30213100
30121100
38410000
30211300
30231300
32522000
48322000
30234600
30237280
48310000
30232100
30213200
30191400
30236000
38221000
30232110
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL
Voornaamste plaats van uitvoering:

Przedmiot zamówienia należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego zlokalizowanej w Stargardzie, ul. Wojska Polskiego 119 lub do wskazanych przez Zamawiającego Nadleśnictw w dni robocze od poniedziałku

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Moc pozorna

Nie mniej niż 400VA

Tryb pracy

Off-line, czas pełnego naładowania nie dłuższy niż 18 godzin

Ilość gniazd z podtrzymaniem

Minimum cztery gniazda

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 31/07/2020
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Zamawiający na podstawie art. 34 ust. 5 PZP w stosunku do każdego zadania przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji. Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący dostawy analogiczne, jak opisane w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ (dalej: „Opcja”). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia zamówienia objętego przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Dostawy będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 5 ust. 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ”.

3.4. Zlecanie dostaw będących przedmiotem Opcji, ich odbiór, ustalenie wartości tych dostaw, uiszczanie zapłaty oraz odpowiedzialność za ich niewykonanie lub nienależyte wykonanie, w tym odpowiedzialność w postaci kar umownych, jak również realizacja uprawnień Zamawiającego wynikających z Umowy, w tym realizacja prawa do odstąpienia od Umowy następować będzie na analogicznych zasadach, jak w przypadku dostaw będących Przedmiotem Umowy.

3.5. Przedmiot zamówienia musi być zgodny z Opisem przedmiotu zamówienia podanym w załączniku nr 7 do SIWZ

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Zasilacz awaryjny typ 2

Perceel nr.: 33
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30213000
30213100
30121100
38410000
30211300
30231300
32522000
48322000
30234600
30237280
48310000
30232100
30213200
30191400
30236000
38221000
30232110
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL
Voornaamste plaats van uitvoering:

Przedmiot zamówienia należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego zlokalizowanej w Stargardzie, ul. Wojska Polskiego 119 lub do wskazanych przez Zamawiającego Nadleśnictw w dni robocze od poniedziałku

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zastosowanie Do podtrzymywania zasilania w czasie braku zasilania sieciowego

Moc pozorna

Nie mniej niż 900VA

Tryb pracy

Line interactive

Ilość gniazd z podtrzymaniem

Minimum trzy gniazda

Ilość gniazd z podtrzymaniem lub zabezpieczeniem

Minimum dziesięć gniazd

Czas podtrzymania dla obciążenia do 50 %

Nie mniej niż 14 minut

Typ obudowy

Wolnostojąca z gniazdami zamontowanymi na tylnej krawędzi obudowy

Inne gniazda

Minimum jedno gniazdo typu RJ11

Interfejs graficzny

Wbudowany interfejs graficzny informujący o poziomie naładowania akumulatora, mocy pobieranej, czasu podtrzymania, parametrach sieci zasilającej.

Inne Wizualna i dźwiękowa sygnalizacja rodzaju pracy, stanu niskiego poziomu naładowania akumulatora, przeciążenia na wyjściu. Automatyczny test akumulatora zapewniający wczesne wykrycie konieczności wymiany z zachowaniem prawidłowych parametrów pracy urządzenia. Dołączone oprogramowanie monitorujące parametry pracy i pozwalające na interakcję na zmiany warunków zasilania przez urządzenia podłączone do tego zasilacza. Oprogramowanie kompatybilne z systemami Windows.

Warunki gwarancji Minimum 24 miesiące gwarancji realizowanej w miejscu eksploatacji, czas naprawy nie dłuższy niż siedem dni, serwis producenta, czas naprawy jest liczony od momentu zgłoszenia.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 31/07/2020
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Zamawiający na podstawie art. 34 ust. 5 PZP w stosunku do każdego zadania przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji. Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący dostawy analogiczne, jak opisane w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ (dalej: „Opcja”). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia zamówienia objętego przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Dostawy będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 5 ust. 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ”.

3.4. Zlecanie dostaw będących przedmiotem Opcji, ich odbiór, ustalenie wartości tych dostaw, uiszczanie zapłaty oraz odpowiedzialność za ich niewykonanie lub nienależyte wykonanie, w tym odpowiedzialność w postaci kar umownych, jak również realizacja uprawnień Zamawiającego wynikających z Umowy, w tym realizacja prawa do odstąpienia od Umowy następować będzie na analogicznych zasadach, jak w przypadku dostaw będących Przedmiotem Umowy.

3.5. Przedmiot zamówienia musi być zgodny z Opisem przedmiotu zamówienia podanym w załączniku nr 7 do SIWZ

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Powerbank typ 1

Perceel nr.: 34
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30213000
30213100
30121100
38410000
30211300
30231300
32522000
48322000
30234600
30237280
48310000
30232100
30213200
30191400
30236000
38221000
30232110
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL
Voornaamste plaats van uitvoering:

Przedmiot zamówienia należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego zlokalizowanej w Stargardzie, ul. Wojska Polskiego 119 lub do wskazanych przez Zamawiającego Nadleśnictw w dni robocze od poniedziałku

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zastosowanie Do ładowania telefonów i smartfonów

Typy złącz Minimum dwa złącza USB do ładowania urządzeń typu smartfon, z czego co najmniej jedno pracujące w trybie szybkiego ładowania, minimum jedno złącze USB-C do ładowania wewnętrznych akumulatorów, minimum jedno złącze USB-C do ładowania urządzeń zewnętrznych

Pojemność akumulatora Minimum 10000mAh

Wskaźniki optyczne

Optyczny wskaźnik naładowania w postaci wyświetlacza LCD lub diod LED

Moc użyteczna

Nie mniej niż 16W przekazywana do urządzenia ładowanego

Inne

Akumulator litowo-jonowy. Funkcjonalność szybkiego ładowania. Zabezpieczenie termiczne i przeciwzwarciowe, ciężar nie większy niż 250 gramów. Przycisk włączenia i wyłączenia urządzenia. Co najmniej dwie wersje kolorystyczne, z czego co najmniej jedna wersja w jaskrawym kolorze typu biały, żółty, czerwony, jasnozielony. Urządzenie musi spełniać warunki bezpieczeństwa opisane w standardzie IEC 60950

Warunki gwarancji Minimum 6 miesięcy gwarancji realizowanej w miejscu eksploatacji, czas naprawy nie dłuższy niż siedem dni, serwis producenta, czas naprawy jest liczony od momentu zgłoszenia.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 31/07/2020
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Zamawiający na podstawie art. 34 ust. 5 PZP w stosunku do każdego zadania przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji. Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący dostawy analogiczne, jak opisane w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ (dalej: „Opcja”). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia zamówienia objętego przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Dostawy będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 5 ust. 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ”.

3.4. Zlecanie dostaw będących przedmiotem Opcji, ich odbiór, ustalenie wartości tych dostaw, uiszczanie zapłaty oraz odpowiedzialność za ich niewykonanie lub nienależyte wykonanie, w tym odpowiedzialność w postaci kar umownych, jak również realizacja uprawnień Zamawiającego wynikających z Umowy, w tym realizacja prawa do odstąpienia od Umowy następować będzie na analogicznych zasadach, jak w przypadku dostaw będących Przedmiotem Umowy.

3.5. Przedmiot zamówienia musi być zgodny z Opisem przedmiotu zamówienia podanym w załączniku nr 7 do SIWZ

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Powerbank typ 2

Perceel nr.: 35
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30213000
30213100
30121100
38410000
30211300
30231300
32522000
48322000
30234600
30237280
48310000
30232100
30213200
30191400
30236000
38221000
30232110
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL
Voornaamste plaats van uitvoering:

Przedmiot zamówienia należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego zlokalizowanej w Stargardzie, ul. Wojska Polskiego 119 lub do wskazanych przez Zamawiającego Nadleśnictw w dni robocze od poniedziałku

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zastosowanie Do ładowania telefonów i smartfonów

Typy złącz Minimum dwa złącza USB do ładowania urządzeń typu smartfon, minimum jedno miniUSB do ładowania urządzenia

Pojemność akumulatora Minimum 20000mAh

Wskaźniki optyczne

Optyczny wskaźnik naładowania w postaci wyświetlacza LCD lub diod LED

Moc użyteczna

Nie mniej niż 10W przekazywana do urządzenia ładowanego

Inne

Akumulator litowo-jonowy. Zabezpieczenie termiczne i przeciwzwarciowe, ciężar nie większy niż 450 gramów. Przycisk włączenia i wyłączenia urządzenia. Co najmniej dwie wersje kolorystyczne, z czego co najmniej jedna wersja w jaskrawym kolorze typu biały, żółty, czerwony, jasnozielony. Urządzenie musi spełniać warunki bezpieczeństwa opisane w standardzie IEC 60950

Warunki gwarancji Minimum 6 miesięcy gwarancji realizowanej w miejscu eksploatacji, czas naprawy nie dłuższy niż siedem dni, serwis producenta, czas naprawy jest liczony od momentu zgłoszenia.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 31/07/2020
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Zamawiający na podstawie art. 34 ust. 5 PZP w stosunku do każdego zadania przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji. Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący dostawy analogiczne, jak opisane w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ (dalej: „Opcja”). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia zamówienia objętego przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Dostawy będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 5 ust. 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ”.

3.4. Zlecanie dostaw będących przedmiotem Opcji, ich odbiór, ustalenie wartości tych dostaw, uiszczanie zapłaty oraz odpowiedzialność za ich niewykonanie lub nienależyte wykonanie, w tym odpowiedzialność w postaci kar umownych, jak również realizacja uprawnień Zamawiającego wynikających z Umowy, w tym realizacja prawa do odstąpienia od Umowy następować będzie na analogicznych zasadach, jak w przypadku dostaw będących Przedmiotem Umowy.

3.5. Przedmiot zamówienia musi być zgodny z Opisem przedmiotu zamówienia podanym w załączniku nr 7 do SIWZ

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pendrive typ 1

Perceel nr.: 36
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30213000
30213100
30121100
38410000
30211300
30231300
32522000
48322000
30234600
30237280
48310000
30232100
30213200
30191400
30236000
38221000
30232110
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL
Voornaamste plaats van uitvoering:

Przedmiot zamówienia należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego zlokalizowanej w Stargardzie, ul. Wojska Polskiego 119 lub do wskazanych przez Zamawiającego Nadleśnictw w dni robocze od poniedziałku

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Pojemność

Nie mniej niż 32GB

Interfejs

O prędkości odczytu nie mniejszej niż 140MB/s

Szyfrowanie

Programowe szyfrowanie kluczem AES256

Zabezpieczenie danych

Programowe szyfrowanie danych, automatyczne blokowanie po ustalonej liczbie nieuprawnionego dostępu.

Typ obudowy

Obudowa o podwyższonej wytrzymałości wykonana z metalu

Kompatybilność z systemami operacyjnymi

Windows 7, Windows 10, MacOS 10.x, Linux (Debian, RHEL)

Inne

Długość nie większa niż 50 mm, możliwość wykonania automatycznej kopii do chmury

Warunki gwarancji Minimum 36 miesięcy gwarancji realizowanej w miejscu eksploatacji, czas naprawy nie dłuższy niż siedem dni, serwis producenta, czas naprawy jest liczony od momentu zgłoszenia. W przypadku konieczności wymiany nośnika danych część uszkodzona pozostaje u Zamawiającego.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 31/07/2020
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Zamawiający na podstawie art. 34 ust. 5 PZP w stosunku do każdego zadania przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji. Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący dostawy analogiczne, jak opisane w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ (dalej: „Opcja”). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia zamówienia objętego przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Dostawy będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 5 ust. 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ”.

3.4. Zlecanie dostaw będących przedmiotem Opcji, ich odbiór, ustalenie wartości tych dostaw, uiszczanie zapłaty oraz odpowiedzialność za ich niewykonanie lub nienależyte wykonanie, w tym odpowiedzialność w postaci kar umownych, jak również realizacja uprawnień Zamawiającego wynikających z Umowy, w tym realizacja prawa do odstąpienia od Umowy następować będzie na analogicznych zasadach, jak w przypadku dostaw będących Przedmiotem Umowy.

3.5. Przedmiot zamówienia musi być zgodny z Opisem przedmiotu zamówienia podanym w załączniku nr 7 do SIWZ

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pendrive typ 2

Perceel nr.: 37
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30213000
30213100
30121100
38410000
30211300
30231300
32522000
48322000
30234600
30237280
48310000
30232100
30213200
30191400
30236000
38221000
30232110
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL
Voornaamste plaats van uitvoering:

Przedmiot zamówienia należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego zlokalizowanej w Stargardzie, ul. Wojska Polskiego 119 lub do wskazanych przez Zamawiającego Nadleśnictw w dni robocze od poniedziałku

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Pojemność

Nie mniej niż 64GB

Interfejs

O prędkości odczytu nie mniejszej niż 140MB/s

Szyfrowanie

Programowe szyfrowanie kluczem AES256

Zabezpieczenie danych

Programowe szyfrowanie danych, automatyczne blokowanie po ustalonej liczbie nieuprawnionego dostępu.

Typ obudowy

Obudowa o podwyższonej wytrzymałości wykonana z metalu

Kompatybilność z systemami operacyjnymi

Windows 7, Windows 10, MacOS 10.x, Linux (Debian, RHEL)

Inne

Długość nie większa niż 50 mm, możliwość wykonania automatycznej kopii do chmury

Warunki gwarancji Minimum 36 miesięcy gwarancji realizowanej w miejscu eksploatacji, czas naprawy nie dłuższy niż siedem dni, serwis producenta, czas naprawy jest liczony od momentu zgłoszenia. W przypadku konieczności wymiany nośnika danych część uszkodzona pozostaje u Zamawiającego.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 31/07/2020
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Zamawiający na podstawie art. 34 ust. 5 PZP w stosunku do każdego zadania przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji. Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący dostawy analogiczne, jak opisane w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ (dalej: „Opcja”). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia zamówienia objętego przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Dostawy będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 5 ust. 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ”.

3.4. Zlecanie dostaw będących przedmiotem Opcji, ich odbiór, ustalenie wartości tych dostaw, uiszczanie zapłaty oraz odpowiedzialność za ich niewykonanie lub nienależyte wykonanie, w tym odpowiedzialność w postaci kar umownych, jak również realizacja uprawnień Zamawiającego wynikających z Umowy, w tym realizacja prawa do odstąpienia od Umowy następować będzie na analogicznych zasadach, jak w przypadku dostaw będących Przedmiotem Umowy.

3.5. Przedmiot zamówienia musi być zgodny z Opisem przedmiotu zamówienia podanym w załączniku nr 7 do SIWZ

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pendrive typ 3

Perceel nr.: 38
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30213000
30213100
30121100
38410000
30211300
30231300
32522000
48322000
30234600
30237280
48310000
30232100
30213200
30191400
30236000
38221000
30232110
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL
Voornaamste plaats van uitvoering:

Przedmiot zamówienia należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego zlokalizowanej w Stargardzie, ul. Wojska Polskiego 119 lub do wskazanych przez Zamawiającego Nadleśnictw w dni robocze od poniedziałku

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Pojemność

Nie mniej niż 16GB

Interfejs

O prędkości odczytu nie mniejszej niż 130MB/s

Szyfrowanie

Sprzętowe szyfrowanie kluczem AES256

Zabezpieczenie danych

Sprzętowe szyfrowanie danych, automatyczne blokowanie po ustalonej liczbie nieuprawnionego dostępu.

Typ obudowy

Obudowa o podwyższonej wytrzymałości wykonana z metalu

Kompatybilność z systemami operacyjnymi

Windows 7, Windows 10, MacOS 10.x

Inne

Długość nie większa niż 62 mm, możliwość wykonania automatycznej kopii do chmury

Warunki gwarancji Minimum 36 miesięcy gwarancji realizowanej w miejscu eksploatacji, czas naprawy nie dłuższy niż siedem dni, serwis producenta, czas naprawy jest liczony od momentu zgłoszenia. W przypadku konieczności wymiany nośnika danych część uszkodzona pozostaje u Zamawiającego.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 31/07/2020
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Zamawiający na podstawie art. 34 ust. 5 PZP w stosunku do każdego zadania przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji. Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący dostawy analogiczne, jak opisane w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ (dalej: „Opcja”). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia zamówienia objętego przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Dostawy będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 5 ust. 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ”.

3.4. Zlecanie dostaw będących przedmiotem Opcji, ich odbiór, ustalenie wartości tych dostaw, uiszczanie zapłaty oraz odpowiedzialność za ich niewykonanie lub nienależyte wykonanie, w tym odpowiedzialność w postaci kar umownych, jak również realizacja uprawnień Zamawiającego wynikających z Umowy, w tym realizacja prawa do odstąpienia od Umowy następować będzie na analogicznych zasadach, jak w przypadku dostaw będących Przedmiotem Umowy.

3.5. Przedmiot zamówienia musi być zgodny z Opisem przedmiotu zamówienia podanym w załączniku nr 7 do SIWZ

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pendrive typ 4

Perceel nr.: 39
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30213000
30213100
30121100
38410000
30211300
30231300
32522000
48322000
30234600
30237280
48310000
30232100
30213200
30191400
30236000
38221000
30232110
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL
Voornaamste plaats van uitvoering:

Przedmiot zamówienia należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego zlokalizowanej w Stargardzie, ul. Wojska Polskiego 119 lub do wskazanych przez Zamawiającego Nadleśnictw w dni robocze od poniedziałku

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Pojemność

Nie mniej niż 32GB

Interfejs

O prędkości odczytu nie mniejszej niż 130MB/s

Szyfrowanie

Sprzętowe szyfrowanie kluczem AES256

Zabezpieczenie danych

Sprzętowe szyfrowanie danych, automatyczne blokowanie po ustalonej liczbie nieuprawnionego dostępu.

Typ obudowy

Obudowa o podwyższonej wytrzymałości wykonana z metalu

Kompatybilność z systemami operacyjnymi

Windows 7, Windows 10, MacOS 10.x

Inne

Długość nie większa niż 62 mm, możliwość wykonania automatycznej kopii do chmury

Warunki gwarancji Minimum 36 miesięcy gwarancji realizowanej w miejscu eksploatacji, czas naprawy nie dłuższy niż siedem dni, serwis producenta, czas naprawy jest liczony od momentu zgłoszenia. W przypadku konieczności wymiany nośnika danych część uszkodzona pozostaje u Zamawiającego.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 31/07/2020
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Zamawiający na podstawie art. 34 ust. 5 PZP w stosunku do każdego zadania przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji. Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący dostawy analogiczne, jak opisane w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ (dalej: „Opcja”). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia zamówienia objętego przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Dostawy będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 5 ust. 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ”.

3.4. Zlecanie dostaw będących przedmiotem Opcji, ich odbiór, ustalenie wartości tych dostaw, uiszczanie zapłaty oraz odpowiedzialność za ich niewykonanie lub nienależyte wykonanie, w tym odpowiedzialność w postaci kar umownych, jak również realizacja uprawnień Zamawiającego wynikających z Umowy, w tym realizacja prawa do odstąpienia od Umowy następować będzie na analogicznych zasadach, jak w przypadku dostaw będących Przedmiotem Umowy.

3.5. Przedmiot zamówienia musi być zgodny z Opisem przedmiotu zamówienia podanym w załączniku nr 7 do SIWZ

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pendrive typ 5

Perceel nr.: 40
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30213000
30213100
30121100
38410000
30211300
30231300
32522000
48322000
30234600
30237280
48310000
30232100
30213200
30191400
30236000
38221000
30232110
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL
Voornaamste plaats van uitvoering:

Przedmiot zamówienia należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego zlokalizowanej w Stargardzie, ul. Wojska Polskiego 119 lub do wskazanych przez Zamawiającego Nadleśnictw w dni robocze od poniedziałku

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Pojemność

Nie mniej niż 128GB

Interfejs

O prędkości odczytu nie mniejszej niż 140MB/s

Szyfrowanie

Programowe szyfrowanie kluczem AES256

Zabezpieczenie danych

Programowe szyfrowanie danych, automatyczne blokowanie po ustalonej liczbie nieuprawnionego dostępu.

Typ obudowy

Obudowa o podwyższonej wytrzymałości wykonana z metalu

Kompatybilność z systemami operacyjnymi

Windows 7, Windows 10, MacOS 10.x, Linux (Debian, RHEL)

Inne

Długość nie większa niż 45 mm, możliwość wykonania automatycznej kopii do chmury

Warunki gwarancji Minimum 36 miesięcy gwarancji realizowanej w miejscu eksploatacji, czas naprawy nie dłuższy niż siedem dni, serwis producenta, czas naprawy jest liczony od momentu zgłoszenia. W przypadku konieczności wymiany nośnika danych część uszkodzona pozostaje u Zamawiającego.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 31/07/2020
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Zamawiający na podstawie art. 34 ust. 5 PZP w stosunku do każdego zadania przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji. Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący dostawy analogiczne, jak opisane w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ (dalej: „Opcja”). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia zamówienia objętego przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Dostawy będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 5 ust. 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ”.

3.4. Zlecanie dostaw będących przedmiotem Opcji, ich odbiór, ustalenie wartości tych dostaw, uiszczanie zapłaty oraz odpowiedzialność za ich niewykonanie lub nienależyte wykonanie, w tym odpowiedzialność w postaci kar umownych, jak również realizacja uprawnień Zamawiającego wynikających z Umowy, w tym realizacja prawa do odstąpienia od Umowy następować będzie na analogicznych zasadach, jak w przypadku dostaw będących Przedmiotem Umowy.

3.5. Przedmiot zamówienia musi być zgodny z Opisem przedmiotu zamówienia podanym w załączniku nr 7 do SIWZ

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pendrive typ 6

Perceel nr.: 41
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30213000
30213100
30121100
38410000
30211300
30231300
32522000
48322000
30234600
30237280
48310000
30232100
30213200
30191400
30236000
38221000
30232110
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL
Voornaamste plaats van uitvoering:

Przedmiot zamówienia należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego zlokalizowanej w Stargardzie, ul. Wojska Polskiego 119 lub do wskazanych przez Zamawiającego Nadleśnictw w dni robocze od poniedziałku

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Pojemność

Nie mniej niż 8GB

Interfejs

O prędkości odczytu nie mniejszej niż 110MB/s

Szyfrowanie

Sprzętowe szyfrowanie kluczem AES256

Zabezpieczenie danych

Sprzętowe szyfrowanie danych, automatyczne blokowanie po ustalonej liczbie nieuprawnionego dostępu.

Typ obudowy

Obudowa o podwyższonej wytrzymałości wykonana z metalu z wbudowaną klawiaturą numeryczną pozwalającą na wprowadzanie cyfr i liter.

Kompatybilność z systemami operacyjnymi

Windows 7, Windows 10, MacOS 10.x, Linux (Debian, RHEL), Android

Inne

Długość nie większa niż 90 mm, możliwość wykonania automatycznej kopii do chmury, co najmniej dwa poziomy dostępu do zaszyfrowanych danych, możliwość konfiguracji użytkownika administracyjnego i użytkownika standardowego bez uprawnień administracyjnych

Warunki gwarancji Minimum 36 miesięcy gwarancji realizowanej w miejscu eksploatacji, czas naprawy nie dłuższy niż siedem dni, serwis producenta, czas naprawy jest liczony od momentu zgłoszenia. W przypadku konieczności wymiany nośnika danych część uszkodzona pozostaje u Zamawiającego.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 31/07/2020
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Zamawiający na podstawie art. 34 ust. 5 PZP w stosunku do każdego zadania przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji. Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący dostawy analogiczne, jak opisane w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ (dalej: „Opcja”). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia zamówienia objętego przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Dostawy będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 5 ust. 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ”.

3.4. Zlecanie dostaw będących przedmiotem Opcji, ich odbiór, ustalenie wartości tych dostaw, uiszczanie zapłaty oraz odpowiedzialność za ich niewykonanie lub nienależyte wykonanie, w tym odpowiedzialność w postaci kar umownych, jak również realizacja uprawnień Zamawiającego wynikających z Umowy, w tym realizacja prawa do odstąpienia od Umowy następować będzie na analogicznych zasadach, jak w przypadku dostaw będących Przedmiotem Umowy.

3.5. Przedmiot zamówienia musi być zgodny z Opisem przedmiotu zamówienia podanym w załączniku nr 7 do SIWZ

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Karta pamięci SD

Perceel nr.: 42
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30213000
30213100
30121100
38410000
30211300
30231300
32522000
48322000
30234600
30237280
48310000
30232100
30213200
30191400
30236000
38221000
30232110
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL
Voornaamste plaats van uitvoering:

Przedmiot zamówienia należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego zlokalizowanej w Stargardzie, ul. Wojska Polskiego 119 lub do wskazanych przez Zamawiającego Nadleśnictw w dni robocze od poniedziałku

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Pojemność

Nie mniej niż 64GB

Interfejs

O prędkości odczytu nie mniejszej niż 160MB/s i prędkości zapisu nie mniej niż 80MB/s

Szyfrowanie

Programowe szyfrowanie kluczem AES256

Klasa karty pamięci

Określona prędkością zapisu obrazu, spełniająca specyfikację V30, A2, U3, C10

Typ obudowy

Karta formatu mSDXC

Kompatybilność z systemami operacyjnymi

Windows 7, Windows 10, MacOS 10.x

Inne

Dołączone oprogramowanie do odzyskiwania przypadkowo usuniętych danych.

Gwarancja 36 miesięcy gwarancji realizowanej w miejscu eksploatacji, czas naprawy nie dłuższy niż siedem dni, serwis producenta, czas naprawy jest liczony od momentu zgłoszenia.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 31/07/2020
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Zamawiający na podstawie art. 34 ust. 5 PZP w stosunku do każdego zadania przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji. Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący dostawy analogiczne, jak opisane w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ (dalej: „Opcja”). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia zamówienia objętego przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Dostawy będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 5 ust. 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ”.

3.4. Zlecanie dostaw będących przedmiotem Opcji, ich odbiór, ustalenie wartości tych dostaw, uiszczanie zapłaty oraz odpowiedzialność za ich niewykonanie lub nienależyte wykonanie, w tym odpowiedzialność w postaci kar umownych, jak również realizacja uprawnień Zamawiającego wynikających z Umowy, w tym realizacja prawa do odstąpienia od Umowy następować będzie na analogicznych zasadach, jak w przypadku dostaw będących Przedmiotem Umowy.

3.5. Przedmiot zamówienia musi być zgodny z Opisem przedmiotu zamówienia podanym w załączniku nr 7 do SIWZ

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Dysk twardy zewnętrzny typ 1

Perceel nr.: 43
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30213000
30213100
30121100
38410000
30211300
30231300
32522000
48322000
30234600
30237280
48310000
30232100
30213200
30191400
30236000
38221000
30232110
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL
Voornaamste plaats van uitvoering:

Przedmiot zamówienia należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego zlokalizowanej w Stargardzie, ul. Wojska Polskiego 119 lub do wskazanych przez Zamawiającego Nadleśnictw w dni robocze od poniedziałku

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zastosowanie Do zapisywania i odczytywania danych na nośniku niemagnetycznym

Typ obudowy Obudowa o niewielkich wymiarach przystosowana do montażu napędu dyskowego formatu 2,5 cala

Pojemność nośnika danych Nie mniej niż 1TB

Złącza zewnętrzne Minimum jedno gniazdo USB 3.0 lub USB-C, dołączony odpowiedni kabel do podłączenia urządzenia do komputera

Zgodność z systemami operacyjnymi

Zgodny ze standardem Windows, Mac OS X, Linux (Debian, RHEL)

Prędkość odczytu

Nie mniej niż 530 MB/s

Prędkość zapisu

Nie mniej niż 500 MB/s

Szyfrowanie danych

Programowe przy wykorzystaniu oprogramowania producenta napędu lub producenta systemu operacyjnego

Kolorystyka

Napęd w ciemnym kolorze

Waga

Nie więcej niż 200g

Wymiary

Szerokość nie więcej niż 70 mm, wysokość nie więcej niż 10 mm

Zasilanie

Z zewnętrznego źródła poprzez port USB

Gwarancja 24 miesiące gwarancji realizowanej w miejscu eksploatacji, czas naprawy nie dłuższy niż siedem dni, serwis producenta, czas naprawy jest liczony od momentu zgłoszenia. 36 miesięcy gwarancji 100

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 31/07/2020
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Zamawiający na podstawie art. 34 ust. 5 PZP w stosunku do każdego zadania przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji. Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący dostawy analogiczne, jak opisane w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ (dalej: „Opcja”). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia zamówienia objętego przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Dostawy będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 5 ust. 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ”.

3.4. Zlecanie dostaw będących przedmiotem Opcji, ich odbiór, ustalenie wartości tych dostaw, uiszczanie zapłaty oraz odpowiedzialność za ich niewykonanie lub nienależyte wykonanie, w tym odpowiedzialność w postaci kar umownych, jak również realizacja uprawnień Zamawiającego wynikających z Umowy, w tym realizacja prawa do odstąpienia od Umowy następować będzie na analogicznych zasadach, jak w przypadku dostaw będących Przedmiotem Umowy.

3.5. Przedmiot zamówienia musi być zgodny z Opisem przedmiotu zamówienia podanym w załączniku nr 7 do SIWZ

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Dysk twardy zewnętrzny typ 2

Perceel nr.: 44
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30213000
30213100
30121100
38410000
30211300
30231300
32522000
48322000
30234600
30237280
48310000
30232100
30213200
30191400
30236000
38221000
30232110
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL
Voornaamste plaats van uitvoering:

Przedmiot zamówienia należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego zlokalizowanej w Stargardzie, ul. Wojska Polskiego 119 lub do wskazanych przez Zamawiającego Nadleśnictw w dni robocze od poniedziałku

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zastosowanie Do zapisywania i odczytywania danych na nośniku magnetycznym

Typ obudowy Obudowa o niewielkich wymiarach przystosowana do montażu napędu dyskowego formatu 2,5 cala

Pojemność nośnika danych Nie mniej niż 4TB

Złącza zewnętrzne Minimum jedno gniazdo USB 3.0 lub USB-C, dołączony odpowiedni kabel do podłączenia urządzenia do komputera

Zgodność z systemami operacyjnymi

Zgodny ze standardem Windows, Mac OS X, Linux (Debian, RHEL)

Prędkość odczytu

Nie mniej niż 100 MB/s

Prędkość zapisu

Nie mniej niż 40 MB/s

Szyfrowanie danych

Programowe przy wykorzystaniu oprogramowania producenta napędu lub producenta systemu operacyjnego

Kolorystyka

Napęd w ciemnym kolorze

Waga

Nie więcej niż 300g

Wymiary

Szerokość nie więcej niż 90 mm, wysokość nie więcej niż 20 mm

Zasilanie

Z zewnętrznego źródła poprzez port USB

Gwarancja 24 miesiące gwarancji realizowanej w miejscu eksploatacji, czas naprawy nie dłuższy niż siedem dni, serwis producenta, czas naprawy jest liczony od momentu zgłoszenia. 36 miesięcy gwarancji 100

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 31/07/2020
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Zamawiający na podstawie art. 34 ust. 5 PZP w stosunku do każdego zadania przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji. Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący dostawy analogiczne, jak opisane w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ (dalej: „Opcja”). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia zamówienia objętego przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Dostawy będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 5 ust. 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ”.

3.4. Zlecanie dostaw będących przedmiotem Opcji, ich odbiór, ustalenie wartości tych dostaw, uiszczanie zapłaty oraz odpowiedzialność za ich niewykonanie lub nienależyte wykonanie, w tym odpowiedzialność w postaci kar umownych, jak również realizacja uprawnień Zamawiającego wynikających z Umowy, w tym realizacja prawa do odstąpienia od Umowy następować będzie na analogicznych zasadach, jak w przypadku dostaw będących Przedmiotem Umowy.

3.5. Przedmiot zamówienia musi być zgodny z Opisem przedmiotu zamówienia podanym w załączniku nr 7 do SIWZ

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Serwer obliczeniowy

Perceel nr.: 45
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30213000
30213100
30121100
38410000
30211300
30231300
32522000
48322000
30234600
30237280
48310000
30232100
30213200
30191400
30236000
38221000
30232110
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL
Voornaamste plaats van uitvoering:

Przedmiot zamówienia należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego zlokalizowanej w Stargardzie, ul. Wojska Polskiego 119 lub do wskazanych przez Zamawiającego Nadleśnictw w dni robocze od poniedziałku

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zastosowanie

Do przechowywania danych archiwalnych na dyskach magnetycznych i uruchamiania systemów operacyjnych serwerowych.

Typ obudowy

Do montażu w typowej szafie teleinformatycznej. Wysokość obudowy nie większa niż 2U. W komplecie szyny montażowe i organizator kabli podłączanych do serwera.

Procesor i płyta główna O wydajności nie mniejszej niż procesor osiągającym w teście syntetycznym wartość 6800. Ilość rdzeni fizycznych nie mniej niż 8. Możliwość rozbudowy o dodatkowy procesor fizyczny. Możliwość montażu minimum czterech kart rozszerzeń ze złączami nie mniej niż PCIe x8.

Pamięć RAM O pojemności wystarczającej do załadowania i uruchomienia systemu operacyjnego oraz

Oprogramowania narzędziowego gdzie łączna ilość danych użytecznych wraz z danymi pomocniczymi może osiągać w jednej chwili pojemność 8 GB. Pamięć musi być zainstalowana w postaci jednego modułu lub dwóch jednakowych modułów oraz ilość slotów na pamięć musi umożliwić rozbudowę w przyszłości, do co najmniej dziesięciokrotności pojemności proponowanej w konfiguracji pierwotnej. Pamięć musi mieć wbudowany mechanizm sprzętowej korekcji błędów.

Wnęki na dyski

Minimum cztery wnęki umożliwiające montaż dysków 3,5 calowych lub 2,5 calowych w trybie hot-plug.

Kontroler dyskowy Obsługujący dyski SATA, SAS, SSD. Z fizycznym układem realizującym nadmiarowość poziomu 0, 1,10,5,50. Wydajność kontrolera nie mniejsza niż 1000 MB/s na pojedynczy napęd dyskowy.

Karta sieciowa Minimum dwie karty sieciowe dwuportowe do przesyłania danych użytecznych o prędkości 1GbE kompatybilne wstecznie o dwa poziomy prędkości. Minimum jedna karta obsługująca kontroler zarządzający.

Nadmiarowość RAID

RAID 0,10,1,5,50

Pojemność dysków O pojemności wystarczającej do składowania danych użytecznych, gdzie początkowa ilość pojemności użytkowanej będzie nie mniejsza niż 3TB a zakładany przyrost danych będzie nie mniejszy niż 50 % rocznie w trzyletnim okresie użytkowania zestawu z uwzględnieniem nadmiarowości RAID5 i pełnego obsadzenia wnęk dyskami.

Kontroler zarządzający Umożliwiający zdalne włączenie i wyłączenie serwera, monitorowanie głównych parametrów elektrycznych, mechanicznych i temperatury.

Wsparcie dla systemów operacyjnych

Wirtualizatory VMware I Hyper-V. Systemy operacyjne Windows Server 2016/2019, SuSe Linux, RHEL

Zasilanie

Minimum dwa zasilacze pracujące w trybie nadmiarowości o mocy wystarczającej do prawidłowej pracy serwera.

Złącza

1 x Video (cyfrowy lub analogowy), 8 x USB, 2 x zasilający, 5 x RJ45.

Inne Dyski twarde muszą być wyprodukowane i zoptymalizowane pod funkcjonalność opisaną w pierwszym punkcie. Wbudowany napęd DVD lub napęd zewnętrzny DVD.

Warunki gwarancji Minimum 36 miesięcy gwarancji realizowanej w miejscu eksploatacji, czas naprawy nie dłuższy niż siedem dni, serwis producenta, czas naprawy jest liczony od momentu zgłoszenia. W przypadku konieczności wymiany nośnika danych część uszkodzona pozostaje u Zamawiającego.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 31/07/2020
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Zamawiający na podstawie art. 34 ust. 5 PZP w stosunku do każdego zadania przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji. Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący dostawy analogiczne, jak opisane w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ (dalej: „Opcja”). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia zamówienia objętego przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Dostawy będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 5 ust. 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ”.

3.4. Zlecanie dostaw będących przedmiotem Opcji, ich odbiór, ustalenie wartości tych dostaw, uiszczanie zapłaty oraz odpowiedzialność za ich niewykonanie lub nienależyte wykonanie, w tym odpowiedzialność w postaci kar umownych, jak również realizacja uprawnień Zamawiającego wynikających z Umowy, w tym realizacja prawa do odstąpienia od Umowy następować będzie na analogicznych zasadach, jak w przypadku dostaw będących Przedmiotem Umowy.

3.5. Przedmiot zamówienia musi być zgodny z Opisem przedmiotu zamówienia podanym w załączniku nr 7 do SIWZ

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Mini przełącznik sieciowy PoE

Perceel nr.: 46
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30213000
30213100
30121100
38410000
30211300
30231300
32522000
48322000
30234600
30237280
48310000
30232100
30213200
30191400
30236000
38221000
30232110
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL
Voornaamste plaats van uitvoering:

Przedmiot zamówienia należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego zlokalizowanej w Stargardzie, ul. Wojska Polskiego 119 lub do wskazanych przez Zamawiającego Nadleśnictw w dni robocze od poniedziałku

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zastosowanie Do przełączania pakietów sieciowych Ethernet oraz zasilania urządzeń aktywnych w sieci Zamawiającego

Wydajność obliczeniowa Wydajność urządzenia wyposażonego w procesor lub procesory osiągający możliwość przełączania pakietów z prędkością nie mniejszą niż 14 milionów pakietów na sekundę.

Matryca adresów MAC Wystarczająca do przechowywania co najmniej 7000 wpisów

Ilość portów Nie mniej niż 10 z czego co najmniej dwa z możliwością podłączenia różnych mediów (miedzianych lub światłowodowych). Gniazda do podłączenia różnych mediów nie mogą być współdzielone z innymi gniazdami

Przepustowość portów

Minimum 1GbE na port

Porty z funkcją zasilania

Minimum 8 portów o łącznej mocy nie mniejszej niż 60W

Obsługiwane protokoły i standardy

IEEE 802.3, 3u, 3x, 3ab

DHCP

IGMP

ARP

IEEE 802.3af

IEEE 802.1D, 1Q, 1p

Złącza zewnętrzne

8 portów RJ45, 2 porty SFP, złącze zasilania

Zgodność wsteczna

Sieci 100MbE i 10MbE

Obudowa

Obudowa o wysokości nie większej niż 1U z uchwytami do montażu w typowej szafie dystrybucyjnej i z możliwością montażu na biurku jaku urządzenie wolnostojące

System operacyjny

Dedykowany dla urządzenia umożliwiający prawidłową pracę urządzenia.

Z możliwością aktualizacji o nowe funkcjonalności. Zarządzany przy pomocy wiersza poleceń lub poprzez wbudowany serwer WWW. Realizujący funkcje kontroli dostępu przy pomocy co najmniej czterech mechanizmów programowych, umożliwiający przekierowanie informacji o ruchu na jednym porcie do innego portu

Zasilanie

Wewnętrzny zasilacz lub zewnętrzny zasilacz o mocy wystarczającej do prawidłowego zasilania co najmniej sześciu urządzeń typu telefon IP

Warunki gwarancji Minimum 24 miesiące gwarancji realizowanej w miejscu eksploatacji, czas naprawy nie dłuższy niż siedem dni, serwis producenta, czas naprawy jest liczony od momentu zgłoszenia.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 31/07/2020
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Zamawiający na podstawie art. 34 ust. 5 PZP w stosunku do każdego zadania przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji. Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący dostawy analogiczne, jak opisane w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ (dalej: „Opcja”). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia zamówienia objętego przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Dostawy będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 5 ust. 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ”.

3.4. Zlecanie dostaw będących przedmiotem Opcji, ich odbiór, ustalenie wartości tych dostaw, uiszczanie zapłaty oraz odpowiedzialność za ich niewykonanie lub nienależyte wykonanie, w tym odpowiedzialność w postaci kar umownych, jak również realizacja uprawnień Zamawiającego wynikających z Umowy, w tym realizacja prawa do odstąpienia od Umowy następować będzie na analogicznych zasadach, jak w przypadku dostaw będących Przedmiotem Umowy.

3.5. Przedmiot zamówienia musi być zgodny z Opisem przedmiotu zamówienia podanym w załączniku nr 7 do SIWZ

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Nagrywarka DVD zewnętrzna

Perceel nr.: 47
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30213000
30213100
30121100
38410000
30211300
30231300
32522000
48322000
30234600
30237280
48310000
30232100
30213200
30191400
30236000
38221000
30232110
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL
Voornaamste plaats van uitvoering:

Przedmiot zamówienia należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego zlokalizowanej w Stargardzie, ul. Wojska Polskiego 119 lub do wskazanych przez Zamawiającego Nadleśnictw w dni robocze od poniedziałku

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zastosowanie Do odczytywania i zapisywania płyt CD i DVD

Typ obudowy Obudowa o niewielkich wymiarach z tacką wysuwającą się do przodu, złącze zasilania i przesyłania danych z tyłu obudowy umożliwiające podłączenie do dowolnego komputera stacjonarnego lub przenośnego wyposażonego w złącze USB

Pojemność nośnika danych Nie mniej niż 20GB

Złącza zewnętrzne Minimum jedno USB 2.0 lub USB 3.0, dołączony odpowiedni kabel do podłączenia urządzenia do komputera

Zgodność z systemami operacyjnymi

Zgodny ze standardem Windows, Mac OS X, Linux (Debian, RHEL)

Prędkość odczytu CD

Nie mniej niż 24x

Prędkość odczytu DVD

Nie mniej niż 8x

Typy obsługiwanych nośników

CD: ROM, RW, R

DVD: ROM, RAM, RW+,RW-,R+,R-, DL

Kolorystyka

Napęd w ciemnym lub jasnym kolorze. Zamawiający zastrzega możliwość wyboru kolorystyki dla konkretnego zamówienia. Wykonawca musi zapewnić dostępność urządzenia w co najmniej dwóch wersjach kolorystycznych

Waga

Nie więcej niż 250g

Wymiary

Szerokość nie więcej niż 150 mm, wysokość nie więcej niż 15 mm

Zasilanie

Z zewnętrznego źródła poprzez port USB

Warunki gwarancji Minimum 24 miesiące gwarancji realizowanej w miejscu eksploatacji, czas naprawy nie dłuższy niż siedem dni, serwis producenta, czas naprawy jest liczony od momentu zgłoszenia.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 31/07/2020
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Zamawiający na podstawie art. 34 ust. 5 PZP w stosunku do każdego zadania przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji. Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący dostawy analogiczne, jak opisane w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ (dalej: „Opcja”). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia zamówienia objętego przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Dostawy będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 5 ust. 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ”.

3.4. Zlecanie dostaw będących przedmiotem Opcji, ich odbiór, ustalenie wartości tych dostaw, uiszczanie zapłaty oraz odpowiedzialność za ich niewykonanie lub nienależyte wykonanie, w tym odpowiedzialność w postaci kar umownych, jak również realizacja uprawnień Zamawiającego wynikających z Umowy, w tym realizacja prawa do odstąpienia od Umowy następować będzie na analogicznych zasadach, jak w przypadku dostaw będących Przedmiotem Umowy.

3.5. Przedmiot zamówienia musi być zgodny z Opisem przedmiotu zamówienia podanym w załączniku nr 7 do SIWZ

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Filtr prywatyzujący dla ekranów typ 1 (od 13,3 cali do 15,6 cali)

Perceel nr.: 48
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30213000
30213100
30121100
38410000
30211300
30231300
32522000
48322000
30234600
30237280
48310000
30232100
30213200
30191400
30236000
38221000
30232110
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL
Voornaamste plaats van uitvoering:

Przedmiot zamówienia należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego zlokalizowanej w Stargardzie, ul. Wojska Polskiego 119 lub do wskazanych przez Zamawiającego Nadleśnictw w dni robocze od poniedziałku

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zastosowanie Do ochrony poufnych danych

Typ Filtr prywatyzujący

Przekątna ekranu Od 13,3 do 15,6

Stosunek boków 16:9

Zastosowana technologia redukcji kąta widzenia

Microlouvier

Kąt odcięcia widoczności

30 stopni licząc od środka ekranu

Montaż

Taśma samoprzylepna i plastikowe elementy montażowe

Cechy funkcjonalne Zmniejszenie kata widoczności, zwiększenie lub dodanie efektu matowego ekranu, ochrona ekranu przed zarysowaniami. Co najmniej 32 procentowa redukcja światła niebieskiego. Wycięcie ułatwiające demontaż filtra.

Kolorystyka

Kolor ciemny

Waga

Dostosowana do przekątnej ekranu

Wymiary

Dostosowane do przekątnej ekranu

Dodatkowe elementy

Taśmy samoprzylepne i elementy montażowe

Warunki gwarancji Minimum 6 miesięcy gwarancji realizowanej w miejscu eksploatacji, czas naprawy nie dłuższy niż siedem dni, serwis producenta, czas naprawy jest liczony od momentu zgłoszenia.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 31/07/2020
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Zamawiający na podstawie art. 34 ust. 5 PZP w stosunku do każdego zadania przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji. Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący dostawy analogiczne, jak opisane w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ (dalej: „Opcja”). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia zamówienia objętego przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Dostawy będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 5 ust. 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ”.

3.4. Zlecanie dostaw będących przedmiotem Opcji, ich odbiór, ustalenie wartości tych dostaw, uiszczanie zapłaty oraz odpowiedzialność za ich niewykonanie lub nienależyte wykonanie, w tym odpowiedzialność w postaci kar umownych, jak również realizacja uprawnień Zamawiającego wynikających z Umowy, w tym realizacja prawa do odstąpienia od Umowy następować będzie na analogicznych zasadach, jak w przypadku dostaw będących Przedmiotem Umowy.

3.5. Przedmiot zamówienia musi być zgodny z Opisem przedmiotu zamówienia podanym w załączniku nr 7 do SIWZ

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Filtr prywatyzujący dla ekranów typ 2 (od 19 cali do 24 cali)

Perceel nr.: 49
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30213000
30213100
30121100
38410000
30211300
30231300
32522000
48322000
30234600
30237280
48310000
30232100
30213200
30191400
30236000
38221000
30232110
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL
Voornaamste plaats van uitvoering:

Przedmiot zamówienia należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego zlokalizowanej w Stargardzie, ul. Wojska Polskiego 119 lub do wskazanych przez Zamawiającego Nadleśnictw w dni robocze od poniedziałku

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zastosowanie Do ochrony poufnych danych

Typ Filtr prywatyzujący

Przekątna ekranu Od 19 do 24

Stosunek boków 16:9

Zastosowana technologia redukcji kąta widzenia

Microlouvier

Kąt odcięcia widoczności

30 stopni licząc od środka ekranu

Montaż

Taśma samoprzylepna i plastikowe elementy montażowe

Cechy funkcjonalne Zmniejszenie kata widoczności, zwiększenie lub dodanie efektu matowego ekranu, ochrona ekranu przed zarysowaniami. Co najmniej 32 procentowa redukcja światła niebieskiego. Wycięcie ułatwiające demontaż filtra.

Kolorystyka

Kolor ciemny

Waga

Dostosowana do przekątnej ekranu

Wymiary

Dostosowane do przekątnej ekranu

Dodatkowe elementy

Taśmy samoprzylepne i elementy montażowe

Warunki gwarancji Minimum 6 miesięcy gwarancji realizowanej w miejscu eksploatacji, czas naprawy nie dłuższy niż siedem dni, serwis producenta, czas naprawy jest liczony od momentu zgłoszenia.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 31/07/2020
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Zamawiający na podstawie art. 34 ust. 5 PZP w stosunku do każdego zadania przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji. Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący dostawy analogiczne, jak opisane w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ (dalej: „Opcja”). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia zamówienia objętego przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Dostawy będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 5 ust. 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ”.

3.4. Zlecanie dostaw będących przedmiotem Opcji, ich odbiór, ustalenie wartości tych dostaw, uiszczanie zapłaty oraz odpowiedzialność za ich niewykonanie lub nienależyte wykonanie, w tym odpowiedzialność w postaci kar umownych, jak również realizacja uprawnień Zamawiającego wynikających z Umowy, w tym realizacja prawa do odstąpienia od Umowy następować będzie na analogicznych zasadach, jak w przypadku dostaw będących Przedmiotem Umowy.

3.5. Przedmiot zamówienia musi być zgodny z Opisem przedmiotu zamówienia podanym w załączniku nr 7 do SIWZ

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Filtr prywatyzujący dla ekranów typ 3 (25 cali do 28 cali)

Perceel nr.: 50
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30213000
30213100
30121100
38410000
30211300
30231300
32522000
48322000
30234600
30237280
48310000
30232100
30213200
30191400
30236000
38221000
30232110
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL
Voornaamste plaats van uitvoering:

Przedmiot zamówienia należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego zlokalizowanej w Stargardzie, ul. Wojska Polskiego 119 lub do wskazanych przez Zamawiającego Nadleśnictw w dni robocze od poniedziałku

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zastosowanie Do ochrony poufnych danych

Typ Filtr prywatyzujący

Przekątna ekranu Od 25 do 28

Stosunek boków 16:9

Zastosowana technologia redukcji kąta widzenia

Microlouvier

Kąt odcięcia widoczności

30 stopni licząc od środka ekranu

Montaż

Taśma samoprzylepna i plastikowe elementy montażowe

Cechy funkcjonalne Zmniejszenie kata widoczności, zwiększenie lub dodanie efektu matowego ekranu, ochrona ekranu przed zarysowaniami. Co najmniej 32 procentowa redukcja światła niebieskiego. Wycięcie ułatwiające demontaż filtra.

Kolorystyka

Kolor ciemny

Waga

Dostosowana do przekątnej ekranu

Wymiary

Dostosowane do przekątnej ekranu

Dodatkowe elementy

Taśmy samoprzylepne i elementy montażowe

Warunki gwarancji Minimum 6 miesięcy gwarancji realizowanej w miejscu eksploatacji, czas naprawy nie dłuższy niż siedem dni, serwis producenta, czas naprawy jest liczony od momentu zgłoszenia.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 31/07/2020
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Zamawiający na podstawie art. 34 ust. 5 PZP w stosunku do każdego zadania przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji. Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący dostawy analogiczne, jak opisane w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ (dalej: „Opcja”). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia zamówienia objętego przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Dostawy będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 5 ust. 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ”.

3.4. Zlecanie dostaw będących przedmiotem Opcji, ich odbiór, ustalenie wartości tych dostaw, uiszczanie zapłaty oraz odpowiedzialność za ich niewykonanie lub nienależyte wykonanie, w tym odpowiedzialność w postaci kar umownych, jak również realizacja uprawnień Zamawiającego wynikających z Umowy, w tym realizacja prawa do odstąpienia od Umowy następować będzie na analogicznych zasadach, jak w przypadku dostaw będących Przedmiotem Umowy.

3.5. Przedmiot zamówienia musi być zgodny z Opisem przedmiotu zamówienia podanym w załączniku nr 7 do SIWZ

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Oprogramowanie do obróbki obrazu i zdjęć do ortofotomapy

Perceel nr.: 51
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30213000
30213100
30121100
38410000
30211300
30231300
32522000
48322000
30234600
30237280
48310000
30232100
30213200
30191400
30236000
38221000
30232110
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL
Voornaamste plaats van uitvoering:

Przedmiot zamówienia należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego zlokalizowanej w Stargardzie, ul. Wojska Polskiego 119 lub do wskazanych przez Zamawiającego Nadleśnictw w dni robocze od poniedziałku

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

System operacyjny Windows

Cechy ogólne Możliwość zastosowania do przetwarzania zdjęć lotniczych pozyskanych z BSP (UAV) oraz zdjęć naziemnych.

Automatyczna aerotriangulacja i terratrangulacja (określenie elementów orientacji zewnętrznej zdjęć),

Generowanie chmur punktów (XYZRGB) metodą skaningu fotogrametrycznego zdjęć,

Automatyczne tworzenie Numerycznego Modelu Terenu (lub modelu obiektu odfotografowanego),

Automatyczne generowanie modeli 3D z naturalnymi teksturami,

Automatyczne tworzenie wysokorozdzielczych ortoobrazów i „trueorthophoto”

Możliwość wykorzystania współrzędnych fotopunktów terenowych (GCP) do wspomagania i oceny dokładności automatycznych procedur.

Możliwość automatycznego odszukania i pomiaru fotopunktów (GCP) na zdjęciach.

Możliwość tworzenia własnych skryptów w języku Python,

Modelowanie 4D dla dynamicznych scen,

Obsługa wielu formatów wymiany danych,

Licencja licencja producenta na użytkowanie oprogramowania w modelu na użytkownika gdzie każdy użytkownik musi posiadać jeden numer aktywacyjny. Wersja umożliwiająca użytkowanie komercyjne w firmie.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 31/07/2020
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Zamawiający na podstawie art. 34 ust. 5 PZP w stosunku do każdego zadania przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji. Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący dostawy analogiczne, jak opisane w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ (dalej: „Opcja”). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia zamówienia objętego przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Dostawy będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 5 ust. 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ”.

3.4. Zlecanie dostaw będących przedmiotem Opcji, ich odbiór, ustalenie wartości tych dostaw, uiszczanie zapłaty oraz odpowiedzialność za ich niewykonanie lub nienależyte wykonanie, w tym odpowiedzialność w postaci kar umownych, jak również realizacja uprawnień Zamawiającego wynikających z Umowy, w tym realizacja prawa do odstąpienia od Umowy następować będzie na analogicznych zasadach, jak w przypadku dostaw będących Przedmiotem Umowy.

3.5. Przedmiot zamówienia musi być zgodny z Opisem przedmiotu zamówienia podanym w załączniku nr 7 do SIWZ

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

52 a) Drukarka kodów kreskowych EZD typ 1

Perceel nr.: 52
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30213000
30213100
30121100
38410000
30211300
30231300
32522000
48322000
30234600
30237280
48310000
30232100
30213200
30191400
30236000
38221000
30232110
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL
Voornaamste plaats van uitvoering:

Przedmiot zamówienia należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego zlokalizowanej w Stargardzie, ul. Wojska Polskiego 119 lub do wskazanych przez Zamawiającego Nadleśnictw w dni robocze od poniedziałku

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Metoda wydruku Termotrensferowa

Rozdzielczość 203 dpi (8 punktów/mm)

Z możliwością zmiany z 203 na 300 dpi i z 300 na 203 dpi

Szerokość druku Max 104 mm przy rozdzielczości 203 i 300 dpi

Szybkość wydruku nie mniej niż 151 mm/s przy 203 dpi

Nie mniej niż 101 mm/s przy 300 dpi

Rodzaje nośników Etykiety na rolce lub składanka, sztancowane lub nośnik ciągły

Wymiary rolki z nośnikiem i etykiet średnica zewn. max. - 127 mm

Średnica wewnętrzna rdzenia max. - 12,7 mm

Długość etykiet – max. 990 mm

Szerokość etykiet i nośników – max. 118 mm

Taśma Drukarka na standardową taśmę barwiąca Drukarka na kasety z taśmą barwiącą i sygnalizacją konieczności wymiany wkładu 25

Czujniki nośników Ruchomy czujnik refleksyjny - czujnik czarnych znaczników obsługujących całą szerokość nośnika, wielopozycyjny czujnik transmisyjny, czujnik przerw

Informacje o statusie pracy i stanie drukarki minimalny zakresie informacji dla użytkownika w postaci ikon: stan drukarki, pauza, sieć minimalny zakresie informacji dla użytkownika w postaci ikon: stan drukarki, pauza, sieć, dane, materiały eksploatacyjne 5

Pamięć drukarki Flash min 256 MB, SDRAM min. 256 MB

Język programowania ZPL i EPL

Waga Max 2,35 kg

Temperatura robocza Min. zakres - od 4,5 st C do 40 st C

Komunikacja Bluetooth Low Energy v. min 4.1 LE, USB min. 2.0, USB Host i RS232 wykrywane automatycznie, opcjonalnie WiFi Slot do zamontowania modułu RS232 bądź modułu Ethernet 10/100 25

Możliwość jednoczesnego korzystania z drukarki przez użytkowników podłączonych przewodowo i bezprzewodowo 5

Kody kreskowe 1D i 2 D Code 11, Code 39, Code 93, Code 128, Codabar, EAN 8, EAN 13, UPC-A, UPC-E, PDF-417, QR Code, Codablock, Code 49, DataMatrix, Micro PDF, MaxiCode, Aztec

Wymagania Urządzenie musi spełniać wszelkie obowiązujące w Polsce wymagania dla tego typu urządzeń. Urządzenie musi spełniać standardy ROHS Compliant. Spełnienie powyższych wymagań musi być potwierdzone w oświadczeniu dostawcy

Certyfikat bezpieczeństwa Znak CE, Energy Star

Gwarancja Min. 12 miesięcy

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 31/07/2020
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Zamawiający na podstawie art. 34 ust. 5 PZP w stosunku do każdego zadania przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji. Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący dostawy analogiczne, jak opisane w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ (dalej: „Opcja”). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia zamówienia objętego przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Dostawy będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 5 ust. 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ”.

3.4. Zlecanie dostaw będących przedmiotem Opcji, ich odbiór, ustalenie wartości tych dostaw, uiszczanie zapłaty oraz odpowiedzialność za ich niewykonanie lub nienależyte wykonanie, w tym odpowiedzialność w postaci kar umownych, jak również realizacja uprawnień Zamawiającego wynikających z Umowy, w tym realizacja prawa do odstąpienia od Umowy następować będzie na analogicznych zasadach, jak w przypadku dostaw będących Przedmiotem Umowy.

3.5. Przedmiot zamówienia musi być zgodny z Opisem przedmiotu zamówienia podanym w załączniku nr 7 do SIWZ

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

53 a) b) c) Drukarka kodów kreskowych EZD typ 2

Perceel nr.: 53
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30213000
30213100
30121100
38410000
30211300
30231300
32522000
48322000
30234600
30237280
48310000
30232100
30213200
30191400
30236000
38221000
30232110
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL
Voornaamste plaats van uitvoering:

Przedmiot zamówienia należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego zlokalizowanej w Stargardzie, ul. Wojska Polskiego 119 lub do wskazanych przez Zamawiającego Nadleśnictw w dni robocze od poniedziałku

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

a) Technologia druku Termotransferowa i termiczna Rozdzielczość: 203 dpi Prędkość druku: Min. 127 mm/s Szerokość etykiety: Min 19 mm max 108 Obsługiwany rdzeń kalki: 12,7 mm Maksymalna długość kalki: 74m Szerokość drukowania: 104 mm Maksymalna długość druku: 990mm Średnica rolki papieru: zewnętrzna 127 mm Wymagane interfejsy USB, ETHERNET Pamięć: 4MB Flash/8 MB SDRAM

Języki: EPL, ZPL lub emulacje obu języków Czujniki: transmisyjny, refleksyjny Temperatura pracy: Od 4,4o C do 41oC Drukowane kody kreskowe: 1D: Codabar, Code 11 (ZPL), Code 39, Code 93, Code 128, EAN-8, EAN-13, EAN-14 (ZPL), German Post Code (EPL), GS1 DataBar (RSS), Industrial 2-of-5 (ZPL), Interleaved 2-of-5, ISBT-128 (ZPL), Japanese Postnet (EPL), Logmars (ZPL), MSI, Plessey, Postnet, Standard 2-of-5 (ZPL), UCC/EAN-128 (EPL), UPC-A, UPC-A i UPC-E z rozszerzeniami 2- lub 5-cyfrowymi EAN, UPC-E, UPC i rozszerzenia 2- lub 5-cyfrowe EAN (ZPL)D: Codablock (ZPL), Code 49 (ZPL), Data Matrix, (ZPL), MaxiCode, icroPDF417,

PDF417, QR Code Wymiary: 193x191x254mm Waga: 2,1 kg Inne: Energy Star Wymagania Urządzenie musi spełniać wszelkie obowiązujące w Polsce wymagania dla tego typu urządzeń. Urządzenie musi spełniać standardy ROHS Compliant. Spełnienie powyższych wymagań musi być potwierdzone w oświadczeniu dostawcyG warancja: min. 12 miesięcy

b)Wersja Przewodowy ze stojakiem i kablem USB Waga Max 163 g. bez przewodu Wymiary Max. (wys. x dł. x szer.) 16,5 cm x 10 cm 6,7 cm Komunikacja USB, RS232, Keyboard Wedge, RS485 (IBM 46XX) automatyczne wykrywanie podłączanych przewodów i interfejsu Kody kreskowe 1D i 2D Code 11, Code 39, Code 128, PDF-417, UPC, DataMatrix, QR Code, Odczyt kodów wyświetlanych na ekranach urządzeń obilnych i komputerów Skanowanie wielokierunkowe Odczyt kodów pocztowych Imager cyfrowy Pole widzenia czytnika Min 36 st. w pionie i 22,5 st. w poziomie Technologia obrazowania PRZM Matryca 1 MP Źródło światła Diody LED we wzorniku celowania jak i w oświetleniu Sygnał dźwiękowy Regulowana głośność i częstotliwość sygnału dźwiękowego temperatura przechowywania Od -40 st.C do +70 st.C

Temperatura pracy Od 0 st.C do +50 st.C Odporność na upadki Wielokrotne z wysokości 1.80 m na beton Wrażliwość na światło otoczenia Brak wrażliwości na światło do 1600 luksów w pomieszczeniach i do 86 tys. luksów na światło słoneczne Dodatkowe narzędzia Możliwość zastosowania specjalnych aplikacji, jako dodatkowego narzędzia do zdalnego zarządzania czytnikiem np. do aktualizacji oprogramowania, zmiany parametrów czytnika, drukowania raportów Bezpieczeństwo Spełnienie wymogów dyrektywy RoHS Wymagania Urządzenie musi spełniać wszelkie obowiązujące w Polsce wymagania dla tego typu urządzeń, w szczególności określone w Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1226). Urządzenie musi spełniać standardy ROHS Compliant. Spełnienie powyższych wymagań musi być potwierdzone w oświadczeniu dostawcy Gwarancja Min. 36 miesięcy Min. 60 miesięcy c)Typ skanera Skaner z automatycznym podajnikiem dokumentów ADF oraz skanowanie płaskie Tryb skanowania Skanowanie dwustronne jednoprzebiegowe (duplex); kolor/skala szarości/monochromatyczny Przeznaczenie urządzenia Skanowanie dokumentów o różnych formatach i gramaturach bez konieczności ich wcześniejszej segregacji Format skanowanych dokumentów A4 i mniejsze Ilość układów optycznych 2 - możliwość skanowania w trybie duplex z ADF oraz szyby Element światłoczuły dla ADF CIS Prędkość skanowania dla 300 DPI tryb cz&b, skala szarości, kolor minimum 35 arkuszy/min, minimum 70 obrazów/min Rozdzielczość optyczna 600 DPI Rozdzielczość wyjściowa 75-1200 DPI Panel kontrolny 1.5 cala LCD Automatyczny podajnik dokumentów 80 arkuszy A4 o gramaturze 80g/m2 Tryb skanowania kopert Urządzenie musi umożliwiać skanowanie kopert A4 i mniejszych przy użyciu ADF za pomocą prostej ścieżki prowadzenia papieru Poprawa, jakości skanowanych dokumentów Likwidacja przekosu, automatyczne szczeg. opis w zał nr 7

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 31/07/2020
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Zamawiający na podstawie art. 34 ust. 5 PZP w stosunku do każdego zadania przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji. Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący dostawy analogiczne, jak opisane w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ (dalej: „Opcja”). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia zamówienia objętego przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Dostawy będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 5 ust. 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ”.

3.4. Zlecanie dostaw będących przedmiotem Opcji, ich odbiór, ustalenie wartości tych dostaw, uiszczanie zapłaty oraz odpowiedzialność za ich niewykonanie lub nienależyte wykonanie, w tym odpowiedzialność w postaci kar umownych, jak również realizacja uprawnień Zamawiającego wynikających z Umowy, w tym realizacja prawa do odstąpienia od Umowy następować będzie na analogicznych zasadach, jak w przypadku dostaw będących Przedmiotem Umowy.

3.5. Przedmiot zamówienia musi być zgodny z Opisem przedmiotu zamówienia podanym w załączniku nr 7 do SIWZ

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Monochromatyczne laserowe urządzenie wielofunkcyjne sieciowe A4 typ 1

Perceel nr.: 54
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30213000
30213100
30121100
38410000
30211300
30231300
32522000
48322000
30234600
30237280
48310000
30232100
30213200
30191400
30236000
38221000
30232110
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL
Voornaamste plaats van uitvoering:

Przedmiot zamówienia należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego zlokalizowanej w Stargardzie, ul. Wojska Polskiego 119 lub do wskazanych przez Zamawiającego Nadleśnictw w dni robocze od poniedziałku

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Funkcje Kopiowanie, Drukowanie, Skanowanie

Maksymalny rozmiar nośnika A4

Gramatura i papier 60 - 163g/m2, A6-A4

Szybkość druku Min. 30 str./min

Czas wydruku 1 strony Maksymalnie po 8,5 sek.

Rozdzielczość drukowania 600 x 600dpi, HQ 1200 (2400x600dpi), dopuszczamy 1200x1200 dpi

Szybkość procesora 266MHz

Zainstalowana pamięć 64MB

Druk dwustronny Tak, automatyczny druk dwustronny

Praca w sieci Tak

Interfejs 1 port Hi-Speed USB 2.0, 1 Port sieciowy Ethernet 10/100/Base-TX;

Interfejs sieci bezprzewodowej IEEE 802.11B/g/n

Emulacja PCL6, możliwość ustawienia strony kodowej PC852

Obsługiwane systemy operacyjne Windows® 8(32 i 64 bit), Windows® 7 (32 i 64 bit), Windows Vista® (32 i 64 bit), Windows® XP Professional (32 i 64 bit), Windows® XP Home Edition. OS X 10.7.5, 10.8.x, 10.9.x lub nowszy. Linux CUPS, LPD/LPRng (x86/x64)

Pojemność podajnika papieru Podajnik główny: 250 arkuszy oraz 1 stronnicowy podajnik wielozadaniowy

Rozdzielczość skanowania 600 x 2,400dpi (z szyby skanera), dopuszczamy 1200x1200 dpi

Dodatkowe wymagania Kolorowy dotykowy wyświetlacz LCD, obsługa systemu drukowania wykorzystywanego w Systemie Informatycznym Lasów Państwowych (SILP)

Gwarancja Minimum 12 miesięcy gwarancji realizowanej w miejscu eksploatacji, czas naprawy nie dłuższy niż siedem dni, serwis producenta, czas naprawy jest liczony od momentu zgłoszenia.

Dodatkowe wyposażenie Kabel zasilający, kabel Ethernet 5 mb

Certyfikaty CE, potwierdzenie parametrów technicznych musi wynikać z opisu produktu znajdującego się na stronie producenta urządzenia

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 31/07/2020
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Zamawiający na podstawie art. 34 ust. 5 PZP w stosunku do każdego zadania przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji. Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący dostawy analogiczne, jak opisane w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ (dalej: „Opcja”). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia zamówienia objętego przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Dostawy będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 5 ust. 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ”.

3.4. Zlecanie dostaw będących przedmiotem Opcji, ich odbiór, ustalenie wartości tych dostaw, uiszczanie zapłaty oraz odpowiedzialność za ich niewykonanie lub nienależyte wykonanie, w tym odpowiedzialność w postaci kar umownych, jak również realizacja uprawnień Zamawiającego wynikających z Umowy, w tym realizacja prawa do odstąpienia od Umowy następować będzie na analogicznych zasadach, jak w przypadku dostaw będących Przedmiotem Umowy.

3.5. Przedmiot zamówienia musi być zgodny z Opisem przedmiotu zamówienia podanym w załączniku nr 7 do SIWZ

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Monochromatyczne laserowe urządzenie wielofunkcyjne sieciowe A4 typ 2

Perceel nr.: 55
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30213000
30213100
30121100
38410000
30211300
30231300
32522000
48322000
30234600
30237280
48310000
30232100
30213200
30191400
30236000
38221000
30232110
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL
Voornaamste plaats van uitvoering:

Przedmiot zamówienia należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego zlokalizowanej w Stargardzie, ul. Wojska Polskiego 119 lub do wskazanych przez Zamawiającego Nadleśnictw w dni robocze od poniedziałku

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Funkcje Kopiowanie, Drukowanie, Skanowanie

Maksymalny rozmiar nośnika A4

Gramatura i papier 60 - 200g/m2, A6-A4

Szybkość druku Min. 40 str./min

Czas wydruku 1 strony Maksymalnie po 7,2 sek.

Rozdzielczość drukowania 1200 x 1200dpi

Szybkość procesora 800MHz

Zainstalowana pamięć 256MB

Druk dwustronny Tak, automatyczny druk dwustronny

Praca w sieci Tak

Interfejs 1 port Hi-Speed USB 2.0, 1 Port sieciowy Ethernet 10/100/Base-TX;

Emulacja PCL6, możliwość ustawienia strony kodowej PC852

Obsługiwane systemy operacyjne Windows® 10(32 i 64 bit), Windows® 8(32 i 64 bit), Windows® 7 (32 i 64 bit), Windows Vista® (32 i 64 bit), Windows® XP Professional (32 i 64 bit), Windows® XP Home Edition. OS X 10.7.5, 10.8.x, 10.9.x lub nowszy. Linux CUPS, LPD/LPRng (x86/x64)

Pojemność podajnika papieru Podajnik główny: 250 arkuszy oraz 50 stronnicowy podajnik wielozadaniowy

Rozdzielczość skanowania 1200 x 1200 dpi (z szyby skanera), interpolowana 19200 x 19200dpi

Eksploatacja Toner na minimum 8000 stron, bęben na minimum 50 000stron. Urządzenie powinno zawierać toner startowy o wydajności minimum 2000stron

Dodatkowe wymagania Kolorowy dotykowy wyświetlacz LCD, obsługa systemu drukowania wykorzystywanego w Systemie Informatycznym Lasów Państwowych (SILP).

Gwarancja 12 miesięcy gwarancji realizowanej w miejscu eksploatacji, czas naprawy nie dłuższy niż siedem dni, serwis producenta, czas naprawy jest liczony od momentu zgłoszenia.

Dodatkowe wyposażenie Kabel zasilający, kabel Ethernet 5 mb

Certyfikaty CE, potwierdzenie parametrów technicznych musi wynikać z opisu produktu znajdującego się na stronie producenta urządzenia

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 31/07/2020
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Zamawiający na podstawie art. 34 ust. 5 PZP w stosunku do każdego zadania przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji. Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący dostawy analogiczne, jak opisane w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ (dalej: „Opcja”). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia zamówienia objętego przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Dostawy będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 5 ust. 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ”.

3.4. Zlecanie dostaw będących przedmiotem Opcji, ich odbiór, ustalenie wartości tych dostaw, uiszczanie zapłaty oraz odpowiedzialność za ich niewykonanie lub nienależyte wykonanie, w tym odpowiedzialność w postaci kar umownych, jak również realizacja uprawnień Zamawiającego wynikających z Umowy, w tym realizacja prawa do odstąpienia od Umowy następować będzie na analogicznych zasadach, jak w przypadku dostaw będących Przedmiotem Umowy.

3.5. Przedmiot zamówienia musi być zgodny z Opisem przedmiotu zamówienia podanym w załączniku nr 7 do SIWZ

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Urządzenie wielofunkcyjne kolorowe A4

Perceel nr.: 56
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30213000
30213100
30121100
38410000
30211300
30231300
32522000
48322000
30234600
30237280
48310000
30232100
30213200
30191400
30236000
38221000
30232110
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL
Voornaamste plaats van uitvoering:

Przedmiot zamówienia należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego zlokalizowanej w Stargardzie, ul. Wojska Polskiego 119 lub do wskazanych przez Zamawiającego Nadleśnictw w dni robocze od poniedziałku

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Funkcje Kopiowanie, Drukowanie, Skanowanie

Technologia Laserowa, kolorowa

Gramatura i papier 70-120 g/m2

Szybkość druku Prędkość druku mono i kolor 30 str./min.

Podajnik ADF na min. 50 arkuszy 80g/m2

Rozdzielczość drukowania 1200 x 600dpi

Szybkość procesora 800MHz

Zainstalowana pamięć 256MB

Druk dwustronny Automatyczne drukowanie, kopiowanie i skanowanie dwustronne

Podajniki Ilość podajników w standardzie: 2

Interfejs USB, Ethernet, Wi-Fi

Emulacja PCL6, możliwość ustawienia strony kodowej PC852

Obsługiwane systemy operacyjne Windows® 10(32 i 64 bit), Windows® 8(32 i 64 bit), Windows® 7 (32 i 64 bit), Windows Vista® (32 i 64 bit), Windows® XP Professional (32 i 64 bit), Windows® XP Home Edition. OS X 10.7.5, 10.8.x, 10.9.x lub nowszy. Linux CUPS, LPD/LPRng (x86/x64)

Pojemność podajnika papieru min. 250 arkuszy A4 80g/m2, Maksymalna pojemność podajników 900 arkuszy A4 80g/m2

Rozdzielczość skanowania Optyczna rozdzielczość skanowania 1200x1200

Eksploatacja Obsługa tonera czarnego na min. 5500 stron według normy ISO/IEC 19798, W zestawie oryginalna eksploatacja na 2500 stron w czerni i 1500 w kolorze według normy ISO/IEC 19798

Dodatkowe wymagania Ekran dotykowy min. LCD 8,89 cm (kolorowy, graficzny), obsługa systemu drukowania wykorzystywanego w Systemie Informatycznym Lasów Państwowych (SILP).

Gwarancja 24 miesiące gwarancji realizowanej w miejscu eksploatacji, czas naprawy nie dłuższy niż siedem dni, serwis producenta, czas naprawy jest liczony od momentu zgłoszenia.

Dodatkowe wyposażenie Kabel zasilający, kabel Ethernet 5 mb,

Certyfikaty CE, potwierdzenie parametrów technicznych musi wynikać z opisu produktu znajdującego się na stronie producenta urządzenia

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 31/07/2020
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Zamawiający na podstawie art. 34 ust. 5 PZP w stosunku do każdego zadania przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji. Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący dostawy analogiczne, jak opisane w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ (dalej: „Opcja”). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia zamówienia objętego przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Dostawy będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 5 ust. 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ”.

3.4. Zlecanie dostaw będących przedmiotem Opcji, ich odbiór, ustalenie wartości tych dostaw, uiszczanie zapłaty oraz odpowiedzialność za ich niewykonanie lub nienależyte wykonanie, w tym odpowiedzialność w postaci kar umownych, jak również realizacja uprawnień Zamawiającego wynikających z Umowy, w tym realizacja prawa do odstąpienia od Umowy następować będzie na analogicznych zasadach, jak w przypadku dostaw będących Przedmiotem Umowy.

3.5. Przedmiot zamówienia musi być zgodny z Opisem przedmiotu zamówienia podanym w załączniku nr 7 do SIWZ

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Monochromatyczna drukarka laserowa A4

Perceel nr.: 57
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30213000
30213100
30121100
38410000
30211300
30231300
32522000
48322000
30234600
30237280
48310000
30232100
30213200
30191400
30236000
38221000
30232110
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL
Voornaamste plaats van uitvoering:

Przedmiot zamówienia należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego zlokalizowanej w Stargardzie, ul. Wojska Polskiego 119 lub do wskazanych przez Zamawiającego Nadleśnictw w dni robocze od poniedziałku

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Technologia druku Czarno-biały, laserowy

Prędkość druku format A4 35 str./min

Czas nagrzewania 29 s.

Czas wydruku pierwszej strony min. 5,5 s.

Rozdzielczość drukowania min. 600 x 600 dpi

Języki drukowania PCL, PostScript

Podajniki papieru co najmniej jedna kaseta uniwersalna o pojemności 500 arkuszy (gramatura 80 g/m2), możliwość rozbudowy o dodatkową kasetę, co najmniej o tej samej pojemności. Podajnik boczny.

Obsługiwany format papieru A-5- A4 z kasety uniwersalnej oraz A6-A4 z podajnika bocznego. Gramatura papieru 55-220 g/m2

Druk dwustronny automatyczny, dupleks

Interfejsy USB 2.0; 10-Base T/100Base-TX/1000Base-T, IEEE802.11 n/g/b, możliwość wydruku bezpośrednio z pamięci USB

Pamięć standardowa operacyjna 1 GB

Wyświetlacz Panel sterowania LCD

Obsługiwane systemy operacyjne Windows Server 2008, 2008R2, 2012, 2012R2, 2016; Windows 7 32/64bit; Windows 10 32/64bit, MAC OS X 10.6-10.13

Wydajność standardowa tonerów (przy pokryciu 5 %) min. 5500 stron (dostarczony wraz z urządzeniem), możliwość zastosowania oryginalnego toneru o wydajności co najmniej 30 000 stron według specyfikacji producenta

Wydajność zespołu bębna (przy pokryciu 5 %) min. 100 000 stron - wg specyfikacji producenta

Podstawa możliwość dołączenia do urządzenia oryginalnej podstawy na kółkach

Certyfikaty CE

Gwarancja Minimum 12 miesięcy gwarancji, czas naprawy nie dłuższy niż siedem dni, serwis producenta, czas naprawy jest liczony od momentu zgłoszenia.

Inne W celu zapewnienia ciągłości dostaw Zamawiający wymaga od oferenta autoryzacji producenta oferowanego urządzenia. Oferent na wniosek Zamawiającego będzie musiał wykazać, iż autoryzacja nadana przez producenta jest aktualna oraz że jej nadanie nastąpiło minimum 6 miesięcy przed ogłoszeniem postępowania. Urządzenia muszą być fabrycznie nowe wyposażone w oryginalne materiały eksploatacyjne, podstawę, gotowe do pracy

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 31/07/2020
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Zamawiający na podstawie art. 34 ust. 5 PZP w stosunku do każdego zadania przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji. Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący dostawy analogiczne, jak opisane w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ (dalej: „Opcja”). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia zamówienia objętego przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Dostawy będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 5 ust. 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ”.

3.4. Zlecanie dostaw będących przedmiotem Opcji, ich odbiór, ustalenie wartości tych dostaw, uiszczanie zapłaty oraz odpowiedzialność za ich niewykonanie lub nienależyte wykonanie, w tym odpowiedzialność w postaci kar umownych, jak również realizacja uprawnień Zamawiającego wynikających z Umowy, w tym realizacja prawa do odstąpienia od Umowy następować będzie na analogicznych zasadach, jak w przypadku dostaw będących Przedmiotem Umowy.

3.5. Przedmiot zamówienia musi być zgodny z Opisem przedmiotu zamówienia podanym w załączniku nr 7 do SIWZ

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Urządzenie wielofunkcyjne kolorowe A3

Perceel nr.: 58
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30213000
30213100
30121100
38410000
30211300
30231300
32522000
48322000
30234600
30237280
48310000
30232100
30213200
30191400
30236000
38221000
30232110
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL
Voornaamste plaats van uitvoering:

Przedmiot zamówienia należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego zlokalizowanej w Stargardzie, ul. Wojska Polskiego 119 lub do wskazanych przez Zamawiającego Nadleśnictw w dni robocze od poniedziałku

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Technologia druku Kolorowy, laserowy

Prędkość druku i kopiowania w czerni i w kolorze A4 30 str. / min.

Prędkość druku i kopiowania w czerni i kolorze A3 16 str. ./min

Czas wydruku pierwszej strony przy kopiowaniu w czerni 4,7 s.

Czas wydruku pierwszej strony przy kopiowaniu w kolorze 6,7 s.

Rozdzielczość druku rzeczywista (dpi) 1200 x 1200

Czas nagrzewania 20 s.

Języki drukowania PCL 6, PostScript 3

Kasety na papier Co najmniej 2 uniwersalne kasety o pojemności łącznej, co najmniej 1 100 arkuszy (przy gramaturze 80 g/m2) obsługujące format A5-SRA3 i gramatury 60-300 g/m2 jednostronnie i 60-256 g/m2 przy druku dwustronnym.

Podajnik boczny Podajnik boczny na 100 arkuszy (80 g/m2) obsługujący gramaturę 55-300 g/m2 i formaty A6-SRA3

Druk dwustronny automatyczny dupleks

Interfejsy USB 2.0 (urządzenie), USB 2.0 (host), 10BaseT/100Base-TX/1000 Base-T/ IEEE802.11n/g/b

Pamięć standardowa Pamięć operacyjna min. 5 GB; Wbudowany dysk twardy 500 GB

Zabezpieczenia Wydruk poufny, uwierzytelnianie za pomocą protokołu LDAP/SMB, poczta e-mail szyfrowana S/MIME, IPSec, IEEE 802.1x, SNMP v3.0

Podajnik skanera Płaski + automatyczny jednoprzebiegowy podajnik (DADF) na min. 150 arkuszy dla gramatury papieru 80 g/m2

Prędkość skanera 220 str./min

Rozdzielczość skanowania Optyczna 600 x 600 dpi

Sortowanie z przesunięciem dla formatów A4 i A3 Tak

Formaty wyjściowe skanowania TIFF, JPEG, PDF, PDF/A-1a, PDF/A-1b, szyfrowany PDF, XPS, przeszukiwalny PDF, pptx, docx, xlsx, JPEG, Compact PDF

Dodatkowe funkcje skanowania OCR - przekształcanie dokumentów do edytowalnych plików XLSX, DOCX, PPTX. Przekształcanie dokumentów do wersji edytowalnych musi odbywać się na urządzeniu. Niedopuszczalne jest przesyłanie plików do chmury lub do serwera.

Miejsca docelowe skanowania Do e-mail, do folderu sieciowego (SMB), do komputera, FTP, do USB

Wyświetlacz LCD, min. 10,1 cala, możliwość regulacji pochylenia, komunikaty w języku polskim

Obsługiwane systemy operacyjne Windows Server 2008, 2008R2, 2012, 2012R2, 2016; Windows 7 32/64bit; Windows 10 32/64bit, MAC OS X 10.6-10.13 Pełna współpraca z Systemami Informatycznymi Lasów Państwowych

Opcje (możliwości rozbudowy) Możliwość rozbudowy o faks typu: PSTN lub LAN

Możliwość rozbudowy o moduł podłączenia do drugiej sieci komputerowej (łącznie ze skonfigurowaną funkcją ska

Podajniki papieru co najmniej jedna kaseta uniwersalna o pojemności 500 arkuszy (gramatura 80 g/m2), możliwość rozbudowy o dodatkową kasetę, co najmniej o tej samej pojemności. Podajnik boczny.

Obsługiwany format papieru A-5- A4 z kasety uniwersalnej oraz A6-A4 z podajnika bocznego. Gramatura papieru 55-220 g/m2

Druk dwustronny automatyczny, dupleks

Interfejsy USB 2.0; 10-Base T/100Base-TX/1000Base-T, IEEE802.11 n/g/b, możliwość wydruku bezpośrednio z pamięci USB

Pamięć standardowa operacyjna 1 GB

Wyświetlacz Panel sterowania LCD

Obsługiwane systemy operacyjne Windows Server 2008, 2008R2, 2012, 2012R2, 2016; Windows 7 32/64bit; Windows 10 32/64bit, MAC OS X 10.6-10.13

Wydajność standardowa tonerów (przy pokryciu 5 %) min. 5500 stron (dostarczony wraz z urządzeniem), możliwość zastosowania oryginalnego toneru o wydajności co najmniej 30 000 stron według specyfikacji producenta

Wydajność zespołu bębna (przy pokryciu 5 %) min. 100 000 stron - wg specyfikacji producenta

Podstawa możliwość dołączenia do urządzenia oryginalnej podstawy na kółkach

Certyfikaty CE

Gwarancja Minimum 12 miesięcy gwarancji, czas naprawy nie dłuższy niż siedem dni, serwis producenta, czas naprawy jest liczony od momentu zgłoszenia.

Inne W celu zapewnienia ciągłości dostaw Zamawiający wymaga od oferenta autoryzacji producenta oferowanego urządzenia. Oferent na wniosek Zamawiającego będzie musiał wykazać, iż autoryzacja nadana przez producenta jest aktualna oraz że jej nadanie nastąpiło minimum 6 miesięcy przed ogłoszeniem postępowania. Urządzenia muszą być fabrycznie nowe wyposażone w oryginalne materiały eksploatacyjne, podstawę, gotowe do pracy

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 31/07/2020
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Zamawiający na podstawie art. 34 ust. 5 PZP w stosunku do każdego zadania przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji. Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący dostawy analogiczne, jak opisane w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ (dalej: „Opcja”). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia zamówienia objętego przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Dostawy będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 5 ust. 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ”.

3.4. Zlecanie dostaw będących przedmiotem Opcji, ich odbiór, ustalenie wartości tych dostaw, uiszczanie zapłaty oraz odpowiedzialność za ich niewykonanie lub nienależyte wykonanie, w tym odpowiedzialność w postaci kar umownych, jak również realizacja uprawnień Zamawiającego wynikających z Umowy, w tym realizacja prawa do odstąpienia od Umowy następować będzie na analogicznych zasadach, jak w przypadku dostaw będących Przedmiotem Umowy.

3.5. Przedmiot zamówienia musi być zgodny z Opisem przedmiotu zamówienia podanym w załączniku nr 7 do SIWZ

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Niszczarka dokumentów Typ 1

Perceel nr.: 59
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30213000
30213100
30121100
38410000
30211300
30231300
32522000
48322000
30234600
30237280
48310000
30232100
30213200
30191400
30236000
38221000
30232110
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL
Voornaamste plaats van uitvoering:

Przedmiot zamówienia należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego zlokalizowanej w Stargardzie, ul. Wojska Polskiego 119 lub do wskazanych przez Zamawiającego Nadleśnictw w dni robocze od poniedziałku

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Ilość ciętych kartek na raz gramatura (A4 70g/m2) - 10 kartek

Prędkość cięcia w m/min minimum 3,5

Szerokość szczeliny wejściowe Szerokość wejścia w mm 220

Stopień bezpieczeństwa DIN 66399 P- 5/T-5/E-4/F-2

Rozmiar ścinka (mm) 2 min x 12

Pojemność kosza 20

Możliwość cięcia niszczenie dokumentów, zszywek, spinaczy biurowych, kart kredytowych, wysuwany kosz

Poziom hałasu maksymalnie 56 dB

Funkcje automatyczny start/stop (fotokomórka); automatyczny wyłącznik przy przeciążeniu; automatyczne cofanie przy blokadzie papieru; sygnalizacja przepełnienia kosza; automatyczny stop po wyjęciu kosza

Akcesoria kabel zasilający, kółka jezdne, olej

Moc silnika 300 W

Waga min. 13 kg

Certyfikaty CE

Gwarancja Minimum 12 miesięcy gwarancji realizowanej w miejscu eksploatacji, czas naprawy nie dłuższy niż

Siedem dni, serwis producenta, czas naprawy jest liczony od momentu zgłoszenia.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 31/07/2020
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Zamawiający na podstawie art. 34 ust. 5 PZP w stosunku do każdego zadania przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji. Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący dostawy analogiczne, jak opisane w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ (dalej: „Opcja”). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia zamówienia objętego przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Dostawy będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 5 ust. 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ”.

3.4. Zlecanie dostaw będących przedmiotem Opcji, ich odbiór, ustalenie wartości tych dostaw, uiszczanie zapłaty oraz odpowiedzialność za ich niewykonanie lub nienależyte wykonanie, w tym odpowiedzialność w postaci kar umownych, jak również realizacja uprawnień Zamawiającego wynikających z Umowy, w tym realizacja prawa do odstąpienia od Umowy następować będzie na analogicznych zasadach, jak w przypadku dostaw będących Przedmiotem Umowy.

3.5. Przedmiot zamówienia musi być zgodny z Opisem przedmiotu zamówienia podanym w załączniku nr 7 do SIWZ

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Niszczarka dokumentów Typ 2

Perceel nr.: 60
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30213000
30213100
30121100
38410000
30211300
30231300
32522000
48322000
30234600
30237280
48310000
30232100
30213200
30191400
30236000
38221000
30232110
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL
Voornaamste plaats van uitvoering:

Przedmiot zamówienia należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego zlokalizowanej w Stargardzie, ul. Wojska Polskiego 119 lub do wskazanych przez Zamawiającego Nadleśnictw w dni robocze od poniedziałku

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Ilość jednoraz. ciętych. ark. A4/70g/m2 17 papier/1CD

Prędkość cięcia w m/min minimum 5

Szerokość szczeliny wejściowe 220 mm

Stopień bezpieczeństwa DIN 66399 P-5/O-4/T-5/E-4/F-2

Rozmiar ścinka (mm) maksymalnie 2 x 15 mm

Pojemność kosza minimum 35 L

Możliwość cięcia niszczenie dokumentów, zszywek, spinaczy biurowych, kart kredytowych, płyt CD/DVD

Poziom hałasu maksymalnie 65 dB

Funkcje automatyczny start/stop (fotokomórka); automatyczny wyłącznik przy przeciążeniu; automatyczne cofanie przy blokadzie papieru; sygnalizacja przepełnienia kosza; automatyczny stop po wyjęciu kosza

Akcesoria kabel zasilający, kółka jezdne, olej

Moc silnika min. 650 W;mechanizm tnący i napędowy bez elementów z tworzyw sztucznych lub kompozytowych wszystkie koła zębate metalowe, noże tnące ze stali, separatory noży – ze stali, wieloelementowe noże tnące

Waga min. 25 kg

Certyfikaty CE

Gwarancja Minimum 12 miesięcy gwarancji realizowanej w miejscu eksploatacji, czas naprawy nie dłuższy niż

Siedem dni, serwis producenta, czas naprawy jest liczony od momentu zgłoszenia.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 31/07/2020
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Zamawiający na podstawie art. 34 ust. 5 PZP w stosunku do każdego zadania przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji. Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący dostawy analogiczne, jak opisane w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ (dalej: „Opcja”). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia zamówienia objętego przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Dostawy będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 5 ust. 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ”.

3.4. Zlecanie dostaw będących przedmiotem Opcji, ich odbiór, ustalenie wartości tych dostaw, uiszczanie zapłaty oraz odpowiedzialność za ich niewykonanie lub nienależyte wykonanie, w tym odpowiedzialność w postaci kar umownych, jak również realizacja uprawnień Zamawiającego wynikających z Umowy, w tym realizacja prawa do odstąpienia od Umowy następować będzie na analogicznych zasadach, jak w przypadku dostaw będących Przedmiotem Umowy.

3.5. Przedmiot zamówienia musi być zgodny z Opisem przedmiotu zamówienia podanym w załączniku nr 7 do SIWZ

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Niszczarka dokumentów Typ 3

Perceel nr.: 61
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30213000
30213100
30121100
38410000
30211300
30231300
32522000
48322000
30234600
30237280
48310000
30232100
30213200
30191400
30236000
38221000
30232110
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL
Voornaamste plaats van uitvoering:

Przedmiot zamówienia należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego zlokalizowanej w Stargardzie, ul. Wojska Polskiego 119 lub do wskazanych przez Zamawiającego Nadleśnictw w dni robocze od poniedziałku

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

System niszczenia niszczarka z systemem automatycznego podawania papieru

Pojemność automatycznego podajnika min. 350 kartek. A4/70g

Prędkość niszczenia kartki A4/70g min. 12 kartek/min

Szerokość szczeliny wejściowe Dodatkowa szczelina do bieżącego niszczenia papieru o szerokości min. 240 mm

Stopień bezpieczeństwa DIN 66399 P-4/T-4/E-3/F-1

Pojemność kosza min. 60 litrów

Możliwość cięcia z podajnika ręcznego: zszywki, spinacze, karty plastikowe, niszczenie dokumentów, z podajnika automatycznego: niszczenie dokumentów

Moc silnika min. 250 W; silnik przystosowany do pracy ciągłej przez 24 godziny bez konieczności postoju

Poziom hałasu nie może przekroczyć 55 dba

Waga nie może przekroczyć 28 kg

Gwarancja na urządzenie min. 24 miesiące

Gwarancja na noże tnące na noże tnące min. 20 lat

Funkcje noże tnące niewymagające oliwienia; fotokomórka która automatycznie uruchamia i włącza urządzenie; funkcja automatycznego wycofania w przypadku zacięcia papieru;

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 31/07/2020
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Zamawiający na podstawie art. 34 ust. 5 PZP w stosunku do każdego zadania przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji. Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący dostawy analogiczne, jak opisane w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ (dalej: „Opcja”). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia zamówienia objętego przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Dostawy będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 5 ust. 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ”.

3.4. Zlecanie dostaw będących przedmiotem Opcji, ich odbiór, ustalenie wartości tych dostaw, uiszczanie zapłaty oraz odpowiedzialność za ich niewykonanie lub nienależyte wykonanie, w tym odpowiedzialność w postaci kar umownych, jak również realizacja uprawnień Zamawiającego wynikających z Umowy, w tym realizacja prawa do odstąpienia od Umowy następować będzie na analogicznych zasadach, jak w przypadku dostaw będących Przedmiotem Umowy.

3.5. Przedmiot zamówienia musi być zgodny z Opisem przedmiotu zamówienia podanym w załączniku nr 7 do SIWZ

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

62 a) Oprogramowanie mLas typ 1 (Pro 7) 62 b) aktualizacja (z wersji Pro 6 na Pro 7)

Perceel nr.: 62
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30213000
30213100
30121100
38410000
30211300
30231300
32522000
48322000
30234600
30237280
48310000
30232100
30213200
30191400
30236000
38221000
30232110
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL
Voornaamste plaats van uitvoering:

Przedmiot zamówienia należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego zlokalizowanej w Stargardzie, ul. Wojska Polskiego 119 lub do wskazanych przez Zamawiającego Nadleśnictw w dni robocze od poniedziałku

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

System operacyjny Android

Cechy ogólne wyświetlanie danych rastrowych (geoTIFF) i wektorowych (shp.)

Edycja danych wektorowych i opisowych

Pomiary GPS (pomiar ciągły, punktowy, uśredniony)

Współpraca z dalmierzem laserowym (pomiar punktu, linii, powierzchni)

Funkcja “GoTo” - nawigacja do punktu

Pomiary odległości i powierzchni

Obsługa TrackLog

Tworzenie nowych warstw wektorowych

Centrowanie pozycji GPS obsługa projektów wygenerowanych z SILPWEB PGLLP

Dostęp do informacji o wydzieleniach (opis taksacyjny, ewidencja, system planów,

Magazyn drewna)

Wyświetlanie map tematycznych, min.: drzewostanowa, gospodarcza, siedliskowa,

Przeglądowa cięć, ochrony ppoż., ewidencyjna)

Korzystanie z WMS

Pobieranie danych z serwisów WMS

Dodawanie multimediów (zdjęcia, filmy, notatki głosowe) do atrybutów przy pomiarach

GPS

Tworzenie słowników do pomiarów

Możliwość dodanie wielu punktów bazowych przy pomiarze dalmierzem laserowym

Zapis pomiarów w pamięci wewnętrznej urządzenia

Eksport pomiarów przez bluetooth, mail

Pomiar przy pomocy zewnętrznych odbiorników GNSS (połączenie Bluetooth)

Przełączanie pomiędzy warstwami pomiarowymi w trakcie pomiarów

Dostosowane warstw pomiarowych do struktury szkicownika LMN (zmiana struktury,

Dodanie nowej warstwy, słowniki kodów)

Lista magazynowa (lista z magazynem drewna)

Dodawanie notatek kontrolnych do opisu wydzielenia

Dodanie funkcji wielokrotnego zaznaczania notatek na liście i ich usuwania

Eksport notatek do Excela

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 31/07/2020
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Zamawiający na podstawie art. 34 ust. 5 PZP w stosunku do każdego zadania przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji. Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący dostawy analogiczne, jak opisane w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ (dalej: „Opcja”). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia zamówienia objętego przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Dostawy będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 5 ust. 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ”.

3.4. Zlecanie dostaw będących przedmiotem Opcji, ich odbiór, ustalenie wartości tych dostaw, uiszczanie zapłaty oraz odpowiedzialność za ich niewykonanie lub nienależyte wykonanie, w tym odpowiedzialność w postaci kar umownych, jak również realizacja uprawnień Zamawiającego wynikających z Umowy, w tym realizacja prawa do odstąpienia od Umowy następować będzie na analogicznych zasadach, jak w przypadku dostaw będących Przedmiotem Umowy.

3.5. Przedmiot zamówienia musi być zgodny z Opisem przedmiotu zamówienia podanym w załączniku nr 7 do SIWZ

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

63 a) Oprogramowanie mLas typ 1 (Lite 7) 63 b) aktualizacja (z wersji Lite 6 na Lite 7)

Perceel nr.: 63
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30213000
30213100
30121100
38410000
30211300
30231300
32522000
48322000
30234600
30237280
48310000
30232100
30213200
30191400
30236000
38221000
30232110
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL
Voornaamste plaats van uitvoering:

Przedmiot zamówienia należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego zlokalizowanej w Stargardzie, ul. Wojska Polskiego 119 lub do wskazanych przez Zamawiającego Nadleśnictw w dni robocze od poniedziałku

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

a) System operacyjny Android

Cechy ogólne wyświetlanie zdjęć lotniczych (ortofotomapy)

Pomiary odległości oraz powierzchni

Nawigacja do określonego punktu metodą „idź do”

Wyświetlanie tabeli atrybutów dowolnych warstw .shp

Dodawanie warstw shp. z zewnętrznych źródeł

Pozycja GPS - wyświetlanie i centrowanie

Pomiary GPS (pomiar ciągły, punktowy, uśredniony) obsługa projektów wygenerowanych z SILPWEB PGLLP

Obsługa zewnętrznych serwisów i wyświetlanie udostępnionych map:

1. Mapa Geoportal.gov.pl - http://www.geoportal.gov.pl

2. Mapa UMP-pcPL - http://ump.waw.pl

3. Mapa ewidencyjna - http://.geoportal.gov.pl +

https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal

Wyświetlanie map leśnych zgodnych z SLMN (gospodarczej, drzewostanowej,

Siedliskowej, przeglądowej cięć)

Wyszukiwanie obiektów leśnych po adresie (leśnictwo, oddział, wydzielenie)

Wyszukiwanie wydzieleń po danych dotyczących opisu taksacyjnego, ewidencji,

Systemu planów oraz magazynu drewna

Wyświetlanie opisu taksacyjnego (wydzielenie, siedlisko, drzewostan i gatunki

b) System operacyjny Android

Cechy ogólne wyświetlanie zdjęć lotniczych (ortofotomapy)

Pomiary odległości oraz powierzchni

Nawigacja do określonego punktu metodą „idź do”

Wyświetlanie tabeli atrybutów dowolnych warstw .shp

Dodawanie warstw shp. z zewnętrznych źródeł

Pozycja GPS - wyświetlanie i centrowanie

Pomiary GPS (pomiar ciągły, punktowy, uśredniony) obsługa projektów wygenerowanych z SILPWEB PGLLP

Obsługa zewnętrznych serwisów i wyświetlanie udostępnionych map:

1. Mapa Geoportal.gov.pl - http://www.geoportal.gov.pl

2. Mapa UMP-pcPL - http://ump.waw.pl

3. Mapa ewidencyjna - http://.geoportal.gov.pl +

https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal

Wyświetlanie map leśnych zgodnych z SLMN (gospodarczej, drzewostanowej,

Siedliskowej, przeglądowej cięć)

Wyszukiwanie obiektów leśnych po adresie (leśnictwo, oddział, wydzielenie)

Wyszukiwanie wydzieleń po danych dotyczących opisu taksacyjnego, ewidencji,

Systemu planów oraz magazynu drewna

Wyświetlanie opisu taksacyjnego (wydzielenie, siedlisko, drzewostan i gatunki

Drzewostanu, wskazówki gospodarcze, osobliwości przyrodnicze, ewidencja,

Leśny Materiał Podstawowy, historia wydzielenia (czynności i produkty)

Wyświetlanie pozycji planów i grupowanie po czynnościach, materiałach

I produktach

Wyświetlanie magazynu drewna (aktualny magazyn i pozyskanie) oraz grupowanie

Po sztukach, artykułach, sortymentach, gatunkach i rozchodzie

Drzewostanu, wskazówki gospodarcze, osobliwości przyrodnicze, ewidencja,

Leśny Materiał Podstawowy, historia wydzielenia (czynności i produkty)

Wyświetlanie pozycji planów i grupowanie po czynnościach, materiałach

I produktach

Wyświetlanie magazynu drewna (aktualny magazyn i pozyskanie) oraz grupowanie

Po sztukach, artykułach, sortymentach, gatunkach i rozchodzie

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 31/07/2020
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Zamawiający na podstawie art. 34 ust. 5 PZP w stosunku do każdego zadania przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji. Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący dostawy analogiczne, jak opisane w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ (dalej: „Opcja”). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia zamówienia objętego przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Dostawy będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 5 ust. 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ”.

3.4. Zlecanie dostaw będących przedmiotem Opcji, ich odbiór, ustalenie wartości tych dostaw, uiszczanie zapłaty oraz odpowiedzialność za ich niewykonanie lub nienależyte wykonanie, w tym odpowiedzialność w postaci kar umownych, jak również realizacja uprawnień Zamawiającego wynikających z Umowy, w tym realizacja prawa do odstąpienia od Umowy następować będzie na analogicznych zasadach, jak w przypadku dostaw będących Przedmiotem Umowy.

3.5. Przedmiot zamówienia musi być zgodny z Opisem przedmiotu zamówienia podanym w załączniku nr 7 do SIWZ

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Antena GNSS RTK

Perceel nr.: 64
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30213000
30213100
30121100
38410000
30211300
30231300
32522000
48322000
30234600
30237280
48310000
30232100
30213200
30191400
30236000
38221000
30232110
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL
Voornaamste plaats van uitvoering:

Przedmiot zamówienia należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego zlokalizowanej w Stargardzie, ul. Wojska Polskiego 119 lub do wskazanych przez Zamawiającego Nadleśnictw w dni robocze od poniedziałku

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Śledzone sygnały GPS: L1 C/A, L2C, L2E, L5

GLONASS: L1 C/A, L2C, L3

BEIDOU: B1, B2, B3

GALILEO: E1, E5a, E5b, E5 AltBOC, E6

QZSS: L1 C/A, L1C, L2C, L5

IRNSS: L5

SBAS: L1, L5

Liczba kanałów 336

Częstotliwość pozycjonowania 50 Hz

Czas reinicjalizacji < 1 sec

Czas reinicjalizacji RTK < 10 sec

Ciepły start < 15 sec

Wiarygodność inicjalizacji > 99.9 %

Pamięć wewnętrzna 8 GB

Karta Micro SD Do 32 GB

Pozycjonowanie

Pomiary statyczne

Poziomo 2.5 mm + 0.1 ppm RMS

Pionowo 3.5 mm + 0.4 ppm RMS

Pomiary kodowe różnicowe

Poziomo 0.25 m RMS

Pionowo 0.45 m RMS

Pomiary SBAS

Poziomo 0.30 m RMS2

Pionowo 0.60 m RMS2

Pomiary RTK (< 30 Km) – RTN3

Poziomo RTK Fixed 8 mm + 1 ppm RMS

Pionowo RTK Fixed 15 mm + 1 ppm RMS

Zintegrowana antena GNSS Precyzyjna wielosystemowa antena z zerowym przesunięciem fazy i płytą tłumiącą wielodrożności sygnałów

Radio UHF

Typ Tx - Rx

Zakres Częstotliwości 410 - 470 MHz

Odstęp kanałowy 12.5 KHz / 25 KHz

Maksymalny zasięg 3-4 Km w terenie zurbanizowanym, Do 10 km w warunkach optymalnych4

Porty Wejścia/Wyjścia Lemo 7 pinowe, Lemo 5 pinowe. Kabel USB do połączenia z komputerem

Bluetooth 2.1 +EDR, V4.0

Wi-Fi 802.11 b/g/n

Interfejs użytkownika (Web UI) Aktualizacja oprogramowania, przełączenie status i konfigurowanie odbiornika, zgrywanie danych, ...etc. z poziomu przeglądarki internetowej do dowolnego urządzenia

Formaty danych różnicowych RTCM 2.1, 2.3, 3.0, 3.2, 3.3

CMR, CMR+, RTCA

Formaty nawigacyjne GGA, ZDA, GSA, GSV, GST, VTG, RMC, GLL

Modem wewnętrzny - zakres GSM/GPRS/EDGE

LTE/UMTS/WCMDA

Bateria Dwie baterie

7.2 V – 3400 mAh

Zewnętrzne zasilanie Od 9 do 22 V DC z zewnętrznego akumulatora z ochroną przed przepięciem (złącze Lemo 5 pin)

Czas pracy Do 12 godzin (Dwie baterie Hot-Swap)

Czas ładowania Około 4 godzin

Rozmiary ϕ 157 mm x 76 mm

Waga 1.19 Kg (jedna bateria)

1.30 Kg (dwie baterie)

Temperatura pracy -30oC do 65oC

— 40oC do 65oC5

Temperatura przechowywania -40oC do 80oC

Wodoszczelność/Pyłoszczelność IP67

Odporność na wstrząsy Zaprojektowany by wytrzymać upadek z wysokości 2 m na beton

Kompatybilność z zewnętrznym oprogramowaniem Aplikacja mLas Inżynier Pro 7 Pełna kompatybilność potwierdzona oświadczeniem producenta oprogramowania. Brak konieczności stosowania dodatkowych aplikacji do konfiguracji.

Kompatybilność z zewnętrznym oprogramowaniem Aplikacja mLas Inżynier Lite 7 Pełna kompatybilność potwierdzona oświadczeniem producenta oprogramowania. Brak konieczności stosowania dodatkowych aplikacji do konfiguracji.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 31/07/2020
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Zamawiający na podstawie art. 34 ust. 5 PZP w stosunku do każdego zadania przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji. Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący dostawy analogiczne, jak opisane w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ (dalej: „Opcja”). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia zamówienia objętego przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Dostawy będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 5 ust. 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ”.

3.4. Zlecanie dostaw będących przedmiotem Opcji, ich odbiór, ustalenie wartości tych dostaw, uiszczanie zapłaty oraz odpowiedzialność za ich niewykonanie lub nienależyte wykonanie, w tym odpowiedzialność w postaci kar umownych, jak również realizacja uprawnień Zamawiającego wynikających z Umowy, w tym realizacja prawa do odstąpienia od Umowy następować będzie na analogicznych zasadach, jak w przypadku dostaw będących Przedmiotem Umowy.

3.5. Przedmiot zamówienia musi być zgodny z Opisem przedmiotu zamówienia podanym w załączniku nr 7 do SIWZ

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Drukarka termiczna typ 1 + akcesoria

Perceel nr.: 65
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30213000
30213100
30121100
38410000
30211300
30231300
32522000
48322000
30234600
30237280
48310000
30232100
30213200
30191400
30236000
38221000
30232110
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL
Voornaamste plaats van uitvoering:

Przedmiot zamówienia należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego zlokalizowanej w Stargardzie, ul. Wojska Polskiego 119 lub do wskazanych przez Zamawiającego Nadleśnictw w dni robocze od poniedziałku

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

a) Metoda wydruku Druk termiczny z punktami składanymi w w linii horyzontalnej

Rozdzielczość 203 dpi / 8 punktów / mm w poziomie i w pionie

Akumulator wewnętrzny Li-Ion z możliwością ładowania bez wyjmowania z drukarki o wydajności nie mniejszej niż 30 Wh. Przy naładowany akumulatorze wydruk co najmniej 2 rolek papieru termoczułego o długości min. 30 mb – z gwarancją min. 12 miesięcy Li-Ion o pojemności min. 5200 mAh 25

Kabel do połączenia z kolektorem typu komputer handheld

Ładowarka Sieciowa 230 V i samochodowa

Rolka papieru termicznego 4 cale, szer. w przedziale 105 do 108 mm, dł. min. 30mb.

Szybkość wydruku nie mniej niż 80 mm/sek

Szerokość wydruku 104 mm

Parametry wydruku Podwójna szerokość i wysokość, wydruk podkreślony typu bold, wydruk odwrotny. System wykrywania końca papieru

Wyświetlacz Wyświetlacz LCD z możliwością sterowania kontrastem Kolorowy wyświetlacz LCD z polskim menu językowym 35

Wskaźniki statusu Stan baterii, tryb zasilania / komunikacji

Szybkość transmisji 9600, 19200, 38400, 57600, 115200

Pamięć drukarki Min 8 MB Flash i 16 MB RAM Flash min. 32 MB 40

Warunki pracy od minus 200 C do plus 500 C jako samodzielna konstrukcja bez dodatkowych zabezpieczeń (toreb, pokrowców itp.) Wilgotność 90 % (bez kondensacji)

Warunki składowania Od -300 C do +500 C

Waga max 1000 g z akumulatorem

Wymiary max (WxHxD) 165x180x80mm

Obudowa Plastikowa bryzgoszczelna i posiadająca wzmocnienia gumowe (ochraniacze) zabezpieczające przed upadkami i uderzeniami, stanowiące integralną część z obudową – przymocowane do obudowy trwale

Komunikacja Standard RS 232 (kabel z wtykiem DB9 żeński od strony rejestratora) oraz Bluetooth. Port USB, możliwość automatycznego wyboru komunikacji pomiędzy RS232 a Bluetooth. Możliwość funkcjonowania dwóch ww. standardów na jednej płycie głównej

Znaki Latin 2 DOS, Latin 2 ISO, Mazovia. Vin EE. Międzynarodowy zestaw znaków ASCII, graficzny IBM, znaki polskie, możliwość drukowania znaków logo, obsługa polskich znaków diakrytycznych

Kody kreskowe Code 39, Code 128, Codabar, EAN 8, EAN 13, UPC-A, Inver 2/5, PDF-147, QR Code

Kompatybilność Pełna – w zakresie współpracy z aplikacjami zainstalowanymi na kolektorze danych typu komputer handheld wykorzystywanymi przez leśników oraz samym urządzeniem „kolektor danych typu komputer handheld” poprzez port RS232 lub bluetooth. Wybór połączenia pomiędzy RS232 a bluetooth nie wymaga zmiany ustawień drukarki przez użytkownika.

Wymagania Urządzenie musi spełniać wszelkie obowiązujące w Polsce wymagania dla tego typu urządzeń, w szczególności określone w Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dziennik Ustaw 2004 nr 204 póz. 2087). Urządzenie musi spełniać standardy ROHS Compliant. Spełnienie powyższych wymagań musi być potwierdzone w oświadczeniu dostawcy

Certyfikat bezpieczeństwa Min IP 54 jako samodzielna konstrukcja

Gwarancja 24 miesiące

Torba Materiał wodoodporny, odporny na zmianę temperatury otoczenia, umożlwiająca przenoszenie drukarki razem z oferowanym kolektorem danych typu komputer handheld

b) Ładowarka sieciowa (230V) do oferowanej drukarki termicznej, przenośnej Produkty o parametrach identycznych jak w oferowanym urządzeniu

c) Ładowarka samochodowa do oferowanej drukarki termicznej, przenośnej

d) Akumulator do oferowanej drukarki termicznej przenośnej

e) Papier termiczny w rolkach do oferowanej drukarki termicznej, przenośnej Papier musi posiadać certyfikat jakościowy gwarantujący zachowanie druku przez okres, co najmniej 5 lat.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 31/07/2020
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Zamawiający na podstawie art. 34 ust. 5 PZP w stosunku do każdego zadania przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji. Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący dostawy analogiczne, jak opisane w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ (dalej: „Opcja”). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia zamówienia objętego przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Dostawy będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 5 ust. 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ”.

3.4. Zlecanie dostaw będących przedmiotem Opcji, ich odbiór, ustalenie wartości tych dostaw, uiszczanie zapłaty oraz odpowiedzialność za ich niewykonanie lub nienależyte wykonanie, w tym odpowiedzialność w postaci kar umownych, jak również realizacja uprawnień Zamawiającego wynikających z Umowy, w tym realizacja prawa do odstąpienia od Umowy następować będzie na analogicznych zasadach, jak w przypadku dostaw będących Przedmiotem Umowy.

3.5. Przedmiot zamówienia musi być zgodny z Opisem przedmiotu zamówienia podanym w załączniku nr 7 do SIWZ

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Drukarka termiczna typ 2 + akcesoria

Perceel nr.: 66
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30213000
30213100
30121100
38410000
30211300
30231300
32522000
48322000
30234600
30237280
48310000
30232100
30213200
30191400
30236000
38221000
30232110
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL
Voornaamste plaats van uitvoering:

Przedmiot zamówienia należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego zlokalizowanej w Stargardzie, ul. Wojska Polskiego 119 lub do wskazanych przez Zamawiającego Nadleśnictw w dni robocze od poniedziałku

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

a) Metoda wydruku termiczna z punktami składanymi w linii horyzontalnej

Akumulator wewnętrzny Li-Ion możliwość ładowania bez wyjmowania z drukarki. Możliwość zewnętrznego ładowania akumulatora

Kabel Do połączenia z kolektorem typu komputer handheld

Ładowarka Sieciowa 230 V i samochodowa

Rolka papieru 4 cale szerokość max 111 mm, dł. min 30 mb

Szerokość wydruku Max 104 mm, min. 832 punkty w linii wydruku

Szybkość wydruku Min. 76 mm/sek.

Szybkość transmisji Od 1200 115200 bps

Skok przesuwu papieru Max. 0,125 mm

Parametry wydruku Podwójna szerokość i wysokość wydruku, wydruk podkreślony typu bold, wydruk odwrotny. Druk kodów QR

Pamięć min 4 MB Flash, min. 2 MB RAM

Obsługa wzbudzania przez sygnał podany z rejestratora Wymagane

System wykrywania końca papieru Wymagane

Wskaźniki statusu Stan baterii, tryb zasilania/komunikacji

Kontrola głowicy Termistorowy układ wykrywania przegrzania głowicy

Temperatura pracy od minus 20 st. do plus 50 st.

Waga Max 800g z akumulatorem

Wymiary (mm) Max 195 x 170 x 65 mm Max 192 x 167 x 63 mm 100

Obudowa Plastikowa bryzgoszczelna i posiadająca wzmocnienia gumowe (ochraniacze) zabezpieczające przed upadkiem i uderzeniami, stanowiące integralną część z obudową – przymocowane trwale do obudowy

Komunikacja Standard RS 232 oraz Bluetooth Class 2. Port USB, możliwość wyboru komunikacji pomiędzy RS 232 Bluetooth – możliwość funkcjonowania dwóch ww. standardów na jednej płycie głównej

Obsługa standardu Latin

2 DOS, Latin 2 ISO,

Mazovia, Win EE Wymagane

Kompatybilność Pełna – w zakresie współpracy z aplikacjami zainstalowanymi na kolektorze danych typu komputer handheld wykorzystywanymi przez leśników oraz samym urządzeniem „kolektor danych typu komputer handheld” poprzez port RS232 lub bluetooth.

Wymagania Urządzenie musi spełniać wszelkie obowiązujące w Polsce wymagania dla tego typu urządzeń, w szczególności w Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dziennik Ustaw 2004 nr 204 poz. 2087). Urządzenie musi spełniać standardy ROHS Compliant. Spełnienie powyższych wymagań musi być potwierdzone w oświadczeniu dostawcy.

Certyfikat bezpieczeństwa Min IP54

GWARANCJA Min 24 miesięcy

Torba Materiał wodoodporny, odporny na zmianę temperatury otoczenia, umożliwiająca przenoszenie drukarki razem z rejestratorem leśniczego

NAZWA UWAGI

b) Ładowarka sieciowa (230V) do oferowanej drukarki termicznej, przenośnej Produkty o parametrach identycznych jak w oferowanym urządzeniu

c) Ładowarka samochodowa do oferowanej drukarki termicznej, przenośnej

d) Akumulator do oferowanej drukarki termicznej przenośnej

e) Kabel RS do portu seryjnego łączący oferowane urządzenie przenośne – kolektor danych typu komputer handheld z oferowaną drukarką, termiczną przenośną

f) Papier termiczny w rolkach do oferowanej drukarki termicznej, przenośnej - 4 cale, dł. min. 30mb Papier musi posiadać certyfikat jakościowy gwarantujący zachowanie druku przez okres, co najmniej 5 lat.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 31/07/2020
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Zamawiający na podstawie art. 34 ust. 5 PZP w stosunku do każdego zadania przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji. Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący dostawy analogiczne, jak opisane w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ (dalej: „Opcja”). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia zamówienia objętego przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Dostawy będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 5 ust. 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ”.

3.4. Zlecanie dostaw będących przedmiotem Opcji, ich odbiór, ustalenie wartości tych dostaw, uiszczanie zapłaty oraz odpowiedzialność za ich niewykonanie lub nienależyte wykonanie, w tym odpowiedzialność w postaci kar umownych, jak również realizacja uprawnień Zamawiającego wynikających z Umowy, w tym realizacja prawa do odstąpienia od Umowy następować będzie na analogicznych zasadach, jak w przypadku dostaw będących Przedmiotem Umowy.

3.5. Przedmiot zamówienia musi być zgodny z Opisem przedmiotu zamówienia podanym w załączniku nr 7 do SIWZ

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Drukarka termiczna typ 3+ akcesoria

Perceel nr.: 67
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30213000
30213100
30121100
38410000
30211300
30231300
32522000
48322000
30234600
30237280
48310000
30232100
30213200
30191400
30236000
38221000
30232110
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL
Voornaamste plaats van uitvoering:

Przedmiot zamówienia należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego zlokalizowanej w Stargardzie, ul. Wojska Polskiego 119 lub do wskazanych przez Zamawiającego Nadleśnictw w dni robocze od poniedziałku

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

a) Metoda wydruku Druk termiczny, głowica liniowa.

Obsługa druku pionowego i poziomego. Możliwość drukowania w dowolnym położeniu drukarki

Rozdzielczość 203 dpi (8 punktów / mm)

Akumulator wewnętrzny Bateria Li-Ion

Komunikacja BT v. min 4.0 LE Kabel RS232 dedykowany wyłącznie do oferowanego modelu drukarki – rozwiązanie zatwierdzone przez producenta drukarki lub przez niego wykonane z gwarancja min. 12 miesięcy 70

Ładowarka Sieciowa 230 V i samochodowa z gwarancją min. 12 miesięcy

Parametry nośników max zewnętrzna średnica rolki z nośnikiem – 57 mm

Max szerokość nośnika – 114 mm

Szerokość i długość druku Szerokość max. 104 mm, długość max. 990 mm

Szybkość wydruku nie mniej niż 75 mm/s Nie mniej niż 125 mm/s 30

Szybkość transmisji 9600, 19200, 38400, 57600, 115200

Procesor, pamięć drukarki Procesor min. 32 bit 400 MHz

Pamięć - min 256 MB Flash i 512 MB RAM

Synchronizacja RTS/CTS

Warunki pracy od minus 200 C do plus 500 C jako samodzielna konstrukcja bez dodatkowych zabezpieczeń (toreb, pokrowców itp.) Wilgotność 90 % (bez kondensacji)

Warunki przechowywania Od -300 C do +500 C

Waga max 800 g z akumulatorem

Wymiary max

(wys. x szer. x gł.) 160x155x70mm

Obudowa Plastikowa bryzgoszczelna i posiadająca wzmocnienia gumowe (ochraniacze) zabezpieczające przed upadkami i uderzeniami, stanowiące integralną część z obudową – przymocowane do obudowy trwale. Wyświetlacz LCD

Znaki Latin 2, Mazovia. Skalowane czcionki, obsługa polskich znaków diakrytycznych.

Kody kreskowe Code 39, Code 128, Codabar, EAN 8, EAN 13, UPC-A, PDF-417, QR Code

Kompatybilność Pełna – w zakresie współpracy z aplikacjami użytkowymi zainstalowanymi na urządzeniu typu rejestrator leśniczego

Zgodność z Windows Mobile i Android

Wymagania Urządzenie musi spełniać wszelkie obowiązujące w Polsce wymagania dla tego typu urządzeń. Urządzenie musi spełniać standardy ROHS Compliant. Spełnienie powyższych wymagań musi być potwierdzone w oświadczeniu dostawcy

Certyfikat bezpieczeństwa - min IP 54 jako samodzielna konstrukcja

— spełnienie normy MIL-STD 810g

— wytrzymuje upadek z 2 m na beton dowolną stroną drukarki

Gwarancja Min. 12 miesięcy

Torba Materiał wodoodporny, odporny na zmianę temperatury otoczenia.

b) Ładowarka sieciowa (230V) do oferowanej drukarki termicznej, przenośnej Produkty o parametrach identycznych jak w oferowanym urządzeniu

c) Ładowarka samochodowa do oferowanej drukarki termicznej, przenośnej

d) Akumulator do oferowanej drukarki termicznej przenośnej

e) Kabel RS232 do połączenia z rejestratorem leśniczego – rozwiązanie oryginalne przygotowane przez producenta urządzenia lub z potwierdzeniem producenta lub jego prawnego przedstawiciela

f) Papier termiczny w rolkach do oferowanej drukarki termicznej, przenośnej Papier musi posiadać certyfikat jakościowy gwarantujący zachowanie druku przez okres, co najmniej 5 lat.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 31/07/2020
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Zamawiający na podstawie art. 34 ust. 5 PZP w stosunku do każdego zadania przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji. Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący dostawy analogiczne, jak opisane w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ (dalej: „Opcja”). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia zamówienia objętego przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Dostawy będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 5 ust. 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ”.

3.4. Zlecanie dostaw będących przedmiotem Opcji, ich odbiór, ustalenie wartości tych dostaw, uiszczanie zapłaty oraz odpowiedzialność za ich niewykonanie lub nienależyte wykonanie, w tym odpowiedzialność w postaci kar umownych, jak również realizacja uprawnień Zamawiającego wynikających z Umowy, w tym realizacja prawa do odstąpienia od Umowy następować będzie na analogicznych zasadach, jak w przypadku dostaw będących Przedmiotem Umowy.

3.5. Przedmiot zamówienia musi być zgodny z Opisem przedmiotu zamówienia podanym w załączniku nr 7 do SIWZ

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

a)Drukarka termiczna fiskalna +akcesoria

Perceel nr.: 68
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30213000
30213100
30121100
38410000
30211300
30231300
32522000
48322000
30234600
30237280
48310000
30232100
30213200
30191400
30236000
38221000
30232110
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL
Voornaamste plaats van uitvoering:

Przedmiot zamówienia należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego zlokalizowanej w Stargardzie, ul. Wojska Polskiego 119 lub do wskazanych przez Zamawiającego Nadleśnictw w dni robocze od poniedziałku

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Eurofiskalizacja Możliwość zaprogramowania dowolnej waluty w jakiej moduł fiskalny będzie rejestrował sprzedaż

Mechanizm drukujący Jeden mechanizm termiczny, wrzutowy system wymiany papieru. Szerokość papieru 57 mm. Szybkość wydruku min. 20 linie/s

Wyświetlacz Alfanumeryczny LCD 2 x16 znaków

Kompatybilność z systemem Możliwość druku 3 egzemplarzy asygnaty bezpośrednio po wydrukowaniu paragonu z aplikacji Leśnik

Komunikacja 1 x USB, bluetooth (za pomocą dodatkowego modułu), zgodność z protokołem komunikacyjnym Thermal

Zasilanie Wewnętrzny akumulator. Zewnętrzny zasilacz sieciowy

Wymiary Wymiary max. (szer. x wys. x dł.) 95 x 60 x 230 mm Wymiary max: (szer. x wys. x dł.) 90 x 50 x 130 mm 50

Waga Waga max do 650 g z rolką papieru Waga max do 400 g z rolką papieru 50

Informatyczny nośnik danych Elektroniczna kopia paragonu zapisywana na karcie micro SD lub micro SDHC.

Możliwość elektronicznej kopii paragonu. Archiwizacja kopii paragonu z wykorzystaniem modułu bluetooth

Zakres temperatur pracy Od +5 st. C do +40 st. C

Baza towarowa Minimum 100 000 nazw towarów. Do 40 znaków nazwy towaru + dodatkowa linia opisu

Stawki podatkowe Programowalne stawki zgodne z aktualnymi decyzjami organów państwowych, min. 7 stawek. Możliwość zmiany stawek podatku VAT z datą przyszłą

Wyposażenie dodatkowe Ładowarka samochodowa 12V, 24V, pokrowiec,

Papier Termoczuły o długości min. 14 mb

Ilość pozycji na paragonie Min. 255 pozycji

Formy płatności Gotówka, karta, kredyt, waluta

Raporty fiskalne Dobowy, okresowy, okresowy miesięczny, okresowy rozliczeniowy

Inne funkcje Zmiana waluty ewidencyjnej, drukowanie faktur VAT (FV), przypominanie o obowiązkowym przeglądzie okresowym. Wydruk kodów kreskowych na paragonach (numer systemowy). Druk kodów QR Code

Gwarancja Min. 24 miesiące

Instrukcje Pełna instrukcja w języku polskim, książka serwisowa drukarki fiskalnej – dostarczone wraz z drukarkami

Wymagania Urządzenie musi posiadać aktualną decyzję dopuszczającą je do obrotu na rynku polskim. Spełnienie powyższych wymagań musi być potwierdzone w oświadczeniu dostawcy

NAZWA UWAGI

b) Ładowarka sieciowa (230V) do oferowanej termicznej drukarki fiskalnej Produkty o parametrach identycznych jak w oferowanym urządzeniu

c) Ładowarka samochodowa do oferowanej termicznej drukarki fiskalnej

d) Akumulator do oferowanej termicznej drukarki fiskalnej

e) Papier termiczny do oferowanej termicznej drukarki fiskalnej o szerokości 57 mm Papier musi posiadać certyfikat jakościowy gwarantujący zachowanie druku przez okres, co najmniej 5 lat

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 31/07/2020
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Zamawiający na podstawie art. 34 ust. 5 PZP w stosunku do każdego zadania przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji. Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący dostawy analogiczne, jak opisane w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ (dalej: „Opcja”). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia zamówienia objętego przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Dostawy będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 5 ust. 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ”.

3.4. Zlecanie dostaw będących przedmiotem Opcji, ich odbiór, ustalenie wartości tych dostaw, uiszczanie zapłaty oraz odpowiedzialność za ich niewykonanie lub nienależyte wykonanie, w tym odpowiedzialność w postaci kar umownych, jak również realizacja uprawnień Zamawiającego wynikających z Umowy, w tym realizacja prawa do odstąpienia od Umowy następować będzie na analogicznych zasadach, jak w przypadku dostaw będących Przedmiotem Umowy.

3.5. Przedmiot zamówienia musi być zgodny z Opisem przedmiotu zamówienia podanym w załączniku nr 7 do SIWZ

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełnienia tego warunku udziału w postępowaniu.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Warunek ten, zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 100 000,00 PLN.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Warunek ten, zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca posiada doświadczenie polegające na wykonaniu w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 dostaw sprzętu komputerowego o wartości nie mniejszej niż 20 000,00 PLN brutto – oświadczenie w JEDZ plus wykaz dostaw (załącznik nr 4).

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą zobowiązany jest dopełnić następujących formalności:

1) przedłożyć Zamawiającemu umowę konsorcjum, jeżeli zamówienie będzie realizowane przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;

2) przedłożyć Zamawiającemu oświadczenie producenta lub jego prawnego przedstawiciela w Polsce, iż w przypadku upadłości wykonawcy bądź likwidacji jego działalności, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania wynikające z gwarancji udzielonej na sprzęt komputerowy oferowany w niniejszym postępowaniu przez okres min. 12 miesięcy” „W przypadku wątpliwości zamawiającego dot. oferowanego sprzętu w zakresie spełnienia wymogów w Opisie Przedmiotu Zamówienia, Zamawiający zastrzega możliwość wezwania wykonawcy do złożenia wybranych lub wszystkich rodzajów sprzętu będących przedmiotem postępowania w celu ich sprawdzenia” Niedopełnienie wskazanych wyżej formalności będzie jako uchyl

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 31/07/2019
Plaatselijke tijd: 09:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Pools
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 2 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 31/07/2019
Plaatselijke tijd: 09:15
Plaats:

W siedzibie Zamawiającego tj. Zespół Składnic Lasów Państwowych w Stargardzie, ul. Wojska Polskiego 119, 73-110 Stargard, (Sala Konferencyjna), POLSKA.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Postadres: Postępu 17
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587840
Fax: +48 224587840

Internetadres: http://uzp.gov.pl

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Postadres: Postępu 17
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587840
Fax: +48 224587840

Internetadres: http://uzp.gov.pl

VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp, przysługuje odwołanie wyłącznie od niezgodnej z przepisami Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechaniu czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Pzp.

16.2. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zd. drugie Pzp, albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

16.3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

16.4. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 16.2 i 16.3 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

16.5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

16.6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

16.7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Postadres: Postępu 17
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587840
Fax: +48 224587840

Internetadres: http://uzp.gov.pl

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
21/06/2019