Leveringen - 293363-2019

25/06/2019    S120    - - Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Zweden-Stockholm: Machines en uitrusting voor de bouw

2019/S 120-293363

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Försvarets materielverk
202100-0340
Banérgatan 62
Stockholm
115 88
Zweden
E-mail: josefine.grahn@fmv.se
NUTS-code: SE

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.fmv.se/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.e-avrop.com/fmv/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=45907
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.e-avrop.com/fmv/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=45907
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Nationaal of federaal agentschap/bureau
I.5)Hoofdactiviteit
Defensie

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Motorhandkap

Referentienummer: 427279-AI953207
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
43300000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Försvarets materielverk uppmanar härmed till att lämna in anbud i FMV:s upphandling av motorhandkapsmaskiner. Upphandlingen avser anskaffning av nya motorhankapsmaskiner samt uppdatering av Försvarsmaktens befintliga Motorhankap. Förfrågningsunderlaget innehåller samtliga förutsättningar och krav som gäller för upphandlingen.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
43300000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SE
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Försvarets materielverk uppmanar härmed till att lämna in anbud i FMV:s upphandling av motorhandkapsmaskiner. Upphandlingen avser anskaffning av nya motorhankapsmaskiner samt uppdatering av Försvarsmaktens befintliga Motorhankap. Förfrågningsunderlaget innehåller samtliga förutsättningar och krav som gäller för upphandlingen.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 29/10/2019
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

FMV har rätt, men är inte skyldigt, att senast 2022 eller en månad efter första godkänd

Leverans beställa 10 - 50 st. motorhandkap.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 30/09/2019
Plaatselijke tijd: 23:55
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Engels, Zweeds
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 20/03/2020
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 01/10/2019
Plaatselijke tijd: 09:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Förvaltningsrätten i Stockholm och migrationsdomstol
Stockholm
115 76
Zweden
Telefoon: +46 8-56168000
E-mail: forvaltningsrattenistockholm@dom.se
Fax: +46 8-56168001

Internetadres: http://www.forvaltningsrattenistockholm.domstol.se

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
20/06/2019